top of page

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI (TEİS)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) tüzel kişiliği tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, Tüzüğümüzle bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Sendikamız tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Sendikamız, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Bu metnin hedef kitlesi, Sendikamız tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

 

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere şunlardır: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka hesap numarası

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

  • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda Sendika üyeliliği için zorunlu kılınması,

  • Sendikamız tarafından Tüzüğümüze uygun olarak sunulan hizmetlerden üyeleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yürütülmesi,

  • Sendikamız tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,

ve/veya

  • Sendikamızın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi:

Sendikamızla paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Sendikamız tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Sendikamızın veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

Kişisel Verilerin aktarılması:

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,

  • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız:

Sendikamıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda sayılan d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Sendikamızın “Ziyabey Cad. No:31/2 Balgat ANKARA” adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

TEİS Tel : (0312) 287 71 24

TEİS e-posta  : bilgi@teis.org.tr

TEİS internet adresi  : www.teis.org.tr

bottom of page