top of page

SUT DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİ VE SONRASI DURUMU GÖSTERİR TABLO….


TKHK2

SUT DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİ VE SONRASI DURUMU GÖSTERİR TABLO….

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından SUT değişikliği öncesi ve sonrası durumu gösterir tablo yayınlanmıştır.Tablo aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİSMADDEESKİ HALİYENİ HALİNE GETİRECEK?1TSK’ya bağlı sağlık kurumlarınca, Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (SPAS)  üzerinden provizyon alınaktı.Madde yürürlükten kaldırıldı.TSK’ ya bağlı sağlık kurumlarınca provizyon alınmayacak.2Yeni eklendi.Bakanlığımıza ve bağlı kuruluşlara ait sağlık tesisleri ve afiliye üniversite hastanelerince öğretim üyeleri tarafından ilave ücret alınamayacak.Bakanlığımıza bağlı sağlık tesisleri ve afiliye üniversitelerde öğretim üyesi farkı talep edilemeyecek.3Kardiyovasküler cerrahi işlemlerden ilave ücret alınamıyordu.Kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemlerden ilave ücret alınamayacak.Kardiyovasküler cerrahi işlemlerin tamamından değil sadece kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemlerden ilave ücret alınamayacak.4Yeni eklendi.Acil servis/polikliniğine başvurularda özel sağlık hizmeti sunucularında bir acil servis doktoru için günlük muayene sayısı 90’ı geçemez. “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” e göre triyaj uygulamasında Kırmızı alan tarifine giren acil servis/polikliniğine başvurular olması halinde günlük muayene sayısı 90’ı geçebilir, ancak bu durum dahil günlük toplam sayı hiçbir şekilde 100’ü geçemez.”Özel sağlık tesislerinde acil muayene sayısı bir hekim için 90′ ı, Bakanlığımız Acil Tebliğine göre kırmızı alan giren başvuruların olması halinde muayene sayısı 100′ e kadar çıkabilir.5Yeni eklendi.3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinde ise her implant için en fazla 700 (yedi yüz ) TL üzerinden faturalandırılabilecek.Maddede sayılanlar kişilere, her implat için Kurumca en fazla 700 TL ödeme yapılacak.6Diş TedavileriÖzürlü olmayan kişilerin özel sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularına sevki kaldırılmıştır. Özürlü bireyler için ise sevklerde sağlık kurul raporu zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca reheber tarifeden yapılan ödemeler yerine SUT fiyatlarına göre ödeme yapılacağı belirtilmiştir.7*Akraba dışı kemik iliği vericisinin ülkemizde bulunması halinde “Yurt içi kemik iliği temini” bedeli, SUT eki EK-2/C Listesi üzerinden kemik iliği doku bilgi bankasına fatura karşılığı fatura bedelini aşmamak üzere karşılanır. * yeni madde eklenmiş*“Yurt içi kemik iliği ibaresinin ardına “/kordon kanı temini ” bedeli, ibaresi eklenmiş.* 1/5/2013 tarihinden önceki SUT kuralları gereği Kurumumuzca karşılanamayan yurt dışındaki kemik iliği bankaları aracılığı ile yapılan kemik iliği/kordon kanı tarama ve teminine ilişkin fatura bedelleri yukarıdaki hükümler doğrultusunda Kurumca karşılanır*kordon kanı temin bedeli ödenmeye başlanmış. *yurt dışındaki kemik iliği bankaları aracılığı ile yapılan kemik iliği/kordon kanı tarama ve teminine ilişkin fatura bedelleri karşılanmaya başlanmış.8* 31-60 seans arası FTR uygulamaları için düzenlenecek sağlık kurulu raporları ayakta tedaviler hariç tüm sağlık kurullarınca düzenelenebiliyordu.*G80 kodu ile yer alan tanılara uygulanacak FTR işlemleri için sadece resmi sağlık kurumlarının kurulları tarafından düzenlenebilecek.*G80 kodlu tanıların FTR uygulamaları raporlarının düzenlenmesine ilişkin kısıtlama getirilmiş. (resmi ve özel shs olması bakımından)9* SUT eki EK-2/D-2 listesinde Listesinde “G81.0, G81.1, G81.9, G82.0, G82.1, G82.2, G82.3, G82.4, G82.5, S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9, S14.0, S14.1, S24.0, S24.1, S34.0, S34.1” ICD-10 kodları ile yer alan hastalıklarda, tanı ile ilgili düzenlenen ilk sağlık raporu tarihinden itibaren üç yıl içerisinde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon işlem bedelleri Kurumca karşılanacaktır. Bu sürelerin bitiminden sonra 3. basamak koşulu aranıyordu.*3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulleri bu kısıtlama dışında tutulmuş.*3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulleri için uygulama kolaylaştırılmıştır.*yeni madde eklenmiş.*SUT eki EK-2/D-2 Listesinde “G80 kodu ile yer alan tanılarda; 31-60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının resmi sağlık hizmeti sunucularında ya da nöroloji, ortopedi uzmanlarının olduğu özel sağlık hizmeti sunucularında yapılmış olması, 60 seans üzeri fizik tedavi uygulamalarının da resmi sağlık kurumlarında yapılmış olması gerekmektedir.”* G80 kodlu tanılarda faturalandırmaya ilişkin özel shs ve branş düzeyinde kısıtlamalar getirilmiş.10Yeni eklendi.Her bir robotik rehabilitasyon sistemi için özel sağlık hizmet sunucularında günlük en fazla 8 hasta faturalandırılabilecek.Özel sağlık hizmet sunucularında robotik rehabilitasyon sistemi uygulaması 8günlük 8 hastayı geçmeyecek.11*Evli olmakla birlikte eşlerden herhangi birinin evlat edinilmiş çocukları hariç soy bağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması koşuluyla IVF tedavisi ödenmekteydi.*Evli olmakla birlikte evlat edinilmiş çocukları hariç çocuk sahibi olmayanlar için IVF tedavisi ödenecek.*Eşlerden birinin önceki evliliğinden çocuğu var ise bu kişilerin IVF tedavisi için ödeme yapılacak* 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olmak koşuluyla IVF tedavisi ödenmekteydi.*23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük olması koşuluyla IVF tedavisi ödenecek.*40 yaşından gün almamış ibaresi 39 yaşından küçük olarak değiştirilmiş.12Yurtdışı tedavilerde altı ayı geçmeyen dönemler halinde en çok iki yıla kadar Kurumun onayı ile tedavi süresi uzatılabiliyordu.İki yıl süresi kaldırılmış.Yurtdışı tedavileraltı ayı geçmeyen dönemler halinde iki yıl süre kısıtlaması olmadan tedavisi süresi uzatılabilecek.13*yeni madde eklenmiş*Türkiye’de tedavisi yapılamayan bir hastalık için yurt dışına gönderilen hastaya, gönderildiği ülkedeki sağlık hizmeti sunucusu tarafından sevke konu tedavi dışında farklı bir tedavi uygulaması öngörülmekte ise, SUT ’un 2.5.3.A-1 maddesinde belirtilen rapor ve onayların öngörülen yeni tedavi için de alınmış olması halinde tedavi giderleri karşılanır. Aksi halde yeni tedavi bedeli ile bu tedaviye ilişkin yol ve gündelik gideri Kurumca karşılanmaz.”*Yurt dışında tedaviye gönderilen hastaya farklı bir tedavi öngörülse bile sevkinde ve raporunda bu tedaviye ilişkin bilgi ve onay yer almıyorsa ödenmeyecek.14yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin ödenebilmesi için Sevkin yapıldığı gün dahil 3 işgünü içinde sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat edilmiş olunması, gerekmektedir.*3 gün ibareleri 5 gün ile değiştirilmiş.* sevk tarihinden sonra shs’ye başvuru süresi uzatılmış.15Kaplıca tedavilerine ilişkin yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin ödenebilmesi için Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 3 işgünü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde kaplıca tesisine müracaat edilmemesi halinde yol gideri ve gündeliklerin ödenebilmesi için yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek bulunmayıp, raporun geçerli olduğu süre içerisinde sağlık hizmeti sunucusu tarafından elektronik ortamda veya SUT eki EK-2/F formu (sevk belgesi) düzenlenmesi ve 3 işgünü içerisinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekmektedir.*3 gün ibareleri 5 gün ile değiştirilmiş.* belge düzenlenmesinden itibaren kaplıca tesisine müracaat süresi uzatılmış.16*SUT eki Ek-3/C-2 listesinde yer alan Ismarlama tıbbi cihaz kapsamındaki nihai ürünlerin TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması şartı aranmaz. Ancak, nihai ısmarlama cihazın üretiminde kullanılan Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan malzemelerin ayrı ayrı TİTUBB kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranacaktır.*Ismarlama tıbbi cihaz kapsamındaki nihai ürünlerin  TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması şartı aranmaz. Ancak, SUT eki Ek-3/C-2 listesinde yer alan nihai ısmarlama cihazın üretiminde kullanılan Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan malzemelerin ayrı ayrı TİTUBB kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranacaktır.**Yeni eklendi.*SUT eki EK-3 listelerinde yer alan tıbbi malzemeler için, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara ayrıca KDV ödenmez.*3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara ayrıca KDV ödenmeyecek*Yeni eklendi.*Yurt dışında faaliyet gösteren Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularında kullanılan tıbbi malzemeler için işletme gideri, hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi bedelleri Kurumca karşılanmaz.*Yurtdışında bulunan sağlık hizmet sunucularınatıbbi malzemeler için işletme gideri, hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi bedelleri ödenmeyecek.*Yeni eklendi.*Yatarak tedavilerde kullanılan Kurumca bedeli karşılanacak tıbbi malzemelere; l) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler           (EK-3/F-2), m) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-3), n) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-4), o) Xenogreft Ürün Grubu (EK-3/N-2), ö) Sentetik Greft Ürün Grubu (EK-3/N-3), p) Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/R), r) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/S), s) Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/T)” listeleri eklenmiştir.**Yeni eklendi.*d) 3.1.3 numaralı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. “k) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler          (EK-3/F-2), l) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-3), m) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler  (EK-3/F-4), n) Xenogreft Ürün Grubu (EK-3/N-2), o) Sentetik Greft Ürün Grubu (EK-3/N-3), ö) Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/R), p) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/S),” r) Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/T)” bentleri eklenmiştir.*17*SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. *SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler veya SUT eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri, hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca karşılanır.*cümle sonuna “Bu fiyatlara %12 işletme gideri ilave edilir.” ibaresi eklenmiş.* “ve KDV tutarı kadar bedel” ibaresi çıkarılmıştır.*Kurumca ödenecek tutara işletme gideri ilave edilmiş.*Kurumca ödenecek tutardan KDV bedeli düşülmüş.18Yara Bakım Ürünleri,  Gerft, Allogreft, Kamik Uyarıcı MateryallerGeriatri uzman hekimleri yara bakım ürünlerini yazabileceklerdir. Ayrıca greftler başlığı yeniden ele alınarak gerftlerin genel hükümleri düzenlendindikten sonra dura greftler, tendon allogreftler ile daha önce SUT ta yer almayan kemik yapımını uyran materyaller, Sentetik menisküs implantları, Menisküs tamiri ürünleri, Sinüs tarsi vidası, Absorbe olabilir omuz balon spacer, Tümör protezleri, Kanama durdurmada kullanılan tıbbi malzemeler,İntraoperatif Nöromonitörizasyon işlemlerinde kullanılan tıbbi malzemeler, eklenmek sureti ile  ayrı ayrı düzenlenmiştir.19* 4.2.1. Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar ve rituksimab (romatoid artritte) kullanım ilkeleri* 4.2.1. Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab (romatoid artritte), abatasept, ustekinumab ve tosilizumab kullanım ilkeleri*Başlığa abatasept, ustekinumab ve tosilizumab eklenmiş, tanım genişletilmiştir.* 4.2.1.C – Biyolojik ajanlardan Anti-TNF ilaçlar, rituksimab ve abatasept kullanım ilkeleri* 4.2.1.C – Biyolojik ajanlardan Anti-TNF ilaçlar, rituksimab, abatasept, ustekinumab ve tosilizumab kullanım ilkeleri* Başlığa  ustekinumab ve tosilizumab kullanım ilkeleri eklenmiş, tanım genişletilmiştir.* Romatoid artritli erişkin hastalarda; biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru (DAS) 28 > 5.1; jüvenil romatoid artritte DAS 28 kriteri aranmaz.) hallerde, 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilaca başlanır. İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28 skorunda 0,6 puandan fazla düşme olması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile 3 ay daha tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda DAS 28 skorunda toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme olmaması halinde tedavi sonlandırılır.* Romatoid artritli erişkin hastalarda; biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru (DAS) 28 > 5,1) hallerde, 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilaca başlanır. İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28 skorunda 0,6 (sertolizumab için 1,2) puandan fazla düşme olması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay (sertolizumab için 6 ay) süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile 3 ay (sertolizumab için 6 ay) daha tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda DAS 28 skorunda toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme olmaması halinde tedavi sonlandırılır.”*jüvenil romatoid artritte DAS 28 kriteri aranmaz hükmü çıkarılarak ilaç kullanımına kısıtlama getirilmiştir.??? Diğer değişiklikler anlam değiştirmemektedir.* Psoriyazis vulgariste anti-TNF ilaçlar;* eski madde yok.* Psoriyazis vulgaris /plak tip psoriyazis /plak psoriyaziste anti-TNF ilaçlar;* Başlık genişletilmiştir.20Yeni eklendi.Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkelerine “Agomelatin” eklenmiş, reçeteleme koşulları belirlenmiş.Antidepresanlara “Agomelatin” eklenmiş, kullanım ilkeleri belirlenmiş.21*Aşı tedavisine 6 ay ya da daha fazla ara verilmesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere bu durum ile hastanın tedaviye başladığı tarih ve o tarihteki başlangıç kriterlerinin yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi koşuluyla başlangıç dozlarında tedaviye yeniden başlanabilir. Bu rapora dayanılarak ilk reçetelendirme alerji veya immunoloji uzman hekimlerince yapılır.*Mevsim öncesi allergoid immünoterapi hariç, aşı tedavisine 6 ay ya da daha fazla ara verilmesi halinde, çocukluk ve erişkin dönemlerine ait her bir dönem için birer defaya mahsus olmak üzere bu durum ile hastanın tedaviye başladığı tarih ve o tarihteki başlangıç kriterlerinin yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi koşuluyla başlangıç dozlarında tedaviye yeniden başlanabilir. Bu rapora dayanılarak ilk reçetelendirme alerji ve/veya immunoloji uzman hekimlerince yapılır.”*Aşı tedavisine 6 ay ya da daha fazla ara verilen kişiler için devam koşulu bir defaya mahsus iken erişkin ve çocukluk dönemi olarak 2’ye çıkarılmış. Ancak Mevsim öncesi allergoid immünoterapi bu koşulun dışında bırakılmıştır.*Sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan tedavinin devamı niteliğindeki diğer reçetelendirmeler, bu hekimlerin yanı sıra, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kulak burun boğaz, göz sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları veya aile hekimliği uzman hekimi tarafından da yapılabilir.*göğüs hastalıkları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “dermatoloji” ibaresi eklenmiştir.*Enjektabl alerji aşıların için tedavinin devamı niteliğindeki reçetelendirmeleri yapabilecek branşlar arasında dermatoloji branşı eklenmiştir.*Aşı tedavileri, arı venom alerjisi hariç, toplamda 5 yılı geçemez.*cümle sonuna “Mevsim öncesi allergoid immünoterapi her yıl polen mevsimi öncesi dönemde ömür boyu en fazla 5 defaya mahsus olarak yapılabilir.” cümlesi eklenmiştir.*Mevsim öncesi allergoid immünoterapi ömür boyu 5 defa ile sınırlandırılmıştır.22*Yeni eklendi.*Yoğunlaştırıcı-kıvam artırıcı beslenme ürünleri “İnme, kronik nörolojik bozukluklar ve baş boyun kanserleri ve cerrahi rezeksiyonda görülen yutma güçlüğü çeken yetişkin hastalarda; bu durumun belirtildiği nöroloji, kulak burun boğaz, genel cerrahi, beyin cerrahi, anestezi ve yoğun bakım uzmanlarından en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce reçete edilebilir. Raporda, ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek aylık en fazla iki kutu yazılır.”*Yoğunlaştırıcı-kıvam artırıcı beslenme ürünleri, İnme, kronik nörolojik bozukluklar ve baş boyun kanserleri ve cerrahi rezeksiyonda görülen yutma güçlüğü çeken yetişkin hastalarda ödeme kapsamına alınmış.*Yeni eklendi.* Glikojen depo hastalığının diyet yönetiminde kullanılan yüksek amilopektin içeren nişastalı enteral beslenme ürünleri; 2 yaş ve üzerindeki çocuk hastalarda, bu durumun belirtildiği en az bir çocuk metabolizma hastalıkları uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak çocuk metabolizma hastalıkları ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir. Raporda, ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek aylık en fazla iki kutu yazılır.”* Glikojen depo hastalığının diyet yönetiminde kullanılan yüksek amilopektin içeren nişastalı enteral beslenme ürünleri, 2 yaş ve üzerindeki çocuk hastalarda ödeme kapsamına alınmış.23 Bir defada en fazla (birer aylık dozda) bir kutu ilaç verilir.cümlede yer alan “ (birer aylık dozda) bir kutu” ibaresi “bir aylık dozda” olarak değiştirilmiştir.*metinde düzenleme yapılmış değişiklik içermiyor.24*24 aylığın altındaki çocuk hastalarda teşhis için gerekli kriterler olması halinde tedaviye başlanır.*24 aylığın altındaki ve 72 ay üzeri çocuk hastalar ile erişkin hastalarda teşhis için gerekli kriterler olması halinde tedaviye başlanır.* Daha önce 72 ay üzeri hastalara bazı testler uygulanması gerekiyorken yeni düzenlemeyle test kriteri kaldırılmış, gerekli kriterler ibaresi eklenmiştir.*Hasta adına, gastroenteroloji, çocuk metabolizma veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenir. Raporda; teşhis, başlangıç ve devam kriter/kriterleri ile ilgili tüm bilgiler yer alır. Rapor süresi 6 aydır. Bu rapora dayanılarak yine bu hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete düzenlenir.*72 ay üzeri çocuk ve erişkin hastalar için; çocuk metabolizma veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile göğüs hastalıkları (bulunmayan yerlerde çocuk alerji ve/veya immünoloji) uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenir. Raporda; teşhis, başlangıç ve devamkriter/kriterleri ile ilgili tüm bilgiler yer alır. Rapor süresi 1 yıldır. Bu rapora dayanılarak çocuk metabolizma veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerince, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete düzenlenir. (2) 72 ay altı çocuk hastalar için; çocuk metabolizma veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenir. Raporda; teşhis, başlangıç ve devam kriter/kriterleri ile ilgili tüm bilgiler yer alır. Rapor süresi 6 aydır. Bu rapora dayanılarak yine bu hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete düzenlenir.* Reçeteleme kriterleri 72 ay üzeri ve altı olmak üzere (yaşa göre) yeniden düzenlenmiş. 72 ay üzeri hastalar için; Rapor düzenleyebilecek branş sayısı artırılmış. Rapor süresi artırılmış (6 aydan 1 yıla) Rapora istinaden reçete düzenleyebilecek branşlarda değişiklik yapılmış.(artırılmış)25* İmmünglobülinlerin kullanım ilkeleri 100-1.000 IU Hepatit B İmmunglobulini içeren ilaçların prospektüsünde de belirtildiği gibi ameliyat süresince karaciğersiz fazda 10.000 IU, ameliyattan sonra ise her gün (yedi gün boyunca) 2.000 IU şeklindedir. Takip eden uzun dönem tedavi süresince aylık Anti HBs serum seviyesi kontrolleriyle, 100 IU/litre serum seviyesi olacak şekilde sürdürülmelidir. Bu uzun dönem tedavi süresince aylık toplam 2.000 IU dozuna kadar kullanılması uygundur.* 100- 1560 IU Hepatit B İmmunglobulini içeren ilaçların prospektüsünde de belirtildiği gibi ameliyat süresince karaciğersiz fazda 10.000 IU, ameliyattan sonra ise her gün (yedi gün boyunca) 2.000 IU şeklindedir. Takip eden uzun dönem tedavi süresinde ise aylık toplam 2.000 IU dozuna kadar kullanılması ve en fazla bu dozda reçetelenmesi uygundur. Uzun dönem tedavinin birinci ayının sonunda Anti HBS düzeyi 100 IU/litrenin altında ise bu durumun raporda/reçetede belirtilmesi koşuluyla ilave 2000 IU kullanılabilir.* 1000 IU 1560IU’ya artırılmıştır.* Spesifik olmayan/gamma/polivalan immünglobulinler (IVIg) ; Gebeliğe sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliğinde kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi tarafından, * “kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ ve hematoloji uzmanı” ibaresi eklenmiş,…* IVIg önce sadece kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından yazılırken hematoloji branşı eklenmiştir. İlacı reçete eden branş sayısı artmıştır.* IVIg; Sağlık Bakanlığınca onaylı diğer endikasyonlar için; hematoloji, tıbbi onkoloji, enfeksiyon hastalıkları, immünoloji veya romatoloji, üniversite ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ise bu hekimlere ilave olarak iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimler tarafından reçete edilir. (Birdshot retinokoroidopati endikasyonu ödenmez.)* ikinci fıkrasında yer alan “romatoloji” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve nefroloji uzman hekimleri,” ibaresi eklenmiştir.* IVIg kullanılan diğer endikasyonlar için ilaç reçete edebilen hekimlere romatoloji branşı eklenmiştir. İlacı reçete eden branş sayısı artmıştır.26Kronik Hepatit B İlaç Kullanım İlkeleriMadde yeniden düzenlenmiştir.Sonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme yapılmalıdır.274.2.14.C – Özel düzenleme yapılan ilaçlar; a) ( r) Pazopanib:a) ( r) bendi Pazopanib: Hangi tedavilerde kullanılacağı, reçetelenmesi ne şekilde olacağı ve hangi tedavilerde kullanılamayacağı ilkeleri değiştirilmiştir. b) ş) Trabektedin:Hangi tedavilerde kullanılacağı, reçetelenmesi ne şekilde olacağı ve hangi tedavilerde kullanılamayacağı ilkeleri eklenmiş. t) Panitumumab:  Hangi tedavilerde kullanılacağı, reçetelenmesi ne şekilde olacağı ve hangi tedavilerde kullanılamayacağı ilkeleri eklenmiş u) Kabazitaksel ve abiretaron: Hangi tedavilerde kullanılacağı, reçetelenmesi ne şekilde olacağı ve hangi hastalarda kullanılamayacağı ilkeleri eklenmiş. ü) Fluorourasil topikal formları: Reçete edilme ilkeleri belirtilmiş v) Aksitinib:  Hangi tedavilerde kullanılacağı, reçetelenmesi ne şekilde olacağı ve hangi tedavilerde kullanılamayacağı ilkeleri eklenmiş. y) Setuksimab: Hangi tedavilerde kullanılacağı, reçetelenmesi ne şekilde olacağı ve hangi tedavilerde kullanılamayacağı ilkeleri eklenmiş.a)Düzenlemeler yapılarak ilkeleri değiştirilmiş. b) Yeni eklenmiş.Sonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme yapılmalıdır.284.2.15- numaralı maddesi a) 4.2.15-Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran ve rivaroksaban kullanım ilkeleri b) Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik olarak ….. c) 4.2.15.C -Ivabradin: (1) Normal sinüs ritmi olan, kronik stabil angina pektorisli hastaların semptomatik tedavisinde Beta blokör ve/veya verapamil-diltiazemin toleransı veya kontrendikasyonu olan ve kalp atım hızı düşürücü kalsiyum kanal bloköru kullanımını engelleyen asemptomotik solventriküler disfonksiyonu (LVEF <%40) bulunan hastalar için en az bir kardiyoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kardiyoloji uzmanı veya iç hastalıkları uzmanı tarafından reçete edilebilir. (2) Kronik kalp yetmezliği tedavisinde ejeksiyon fraksiyonu %45’in altında olan hastalarda aşağıdaki durumlarda en az bir kardiyoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kardiyoloji veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir; ç) “4.2.15.Ç–Prasugrel; (1) Klopidogrel tedavisi altında iken stent trombozu gelişen akut koroner sendromlu (AKS) hastalarda; bu durumun belirtildiği, en az bir kardiyoloji veya kardiyovasküler cerrahi uzman hekiminin yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimlerce ya da iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. (2) Stent trombozunun geliştiği tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle kullanılır. d) Dabigatran ve rivaroksaban ; (1) Prospektüsünde belirtilen risk faktörlerinden bir ya da daha fazlasına sahip, non-valvuleratriyal fibrilasyonlu hastalarda (ekokardiyografi ile romatizmal kapak hastalığı veya ciddi mitral kapak hastalığı olmadığı gösterilen veya protez kapak hastalığı olmayan); a) En az 2 ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra en az birer hafta ara ile yapılan son 5 ölçümün en az üçünde varfarin ile hedeflenen INR değerinin 2-3 arasında tutulamadığı durumlarda varfarin kesilerek dabigatran veya rivaroksaban tedavisine geçilebilir. b) Varfarin tedavisi altında iken serebrovasküler olay geçirenlerde doğrudan dabigatran veya rivaroksaban tedavisine geçilebilir. (2) Dabigatran veya rivaroksaban; yukarıda tanımlanan durumların belirtildiği ve üç kardiyoloji uzman hekiminin yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak kardiyoloji ya da iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.a)“4.2.15­- Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, tikagrelor ve ranolazin kullanım ilkeleri” b) Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda; anjiografik olarak… c) (1) Normal sinüs ritmi olan, kronik stabil angına pektorisli hastaların semptomatik tedavisinde Beta blokör ve/veya verapamil-diltiazemin toleransı veya kontrendikasyonu olan ve kalp atım hızı düşürücü kalsiyum kanal blokörü kullanımını engelleyen asemptomatik sol ventriküler disfonksiyonu (LVEF <%40) bulunan hastalar için kardiyoloji uzmanlarınca düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak kardiyoloji uzmanı veya iç hastalıkları uzmanı tarafından reçete edilebilir. (2) Kronik kalp yetmezliği tedavisinde ejeksiyon fraksiyonu %45’in altında olan hastalarda aşağıdaki durumlarda kardiyoloji uzmanlarınca düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak kardiyoloji veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir; ç) “4.2.15.Ç–Prasugrel; (1) 75 yaşın altında 60 kg’ın üstündeki serebrovasküler olay öyküsü olmayan akut koroner sendromlu olup; hastaneye yatırılan ve acilen koroner anjiyografisi yapılıp perkütan koroner girişim kararı alınan hastalardan; a) Diyabetli ST yükselmesiz [NSTEMI] veya ST yükselmeli miyokard enfarktüsü [STEMI]) olan hastalar ile b) ST yükselmeli miyokard enfarktüsü [STEMI]) olan diğer hastalarda; (2) Klopidogrel tedavisi altında iken stent trombozu gelişen akut koroner sendromlu (AKS) hastalarda; (3) Bu durumların belirtildiği en az bir kardiyoloji veya kalp damar cerrahi uzman hekiminin yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimlerce ya da iç hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenebilir. Tedavi süresi 1 yıldır. İlacın hastaya tekrar kullanımı ancak hastada aynı koşulların yeniden oluşması halinde mümkündür.” d) “4.2.15.D- Dabigatran, rivaroksaban ve apiksaban; 4.2.15.D-1- Dabigatran, rivaroksaban ve apiksaban; (1)…….. a) En az 2 ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra en az birer hafta ara ile yapılan son 5 ölçümün en az üçünde varfarin ile hedeflenen INR değerinin 2-3 arasında tutulamadığı durumlarda varfarin kesilerek dabigatran veya rivaroksaban veya apiksaban tedavisine geçilebilir. b) Varfarin tedavisi altında iken serebrovasküler olay geçirenlerde doğrudan dabigatran veya rivaroksaban veya apiksaban tedavisine geçilebilir. (2) Yukarıda tanımlanan durumların belirtildiği; en az birinin kardiyoloji uzman hekimi olması koşuluyla, kardiyoloji, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, kalp damar cerrahisi ve nöroloji uzman hekimlerinden en az üçünün bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. (3) Apiksaban, bu madde kapsamı dışındaki endikasyonlarda ödenmez. 4.2.15.D-2-Rivaroksaban; (1) Derin VenTrombozu (DVT) tedavisi ile akut DVT sonrası tekrarlayan DVT ve Pulmoner Embolizmin (PE) önlenmesinde; a) En az 2 ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra en az birer hafta ara ile yapılan son 5 ölçümün en az üçünde varfarin ile hedeflenen INR değerinin 2-3 arasında tutulamadığı durumlarda varfarin kesilerek rivaroksaban tedavisine geçilebilir. (2) Yukarıda tanımlanan durumların belirtildiği kardiyoloji, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, kalp damar cerrahisi uzman hekimlerinden en az üçünün bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. (3) Rapor süresinin bitiminde ilaç tedavisinin devamına karar verilmesi halinde, bu durumun belirtildiği yeni sağlık kurulu raporu düzenlenerek tedaviye devam edilebilir. e) “4.2.15.E-Tikagrelor; “4.2.15.F -Ranolazin;a)Maddenin başlığı değiştirilmiş. b) “Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda” ibaresinden sonra gelen “ , ” işareti “ ; ” şeklinde değiştirilmiştir. c)  En az bir kardiyoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu, kardiyoloji uzmanlarınca düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak kardiyoloji uzmanı veya iç hastalıkları uzmanı tarafından reçete edilebilir. şeklinde değiştirilmiş. ç)) Madde değiştirilmiş. d) İsme apiksaban tedavisi eklenmiş ve Rivaroksaban tedavisine açıklama ayrı yazılmış. e) Yeni eklenmiş.294.2.17.A (1) Osteoporoz tedavisinde bifosfonatlar (kombinasyonları dahil) ve diğer osteoporoz ilaçları (raloksifen, calcitonin, stronsiyum ranelat)……. (6) Stronsiyum ranelat ve raloksifen;…….(1)“stronsiyum ranelat ” ibaresinden sonra “, denosumab” (6) “Stronsiyum ranelat ve raloksifen;” ibaresi “Stronsiyum ranelat, raloksifen ve denosumab;”  olarak değiştirilmiş.“denosumab” ibaresi eklenmişSonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme yapılmalıdır.304.2.20 numaralı madde; b) 28 inci gebelik haftasında veya daha erken doğmuş olan, RSV sezonu başlangıcında 1 yaştan küçük olan KAH tanılı veya tanısız tüm bebeklerde,Aynı Tebliğin 4.2.20 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “28 inci” ibaresi “29 uncu” ve ( c ) bendinde yer alan “1” ibaresi “2” olarak değiştirilmiştir.Gebelik haftası 28 den 29 a  ve yaş şartı 1 yıldan 2 yıla çıkarılmış31*Yeni eklendi.4.2.24.B numaralı alt maddesine fıkra eklenmiş. “(3) Roflumilast; uzun etkili bronkodilatör ve/veya inhale kortikosteroid tedavisine rağmen en az 2 yıl boyunca her yıl için; yılda en az 3 ay öksürük, balgam şikayeti olan ve yılda en az iki atak geçiren ağır kronik obstruktif akciğer hastalarında; a) Solunum fonksiyon testi (SFT) kriteri olarak, FEV1/FVC değeri %70’in altında olmak koşulu ile FEV1≤%50 olanlarda mevcut tedaviye ek olarak kullanılmaya başlanır. b) Göğüs hastalıkları uzmanınca düzenlenen 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak göğüs hastalıkları uzmanı tarafından reçete edilir. c) Sağlık raporunda hastanın kullandığı uzun etkili bronkodilatör ve/veya inhale kortikosteroid tedavi şeması ile diğer durumlar belirtilir. ç) Teofilinle kombine olarak kullanılamaz.”Yeni fıkra eklenmiş.Sonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme yapılmalıdır.32*Yeni eklendi.4.2.25 numaralı maddesine fıkra eklenmiş. “(4) Lakozamid; 16 yaş ve üzerindeki parsiyel başlangıçlı epilepsi hastalarında ikincil jeneralize olan veya olmayan nöbetlerin tedavisinde, en az iki antiepileptik ilacın en az 6 ay süreyle tek başına veya kombine kullanımından sonra tedaviye yanıt alınamayan hastalarda ek tedavi olarak, bu durumların belirtildiği nöroloji uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.”Yeni fıkra eklenmiş.334.2.26 – Levosimendan kullanım ilkeleri (1) İnvaziv hemodinamik monitarizasyon yapılabildiği yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar için veya akut kalp yetmezliği, dekompanse kalp yetmezliğinin akut dönemindeki yatan hastalar için; kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, anestezi ve reanimasyon, iç hastalıkları ile acil uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve bu durumlarını belirtir uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce tabela/reçeteye yazılabilir.“4.2.26 – Levosimendan ve milrinon kullanım ilkeleri (1) Levosimendan; İnvaziv hemodinamik monitarizasyon yapılabildiği yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar için veya akut kalp yetmezliği, dekompanse kalp yetmezliğinin akut dönemindeki yatan hastalar için; (2) Milrinon; klasik bakım tedavisine yanıt vermeyen şiddetli konjestif kalp yetmezliğinin kısa süreli tedavisinde ve kalp cerrahisi sonrası düşük çıkış (out put) durumlarını da içeren akut kalp yetmezliği olan yatan hastalar için; (3) Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, anestezi ve reanimasyon, iç hastalıkları ile acil uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve bu durumlarını belirtir uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce tabela/reçeteye yazılabilirler.”Başlık ve kullanım ilkeleri değiştirilmiş.Sonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme yapılmalıdır.344.2.27.A numaralı alt maddesinin 3. ve 4. fıkraları (3) Faktör VIIa, hastanın tanısını, faktör düzeyini (glanzmann trombastenisi hariç), inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak; klinik şartlarda prospektüs onaylı endikasyonlarında hafif-orta şiddetteki kanamalarda 3 doza kadar, merkezi sinir sistemi kanamalarında veya hayatı tehdit eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda 12 doza kadar uzman hekim tarafından reçete edilebilir. Reçete edilen ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilir. (4) Kombine koagülasyon faktörü/protrombin kompleksi konsantreleri; kazanılmış koagülasyon bozuklukları ve kazanılmış hemofili hastalarında; hafif-orta şiddetteki kanamalarda, merkezi sinir sistemi kanamalarında, hayatı tehdit eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda, klinik şartlarda, bu durumun ve hastanın tanısı ile faktör düzeyini de (glanzmann trombastenisi ve inhibitör gelişmiş hastalar hariç) belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimler tarafından bir dozda reçete edilebilir. Reçete edilen ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilir.“(3) Faktör VIIa, hastanın tanısını, faktör düzeyini ve varsa inhibitör düzeyini (glanzmann trombastenisinde bu iki düzey de aranmaz) gösterir hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak; prospektüs onaylı endikasyonlarında hafif-orta şiddetteki kanamalarda 3 doza kadar, merkezi sinir sistemi kanamalarında veya hayatı tehdit eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda 12 doza kadar uzman hekim tarafından kullanılır. Kullanılan ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir. (4) Kombine koagülasyon faktörü/protrombin kompleksi konsantreleri; kazanılmış koagülasyon bozuklukları ve kazanılmış hemofili hastalarında; hafif-orta şiddetteki kanamalarda, merkezi sinir sistemi kanamalarında, hayatı tehdit eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda, bu durumun ve hastanın tanısı ile faktör düzeyini de (glanzmann trombastenisi ve inhibitör gelişmiş hastalarda bu düzey aranmaz) gösterir hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimler tarafından bir dozda kullanılır. Kullanılan ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir.”3)”glanzmann trombastenisi hariç” ibaresi “glanzmann trombastenisinde bu iki düzey de aranmaz” şeklinde değiştirilmiş. 4) “glanzmann trombastenisi ve inhibitör gelişmiş hastalar hariç” ibaresi “glanzmann trombastenisi ve inhibitör gelişmiş hastalarda bu düzey aranmaz” şeklinde değiştirilmiş.Sonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme yapılmalıdır.35*Yeni eklendi.4.2.30 numaralı madde “(7) Sildenafil ve tadalafil kombine kullanılamaz.”Yeni fıkra eklenmiş.364.2.32 – Kontrast maddeler Gadobutrol; a) Tüm vücut MR anjiografi görüntülemesinde, b) 65 yaş ve üzeri tüm hastalarda tüm prospektüs endikasyonlarında, c) Böbrek yetmezliği olan hastalarda tüm prospektüs endikasyonlarında, ç) Diğer hastalarda ise yalnızca karaciğer ve böbrek manyetik rezonans görüntülemesinde, kullanılır.Yürürlükten kaldırılmış37*Yeni eklendi.“4.2.33.C. Patolojik miyopiye (PM) bağlı koroidal neovaskülarizasyondan (KNV) kaynaklanan görme bozukluğunun tedavisinde ilaç kullanım ilkeleriYeni eklenmiş.384.2.35.A – Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri (2) Pregabalin (kombinasyonları dahil); üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji, ortopedi uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.“ortopedi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve beyin cerrahisi” ibaresi eklenmiştir.Beyin cerrahisi nin düzenleyeceği raporla da reçete edilebilecek394.2.42.A – OI ve/veya IUI İşlemi (1) Evli olmakla birlikte eşlerden herhangi birinin evlat edinilmiş çocukları hariç soybağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması koşuluyla;……“Evli olmakla birlikte evlat edinilmiş çocukları hariç çocuk sahibi olmayan” ……. şeklindeDaha önceki evliliğinden çocuk sahibi olan kişiler yeni evliliklerinde çocuk sahibi olamaz ise IVF tedavileri ödenebilir hale gelmiştir.404.2.42.B – IVF İşlemi (1) IVF işleminde; SUT’un 2.4.4.İ.1 maddesine uygun olan hastalarda ilaç kullanım esasları aşağıda belirtilmiştir. a) SUT’un 2.4.4.İ.1.2 maddesinde belirtilen IVF tedavisi kurallarına göre düzenlenmiş raporlarda ayrıca hastanın kullanacağı ilaç ile ilgili aşağıda belirtilen durumlar hakkındaki bilgiler de yer alacaktır: 1) Normal ovaryan yanıtlı hasta grubunda en fazla 2 uygulama, toplam 6000 IU gonadotropin ödenir. Bu grup hastalarda IVF tedavisi öncesi IUI işlemi yapılmış olması şartı aranır.4.2.42.B numaralı alt maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci maddesine ikinci cümle olarak “SUT’un “2.4.4.İ-1-2-IVF sağlık kurulu raporu” maddesinde IUI işlemi aranmayacak hastalar belirtilmiştir.”Tüp bebek tedavisi öncesi IUI işlemi aranmayacak hastalıkların belirtildiği açıklanmıştır. Uygulmada karmaşa yaratan madde anlaşılır hale getirilmiştir.414.4.1 – Uygulanacak indirim oranları (9) Mevcut iskontosu yukarıdaki fıkralarda tanımlı baz iskonto/baz iskonto+ilave iskontonun üzerinde olan ilaçların özel iskontoları saklı tutulur. 17.11.2011 tarihi öncesi mevcut iskontosu baz iskonto+ilave iskontonun üzerinde olan ilaçlara ek olarak uygulanan %7,5-%8,5 ilave iskonto oranında mahsuplaşma talebi Kurum tarafından değerlendirilir. (14) Kamu kurum iskontolarında yapılan ilave iskonto uygulamaları nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır.9 ve 14 fıkra yürürlükten kaldırılmışSonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme yapılmalıdır.424.4.2 – Eşdeğer ilaç uygulaması (1) Eşdeğer ilaç uygulaması; temelde, sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması esasına dayanır. (2) Eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren en ucuz ilaç bedelinin %10 fazlasına kadarı dikkate alınacaktır. Fiyatları en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunması ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dâhil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir. Söz konusu süre ve pazar payının her bir eşdeğer ilaç grubundaki ilaç sayısı dikkate alınarak yeniden belirlenmesinde ve bunlara ilişkin tereddütlerin giderilmesinde “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu” yetkilidir. (3) Bu esaslara göre belirlenen eşdeğer ilaç gruplarının her birinde; a) SUT’un 4.4.1 maddesinde belirtildiği şekilde indirim oranları uygulanmak suretiyle, ilaçların indirimli kutu fiyatı bulunur. b) İndirimli kutu fiyatı üzerinden, gruba dâhil ilaçların ortak en küçük birimi başına düşen “indirimli birim bedel” hesaplanır. c) Gruptaki ilaçlar için bulunan bu indirimli birim bedeller karşılaştırılarak o eşdeğer ürün grubu için geçerli en ucuz birim bedel bulunur. ç) Bulunan en ucuz fiyata %10 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim bedel bulunur. d) Bu şekilde bulunan ödenebilecek azami birim bedel esas alınarak, gruptaki her bir ilacın ambalaj formuna göre o ilaca özgü kutu bedeli hesaplanır ve ortaya çıkan bu kutu fiyatı, aynı ilacın indirimli kutu fiyatı ile karşılaştırılır. e) İndirimli kutu fiyatının, azami birim bedelden yola çıkılarak hesaplanan kutu fiyatını aşan kısmı ödenmez.4.4.2 – Eşdeğer ilaç uygulaması (1) Eşdeğer ilaç uygulaması; temelde, sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması esasına dayanır. (2) Eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren en ucuz ilaç bedelinin %10 fazlasına kadarı dikkate alınacaktır. Fiyatları en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunması ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dâhil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir. Söz konusu süre ve pazar payının her bir eşdeğer ilaç grubundaki ilaç sayısı dikkate alınarak yeniden belirlenmesinde ve bunlara ilişkin tereddütlerin giderilmesinde “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu” yetkilidir. (3) Bu esaslara göre belirlenen eşdeğer ilaç gruplarının her birinde; a) SUT’un 4.4.1 maddesinde belirtildiği şekilde indirim oranları uygulanmak suretiyle, ilaçların indirimli kutu fiyatı bulunur. b) İndirimli kutu fiyatı üzerinden, gruba dâhil ilaçların ortak en küçük birimi başına düşen “indirimli birim bedel” hesaplanır. c) Gruptaki ilaçlar için bulunan bu indirimli birim bedeller karşılaştırılarak o eşdeğer ürün grubu için geçerli en ucuz birim bedel bulunur. ç) Bulunan en ucuz fiyata %10 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim bedel bulunur. d) Bu şekilde bulunan ödenebilecek azami birim bedel esas alınarak, gruptaki her bir ilacın ambalaj formuna göre o ilaca özgü kutu bedeli hesaplanır ve ortaya çıkan bu kutu fiyatı, aynı ilacın indirimli kutu fiyatı ile karşılaştırılır. e) İndirimli kutu fiyatının, azami birim bedelden yola çıkılarak hesaplanan kutu fiyatını aşan kısmı ödenmez.Eşdeğer ilaç uygulaması içeriği değiştirilmiş.Sonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme yapılmalıdır.43*Yeni eklendi.5.3.2.D maddesinin birinci fıkrasının ( j ) bendine üçüncü alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiştir. “ 4) Her bir ürün için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen “İthalat kaydına esas sevkiyat onay kodu” nun yer aldığı ürün listesinin onaylı bir suretinin yer alması gerekmektedir.”Yeni eklenmiş. Sonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme yapılmalıdır.44(EK-1/C) Listesinin 2 sıra no’sunda yer alan ”701.282 Çift balonlu enteroskopi”  P60690 işlem kodu701.282 Balonlu enteroskopi, 27 sıra no’sunda yer alan “P60690” işlem kodu “P604690” olarak değiştirilmiştir.İşlem adı ve kodu yenilenmiş.45“704.770 Periferik kan yayması değerlendirilmesi” SUT kodlu işlemin açıklama kısmı “Çocuk ve erişkin Hematoloji uzman hekimlerince yapılması halinde faturalandırılır.” “703.070 Video-EEG monitörizasyon” ve “703.080 Video-EEG, sfenoid elektrotlar ile”“Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi’nde (EK-2/A-2) yer alan “704.770 Periferik kan yayması değerlendirilmesi” SUT kodlu işlemin açıklama kısmı “Çocuk ve erişkin Hematoloji/ Onkoloji uzman hekimlerince yapılması halinde faturalandırılır.” olarak değiştirilmiş ve aynı Listede yer alan “703.070 Video-EEG monitörizasyon” ve “703.080 Video-EEG, sfenoid elektrotlar ile” SUT kodlu işlemler yürürlükten kaldırılmıştır.Açıklama kısmı değiştirilmiş ve 703.070 ile 703.080 kodlu işlemler kaldırılmış. Onkoloji Uzman hekimi eklenemiştir.46*Yeni eklendi.“Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/B) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. a) Listede işlem adı ve açıklama bölümünde değişiklik yapılan işlemler ile işlem puanı değiştirilen işlemler bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilmiştir. b) Listeden çıkarılan işlemler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtilmiştir. c) Listeye eklenen işlemler bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtilmiştir.Yeni işlem adı, çıkarılan işlemler ve açıklaması değişen işlemler belirtilmiş ve ek listede yayımlanmıştır.47*Yeni eklendi.“Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/C) değişiklikler yapılmıştır. a) Listede işlem adı ve açıklama bölümünde değişiklik yapılan işlemler ile işlem puanı değiştirilen işlemler bu Tebliğ eki (4) numaralı listede belirtilmiştir. b) Listede yer alan “P615780 Myelografi” işlemi yürürlükten kaldırılmıştır. c) Listeye eklenen işlemler bu Tebliğ eki (5) numaralı listede belirtilmiştir.Yeni işlem adı, çıkarılan işlemler ve açıklaması değişen işlemler belirtilmiş ve ek listede yayımlanmıştır.48“Diş Tedavileri Sevk Formu EK-2/Ç-2” “Ek-2/Ç-2 Diş Tedavileri Kontrol Formu” Tebliğ eki (6) numaralı listede yeniden düzenlenmiştir.Diş tedavilerinde sevkte sağlık kurulu raporu şartı getirlmiştir.49“Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Görüntüleme Klinik Uygulamaları” (Ek-2/D-1) Tablo 4 de yer alan “Prostat Kanseri” ibaresinin açıklama ve sınırlamalar bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Gleason skor 7 veya üstü olan ve diğer görüntüleme yöntemlerinde (Kemik Sintigrafisi, BT, MR vb.) şüpheli lezyon bulunmalıdır. Sadece 3. Basamak resmi sağlık hizmet sunucularında yapılması halinde ödenir.”Açıklama ve sınırlamalar bölümü değiştirilmiş.50Hasta Sevk Formu” nun (EK-2/F) altında yer alan “Müracaat Süresi” Üç (3) iş günüydü“Hasta Sevk Formu” nun (EK-2/F) altında yer alan “Müracaat Süresi” ibaresinden sonra gelen “Üç (3)” ibaresi “Beş (5)” olarak değiştirilmiştirMüracaat süresi 5 güne çıkarılmış.51“Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A) Listesi”ndeki “306.510”, “306.520”, “306.530”, “306.540”, “306.551”, “306.552”, “306.553”, “306.554” SUT kodlu tıbbi malzemeler listeden çıkarılmış ve aynı listenin “KANAMA DURDURMADA KULLANILAN MALZEMELER” başlığının altına eklenen tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (7) numaralı listede belirtilmiştir.Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A) Listesi”nde tıbbi malzemeler listeden çıkarılmış ve KANAMA DURDURMADA KULLANILAN MALZEMELER” başlığının altına  tıbbi malzemeler eklenmiş.52Dermis Yerine Geçen İnsan Kaynaklı Greftler“Kurumca Bedeli Karşılanmayan Diğer Tıbbi Malzemeler (EK-3/B-2)” listesinin dördüncü sıra numarasındaki tıbbi malzemenin adı “Dermis/Epidermis Yerine Geçen Allogreftler /Xenogreftler/Sentetik Greftler” şeklinde değiştirilmiş ve on üçüncü sıra numarası olarak “Kan/kemik iliği/yağ dokusu gibi dokulardan ayrıştırılma yöntemiyle kök hücre elde edilerek yapılan uygulamalar için kullanılan tıbbi malzemeler” adlı tıbbi malzeme eklenmiştir.işlem adı değiştirilmiş ve yeni tıbbi malzeme eklenmiş.53Tıbbi Sarf Malzemeler (EK-3/C-4) A10106 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekiminin düzenleyeceği tek hekim raporuyla, işitme cihazı başına, çocuklarda ve kanal içi işitme cihazı kullanan erişkinlerde  en fazla haftada 1 (bir), diğer erişkinlerde en fazla 2 (iki) haftada 1 (bir) adet hesabıyla işitme cihazı pil Kurumca bedeli karşılanır. Ancak, işitme cihazlarının ilk kez alınması aşamasında, işitme cihazı pilleri için ayrıca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır Rapor doğrultusunda düzenlenecek reçetede en fazla 1 (bir) yıllık pil miktarı yer alabilir.Açıklama kısmına eklenmiştir.A10101 SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasında yer alan “koklear implant için” ibaresinden önce gelmek üzere “Her bir” ibaresi eklenmiştir.A10101 SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasında yer alan “koklear implant için” ibaresinden önce gelmek üzere “Her bir” ibaresi eklenmiştir.Her biri ifadesi eklenmiştir.A10102 KOKLEAR İMPLANT ARA KABLO BEDELİ (AKTARICIDAN BAĞIMISIZ) ARA KABLO(1) Ara Kablolar (aktarıcıdan bağımsız): a) 0-5 yaş için yılda 5 (beş) adet, b) 5-10 yaş için yılda 3 (üç) adet c) 10 yaş ve üzeri için yılda 2 (iki) adet olmak üzere, Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzman hekiminin düzenleyeceği tek hekim raporuna istinaden Kurumca bedeli karşılanır.Açıklama kısmına eklenmiştir.A 10103 KOKLEAR İMPLANT KONUŞMA İŞLEMCİSİKonuşma işlemcisi, 7 (yedi) yıldan önce yenilenemez. Ancak koklear implant üretici firması tarafından verilen teknik rapor ile birlikte üçüncü basamak resmi sağlık kurumları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden tamiri mümkün olmayan durumlarda süresinden önce yenilenebilir. 7 (yedi) yılı dolduran kişilerde üçüncü basamak resmi sağlık kurumları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden yenilenebilecektiAçıklama kısmına eklenmiştir.54“Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-1) Listesi”ndeki “102.267”, “103.095” ve “103.100” SUT kodlu tıbbi malzemeler listeden çıkarılmış, “103.095” SUT kodundan sonra gelmek üzere tıbbi malzemeler eklenmiş ve fiyatları belirlenen/değiştirilen SUT kodları bu Tebliğ eki (8) numaralı listede belirtilmiştir.103.096 İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP (EMG DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL 3.100,00 103.097 İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP (EMG DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ 3.100,00 103.101 İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP VE SEP (EMG DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL 5.000,00 103.102 İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP VE SEP (EMG DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ 5.000,00yeni maddeler eklenmiştir.55Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-2)NÖROMONİTARİZASYON MALZEMELERİ” başlığı, OMURİLİK VE PERİFERİK SİNİR NÖROMONİTARİZASYONU başlığı ve altındaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları ve “INTRAOPERATİF KRANİAL NÖROMONİTORİZASYON VE RF” başlığı ile “KN1087”, “KN1088”, “KN1089”, “KN1110”, “KN1111”, “KN1112”, “KN1113”, “KN1114”, “KN1115”, “KN1116”, “KN1117”, “KN1118”, “KN1119” SUT kodlu tıbbi malzemeler listeden çıkarılmıştır.Çıkartılmıştır.NÖROMONİTARİZASYON MALZEMELERİ” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlıklar, SUT kodları, tıbbi malzeme alan tanımları ve fiyatları ile birlikte eklenmiştir.KN1200 İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP (EMG DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL 3.100,00 KN1210 İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP (EMG DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ 3.100,00 KN1220 İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP VE SEP (EMG DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL 5.000,00 KN1230 İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP VE SEP (EMG DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ 5.000,00 KN1240 İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON AEP (EMG DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL 3.100,00 KN1250 İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON AEP (EMG DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ 3.100,00 KN1260 İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON AEP VE MEP VE/VEYA SEP (EMG DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL 5.000,00 KN1270 İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON AEP VE MEP VE/VEYA SEP (EMG DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ 5.000,00yeni tıbbi malzemeler eklenmiştir.56 “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-1) Listesi” bu Tebliğ eki Liste (9)’da yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.Düzenleme yapılmıştır.57Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/I) Listesinde  düzenlemeler yapılmıştır. KV1025 3 BOYUTLU RİNGLER 721,00 KV2033 KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 035″ OTW 900,00 KV2038 KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ,  İLAÇ SALINIMLI, 014″, OTW 900,00KV1025 3 BOYUTLU RİNGLER 937,00 KV2033 KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 035″ OTW 1.170,00 KV2038 KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ,  İLAÇ SALINIMLI, 014″, OTW 1.170,00Fiyatı artırılmıştır.KV1118 BİYOSENTETİK DAMAR GREFT 40 CM VE ALTIÇıkartıldı.SUT tan çıkarıldı.58EK-3/J KB1008 SES PROTEZİ fiyatı 495,00(EK-3/J) Listesi”nde yer alan “SES PROTEZİ” adlı “KB1008” SUT kodlu tıbbi malzemenin fiyatı 540 TL olarak değiştirilmiştir.Fiyatı artırılmıştır.59“Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/L) UR1000 (2) 3 (üç) Üroloji uzmanın yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden   bedeli Kurumca karşılanır.(2) 1 (Bir) Üroloji uzmanın yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bedelleri Kurumca karşılanır.”3 üroloji uzmanı yerine 1 üroloji uzmanı şeklinde değiştirilmiştir.(1) 3.basamak hastanelerde, 2 (iki) Üroloji ve 1(bir) Endokronoloji uzmanından oluşan sağlık kurulu raporu ile insülin bağımlı komplikasyonlu diabetus mellitus hastalarında ve ileri derecede immün yetmezliği olan hastalarda uygulanması halinde bedeli Kurumca karşılanır. “UR1001”, “UR1002”, “UR1003”, “UR1004”Üçüncü basamak hastanelerde (eğitim verme yetkisi bulunan), psikojenik değerlendirmenin normal olduğu, konvansiyonel tedavilere cevap alınamayan ve penil doppler ultrasonografik inceleme neticesinde peak arteriyel akımın 25 cm/saniyenin altında ve/veya diyastol sonu akımın 5 cm/saniyenin üzerinde olduğu erektil disfonksiyon olgularında, aşağıdaki durumlardan en az birinin varlığının 3 (üç) Üroloji uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde Kurumca bedelleri karşılanır.a) İnsülin bağımlı Diabetes Mellitusta, (1(bir) Endokrinoloji uzmanının sağlık kurulunda yer alması gerekir.) b) Peyronie hastalığı veya priapizm sonrası gelişen penil fibroziste, c)Omurilik yaralanması sonrasında, ç)Radikal pelvik cerrahi sonrasında,*Yeni eklendiUR2007 İNTRAKAVİTER HİPERTERMİ RF PROBU İLE BİRLİKTE İNTRAKAVİTER KEMOTERAPİ SETİYeni maddeUR1028” SUT kodlu tıbbi malzemenin altına  ödeme kriterleri ve/veya kuralları eklenmiştir.1. Üçüncü basamak hastanelerde, 3 (üç) Üroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuyla, 2. Ürodinamik olarak fonksiyonel Detrüsörü ve prostat büyümesine bağlı tekrarlayan idrar retansiyonları olan, 3. Anestezi konsültasyonunda yüksek riskli kabul edilen hastalarda.Açıklama kısmına eklenmiştir.UR1080” SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kuralları eklenmiştir.1. Üçüncü basamak hastanelerde, 3 (üç) Üroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuyla, 2. Travmatik, kısa, tekrarlayan ve bulbar darlıklarda, 3.  Cerrahi olarak üretroplastiye uygun olmayan, 4.  Aralıklı self dilatasyonu tolere edemeyen hastalarda.Açıklama kısmına eklenmiştir.“UR1032”, “UR1033”, “UR1034”, “UR1035” ve UR1037 SUT Kodlu tıbbi malzemelerin alan tanımları değiştirilmiştir.(1) Silikon double J kateterler; 1- Malignitelere bağlı üreteral obstrüksiyonlar, 2- Retro peritoneal fibrozis, 3- Radyoterapiye, kemoterapiye ya da cerrahiye bağlı gelişen üreteral darlıklarda kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. (2) 1 (bir) yıldan daha kısa süre içinde yenilenmesi gerektiğinde Kurumca bedelleri karşılanmaz.Açıklama kısmına eklenmiştir.60Aynı Tebliğin “Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/M) Listesi”nde yer alan “GR2000”, “GR2005” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.GR2000 KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 035″ OTW1170 fiyatı değiştirilmiştir.61Aynı Tebliğin “Allogreft Ürün Grubu (EK-3/N-1) Listesi” bu Tebliğ eki Liste (10)’da yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir(EK-3N-1) Yeniden düzenlenmiştir.62*Yeni eklendi a) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” EK-3/F-2 bu Tebliğ eki (11) numaralı listede yer aldığı şekilde eklenmiştir.EK-3/F Yeni kod eklenmiştir.*Yeni eklendib) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” EK-3/F-3 bu Tebliğ eki 12) numaralı listede yer aldığı şekilde eklenmiştirYeni madde*Yeni eklendic) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”    EK-3/F-4 bu Tebliğ eki (13) numaralı listede de yer aldığı şekilde eklenmiştirYeni madde*Yeni eklendiç) “Xenogreft Ürün Grubu Listesi” EK-3/N-2 bu Tebliğ eki (14) numaralı listede yer aldığı şekilde eklenmiştirYeni madde*Yeni eklendid) “Sentetik Greft Ürün Grubu Listesi” EK-3/N-3 bu Tebliğ eki (15) numaralı listede yer aldığı şekilde eklenmiştirYeni madde*Yeni eklendie) “Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” EK-3/R bu Tebliğ eki (16) numaralı listede  yer aldığı şekilde eklenmiştirYeni madde*Yeni eklendif) “Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” EK-3/S bu Tebliğ eki (17) numaralı listede yer aldığı şekilde eklenmiştir.Yeni madde*Yeni eklendig) “Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” (EK-3/T) bu Tebliğ eki (18) numaralı listede yer aldığı şekilde eklenmiştir.Yeni madde631-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER 9- seftitoren (UH-P) (400 mg lık formu yalnızca ağır pnömonide ve günlük maksimum kullanım dozu 2 x 1şeklinde kullanılır.) eklenmiştir.Kullanım şekli ve dozu açıklanmıştır.11-ANTİVİRAL İLAÇLAR 15. Valgansiklovir EHU1 yıl süreli enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir. Eklenmiş.İlaç için rapor, süre ve hekim belirtilmiştir.13- DİĞERLERİ H. Pylori eradikasyon tedavi paketi (Yılda 14 günlük tedaviyi geçmeyecek şekilde iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimlerince reçetelenir.(Levofloksasin etken maddesini içeren tedavi paketlerinde ayrıca antibiyogramla klaritromisin ve metronidazole direnç varlığını gösterir antibiyogram sonuç belgesinin tarih ve sonucunun e-reçete/e-raporda belirtilmesi koşulu ile).Amoksisilin /Proton pompa inhibitorü eklenmiştir.Açıklama kısmına eklenmiştir.64Ek-4/F 16. Atomoksetine: (6 yaş ve üstü çocuklarda çocuk psikiyatri uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak çocuk psikiyatri uzman hekimi veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir. 16-18 ergen yaş grubunda ayrıca erişkin psikiyatri uzmanlarınca da aynı koşullarda rapor ve reçete düzenlenebilir.) 16-18 ergen yaş grubunda ayrıca erişkin psikiyatri uzmanlarınca da aynı koşullarda rapor ve reçete düzenlenebilir.Kısmı eklenmiştir.6 yaş ve üst sınırı 16-18 olarak belirlenmiştir.57. Gliserol+sorbitol içeren laksatifler (Tetrapleji, hemipleji, parapleji ve spinal kord yaralanmalarına bağlı gastrointestinal fonksiyon bozukluğu durumlarında, gastroenteroloji ve nöroloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerin birlikte yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)gastroenteroloji ve nöroloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçetelenir. Bu durumların dışında raporsuz tüm hekimlerce reçete edilebilir şeklinde değiştirildi.Gastroenteroloji ve nöroloji aynı anda olması şartı kaldırıldı. Raporsuz tüm hekimlerce reçete edilebilir.65a) EK-4/G 1. Levosimendan (SUT’un 4.2.26 maddesi esaslarına göre)a) EK-4/G 1. Levosimendan ve milrinon (SUT’un 4.2.26 maddesi esaslarına göre)“ ve milrinon” ibaresi eklenmiştir. b) 51.  C1-esteraz inhibitörü; yalnızca akut tedavide, üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde düzenlenecek, en az bir immunoloji ve alerji hastalıkları uzmanının yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm uzman hekimlerce reçetelenir. Raporda; C1 inhibitör düzeyinin düşük olduğu (değer olarak) veya C1 inhibitör düzeyinin normal/yüksek olduğu durumlarda ise inhibitör fonksiyonunun düşük olduğu (değer olarak) belirtilir. (Hasta adına düzenlenecek her reçete/tabelada akut tedavi olduğu belirtilecektir. b) Operasyon öncesi profilaksi tedavisinde kısmı çıkartılmış. En az bir immunoloji ve/veya alerji hastalıkları uzmanı kısmına ve/veya eklenmiş.İmmunoloji ve/ veya alerji hatalıkları uzmanları ikisininde olma şartı kaldırılmış.c) 54. Kafein sitrat (Çocuk hastalıkları uzman hekimlerince) 55. Tolvaptan (Serum sodyum düzeyi 125 mEq/L seviyesinin altında olan, daha önce sıvı kısıtlaması yöntemi ve diğer tedavilerin uygulandığı ancak direnç gösteren, hipervolemik ve övolemik hiponatremi tedavisinde 1×1 dozda kullanılır. Uzman hekimlerce yazılır.) 56. Parenteral Multivitaminler”Yeni madde

Comments


bottom of page