top of page

SGK:İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

DUYURU

İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

Bilindiği üzere, 21/4/2022 tarih, 31816 sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler açısından aşağıda yer alan maddeler de dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

Tebliğin 4.2.1.C numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yer alan “İnfliksimab ” etkin maddeli ilaç, 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen (jjj) bendi kapsamında yer alan Gemtuzumab ozogamisin etkin maddeli ilaç, “Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/G)” ne eklenen Foskarnet etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerlidir.

Ayrıca Tebliğin 4.1.15.G maddesi “Klopidogrel, silostazol, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, edoksaban veya tikagrelor etkin maddeli ilaçların kombine olarak kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanmaz” olarak değerlendirilecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Comentários


bottom of page