top of page

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA (Ruhsat askı süresi sınırlandırmasına YD alındı)

14 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile;


"Eczanenin kapalı tutulması

MADDE 49 – (1) Birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden talebi ile iki yılı geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir."

ibaresinde değişiklik yapılarak, ilgili madde;


Eczanenin kapalı tutulması

MADDE 49 – (1) Birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden talebi ile meslek hayatı boyunca toplam kapalılık süresi iki yılı geçmemek kaydıyla eczane kapalı tutulabilir.”

şeklinde düzenlenmişti.


Sendikamızca 2023/1512 Esas numarası ile Danıştay 10. Dairesi'nde açılan dava neticesinde; eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden talebi ile eczanesini kapalı tutmasına meslek hayatı boyunca iki yıllık bir kısıtlama getiren yönetmelik maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

T.C.

DANIŞTAY

ONUNCU DAİRE

ESAS NO: 2023/1512


....


HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

.....

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 35. maddesinde, birden fazla sayıda eczane bulunan yerlerde eczacının talebi ile iki yılı geçmemek üzere eczanenin kapalı tutulabileceği düzenlemesine yer verilmiş; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in dava konusu 49. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde ise, birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden talebi ile meslek hayatı boyunca toplam kapalılık süresi iki yılı geçmemek kaydıyla eczanenin kapalı tutulabileceği yönünde düzenlemeye gidilmiştir.


Davacı tarafından, 6197 sayılı Kanun'da; eczanenin "meslek hayatı boyunca toplam" iki yıl geçmemek üzere kapalı tutulacağına ilişkin bir kısıtlamaya yer verilmediği, Yönetmelik hükmünün 6197 sayılı Kanun ile getirilen sınırlamayı ağır nitelikte olduğu ileri sürülerek anılan düzenlemenin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.


Yukarıda aktarılan 6197 sayılı Kanun'un 35. maddesi hükmünün değerlendirilmesinden, maddede, birden fazla sayıda eczane bulunan yerlerde eczacının talebi ile iki yılı geçmemek üzere eczanenin kapalı tutulabileceği kuralına yer verildiği; bu iki yıllık sürenin eczacının meslek hayatı boyunca toplam iki yıl olabileceğine ilişkin herhangi bir sınırlama getirilmediği görülmektedir. Ancak, dava konusu Yönetmelik hükmü ile, anılan Kanun hükmünü ağır nitelikte, eczacının eczanesini iki yılı geçmemek üzere kapalı tutulabileceğine ilişkin sınırlamanın tüm meslek hayatı boyunca toplam kapalılık süresinin iki yıl olabileceği şeklinde düzenlendiği görülmektedir.


Buna göre, dava konusu Yönetmelik hükmü ile Kanun'da öngörülen sınırlamanın daha da genişletildiği, bu durumun ise 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'a açıkça aykırı olduğu görüldüğünden düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.


Ayrıca, dava konusu düzenlemenin bu haliyle uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açacağı da açıktır. Açıklanan nedenle, anılan düzenlemenin yürütülmesinin durdurulması gerekmektedir.


KARAR SONUCU

Açıklanan nedenlerle;

....

14/03/2023 tarih ve 32132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesi ile değiştirilen 12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 49. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "meslek hayatı boyunca toplam kapalılık süresi" ibaresinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA,

...

....karar verildi.

bottom of page