top of page

KONTROLE TABİ MADDE VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN REÇETELER HAKKINDA GENELGE


17661

Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlara İlişkin Reçeteler Hakkında Genelge

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ,

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından 2016/3 sayılı “Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlara İlişkin Reçeteler” hakkında Genelge yayınlanmıştır. Önemle dikkatinize sunulur.

TEİS 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı: 88866997-505.99  14.03.2016 Konu: Kontrole Tâbi Madde ve Müstahzarlara             İlişkin Reçeteler

GENELGE 2016/3

Bilindiği üzere, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin tıbbi ve bilimsel amaçlar dışında kullanımı özellikle sağlık açısından (bağımlılık yapması gibi) birçok sorunları gündeme getirmektedir. Bu nedenle uyuşturucu ve psikotrop madde kullanımlarını tıbbi ve bilimsel amaçlarla sınırlamak için bir takım tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu çerçevede söz konusu maddelerin tıbbi erişimlerine imkân sağlanırken bu maddelerin suistimal edilmelerinin önlenmesi amacıyla uyuşturucu madde ve müstahzarları için kırmızı reçete; psikotrop madde ve müstahzarları için yeşil reçete kullanılacaktır.

Söz konusu reçeteler, kendinden kopyalı, seri numaralı, 3 nüshalı kırmızı ya da yeşil renkli reçeteler olup, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bastırılmakta ve il sağlık müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda tahsis edilmektedir. İhtiyacı olan serbest hekimler, aile hekimleri, veteriner hekimler, diş hekimleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları kırmızı ve yeşil reçeteleri bulundukları ilin sağlık müdürlüklerinden zimmet karşılığında temin edeceklerdir.

Kırmızı reçeteye tâbi ilaçlar listesi ve bu ilaçların reçete yazım koşullan, maksimal dozları ile yeşil reçete ile verilecek ilaçlar listesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmî web sitesinde duyurulacak olup, ihtiyaca göre listelerde yapılacak güncellemeler ve değişiklikler söz konusu web sitesinden takip edilecektir.

Yeşil reçeteye tâbi ilaçların tüm formlarının (ampul, tablet, damla formları da dahil) reçetelendirilmesinde her bir yeşil reçeteye aynı etkin maddeyi içeren ilaçlardan en fazla 2 (iki) kutu yazılabilecektir. Bu miktarın üstündeki psikotrop ilaçların reçetelendirilmesi ise sağlık kurumlarınca verilen ilgili tek uzman hekim tarafından düzenlenen hastalık tanısı ve ilaç kullanım doz şemasını belirten rapora istinaden mümkün olabilecektir.

Ayrıca, kırmızı ve yeşil reçetelere ilişkin olarak;

1-Hekim tarafından “Hastanın Adı Soyadı, Hastanın Doğum Tarihi, Hastanın T.C Kimlik Numarası, Hastanın Cinsiyeti, Hastanın Kurumu, Tarih ve protokol numarası, Dr. Adı Soyadı, Diploma Numarası, Kurumu (serbest çalışan hekimlerin muayene adı ve adresini gösteren kaşeleri her nüshaya basılacaktır), varsa Rapor Tarih/Sayısı, Teşhis, İlaçlar (miktarı rakam ve yazıyla)” kısımlarının doldurulması gerekmektedir. Reçete, yazılıp doktor tarafından İmzalandıktan sonra geçerli olacaktır.

2-Eczacı tarafından yukarıda belirtilen bölümlerin eksiksiz doldurulup doldurulmadığının kontrol edilmesi, eksik saptandığında ise reçetelerin karşılanmaması gerekmektedir. Reçetede bulunan “İlacın Veriliş Tarihi, Verilen İlaç Miktarı, Eczanenin ve Eczacının Adı ve Adresi (varsa kaşesi) ve İmza” kısımlarının ise eczacı tarafından doldurulması ayrıca reçetede yer alan “İlacı Alan Kişinin Adı ve Soyadı” kısmının da doldurularak hasta ya da ilacı alan hasta yakını tarafından imzalanması ve reçetenin ilk nüshasının arkasına ilacı temin eden hasta ya da hasta yakınının adresinin yazılması da gerekmekte olup, bu husus da eczacının sorumluğundadır.

3-Yeşil ve kırmızı reçetelerin üçüncü nüshasının reçeteyi yazan hekim tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir. Hastalar eczaneye reçetelerin birinci ve ikinci nüshaları ile müracaat edeceklerdir. Birinci ve ikinci nüshası ile müracaat etmeyen hastaların ilaçlan karşılanmayacaktır.

4-Yeşil ve kırmızı reçetelerin İlk nüshası, eczacı tarafından bu reçetelerdeki bilgileri ihtiva edecek şekilde hazırlanan ve ekte bir örneği yer alan form eşliğinde, müteakip ayın 10’una kadar il sağlık müdürlüklerine gönderilecektir. Ancak ayın 10’unun hafta sonu tatiline veya diğer resmi tatile rastlaması hâlinde, tatil gününü takip eden ilk mesai gününde teslim edilecektir. İl sağlık müdürlüklerince söz konusu reçeteler kontrol edilip formlardaki uyan kısmı doldurulacaktır.

5-Yeşil ve kırmızı reçetelerin ikinci nüshası eczacı tarafından saklanacaktır. (İkinci nüsha hasta sigortalı, memur, emekli vs. ise kurumuna fatura edilecek ve fotokopisi muhafaza edilecektir.)

6-Kırmızı reçetelere sadece uyuşturucu madde ve müstahzarları, yeşil reçeteye ise sadece psikotrop madde ve müstahzarları yazılacaktır. Yeşil ve kırmızı reçetelere liste muhteviyatı dışında ilaç yazılması yasaktır. Bu şekilde gelen reçeteler kabul edilmeyip ilaçlan verilmeyecektir. Ayrıca, kırmızı veya yeşil reçeteler tekrarlanamaz.

7-Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar için maksimal doz sınırına azami dikkat edilerek, maksimal doz sınırını aşan ilaçları içeren reçeteler kesinlikle karşılanmayacaktır.

8-Bu reçeteler sadece hastane dışına çıkan yani serbest eczanelerce karşılanacak uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarları için kullanılacaktır.

9-İl sağlık müdürlükleri tarafından dağıtımı yapılan ve zimmetli olarak hekimler tarafından kullanılması ve muhafaza edilmesi gereken kırmızı, yeşil reçetelerin çalınma, kaybolma vb. olaylara sebebiyet vermeyecek şekilde gereken tedbirlerin alınarak konu hakkında gereken dikkat ve hassasiyet gösterilecektir.

10-Eczaneler tarafından söz konusu ilaçların elektronik ortamda kayıtlan tutularak İlaç Takip Sistemi’ne bildirimi yapılacaktır.

Ecza depolan tarafından ise 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanun’un 15 inci maddesi ile mezkûr Kanun’a istinaden 20/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ecza Depolan ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince defter ve kayıtlar tutulacaktır.

Diğer taraftan, Kırmızı ve Yeşil Reçete Bilgi Formu ile Uyan Cetvelleri Formu, Kırmızı ve Yeşil Reçetelere ait Aylık Tahsisat Formları gerektiğinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna sunulmak üzere il sağlık müdürlükleri tarafından 5 yıl süre ile muhafaza edilecektir. İl sağlık müdürlüklerinde muhafaza edilecek kırmızı ve yeşil reçetelerin 5 yıl süre geçtikten sonra yine il sağlık müdürlükleri tarafından teşekkül ettirilecek bir komisyon nezdinde imha iş ve işlemleri yapılacaktır.

Kırmızı ve yeşil reçetelerin ilk nüshaları ile ilgili formun süresinde gönderilmemesi veya dozlarına ilişkin yanlış uygulamaların yapılan uyanlara rağmen tekrarlanmasıyla ilgili olarak, 30/03/2005 tarihli Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesi doğrultusunda, idarî yaptırım uygulanacak olup, uygulanacak idarî para cezasının, 5326 sayılı Kanun’un 32 nci maddesi ve 663 sayılı KHK ile tanınan görev ve yetki çerçevesinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlık Makamının Onayı ile uygulanması gerektiğinden söz konusu Onay alınmak üzere gerekli belgeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna gönderilecektir.

Suistimal edilen ya da kötüye kullanım ile suistimal edilebilme potansiyeli olan madde ve müstahzarlar “Normal Reçete İle Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçlar” olarak belirlenmiştir. Söz konusu ilaçların listesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmî web sitesinde duyurulacak ve ihtiyaca göre güncellenerek listeden takip edilecek ve söz konusu ilaçlar eczanelerden “Normal Reçete” ile verilecek, reçetesiz olarak satışları yapılmayacak, elektronik ortamda kayıtları tutulacak, İlaç Takip Sistemi’ne bildirim yapılacak, ayrıca sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan reçeteler haricinde olan ve hastalar tarafından ödemesi yapılan ilaçların reçeteleri 5 yıl süre ile saklanacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun iliniz dahilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim, veteriner hekim, diş hekimi, ecza depolan ve eczanelere duyurulmasını önemle rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ  Bakan a. Müsteşar

EK: Kırmızı ve Yeşil Reçete Formu


bottom of page