top of page

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE GENELGESİ (KADİM 2015/25)


images

Değerli Üyelerimiz,

SGK, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Kayıt dışı istihdam ile mücadele (KADİM) için 2015/25 nolu Genelge yayımlanmıştır.

Eczaneleri ve eczane-optikleri ilgilendiren bölümleri özet olarak ve genelge  ve Ek aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

1.2.13. Sağlık Bakanlığı

1.2.13.13. Eczacılar ve Eczanelerde Çalışanlar

18/12/1953 tarihli ve ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde;

Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacının, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmak zorunda olduğu,

Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç katından aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödeneceği,

Kanunun 30 uncu maddesinde; Eczanelerle ecza depoları ecza ticarethaneleri ve ecza imalathaneleri ve laboratuvarlarının Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinin murakabesi altında olup her zaman teftişe tabi oldukları, eczanelerin senede en az iki defa teftişinin mecburi olduğu gibi lüzum görüldüğü sair zamanlarda dahi teftiş olunacağı,

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 15 nci maddesinde;

Hastalık veya sair mazeretlerle eczacının, eczanesinden ayrılış müddeti on beş günü aştığı takdirde eczaneye mesul müdür tayini gerektiği, aksi takdirde eczanenin kapatılacağı,

Eczane sahip ve mesul müdürü iken askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanların askerlik hizmeti süresince; yüksek lisans veya doktora eğitimi alacakların bu eğitim süresince; milletvekili, belediye başkanı, Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyelerinin bu görevlerinin devam ettiği müddetçe eczaneye bir mesul müdür atayacağı,

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde; yıllık Katma Değer Vergisi hariç üç milyon Türk Lirası ve üzerinde ciro yapan serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu olduğu,

Belirtilen meblağa eklenen her iki milyon Türk Lirası tutarındaki ciro için bir eczacı daha çalıştırılması gerektiği,

Eczacının, ikinci eczacıyı veya eczacıları otuz gün içerisinde işe başlatarak il sağlık müdürlüğüne bildireceği,

Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmak zorunda olduğu,

hususlarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda eczanede çalışmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmiş olan mesul müdür dahil tüm çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Tebliğ Eki formata uygun olarak sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

1.2.13.16. Optisyenlik Müesseselerinde Çalışanlar

18/1/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde;

Her optisyenlik müessesesinde, optisyenlik mesleğini icra etme yetkisini haiz olan bir kişinin, mesul müdür olarak çalışacağı,

14 üncü maddesinde; Mesul müdürün müessesede bizzat bulunmasının esas olduğu, optisyenlik müessesesinin mesul müdürünün yıl içerisinde toplam otuz gün izin kullanabileceği, mesul müdür izne ayrılmadan önce kullanacağı izin süresi ile geçici olarak yerine mesul müdürlük yapacak olan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz bir kişinin müessese tarafından il müdürlüğüne (İl Sağlık Müdürlüğü) bildirileceği, aksi halde bu süre zarfında müessesede reçeteli optik ürünlerinin satışının yapılamayacağı,

Mesul müdürün, hastalık ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı bir aydan fazla olmamak üzere müesseseden ayrılması durumunda, mazeret halinin ortaya çıkmasından itibaren kırk sekiz saat içerisinde bir dilekçe ile il müdürlüğüne bilgi verileceği,

Yönetmeliğin 15 inci maddesinde; Mesul müdürlük görevini yürütmekte iken;

Milletvekili veya belediye başkanı seçilenler ile askerlik hizmeti sebebiyle silâhaltına alınanlar, bu görev veya hizmetleri süresince,

Hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkûm olanlar, cezanın infazı süresince,

Hastalık ve sair zorlayıcı veya kabul edilebilir sebeplerden dolayı, bir aydan fazla müesseselerinin başında bulunamayacak olanlar, bu mazeretleri süresince,

Hacir altına alınanlar, vasilerinin talebi üzerine, hacir altında bulundukları sürece,

sahip ve mesul müdür olan kimsenin vefatı halinde, kanunî mirasçılar, vefatından itibaren bir ay içinde optisyen veya gözlükçülük ruhsatnamesi sahibi olan birini, mesul müdür olarak tayin etmek suretiyle müessesenin faaliyetini devam ettirebileceği, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bir kişinin mesul müdür olarak il müdürlüğüne bildirilmek kaydıyla, müessesenin faaliyetine devam edebileceği,

16 ıncı maddesinde; Mesul müdürün görevine son verilmesi, istifası, mesul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde müessese sahibi tarafından, böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren beş gün, vefatta ise on beş gün içerisinde il müdürlüğüne bildirimde bulunulması ve en geç bir ay içerisinde de yeni bir mesul müdür görevlendirilmesin gerektiği,

17 inci maddesinde; Optisyenlik müessesesinde, mesul müdür haricinde başka optisyen veya gözlükçü ruhsatnamesi olan kişilerin, Yönetmelik Ek-3’te yer alan personel çalışma belgesi düzenlenmesi kaydıyla çalışabileceği, ayrıca müessesede optisyenlik mesleği haricindeki işleri yürütmek üzere yeteri kadar personel çalıştırılabileceği,

hususlarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda optisyenlik müesseselerinde çalışmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmiş olan mesul müdür dahil tüm çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Tebliğ Eki formata uygun olarak sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

3.2. İdari para cezasına ilişkin hükümler

Yönetmelik kapsamında belirtilen sigortalılık kontrolleri ve buna müteakip bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu idareleri ve bankalar ile diğer kuruluşlara, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince işlem yapılacaktır.

Protokol yapılarak alınacak bilgi ve belgeleri, protokolde belirtilen sürede mücbir sebep olmaksızın vermeyenlere; ayrıca münferiden ya da protokol kapsamı dışında Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde istenen bilgi ve belgeleri Kurumca belirtilen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilere Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince işledikleri fiillere göre işlem yapılacaktır.

Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi gereğince işlem yapılacaktır.

Alınan bilgilerde eksiklik olması durumunda, Kanunun 102 nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak ve ilgili birimlere istenen bilgilerin eksiksiz gönderilmesi konusunda yazılı olarak hatırlatma yapılacak, ilgili birimlerden bu bilgilerin gelmemesi durumunda yükümlülükleri ve yaptırımları hatırlatıcı yazılar yazılarak bilgilerin süresinde verilmesi konusunda gerekli tedbirler alınacaktır.

Bu durumda KADİM Servislerinin kayıt dışı tespiti üzerine işveren bir aylık süre içerisinde “işyeri bildirgesi” ve/veya “sigortalı işe giriş bildirgesi”ni göndermiş olsa da Kanunun 102 nci maddesi gereğince ilgili servislerce idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca sigortalı tescilinin, “süresinde ve beyana dayalı”/“re’sen  yapılması” ayrımı; “Kanunun 102 nci maddesi gereğince uygulanacak idari para cezalarının miktarının farklılık göstermesi” veya “5763 sayılı Kanun gereğince 5510 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle işverenler için beş puanlık prim indiriminden yararlanılması için kayıt dışı çalışma olmaması şartının aranması” gibi … Kurum mevzuatı ve uygulamaları açısından önem arz etmektedir.

bottom of page