GSS PRİM BORCU OLAN KİŞİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİ VE REÇETELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME..


bilgilendirme

GSS PRİM BORCU OLAN KİŞİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİ VE REÇETELERİ HAKKINDA

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz,

Bakanlar kurulu kararı ile; 5510 sayılı kanunun 60 ncı maddesine göre Bağ-Kur’lu ve  Zorunlu Genel Sağlık Sigortası kapsamında genel sağlık sigortalısı olup , prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler Sağlık Bakanlığı na bağlı kuruluşlara (aile hekimliği,devlet hastanesi , devlet  üniversitelerine ait sağlık tesisleri vs) başvurmaları durumunda 31.12.2015 tarihine kadar ücret ödemeden ayakta ve yatarak sağlık hizmeti alabilmektedir.

Ayaktan tedavi nedeni ile yazılan reçeteler ve serbest eczanelerden karşılanan ilaçlar uygulama kapsamı dışındadır. Prim borcu olan SGK’lılara reçete yazılmasına engel konulmamış olup, bu tür ilaçlar ve reçeteler eczanelerimizden ücretli olarak karşılanacaktır.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından GSS prim borcu nedeni ile sağlık hizmeti  alamayan kişiler hakkında yayınlanan duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

BAKANLIK DUYURUSU

T.C. Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı   : 54567092/010

Konu  : GSS Primi Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler

31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olup primini kendi ödemek durumunda olan vatandaşlarımızdan, 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesi gereğince prim borcunu ödemeyenlere, prim borunu ödeyinceye kadar Medula sisteminden provizyon onayı verilmemekte ve bu nedenle sağlık hizmeti alamamaktadırlar.

29.09.2015 tarihli ve 2015/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince bu kapsamdaki kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetini alması mümkün hale getirilmiştir. Bakanlar Kurulu Karanın uygulanması sırasında çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakanlığımız yetkili kılınmış olduğundan, Bakanlar Kurulu Kararının nasıl yürütüleceği konusunda duyuru yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu kapsamda;

1) Halen uygulamada yürütüldüğü şekliyle prim borcu olmasına rağmen; 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, trafik kazası halleri, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, koruyucu sağlık hizmetleri, analık hali, afet ve savaş ile grev ve lokavt hali nedeniyle sağlık hizmeti almak için başvuran kişilerin sağlık hizmet bedelleri Medula provizyonu verilerek SGK tarafından karşılanmaya aynen devam edilecektir, Bakanlar Kurulu Karan bukapsamdaki sağlık hizmetleri ile ilgili değildir.

2) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi (Bağ-Kur) ile (g) bendi (zorunlu genel sağlık sigortası) kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, Kanunun 67 nci maddesi gereğince sağlık hizmeti alamayan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile devlet üniversitelerine ait sağlık tesislerinden 31/12/2015 tarihine kadar, ücret ödemeden ayakta ve yatarak sağlık hizmeti alabileceklerdir.

3) Uygulama, Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayımlandığı 01.10.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar geçerli olup, bu kapsamdaki kişilere 01.10.2015 tarihinden itibaren SGK tarafından Medula üzerinden provizyon verilecektir. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile devlet üniversitelerine ait sağlık tesisleri tarafından ise uygulama, Medula üzerinden provizyon alınmak suretiyle yürütülecektir.

4) Ayaktan tedavi nedeniyle yazılan reçeteler ve serbest eczanelerden karşılanan ilaçlar, yasal değişiklik gerektirmesi nedeniyle uygulama kapsamı dışında olup, bunun dışındaki tüm Sağlık hizmetleri bu kapsamda yer almaktadır.

5) Uygulamaya, vakıf üniversite sağlık tesisleri ile özel sağlık tesisleri dahil değildir.

6) Primini kendi ödemesi gereken yabancı uyruklu genel sağlık sigortalıları ile isteğe bağlı sigortalılar uygulama kapsamında değildir.

Uygulamanın  titizlikle  takibi  ile,  konu  hakkında  ilgili  sağlık  kuruluşlarının bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ

Bakan. a. Müsteşar

#onecikan