ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME !!


ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli üyelerimiz,

Sizlerden gelen sorular üzerine endikasyon dışı kullanım ve ek onay alınmadan verilebilen etkin maddeler için sendikamızca yapılan hatırlatma çalışması ve bakanlık genelgesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. (İlaç etkin madde listelerinin güncel tarihi 14.11.2013’tür.)

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI

Tanımı: Ülkemizde onaylanmış endikasyonların dışında ve/veya standart dozların üstünde ve/veya yaş aralığının dışında ilaç kullanımı ile ülkemizde henüz ruhsatlandırılmamış ilaçların şahsi tedavi amacıyla yurt dışından getirtilerek kullanımı hususları “endikasyon dışı ilaç kullanımı” olarak adlandırılmaktadır.

 Genel esaslar: Endikasyon Dışı ilaç kullanımı için belirlenmiş genel esaslar şunlardır:

 1- Onaylı endikasyon ve standart doz dâhilinde ilaçla tedavisi mümkün olan hastalıklar için endikasyon dışı ilaç kullanımına izin verilmeyecektir. Ancak bilimsel veriler doğrultusunda belirgin avantaj sağlayan tedavi seçeneklerinde endikasyon dışı ilaç kullanım talebi değerlendirilir.                                                                                        2- Başvurular, hastayı takip eden hekimin imza ve kaşesini taşıyacaktır. Hasta, hasta yakını, eczacı veya başka şahıslarca başvuru formları düzenlenemez.

3- Öncelikle ilgili ilacın istenilen endikasyonda kullanımının bilimsel yönden uygun olup olmadığı  Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından değerlendirilecek ve uygunluk onayından sonra ilaç kullanılabilecektir.

4-   Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan izin alınmadan endikasyon dışı ilaç kullanımına başlanılmış ise, geriye dönük bu gibi durumlar için yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.ekler ve detaylı bilgiler için ;http://www.titck.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=JrN1cZAwEeg=&UnitId=HGOkXJNwaWQ=


GENELGE( 2009/36)     08.06.2009

Herhangi bir hastalığın tedavisinde aslolan güncel tedavi rehberleri doğrultusunda etkililiği ve güvenilirliği bilimsel ve yeterli sayıda klinik çalışmalar ile kanıtlanmış, ilgili endikasyonda standart dozu belirlenerek Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ilaçları kullanmaktır. Bu kapsamın dışında kalan ilaçlar ile yapılması zorunlu olan tedaviler için Bakanlığın izni gerekmekte olup, bu tür tedaviler için genel esasları belirleyen “Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu” ektedir.

Bu genelge ile 14.11.2006 tarihli ve 2006/115 sayılı Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Hakkında Genelge, 24.07.2007 tarihli ve 2007/63 sayılı Göz Hastalıklarında Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Hakkında Genelge, 01.05.2008 tarihli ve 2008/37 sayılı Kemoteröpatik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı Hakkında Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, bundan sonraki işlemler bu genelge ve eki kılavuz doğrultusunda yürütülecektir.Bilgi ve gereğini önemle arz/rica ederim.

         Prof.Dr. Nihat TOSUN Bakan a. Müsteşar

Sağlık Bakanlığı EK ONAYI ALINMADAN kullanılabilecek

Endikasyon Dışı ilaç listesi

BÖLÜM 1: ONKOLOJİ HEMATOLOJİ İLAÇLARI

01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İLAÇLAR (ETKİN MADDE OLARAK)

ENDİKASYONLARIANTİ İNSAN T LENFOSİT GLOBULİN (TAVŞAN KAYNAKLI)1.  PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ (PNH) 2.  APLASTİK ANEMİ 3.  AKRABA-DIŞI ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE HAZIRLIK REJİMİ İÇİNDE 4.  AKRABADAN MİSMATCH ALLOJENEİK KÖK HÜRE NAKLİ HAZIRLIK REJİMİNDEFLUDARABİN1.  WALDENSTRÖM MAKROGLOBULİNEMİSİ SALVAGE (KURTARMA) TEDAVİSİNDE 2.  NON-MYELOABLATİF ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDE 3.  MYCOSİS FUNGOİDES VE DİĞER CİLT LENFOMALARININ SALVAGE (KURTARMA) TEDAVİSİNDE 4.  RELAPS AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) TEDAVİSİNDE YÜKSEK SİTOGENETİK RİSKLİ HASTALARDA 5.  RELAPS AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ (AML) TEDAVİSİNDE YÜKSEK SİTOGENETİK RİSKLİ HASTALARDA 6.  MANTLE CELL LENFOMADA İKİNCİ BASAMAK VE SONRAKİ TEDAVİDE 7.  APLASTİK ANEMİİNTERFERON KONVANSİYONEL (PEGİLE HARİÇ)1.  FLEBOTOMİ VE/VEYA HİDROKSİÜREYE DİRENÇLİ TROMBOSİTOZLA SEYREDEN POLİSİTEMİA VERA 2.  HİDROKSİÜREYE DİRENÇLİ ESANSİYEL TROMBOSİTOZ 3.  GEBELİĞİ OLAN POLİSİTEMİA VERA, ESANSİYEL TROMBOSİTOZ 4.  TEDAVİ GEREKTİREN HEMANJİOMLAR 5.  HEMANJİOENDOTELYOMA 6.  AGRESİF ANJİOMATOZİS 7.  AGRESİF FİBROMATOZİSMELFALANOTOLOG VEYA ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDEBUSULFANOTOLOG VEYA ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDESİKLOFOSFAMİDOTOLOG VEYA ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDEETOPOSİDOTOLOG VEYA ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDEMETOTREKSATOTOLOG VEYA ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDEMİKOFENOLAT MOFETİL1.  NON-MYELOABLATİF ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE  GREFT VERSUS HOST DİSEASE (GVHD)  PROFİLAKSİSİNDE 2.  ALLOJENEİK KÖK HÜCRE STEROİD TEDAVİSİNE DİRENÇLİ  GREFT VERSUS HOST DİSEASE (GVHD) İKİNCİ SIRA TEDAVİSİNDE MİKOFENOLAT SODYUM1.  NON-MYELOABLATİF ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE  GREFT VERSUS HOST DİSEASE (GVHD)  PROFİLAKSİSİNDE 2.  ALLOJENEİK KÖK HÜCRE STEROİD TEDAVİSİNE DİRENÇLİ  GREFT VERSUS HOST DİSEASE (GVHD) İKİNCİ SIRA TEDAVİSİNDESİKLOSPORİNALLOJENEİK HEMOTOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİNDE GREFT VERSUS HOST DİSEASE  (GVHD) PROFİLAKSİSİ VE GVHD İLK SIRA TEDAVİSİNDEVİNORELBİNKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR AYRICA: 1. HODGKİN LENFOMALARDA ÜÇÜNCÜ BASAMAK VE SONRASI KEMOTERAPİDE GEMSİTABİN İLE KOMBİNE OLARAK 2. HODGKİN-DIŞI LENFOMALARDA ÜÇÜNCÜ BASAMAK VE SONRASI KEMOTERAPİDE (GEMSİTABİN İLE KOMBİNE OLARAK 3. HER-2 3(+), FİSH (+) METASTATİK MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE TRASTUZUMAB İLE KOMBİNE OLARAKRİTUKSİMAB1.  STREOİD, IVIG VE/VEYA İMMUNOSUPRESİF TEDAVİLERE DİRENÇLİ OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİ TEDAVİSİNDE, RİTUKSİMAB HAFTADA BİR 375 MG/M2, 4 HAFTA SÜREYLE* 2.  EN AZ BİR SERİ TEDAVİDEN EN AZ 2 KÜR ALMIŞ DİRENÇLİ VE/VEYA NÜKS MARJİNAL ZON LENFOMA ENDİKASYONUNDA KOMBİNE KEMOTERAPİYE EK OLARAK 375 MG/M2 DOZUNDA EN FAZLA 8 KÜR (4 KÜR SONUNDA TAM YANIT VARSA 2 KÜR DAHA DEVAM EDİLEREK TOPLAM 6 KÜR, 4 KÜR SONUNDA KISMİ YANIT VARSA 4 KÜR DAHA TEDAVİYE DEVAM EDİLEREK TOPLAM 8 KÜR)* 3.  EN AZ BİR SERİ TEDAVİDEN EN AZ 2 KÜR ALMIŞ DİRENÇLİ VE/VEYA NÜKS MALT LENFOMA ENDİKASYONUNDA KOMBİNE KEMOTERAPİYE EK OLARAK 375 MG/M2 DOZUNDA EN FAZLA 8 KÜR (4 KÜR SONUNDA TAM YANIT VARSA 2 KÜR DAHA DEVAM EDİLEREK TOPLAM 6 KÜR, 4 KÜR SONUNDA KISMİ YANIT VARSA 4 KÜR DAHA TEDAVİYE DEVAM EDİLEREK TOPLAM 8 KÜR)* 4.  EN AZ BİR SERİ TEDAVİDEN EN AZ 2 KÜR ALMIŞ DİRENÇLİ VE/VEYA NÜKS WALDENSTRÖM MAKROGLOBULİNEMİSİ ENDİKASYONUNDA KOMBİNE KEMOTERAPİYE EK OLARAK 375 MG/M2 DOZUNDA EN FAZLA 8 KÜR (4 KÜR SONUNDA TAM YANIT VARSA 2 KÜR DAHA DEVAM EDİLEREK TOPLAM 6 KÜR, 4 KÜR SONUNDA KISMİ YANIT VARSA 4 KÜR DAHA TEDAVİYE DEVAM EDİLEREK TOPLAM 8 KÜR)* 5.  BURKİTT LENFOMA TANISINDA BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİDE 375 MG/M2 DOZUNDA KEMOTERAPİ İLAÇLARI İLE KOMBİNE OLARAK EN FAZLA 6 KÜR (4 KÜR SONUNDA TAM VEYA KISMİ YANIT VARSA 2 KÜR DAHA TEDAVİYE DEVAM EDİLEREK TOPLAM 6 KÜR)* *RİTUXİMAB ERİŞKİN/ÇOCUK HASTALAR İÇİN TEDAVİ BİLGİLENDİRME OLUR FORMU’NUN HASTA, HASTA YAKINI VE DOKTOR TARAFINDAN İMZALANMASI ZORUNLUDUR.SİROLİMUSALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI SİKLOSPORİN, STEROİD, MİKOFENOLAT VE TAKROLİMUS TEDAVİLERİNE DİRENÇLİ AKUT VEYA KRONİK GREFT VERSUS HOST HASTALIĞI (GVHD) TEDAVİSİNDETAKROLİMUSALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI SİKLOSPORİN, STEROİD, MİKOFENOLAT TEDAVİLERİNE DİRENÇLİ VE/VEYA SİKLOSPORİNE BAĞLI CİDDİ TOKSİSİTE GELİŞMİŞ AKUT VEYA KRONİK GREFT VERSUS HOST HASTALIĞI (GVHD) TEDAVİSİNDEDOSETAKSEL1.  YUMUŞAK DOKU SARKOMLARININ SALVAGE (KURTARMA) TEDAVİSİNDE 2.  NOD NEGATİF MEME KANSERİNİN ADJUVAN TEDAVİSİNDEPAKLİTAKSELKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIROKSALİPLATİNKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIRGEMSİTABİNKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR (HODGKİN VE HODGKİN-DIŞI LENFOMALARDA ÜÇÜNCÜ BASAMAK VE SONRASI KEMOTERAPİDE VİNORELBİN, SİSPLATİN VEYA OKSALİPLATİN İLE KOMBİNE OLARAK)SİSPLATİNKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.TOPOTEKANKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.VİNBLASTİNKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.VİNKRİSTİNKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.HİDROKSİÜREKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.METOTREKSATKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.ADRİAMİSİNKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.5-FLUOROURASİLKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.ETOPOSİDKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.EPİRUBİSİNKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.DAKARBAZİNKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.SİKLOFOSFAMİDKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIRKARBOPLATİNKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIRİRİNOTEKANKANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIRKARBOPLATİN İRİNOTEKANYÜKSEK GRADE BEYİN TÜMÖRLERİNİN SALVAGE (KURTARMA) TEDAVİSİNDEKAPESİTABİN1.  METASTATİK PANKREAS KANSERİ SALVAGE (KURTARMA) TEDAVİSİNDE 2.  SAFRA KESESİ VE SAFRA YOLLARI KANSERİNİN SALVAGE (KURTARMA) TEDAVİSİNDE 3.  OVER KANSERİNİN SALVAGE (KURTARMA) TEDAVİSİNDEPEMETREKSEDNONSQUAMÖZ METASTATİK AKCİĞER KANSERİNDE TAKSAN KULLANIMI KONTRENDİKE OLAN HASTALARIN SALVAGE (KURTARMA)  TEDAVİSİNDEBEVASİZUMAB-İRİNOTEKAN KOMBİNASYONU(yeni eklenen)1.  TEMOZOLAMİD KULLANIMI SONRASINDA RADYOLOJİK OLARAK PROGRESYON GÖSTEREN ANAPLASTİK GLİAL TÜMÖRLERİN TEDAVİSİNDE 2.  TEMOZOLAMİD KULLANIMI SONRASINDA RADYOLOJİK OLARAK PROGRESYON GÖSTEREN GLİOBLASTOME MULTİFORME TEDAVİSİNDE

BÖLÜM 2: GÖZ İLAÇLARI

**Listeden çıkarılanlar**

İLAÇLAR (ETKİN MADDE OLARAK)

ENDİKASYONLARIRANİBİZUMAB1.  DİABETİK MAKULA ÖDEMİNDEN KAYNAKLANAN GÖRME AZLIĞI 2.  RETİNAL VEN TIKANIKLIĞINA BAĞLI MAKULA ÖDEMİNDEN KAYNAKLANAN GÖRME AZLIĞI 3.  NEOVASKULER (YAŞ TİP) MAKULA DEJENERASYONU

03.05.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI GÖZ İLAÇLARI

İLAÇLAR (ETKİN MADDE OLARAK)

ENDİKASYONLARIBEVASİZUMAB (PERİOKULER VEYA İNTRAOKULER KULLANIMDA)OKULER NEOVASKULARİZASYONLAR VE TÜM MAKULOPATİ VEYA RETİNOPATİLERADRENALİNTIBBİ TEDAVİ VE CERRAHİ MÜDAHELELERDE RUTİN PROSEDÜRDE YER ALAN, PUPİLLA DİLATASYONU YAPAN VE HEMORAJİ RİSKİNİ AZALTMAK AMACIYLA YAPILAN İLAÇ UYGULAMALARIANTİBİOTİKLER (AMİNOGLİKOZİDLER, FLUOROKİNOLONLAR,SEFALOSPORİNLER,VANKOMİSİN, AMİKASİN, KLİNDAMİSİN)BAKTERİLERE SEKONDER OKULER ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE RUTİN PROSEDÜRDE YER ALAN TOPİKAL, İNTRAOKULER, PERİOKULER VE SİSTEMİK İLAÇ UYGULAMALARIANTİVİRALLER (ASİKLOVİR, GANSİKLOVİR, CİDOFOVİR, FOSCARNET)VİRÜSLERE SEKONDER OKULER ENFEKSİYONLARIN BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİSİNDE RUTİN PROSEDÜRDE YER ALAN İNTRAOKULER, PERİOKULER VE SİSTEMİK İLAÇ UYGULAMALARIANTİVİRALLER (VALASİKLOVİR, VALGANSİKLOVİR, FAMSİKLOVİR)VİRÜSLERE SEKONDER OKULER ENFEKSİYONLARIN İKİNCİ BASAMAK TEDAVİSİNDE RUTİN PROSEDÜRDE YER ALAN İNTRAOKULER, PERİOKULER VE SİSTEMİK İLAÇ UYGULAMALARIANTİFUNGALLER (AMFOTERİSİN B, VARİKONAZOL, FLUKONAZOL, CAPSOFUNGİN)MANTARA SEKONDER OKULER ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE RUTİN PROSEDÜRDE YER ALAN İNTRAOKULER VE PERİOKULER İLAÇ UYGULAMALARITOPİKAL ANTİNEOPLASTİK AJANLAR (MİTOMİSİN-C, 5-FLUOROURASİL)1.  GLOKOM 2.  REFRAKTİF CERRAHİ 3.  PİTERJİUM 4.  TÜMÖR EKSİZYONLARIİMMUNOSUPRESİFLER VE İMMUNOMODULATORLER (AZATHİOPURİN, SİKLOFOSFAMİD, SİKLOSPORİN, KLORAMBUSİL, METOTREKSAT, TÜM KORTİKOSTREOİDLER)1.  BEHÇET HASTALIĞI GÖZ TUTULUMU (ÜVEİT, İRİDOSİKLİT, RETİNİT, RETİNAL VASKÜLİT, KOROİDİT DURUMLARINDAN EN AZ BİRİNİN VARLIĞI) BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİSİNDE 2.  BEHÇET HASTALIĞINA BAĞLI OLMAYAN DİĞER ENDOJEN ÜVEİTLER BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİSİNDEKONVANSİYONEL İNTERFERONLAR (PEGİLE HARİÇ)1.  BEHÇET HASTALIĞI GÖZ TUTULUMU (ÜVEİT, İRİDOSİKLİT, RETİNİT, RETİNAL VASKÜLİT, KOROİDİT DURUMLARINDAN EN AZ BİRİNİN VARLIĞI) İKİNCİ BASAMAK TEDAVİSİNDE 2.  BEHÇET HASTALIĞINA BAĞLI OLMAYAN DİĞER ENDOJEN ÜVEİTLER İKİNCİ BASAMAK TEDAVİSİNDEVERTEPORFİN (SİSTEMİK KULLANIM)1.  KRONİK SANTRAL SERÖZ KORİYORETİNOPATİ santral seröz koriyoretinopatide ve koroid hemanjiomlarında 2.  KOROİD HEMANJİOMLAR

BÖLÜM 3:PSİKİYATRİ ALANINDA KULLANILAN İLAÇLAR

SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI PSİKİYATRİ İLAÇLARI

İLAÇLAR (ETKİN MADDE OLARAK)

ENDİKASYONLARIAMİSÜLPİRİD1.  ŞİZOAFFEKTİF BOZUKLUK 2.  SANRILI BOZUKLUK 3.  AKUT PSİKOTİK BOZUKLUK 4.  GENEL TIBBİ DURUMA BAĞLI PSİKOTİK BOZUKLUK 5.  DİRENÇLİ VEYA PSİKOTİK ÖZELLİKLİ DEPRESYON 6.  DİRENÇLİ BİPOLAR BOZUKLUK (MANİ)AMİTRİPTİLİN1.  AĞRI BOZUKLUĞU 2.  YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU 3.  PANİK BOZUKLUK 4.  TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU 5.  SOMATİZASYON BOZUKLUĞU 6.  PSİKOSOMATİK BOZUKLUKLARARİPİPRAZOL1.  ŞİZOAFFEKTİF BOZUKLUK 2.  SANRILI BOZUKLUK 3.  AKUT PSİKOTİK BOZUKLUK 4.  GENEL TIBBİ DURUMA BAĞLI PSİKOTİK BOZUKLUKKARBAMAZEPİN1.  DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞU 2.  ZEKA GERİLİĞİNE BAĞLI SALDIRGAN DAVRANIŞLAR 3.  TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU 4.  DAVRANIŞ BOZUKLUĞU (YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR)KETİAPİN1.  ŞİZOAFFEKTİF BOZUKLUK 2.  SANRILI BOZUKLUK 3.  AKUT PSİKOTİK BOZUKLUK 4.  GENEL TIBBİ DURUMA BAĞLI PSİKOTİK BOZUKLUK 5.  DEMANSA BAĞLI PSİKOZ 6.  DİRENÇLİ VEYA PSİKOTİK ÖZELLİKLİ DEPRESYON 7.  ZEKA GERİĞİNE BAĞLI SALDIRGAN DAVRANIŞLARKLOZAPİN1.  TEDAVİYE DİRENÇLİ BAZI PSİKOZLAR (ŞİZOAFFEKTİF BOZUKLUK, SANRILI BOZUKLUK) 2.  TEDAVİYE DİRENÇLİ BİPOLAR BOZUKLUKLAMOTRİJİNDİRENÇLİ ÜNİPOLAR REKÜRREN DEPRESYONLİTYUMDİRENÇLİ DEPRESYONOKSKARBAZEPİNBİPOLAR BOZUKLUKOLANZAPİN1.  ŞİZOAFFEKTİF BOZUKLUK 2.  SANRILI BOZUKLUK 3.  AKUT PSİKOTİK BOZUKLUK 4.  GENEL TIBBİ DURUMA BAĞLI PSİKOTİK BOZUKLUK 5.  DİRENÇLİ VEYA PSİKOTİK ÖZELLİKLİ DEPRESYON 6.  ANOREKSİYA NERVOZA 7.  ZEKA GERİĞİNE BAĞLI SALDIRGAN DAVRANIŞLARPİMOZİD1.  TİK BOZUKLUĞU 2.  DİRENÇLİ OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUKRİSPERİDON (ORAL)1.  DİRENÇLİ VEYA PSİKOTİK ÖZELLİKLİ DEPRESYON 2.  DİRENÇLİ OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK 3.  DİRENÇLİ TİK BOZUKLUKLARIRİSPERİDON (PARENTERAL DEPO)DİRENÇLİ VEYA PSİKOTİK ÖZELLİKL,İ DEPRESYONSSRI GRUBU İLAÇLAR1.  TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU 2.  PANİK BOZUKLUĞU 3.  OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK 4.  SOSYAL FOBİ VE DİĞER FOBİLER 5.  YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU 6.  ANOREKSİYA NERVOZA 7.  BLUMİA NERVOZA 8.  DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞUSÜLPİRİDDİRENÇLİ VEYA PSİKOTİK ÖZELLİKLİ DEPRESYONVALPROİK ASİT1.  BİPOLAR BOZUKLUK 2.  DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞU 3.  ZEKA GERİLİĞİNE BAĞLI SALDIRGAN DAVRANIŞLAR 4.  TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU 5.  DAVRANIŞ BOZUKLUĞU (YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR)ZİPRASİDON1.  ŞİZOAFFEKTİF BOZUKLUK 2.  SANRILI BOZUKLUK 3.  AKUT PSİKOTİK BOZUKLUK 4.  GENEL TIBBİ DURUMA BAĞLI PSİKOTİK BOZUKLUK

BÖLÜM 4:DERMATOLOJİ İLAÇLARI

**Listeden çıkarılanlar**

İLAÇLAR (ETKİN MADDE OLARAK)

ENDİKASYONLARIOMALİZUMABSTANDART TEDAVİYE DİRENÇLİ KRONİK ÜRTİKERİMİQUİMOD1.  ANOGENİTAL VERRUCA 2.  İNATÇI VERRUCA VULGARİSDOKSEPİNSTANDART TEDAVİYE DİRENÇLİ KRONİK ÜRTİKER

03.05.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI DERMATOLOJİ İLAÇLARI

İLAÇLAR (ETKİN MADDE OLARAK)

ENDİKASYONLARIMİKOFENOLAT MOFETİL1.  OTOİMMUN BÜLLÖZ DERMATOZ (PEMFİGUS VULGARİS, BÜLLÖZ PEMFİGOİD) ENDİKASYONLARINDA İLK BASAMAK TEDAVİYE (SİSTEMİK KORTİKOSTEROİD, AZATHİOPURİN VB.) YANIT ALINAMAYAN VEYA BU TEDAVİLERİN KONTRENDİKE OLDUĞU HASTALARDA 2.  TEDAVİYE DİRENÇLİ LUPUS ERİTEMATOZUS 3.  TEDAVİYE DİRENÇLİ SKLERODERMA 4.  TEDAVİYE DİRENÇLİ MORFEAMİKOFENOLAT SODYUM1.  OTOİMMUN BÜLLÖZ DERMATOZ (PEMFİGUS VULGARİS, BÜLLÖZ PEMFİGOİD) ENDİKASYONLARINDA İLK BASAMAK TEDAVİYE (SİSTEMİK KORTİKOSTEROİD, AZATHİOPURİN VB.) YANIT ALINAMAYAN VEYA BU TEDAVİLERİN KONTRENDİKE OLDUĞU HASTALARDA 2.  TEDAVİYE DİRENÇLİ LUPUS ERİTEMATOZUS 3.  TEDAVİYE DİRENÇLİ SKLERODERMA 4.  TEDAVİYE DİRENÇLİ MORFEASİKLOSPORİN1.  İNATÇI KRONİK OTOİMMUN ÜRTİKER 2.  ALOPESİA UNİVERSALİS 3.  İNATÇI ALOPESİA AREATA 4.  YAYGIN, STANDART TEDAVİYE DİRENÇLİ LİKEN PLANUS 5.  İLAÇ HİPERSENSİTİVİTE SENDROMU 6.  BEHÇET HASTALIĞIMETOTREKSAT1.  BEHÇET HASTALIĞI 2.  LENFOMATOİD PAPULOZİS 3.  OTOİMMUN BÜLLÖZ HASTALIKLAR 4.  MORFEA 5.  SKLERODERMAPİMEKRİLİMUS1.  VİTİLİGO 2.  DİSKOİD LUPUS ERİTEMATOZUS 3.  İNATÇI SEBOREİK DERMATİTTAKROLİMUS1.  VİTİLİGO 2.  DİSKOİD LUPUS ERİTEMATOZUS 3.  İNATÇI SEBOREİK DERMATİTIVIGTOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZİSİSOTRETİNOİN1.  MİKOZİS FUNGOİDES 2.  TEDAVİYE DİRENÇLİ LİKEN PLANUS 3.  TEDAVİYE DİRENÇLİ AKNE ROSACEAASİTRETİN1.  MİKOZİS FUNGOİDES 2.  TEDAVİYE DİRENÇLİ LİKEN PLANUS 3.  TEDAVİYE DİRENÇLİ AKNE ROSACEA

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS