top of page

ECZANE OLACAK YERE AİT BELEDİYEDEN ALINACAK BELGELERE İLİŞKİN KILAVUZ GÜNCELLEMESİ


TARİH :17/08/2022


ECZANE OLACAK YERE AİT BELEDİYEDEN ALINACAK BELGELERE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 2.0

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kılavuzun amacı, eczane olarak kullanılacak yerin Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’e göre “eczanelerin bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi” koşulunu yerine getirip getirmediğine ilişkin Belediyeden alınacak belgelere dair usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 -(1) Bu Kılavuz, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’a göre açılacak serbest eczanelerin Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 20'nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen “eczanelerin bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi” koşulunu sağlayıp sağlamadığına ilişkin sunulacak bilgi ve belgeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Kılavuz; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'a bağlı yönetmeliği olan 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 20'nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Eczane olarak kullanılacak yerin bağımsız dükkân olarak değerlendirilmesi

MADDE 4- (1) Eczaneler bağımsız dükkânlarda açılır ve faaliyet gösterir.

(2) Eczane olacak yerin, yapı ruhsatı belgesi veya yapı kullanım izin belgesi ya da bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmi belgesinin bulunması ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte düzenlenen diğer vasıflara sahip olması gerekir

(3) Eczane açılmak istenen yerin dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceği ifadesini içeren belge, ilgili belediyelerin İmar ve Şehircilik Biriminden alınır.

(4) İlgili birimden alınacak belgede; “...bağımsız birim iş yeri olarak kullanılabilir.","…adresindeki yerin iş yeri olarak kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır." şeklinde belirtilen ifadelerin yer alması gerekir.

(5) Söz konusu belge dikkate alınarak eczane olacak yer ilgili sağlık müdürlüğünce kontrol edilir, bağımsız dükkân olduğu ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte düzenlenen diğer vasıflara sahip olduğu mahallinde tespit edilir.


Yürürlük

MADDE 5-(1) Bu Kılavuz Kurum Başkanı onayı ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6-(1) Bu Kılavuz hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.


KILAVUZUN ESKİ HALİ:Comments


bottom of page