ECZANE OLACAK YERE AİT BELEDİYEDEN ALINACAK BELGELERE İLİŞKİN KILAVUZT.C . SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı    :   48416123-513.01-E.215093                                                    28.10.2017

Konu   :   Eczane     Olacak     Yere     Ait Belediyeden   Alınacak   Belgelere İlişkin Kılavuz hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Ziyabey Caddesi No:31/2

Balgat/ANKARA

İlgi: 26.10.2017 tarihli. TEİS2017-60 sayılı ve Kurumumuz E.304565 evrak numaralı yazınız.

İlgi yazınız incelenmiş olup sendikanız üyelerinin eczanelerinin yerlerini değiştirmek üzere başvurdukları il sağlık müdürlükleri tarafından istenen, eczane açılacak yerlerin bağlı bulunduğu belediyelerden temin edilecek belgelerle ve bu belgelerde yer alması gereken ifadelerle ilgili netlik bulunmadığı, bu durumun açıklandığı bir kılavuzun tarafınıza gönderilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

Eczane Olacak Yere Ait Belediyeden Alınacak Belgelere İlişkin Kılavuz hazırlanmış ve 05.09.2017 tarihli, E.176124 sayılı yazımız ile tüm il sağlık müdürlüklerine gönderilmiş olup ilgili Kılavuz’un bir örneği yazımız ekinde tarafınıza da gönderilmektedir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Ali ALKAN

Kurum Başkanı a.

Başkan Yardımcısı

Ek: Kılavuz (1 sayfa)

ECZANE OLACAK YERE AİT BELEDİYEDEN ALINACAK BELGELERE İLİŞKİN KILAVUZ

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kılavuzun amacı, eczane olarak kullanılacak yerin “eczanelerin bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi koşulunu yerine getirip getirmediğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile eczane açılış ve nakil başvurularında eczane olarak kullanılacak yer ile ilgili değerlendirmelerin kapsamını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Kılavuz; 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi. 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 20 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Eczane olarak kullanılacak yerin bağımsız dükkân olarak değerlendirilmesi

MADDE 3– (1) Eczaneler bağımsız dükkânlarda açılır ve faaliyet gösterir.

(2)Eczanelerin. Yapı ruhsatı belgesi veya yapı kullanım izin belgesi ya da bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmi belgenin bulunması ve eczane olabilecek diğer vasıflara sahip olması gerekmektedir.

(3)Eczane açılmak istenen yerin dükkân veya işyeri olarak  kullanıldığı/kullanılabileceği ibaresini içeren belgenin ilgili belediyelerin İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol, Emlak ve İstimlak Birimlerinden alınması, gerekir.

(4)İlgili birimlerden alınacak belgelerde yer alan aşağıda belirtilen ifadeler ya da benzeri ifadeler geçerlidir:

a)”…bağımsız birim iş yeri olarak kullanılabilir.”

b)”…adresindeki yerin iş yeri olarak kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır.”

c)”… sokak/cadde üzerinde yer alan emsal mekanlara bakıldığında söz konusu mekanın da iş yeri olarak kullanılabileceği…”

ç)”… iş yerinin adresi …’dır.”

d)”… UAVT kayıtlan incelendiğinde yukarıda adresi belirtilen iş yerinin kayıtlarımızda mevcut olduğu görülmüştür.”

e)”…mahallinde yapılan incelemede. … adreste bir iş yerinin bulunduğu görülmüştür.”

(5) Eczanelerin sağlık hizmeti sunucusu olduğu da dikkate alınarak eczane olacak yerin ilgili il sağlık müdürlüğünce kontrol edilmesi ve işyeri olma vasfı taşıdığının mahallinde tespit edilmesi gerekir.

Yürürlük

MADDE 5-(l) Bu Kılavuz Kurum Başkanı onayı ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6-(l) Bu Kılavuz hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.#onecikan