top of page

YENİ UYGULAMA HAKKINDA BİLGİLENDİRME (ÖNEMLİ) !


resmi gazete1

YENİ UYGULAMA HAKKINDA BİLGİLENDİRME (ÖNEMLİ) !

5 VE ÜZERİ SAYIDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER ,MAAŞLARI BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDEYECEK !

         Değerli Üyelerimiz,

         21 Mayıs 2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi gazetede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “ücret,prim,ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik “ yayımlanmıştır.

         Yönetmelik ile ücretlerin bankalar aracılığıyla ödenmesinde 10 olan işçi sayısı alt sınırı 5’ e çekilmiştir.Yönetmelikte yapılan değişiklikler  1 Haziran 2016 da yürürlüğe girecektir.4857  Sayılı İş Kanununa göre 2016 yılı idari para cezası her işçi ve her ay için 161 lira olarak belirlenmiştir.

Sendika olarak hatırlatmak istediğimiz diğer konu ise 4857 sayılı İş Kanununa göre “İşçi Özlük Dosyası “ olmak zorundadır.ilgili madde 2016 yılı idari para cezası ise 1560 liradır.

İşçi özlük dosyası

  Madde 75 – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

                İlgili yönetmelik değişikliği ve idari para cezaları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Önemle hatırlatırız.

   TEİS (Tüm Eczacı işverenler Sendikası )

YÖNETMELİKÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN

BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankaları,”

“ç) Hesap: 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar nezdinde açılan hesabı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 gazeteci” ibaresi “en az beş gazeteci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 olması durumunda,” ibaresi “en az beş olması durumunda,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 gemi adamı” ibaresi “en az beş gemi adamı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 olması halinde,” ibaresi “en az beş olması halinde,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan birlikte yürütür.

ESKİ MADDE:İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler

MADDE 10 – (1) İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı    işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

CEZA MADDESİ: İşçiye yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezası

MADDE 16 – (1) İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden veyahut iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline veyahut üçüncü kişiye, İş Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından idarî para cezası verilir.

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları (2016 Yılı)Yükümlülük MaddesiCeza MaddesiCezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı

39

102/aAsgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.       161 TL75104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek.     1.560 TL

Comments


bottom of page