top of page

YENİ SUT DEĞİŞİKLİKLERİNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER


teis yeni

YENİ SUT DEĞİŞİKLİKLERİNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Değerli Üyelerimiz,

 07 Ekim 2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SUT deki dikkat etmeniz gereken değişiklikler ve yürürlülük tarihlerini içeren Sendikamızca yapılan çalışma aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS MEVZUAT KOMİSYONU

YENİ SUT DEĞİŞİKLİKLERİ:

İkinci Basamak Resmi Sağlık kurumu başlığından “Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri” kaldırılmıştır. (Mülga:RG- 07/10/2016-29850/1md.Yürürlük:18/10/2016)

Üçüncü Basamak Resmi Sağlık kurumu başlığından “Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri” kaldırılmış “Semt Poliklinikleri “ilave edilmiştir. (Mülga:RG- 07/10/2016-29850/1md.Yürürlük:18/10/2016)

 MADDE 12 – Aynı Tebliğin 4.1.1  numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(12) Ödeme kapsamındaki aynı etkin maddeyi içeren ilaçlar ile aynı endikasyonda birbirlerinin yerine kullanılabilecek ilaçların birlikte kullanılmamasına yönelik düzenlemeler Kurum tarafından belirlenir.” (Ek:RG-07/10/2016-29850/12md. Yürürlük:15/10/2016)

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 4.1.5 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendinde yer alan “, ikinci ve üçüncü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

g) Resmi ve özel sağlık kuruluşlarından; kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, belediyelere ait polikliniklerde, huzur evlerinde, aile hekimlikleri dışındaki birinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci (Mülga:RG-07/10/2016-29850/13md.Yürürlük:18/10/2016) ,ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler (resmi ve özel sağlık kuruluşlarının MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçmeleri zorunludur.).

MADDE 14- Aynı Tebliğin 4.1.5 numaralı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “reçeteyi düzenleyen hekim”  ibaresi “ başhekim” şeklinde değiştirilmiştir. (Değişik:RG-07/10/2016-29850/14md.Yürürlük:15/10/2016)

Elektronik reçete yazımını arttırmak amacı ile yapılan değişiklik 2. Ve 3. Basamak sağlık kuruluşlarını kapsamakta olup aile hekimliği,diyaliz merkez vs gibi kurumlarda sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” İbaresinin doktor tarafından kaşe yada el yazısı ile yazılması ve reçeteyi yazan hekimce onaylanması yeterli olacaktır.detaylı bilgi: http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2016/10/10/yeni-degisen-sut-ile-ilgili-bilgilendirme/

 MADDE 15 – Aynı Tebliğin 4.2.1.C-1 numaralı maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 4.2.1.C-1 – Anti-TNF (tümor nekrözis faktör) ilaçlar )(Değişik:RG-07/10/201629850/15md.Yürürlük:15/10/2016)

“ (10) Fistülize, şiddetli veya aktif luminal Crohn hastalığında adalimumab , sertolizumab ve infliksimab; sistemik kortikosteroidler ve/veya klasik immunsupresifler ile 12 haftalık tedaviye yeterli yanıt vermeyen veya tolere edemeyen hastalarda bu durumun ve söz konusu ilaçların günlük kullanım dozu ve kullanım süresini belirten 4 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye başlanır. Tedavinin 4 üncü ayında tedaviye cevap alınamaması (hastalığa yanıt kriteri: Crohn Hastalık Aktivite İndeksi’nde 70 puanlık düşüşün olmaması) durumunda tedavi kesilir. Crohn Hastalık Aktivite İndeksi’nde 70 puan üzerinde düşüş olması halinde, bu durum ile adalimumab, sertolizumab ve infliksimab etken maddeli ilaçların kullanılacak dozu ve süresinin belirtildiği 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye devam edilebilir. Sağlık kurulu raporunda, gastroenteroloji, çocuk cerrahisi veya genel cerrahi uzman hekimlerinden en az biri yer almalıdır. Sağlık kurulu raporlarına dayanılarak, bu hekimler ile iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir ve sağlık kurum/kuruluşlarında klinik koşullarda uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 4.2.2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “risperidon”  ibaresinden sonra gelmek üzere “, aripiprazol”  ibaresi eklenmiştir.

4.2.2 – Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri (Ek:RG-07/10/2016-29850/16md. Yürürlük:15/10/2016)

(3) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları psikiyatri uzman hekimi veya bu uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bu grup antipsikotiklerden risperidon, aripiprazol ve paliperidonun parenteral formları ise EK-4/F hükümlerine göre reçete edilebilir.

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 4.2.8. A numaralı  maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. (Ek:RG-07/10/2016-29850/17-a md.Yürürlük:15/10/2016)

 4.2.8.A – Enteral beslenme ürünleri : b) İnme, kronik nörolojik bozukluklar ve baş boyun kanserleri ve cerrahi rezeksiyonda görülen yutma güçlüğü çeken yetişkin hastalarda; bu durumun belirtildiği nöroloji, kulak burun boğaz, genel cerrahi, beyin cerrahi, anestezi ve yoğun bakım geriatri uzmanlarından en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce reçete edilebilir. Raporda, ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek aylık en fazla iki kutu yazılır.

(5) Glikojen depo hastalığının diyet yönetiminde kullanılan yüksek amilopektin içeren nişastalı enteral beslenme ürünleri; 2 yaş ve üzerindeki  hastalarda, bu durumun belirtildiği en az bir çocuk metabolizma hastalıkları veya gastroenteroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak çocuk metabolizma hastalıkları ile çocuk sağlığı ve hastalıkları veya gastroenteroloji uzman hekimlerince reçete edilebilir. Raporda, ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek aylık en fazla iki kutu yazılır.

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 4.2.9.B  numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. (Değişik:RG-07/10/2016-29850/18-a md. Yürürlük:15/10/2016)

 4.2.9.B – Sevelamer, lantanyum karbonat ve alüminyum klorür hidroksit kullanım ilkeleri : (2) Hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi altındaki hastalara nefroloji veya diyaliz sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birinin düzenlediği ve yukarıdaki durumlardan sevelamer, lantanyum karbonat veya alüminyum klorür hidroksit kullanımını gerektiren durumun belirtildiği uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce veya diyaliz sertifikalı tüm hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.

(4) Fosfor düzeyinin 4 mg/dl’nin üzerine çıkması durumunda tedaviye ilk başlama kriterleri aranarak tekrar başlanabilir.

(5) Sevelamer ve lantanyum karbonat kombine olarak kullanılamaz.

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 4.2.12.B numaralı maddesinin başlığı aşağıdaki  şeklinde değiştirilmiştir. (Değişik:RG-07/10/2016-29850/19md. Yürürlük:15/10/2016)

“4.2.12.B – Spesifik olmayan/gamma/polivalan immünglobulinler (IVIg ve subcutan immunglobulinler)”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 4.2.14.C maddesinin üçüncü fıkrasında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. (Değişik:RG-07/10/2016-29850/23-a md.Yürürlük:15/10/2016)

a) (h) bendinin  “1) Azasitidin;”  başlığının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Azasitidini 6 siklus alan hastalarda yanıt değerlendirilmesi yapılır. Tedaviye başlandığındaki ilk değerine göreblast oranında %50’den daha fazla azalma olmayan hastalarda tedavi kesilir. Blast oranı tedaviye başlandığındaki ilk değerine göre %50 ve daha fazla azalan hastalarda bu durumu belirten 3’er ay süreli rapor düzenlenerek progresyona kadar tedaviye devam edilebilir.”

b) (n) bendinin ikinci maddesinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Değişik:RG-07/10/2016-29850/23-b md.Yürürlük:15/10/2016)

“b)Transfüzyona bağımlı anemisi bulunan hastalarda; hematoloji ve/veya tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı 3’er aylık sağlık kurulu raporlarına dayanılarak hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir. Tedavinin 4. ayın sonunda yapılan yanıt değerlendirmesinde, 8 hafta içinde hiç transfüzyon yapılmamış olması koşulu ile transfüzyon ihtiyacının ortadan kalkması halinde bu durum ilgili sağlık kurulu raporunda belirtilir. Sağlık kurulu raporları ile tedavi 12. aya kadar uzatılabilir. 4. ayda yapılan yanıt değerlendirmesinde transfüzyon ihtiyacının ortadan kalkmaması halinde tedavi sonlandırılır. Bu endikasyonda lenalidomidin yalnızca 5 ve 10 mg’lık formları  en fazla günlük 1×1 dozunda ödenir.”

c)  (y) bendinin birinci maddesinin (a) bendinde yer alan “KRAS” ibaresi “RAS” olarak değiştirilmiştir.

y) Setuksimab: 1) Metastatik kolorektal kanser endikasyonunda;

a) Daha önce setuksimab veya diğer anti-EGFR (Anti-Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü) tedavileri kullanmamış, ECOG performans skoru 0-1 olan, (Değişik:RG-07/10/2016-29850/23-c md. Yürürlük:15/10/2016) RAS wild tip metastatik kolorektal kanserli hastalarda; birinci veya ikinci seri tedavide FOLFOX veya FOLFIRI kombinasyon kemoterapi rejimlerinin sadece birisi ile progresyona kadar kullanılır. Bu durumların belirtildiği en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçete edilir.

ç) Fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

gg) pertuzumab; daha önce metastatik hastalığı için sistemik kemoterapi veya trastuzumab tedavisi almamış, ECOG performans skoru 0-1 olan, HER-2 immünhistokimya ile +3 veya FISH/CISH/SISH (+) olan, visseral metastazı olan metastatik meme kanserinde ilk seri tedavide trastuzumab ve dosetaksel kemoterapisi ile kombine olarak progresyona kadar kullanılabilir.Bu durumların belirtildiği tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Pertuzumab, daha önce erken evre meme kanseri için adjuvan veya neo-adjuvan olarak trastuzumab tedavisi almış ve sonrasında relaps gelişmiş hastalarda kullanılmaz.  Pertuzumab tedavisi alırken progresyon gösteren hastalarda bir daha monoterapi veya kombinasyon tedavisinin bir parçası olarak devam edilemez.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 4.2.15.A numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “kalp damar cerrahisi” ibaresinden sonra gelmek üzere, “, beyin cerrahi” ibaresi eklenmiştir.

4.2.15.A – Klopidogrel (kombinasyonları dahil);

(4) Girişimsel periferik veya serebral işlemler sonucu, intrakraniyal de dahil olmak üzere tüm intravasküler (intraarteriyel veya intravenöz) stent, stentgraft, kaplı stent veya tüm intravasküler cihaz (koil, trispan, onyx veya benzeri) yerleştirilen hastalarda; kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi (Ek:RG-07/10/2016-29850/24md. Yürürlük:15/10/2016) , beyin cerrahi uzman hekimleri veya girişimsel radyoloji işlemini yapan radyoloji uzman hekimi tarafından rapor aranmaksızın 24 saat öncesinden başlanabilir. Bu işlemler ile stent takılan hastanın taburcu olmasından itibaren rapor aranmaksızın 4 haftalık doz bu hekimler tarafından reçete edilebilir.

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 4.2.15.C  numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Normal sinüs ritmi olan, kronik stabil angına pektorisli hastaların semptomatik tedavisinde Beta blokör ve/veya verapamil-diltiazem intoleransı veya kontrendikasyonu olan hastalar için kardiyoloji uzmanlarınca düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak kardiyoloji uzmanı veya iç hastalıkları uzmanı tarafından reçete edilebilir.”

4.2.15.C – Ivabradin;

(1) (Değişik:RG-07/10/2016-29850/25md.Yürürlük:15/10/2016) Normal sinüs ritmi olan, kronik stabil angına pektorisli hastaların semptomatik tedavisinde Beta blokör ve/veya verapamil-diltiazem intoleransı  veya kontrendikasyonu olan hastalar için kardiyoloji uzmanlarınca düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak kardiyoloji uzmanı veya iç hastalıkları uzmanı tarafından reçete edilebilir.

MADDE 26 – Aynı Tebliğin 4.2.15.Ç  numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “diyabetli” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

4.2.15.Ç- Prasugrel; (1) 75 yaşın altında 60 kg’ın üstündeki serebrovasküler olay öyküsü olmayan akut koroner sendromlu olup;

a) Hastaneye yatırılan ve acilen koroner anjiyografisi yapılıp perkütan koroner girişim kararı alınan (Mülga:RG-07/10/2016-29850/26md. yürürlük:15/10/2016) diyabetli ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü [NSTEMI] hastalarda;

MADDE 27 – Aynı Tebliğin 4.2.15.D-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Rivaroksaban, dabigatran ve apiksaban; Derin Ven Trombozu (DVT) tedavisi ile akut DVT sonrası tekrarlayan DVT ve Pulmoner Embolizmin (PE) önlenmesinde veya Pulmoner Embolizm (PE) tedavisi ile tekrarlayan PE ve DVT’nin önlenmesinde kullanılır.”

4.2.15.D-2-RivaroksabanDabigatran, Apiksaban;

(1) Yetişkin hastalarda;

(Değişik:RG-07/10/2016-29850/27md.Yürürlük:15/10/2016) a) Rivaroksaban, dabigatran ve apiksaban; Derin Ven Trombozu (DVT) tedavisi ile akut DVT sonrası tekrarlayan DVT ve Pulmoner Embolizmin (PE) önlenmesinde veya Pulmoner Embolizm (PE) tedavisi ile tekrarlayan PE ve DVT’nin önlenmesinde kullanılır.

MADDE 28 – Aynı Tebliğin 4.2.16 numaralı maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.16 –  Doğuştan metabolik hastalıklar, Gıda allerjileri ile Çölyak Hastalığı (Değişik:RG-07/10/2016-29850/28 md. Yürürlük:15/10/2016)

(1) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle EK-4/A Listesine ve Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi” ne (EK-4/B) dahil edilmemiştir.

(2) Doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, protein metabolizması bozukluklarında (aminoasit metabolizması bozuklukları, üre siklus bozuklukları, organik asidemiler),  malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastalarda kullanılan özel mamalar:

a) Çocuk metabolizma hastalıkları veya çocuk gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak,

b)Erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da erişkin gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde iç hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak,

tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(3) Protein metabolizması bozukluklarında (aminoasit metabolizması bozuklukları, üre siklus bozuklukları, organik asidemiler) yukarıda belirtilen uzman hekim raporuna dayanılarak hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.) için bir aylık;

a) 0-12 ay için 46,50 (kırkaltı virgül elli) TL,

b) 1-5 yaş için 90 (doksan) TL,

c) 5-15 yaş için 116,25 (yüzonaltı virgül yirmibeş) TL,

ç) 15 yaş üstü için 120 (yüz yirmi) TL,

tutar ödenir.

(4) Kistik fibrozisli hastalarda kullanılan özel mamalar; gastroenteroloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimleri tarafından bu uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(5) İki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar; çocuk gastroenteroloji veya çocuk immünoloji ve alerji hastalıkları uzman hekimlerince, bu uzman hekimlerin bulunmadığı  hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(6) Çölyak hastalığında;  gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince 1 yıl süreli rapor düzenlenir. Bu hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.);  gastroenteroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bir aylık;

a) 0-5 yaş için 78,75 (yetmişsekiz virgül yetmişbeş) TL,

b) 5-15 yaş için 120 (yüzyirmi) TL,

c) 15 yaş üstü için 108,75 (yüzsekiz virgül yetmişbeş) TL, tutar ödenir.

(7) Yukarıda belirtilen hastalıklarda kullanılan ürünler; EK-4/B Listesinde belirtilmiş olup bu listede yer almayan ürün bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(8) Üçüncü ve altıncı fıkralarda belirtilen ödemeye ilişkin izlenecek yöntem Kurum tarafından ayrıca duyurulur.”

MADDE 29 – Aynı Tebliğin 4.2.17.D numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “endokrinoloji” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve/veya geriatri” ibareleri eklenmiştir

4.2.17.D – Osteoporozda teriparatid kullanımı

65 yaş üstü hastalardan; T skoru -3,5 ve daha az olan (L1-L4 veya kalça total) ve 2 veya daha fazla kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuş hastalarda, bunların belirtildiği 6 ay süreli endokrinoloji (Ek:RG-07/10/2016-29850/29md.Yürürlük:15/10/2016) ve/veya geriatri uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Tedavinin devamı için; ilk 6 ayda tedaviye cevap verildiğinin kanıtlandığı endokrinoloji (Ek:RG-07/10/2016-29850/29md.Yürürlük:15/10/2016) ve/veya geriatri uzmanının bulunduğu en fazla 12 ay süreli yeni bir sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Toplam tedavi süresi ömür boyu 18 ayı geçmeyecektir. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer uzman hekimler tarafından da reçete edilebilir. Teriparatid kullanan hastalarda KMY ölçümü yılda 2 kez yapılabilir.

MADDE 30 – Aynı Tebliğin 4.2.24.A  numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “salmeterol” ibaresinden sonra gelmek üzere “, vilanterol” ibaresi eklenmiştir.

4.2.24.A – Astım tedavisinde :

(1) Formeterol, salmeterol (Ek:RG-07/10/2016-29850/30md.Yür.:15/10/2016), vilanterol ve kombinasyonları; göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, alerji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

MADDE 31 – Aynı Tebliğin 4.2.24.B  numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Değişik:RG-07/10/2016-29850/31md. Yürürlük:15/10/2016) 4.2.24.B – Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde

“(1) Formeterol, salmeterol , indakaterol, glikopironyum, tiotropium, vilanterol ve kombinasyonları; göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.”

MADDE 33 – Aynı Tebliğin 4.2.28. A numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddenin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki  cümle eklenmiştir.

“Tedaviye uzun süre ara veren (6 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır.”

b) Maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “endokrinoloji” ibaresinden sonra gelmek üzere “, geriatri” ibaresi eklenmiştir.

4.2.28 – Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri

4.2.28.A – Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil)

(3) Tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporunda, bu rapor öncesi son 6 ay içinde, birinci fıkranın a, b ve c bentleri için en az bir hafta ara ile iki defa olmak üzere, yapılmış kan lipid düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir. Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Raporun yenilenmesinde lipid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu istenmez. (Ek:RG-07/10/2016-29850/33-a md.Yürürlük:15/10/2016) Tedaviye uzun süre ara veren (6 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır.  Bu ilaçlar uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

(4) Rosuvastatinin 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, atorvastatin, simvastatin ve pravastatinin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, fluvastatinin 80mg ve üzeri etken madde içeren dozları  (kombinasyonları dahil)  kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji (Ek:RG-07/10/2016-29850/33-b md.Yürürlük:15/10/2016) , geriatri uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilir.

MADDE 34– Aynı Tebliğin 4.2.30.A numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Değişik:RG-07/10/2016-29850/34-a md. Yürürlük:15/10/2016)

“4.2.30.A- Pulmoner hipertansiyonda iloprost trometamol (inhaler formu), bosentan, masitentan, sildenafil, tadalafil ve ambrisentan kullanım ilkeleri”

b) Maddenin altıncı fıkrasında yer alan “bosentan” ibaresinden sonra gelmek üzere “, masitentan” ibaresi eklenmiştir.

(6) Bosentan (Ek:RG-07/10/2016-29850/34-b md.Yürürlük:15/10/2016) , masitentan ve ambrisentan kombine kullanılamaz.

MADDE 35– Aynı Tebliğin 4.2.32 numaralı maddesine  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

4.2.32 – Kontrast maddeler (Ek:RG-07/10/2016-29850/35md. Yürürlük:15/10/2016)

(5) İyodize yağ asitleri etil esterleri; tanısal radyolojide yalnızca lenfografide, girişimsel radyolojide ise yalnızca erişkinlerde orta evredeki hepatoselüler karsinomun Trans Arteriyel Kemo Embolizasyonu (TAKE) sırasında vektorizasyon ve cerrahi yapıştırıcılar ile birlikte vasküler embolizasyonu endikasyonlarında yalnızca radyoloji uzman hekimlerince reçetelenir.”

MADDE 36 – Aynı Tebliğin 4.2.33 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“ 4.2.33.E– Göz Hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar (Ek:RG-07/10/2016-29850/36md. Yürürlük:15/10/2016)

(1) Siklosporin içeren immünsupresif  göz damlaları, üç göz hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir.

(2) Kuru göz sendromunda kullanılan suni gözyaşları, göz hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenecek 6 (altı) ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.”

MADDE 37 – Aynı Tebliğin 4.2.35.A numaralı alt maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan, “ortopedi” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, geriatri” ibareleri eklenmiştir

4.2.35.A – Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri

(1) Gabapentin; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, romatoloji, ortopedi (Ek:RG-07/10/2016-29850/37md. Yürürlük:15/10/2016), geriatri veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(2) Pregabalin (kombinasyonları dahil); üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji, ortopedi (Ek:RG-07/10/2016-29850/37md. Yürürlük:15/10/2016), geriatri ve beyin cerrahisi uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

MADDE 38 – Aynı Tebliğin 4.2.36 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “nöroloji” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya geriatri” ibareleri eklenmiş, “hekimin” ibareleri “hekimlerin” olarak değiştirilmiştir.

b) Maddenin ikinci fıkrasında yer alan “bu durumun belirtildiği nöroloji”  ibaresinden sonra gelmek üzere “veya geriatri” ibaresi eklenmiştir.

4.2.36 – Parkinson tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri

(1) Apomorfin, kabergolin, entakapon ve kombinasyonları, rasajilin, pergolid mezilat, pramipexol hidroklorür, bornaprin hidroklorür ve ropinirol etken maddelerini içeren ilaçlar; nöroloji (Ek:RG-07/10/2016-29850/38-a md. Yürürlük:15/10/2016) veya geriatri uzmanı tarafından veya bu uzman (Değişik:RG-07/10/2016-29850/38-a md. Yürürlük:15/10/2016) hekimin hekimlerin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

(2) Tolkapon; entakaponun etkisiz kaldığı veya direnç geliştiği vakalarda; üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinde, bu durumun belirtildiği nöroloji (Ek:RG-07/10/2016-29850/38-b md. Yürürlük:15/10/2016) veya geriatri uzman hekimi tarafından düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak nöroloji ve iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından en fazla 1 aylık ilaç miktarında reçete edilir.

(3) Amantadin sülfat; parkinson hastalığının tedavisi ile ilaçlara bağlı oluşmuş ekstrapiramidal reaksiyonların tedavisinde (tremor, rijidite, hipo veya akinezi), nöroloji (Ek:RG-07/10/2016-29850/38-a md. Yürürlük:15/10/2016) veya geriatri uzmanı tarafından veya bu uzman (Değişik:RG-07/10/2016-29850/38-a md. Yürürlük:15/10/2016) hekimin hekimlerin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

MADDE 39 – Aynı Tebliğin 4.2.38 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Değişik:RG-07/10/2016-29850/39md.Yürürlük:15/10/2016)

4.2.38 – Diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri

“(4) DPP-4 antagonistleri (sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin ,  linagliptin), DPP-4 antagonistlerinin diğer oral antidiyabetiklerle kombine preperatları ve sodyum-glukoz ko-transporter 2 (SGLT2) inhibitörleri; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda; endokrinoloji uzman hekimleri ile iç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir. Saksagliptini tek başına içeren 2,5 mg’lık formları yalnızca kronik böbrek yetmezliği hastalarında ve günlük en fazla 2,5 mg dozunda kullanılabilir.”

 MADDE 40 – Aynı Tebliğin 4.2.40 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nöroloji” ibaresinden sonra gelmek üzere “, geriatri ” ibaresi eklenmiştir

4.2.40 – Huzursuz bacak sendromunda ilaç kullanım ilkeleri

(1) Pramipeksol hidroklorür ve ropinirol etken maddelerini içeren ilaçlar; nöroloji (Ek:RG-07/10/2016-29850/40md. Yürürlük:15/10/2016) , geriatri veya psikiyatri uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

MADDE 52 – Aynı Tebliğ eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi (Ek-4/E)”nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.(Ek:RG-07/10/2016-29850/40md. Yürürlük:15/10/2016)

a) “1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER” başlıklı kısmının “B) Sefalosporinler” alt başlıklı maddesinin “2. Kuşak Sefalosporinler” adlı alt bölümüne aşağıdaki satır eklenmiştir.7Sefuroksim sodyum intrakameral enjeksiyoluk çözeltiYalnızca göz hastalıkları uzman hekimi tarafından yatan hastalarda reçete edilir.

b) “5-KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER” başlıklı kısmına aşağıdaki satır eklenmiştir.17Levofloksasin oftalmik formlarıGöz hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilir.

c) “11-ANTİVİRAL İLAÇLAR” başlıklı kısmının “A) HIV/AIDS Tedavisinde Kullanılan Spesifik İlaçlar” adlı alt bölümünde yer alan (15) numaralı satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.15DolutegravirEnfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir. HIV-1 ile enfekte ve integraz sınıfına dirençli olmayan hastalarda maksimum 1×1 dozunda;HIV-1 ile enfekte ve integraz sınıfına dirençli olmayan veya dirençli olduğundan klinik olarak şüphe edilmeyen hastalarda; efavirenz, nevirapin, tipranavir/ritonavir veya rifampisin ile birlikte kullanıldığında dolutegravir maksimum 2×1 dozunda;

HIV-1 ile enfekte ve integraz sınıfına dirençli olan hastalarda ise maksimum 2×1 dozunda  kullanılır.

ç)  “11-ANTİVİRAL İLAÇLAR” başlıklı kısmının “A) HIV/AIDS Tedavisinde Kullanılan Spesifik İlaçlar” adlı alt bölümüne aşağıdaki satır eklenmiştir.18Abacavir + Dolutegravir + LamivudinEnfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

MADDE 53 – Aynı Tebliğ eki Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi (Ek-4/F)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.(Ek:RG-07/10/2016-29850/40md. Yürürlük:15/10/2016)

a) 36 numaralı maddesinde “cildiye” ibaresinden sonra gelmek üzere “, geriatri” ibaresi eklenmiştir

Kollajen (Yalnızca dekübitis yaralarında; [bası yaralarının (Grade 1-2 ) tedavisinde(aynı yara için en çok bir kez 3 hafta süre ile) ve cerrahi yapılamayacak durumda olan hastalarda (ileri derecede kronik rahatsızlığı olan hastalar ve anestezi açısından risk grubu olarak ASA 3 ve üzerinde olan hastalar)] genel cerrahi, plastik cerrahi, cildiye (EK: RG-07/10/2016-29850 /53-a md. Yürürlük: 15/10/2016) , geriatri   ve ortopedi uzmanlarından en az ikisinin bulunduğu 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu hekimlerce birer aylık dozda reçetelenir

b) 39 numaralı maddesinde yer alan “Risperidon” ibaresinden sonra gelmek üzere “, aripiprazol” ibaresi eklenmiştir.

  1. Risperidon (EK: RG-07/10/2016-29850 /53-b md. Yürürlük: 15/10/2016) , aripiprazol ve paliperidonun parenteral formları (Psikiyatri uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak yalnızca psikiyatri uzman hekimlerince)

  2. c) 45 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Değişik: RG-07/10/2016-29850 /45-c Yürürlük: 15/10/2016)

“45. Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin; Oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda uzman hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. Duloksetin, erişkin kadınlarda orta dereceli ve şiddetli Stres Üriner İnkontinans (SÜİ)’ın tedavisinde uzman hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.”

ç)  51 numaralı maddesine sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile  kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının  raporda belirtilmesi gerekmektedir.”

  1. Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.) (EK: RG-07/10/2016-29850 /53-ç md. Yürürlük: 15/10/2016) Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının  raporda belirtilmesi gerekmektedir.

d) 55 numaralı maddesinde “nöroloji” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya geriatri” ibaresi eklenmiştir.

  1. Gingko glikozidleri (65 yaş ve üzeri hastalarda yalnızca alzheimer tipi demans, vasküler demans ve miks formlarındaki demans sendromları endikasyonlarında, nöroloji (EK: RG-07/10/2016-29850 /53-d md. Yürürlük: 15/10/2016) veya geriatri uzman hekimlerince düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce)

e) Listeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir. (EK: RG-07/10/2016-29850 /53-e md. Yürürlük: 15/10/2016)

“65. Potasyum Iyodur tablet; uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

  1. Nitisinon; Tirozin ve fenilalanin kısıtlaması olan diyet ile birlikte, Tip 1 herediter tirozinemi (HT-1) tanısı doğrulanmış hastaların tedavisinde; bu durumun belirtildiği en az biri çocuk metabolizma uzman hekiminin yer aldığı  1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak çocuk metabolizma uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir.

  2. Adrenalin oto enjektör formları: İmmunoloji ve alerji uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.”

Comments


bottom of page