top of page

Yabancı Ülke Vatandaşlarının Kronik Hastalıklarına İlişkin Sağlık Hizmeti Bedellerinin Ödenmesi Hk.


Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından "Yabancı Ülke Vatandaşlarının Kronik Hastalıklarına İlişkin Sağlık Hizmeti Bedellerinin Ödenmesi" hakkında 2021/25 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Genelge aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS ( Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

14.07.2021

GENELGE 2021/25

Sayı : E-48671395-112.99-28092781 14.07.2021 Konu : Yabancı Ülke Vatandaşlarının Kronik Hastalıklarına İlişkin Sağlık Hizmeti Bedellerinin Ödenmesi

1 – Genel Açıklamalar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun (bundan sonra Kanun olarak anılacaktır) Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri başlıklı 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, yabancı ülke vatandaşlarının genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıklarının finansmanı sağlanmadığından yabancı ülke vatandaşlarının genel sağlık sigortalısı sayıldığı tarihten önce kronik hastalığının bulunup bulunmadığının belirlenmesi önem arz etmektedir.

Yabancı ülke vatandaşlarının tescil aşamasından başlanarak, kronik hastalıklarının belirlenmesi ile finansmanına ilişkin iş ve işlemler için Sosyal Güvenlik Kurumunun (bundan sonra Kurum olarak ifade edilecektir) ilgili birimleri ile sağlık hizmeti sunucuları aşağıda belirtilen hususlara uyacaktır.

2. Tescil ve Değerlendirme İşlemleri

Yabancı ülke vatandaşları; Türkiye’de ikamet ediyor olmaları, Kanunun ilgili maddeleri gereği sigortalı olmaları ve/veya tanımlanan diğer koşulları sağlamaları halinde genel sağlık sigortalısı sayılmakta ve kendilerine tanınan haklardan faydalanmaktadırlar. Bu kişilerin genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak tescilleri, Kanun kapsamında yer alan hükümlere göre yapılmaktadır.

Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre, yabancı ülke vatandaşlarının genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü olarak sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıklarının finansmanının sağlanmayacağı amir hükümdür.

Bu kapsamda, Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin iki numaralı alt bendi uyarınca uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler hariç olmak üzere;

(1) Bu genelgenin yayım tarihi itibarıyla, yabancı ülke vatandaşlarının, genelge ekinde yer alan Kronik Hastalıklar Listesinde (EK-1) belirtilen tanılarının genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak tescil edildikleri tarihten önce bulunup/bulunmadığına dair Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucuları tarafından genelgeye uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporunu, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

(2) Yabancı ülke vatandaşlarının, tescil işleminin yapıldığı tarih itibarıyla Kronik Hastalıklar Listesinde (EK-1) yer alan hastalık tanıları, sağlık kurulu raporları Kuruma ibraz edilinceye kadar MEDULA sisteminde kapatılacaktır.

(3) Tescil anında, sağlık kurulu raporunun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ibraz edilmesi durumunda, sağlık kurulu raporunda Kronik Hastalıklar Listesinde (EK-1) yer alan tanılardan, kişide bulunmadığı belirtilen tanılar, tescil tarihi itibarıyla MEDULA sisteminde açık kalacaktır.

(4) Tescil işleminin yapıldığı tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde Kuruma ibraz edilen sağlık kurulu raporunda, Kronik Hastalıklar Listesinde (EK-1) yer alan tanılardan, tescil tarihinden önce bulunmadığı belirtilen tanılar, genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığı tarih itibarıyla MEDULA sisteminde açılacaktır.

(5) Tescil işleminin yapıldığı tarihten itibaren 30 iş günü sonrasında Kuruma ibraz edilen sağlık kurulu raporunda, Kronik Hastalıklar Listesinde (EK-1) yer alan tanılardan tescil tarihinden önce bulunmadığı belirtilen tanılar, sağlık kurulu raporunun Kuruma ibraz edildiği tarih itibarıyla MEDULA sisteminde açılacaktır.

6) Sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi ile Kronik Hastalıklar Listesinde (EK-1) yer alan hastalık tanılarına ilişkin tüm iş ve işlemler Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine bağlı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından yürütülecektir.

(7) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin iki numaralı alt bendi uyarınca uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişilerin genel sağlık sigortası kapsam durumunun değişmesi halinde uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak statüsünün korunduğunun belgelenmesi şartı ile Kronik Hastalıklar Listesinde (EK-1) yer alan tanılar, tescilin gerçekleştiği tarih itibarıyla MEDULA sisteminde açık kalacaktır.

(8) Sağlık kurulu raporunun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ibraz edilmemesi halinde rapor ibraz edilinceye kadar Kronik Hastalıklar Listesinde (EK-1) yer alan tanılar, MEDULA sisteminde kapalı kalmaya devam edecektir.

(9) Sağlık kurulu raporunda tescil tarihinden önce mevcut olduğu belirtilen kronik hastalık tanıları, MEDULA sisteminde kapalı kalmaya devam edecektir.

(10) Sağlık kurulu raporunda belirtilmeyen, ancak tescil tarihinden önce mevcut olduğu sonradan tespit edilen kronik hastalıklar ve ilişkili diğer tanılara ait sağlık hizmetleri Kurumca karşılanmayacaktır.

(11) Bu genelgenin yayımından sonra ilk defa genel sağlık sigortası tescili yapılan yabancı ülke vatandaşlarından EK-2'de yer alan taahhütname, imzalı olarak alınacaktır.

(12) Taahhütname alma işlemleri, Kurumun tescil birimleri/ilgili birimleri tarafından yapılacaktır.

Taahhütname, genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü olan kişiler adına ayrı ayrı düzenlenecek olup sigortalı tarafından imzalanacaktır.

(13) Taahhütname, Kurumun tescil birimleri/ilgili birimleri tarafından MEDULA sistemine kayıt edilecektir.

(14) Yabancı ülke vatandaşlarının tescil tarihinden önce mevcut olan kronik hastalıklarına ilişkin MEDULA sisteminde yapılması gereken iş ve işlemler ile taahhütname yüklenmesine yönelik Kurum bilgi işlem sistemlerinde gerekli tedbirler alınacaktır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

3. Sağlık Kurulu Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

3.1. Yetkili sağlık hizmeti sunucuları

(1) Yabancı ülke vatandaşlarının kronik hastalık tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye; Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Devlet üniversite hastaneleri yetkilidir.

3.2. Sağlık kurulu raporları

(1) Sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulu; iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi, göz hastalıkları, nöroloji, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından oluşur.

(2) Değerlendirilecek hastalık, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili dal uzmanının da kurulda bulunması şarttır.

(3) Sadece bir organ ya da sistemi ilgilendiren hastalığı bulunanlar için sağlık kurulu, o hastalığı ilgilendiren branştan üç uzman ile oluşturulabilir.

(4) Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.

(5) Sağlık kurulu raporunda; fiziki muayene, karara esas laboratuvar tetkik/tahlil/görüntüleme ve sonuç bulguları, hastalığa ait ICD tanı kodu, “Karar” kısmında ise Kronik Hastalıklar Listesinde yer alan (EK-1) tanı/tanıların tescil tarihinden önce o kişide mevcut olup olmadığı belirtilmelidir.

(6) Sağlık kurulu raporu elektronik olarak düzenlenerek sağlık kuruluna katılan hekimler tarafından elektronik imza ile imzalanacaktır. Ancak Kurumca elektronik altyapı sağlanamaması durumunda manuel olarak düzenlenebilecektir.

(7) Sağlık kurulu raporu MEDULA sistemine kayıt edilecektir.

(8) Sağlık kurulu raporunun gerçeğe aykırı düzenlenerek Kurumun zarara uğratılmasının tespiti halinde Kurum zararı, genel hükümlere göre faizi ile birlikte sağlık kurulu raporunu düzenleyen sağlık hizmeti sunucusundan geri alınır.

(9) Kronik hastalığın tespiti için alınan sağlık kurulu rapor bedelleri Kurumca karşılanmayacak olup kişilerce karşılanacaktır.

3.3. Usulüne uygun düzenlenmeyen raporlar

(1) Sağlık kurulu raporunun usulüne uygun düzenlenmediğinin tespit edilmesi durumunda rapor, Kurum tarafından yeniden düzenlenmek üzere ilgili sağlık hizmeti sunucusuna iade edilir.

3.4. Ek rapor düzenlenmesi

(1) Sağlık kurulu raporunda, tıbbi bilgilerin eksik veya yetersiz olduğunun tespit edilmesi durumunda rapor Kurum tarafından eksiklikleri gidermek üzere ilgili sağlık hizmeti sunucusuna iade edilir.

4. Geçiş Hükümleri

(1) Bu genelgenin yayım tarihi öncesinde tescil edilen genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü olan yabancı ülke vatandaşlarının Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, tescil tarihinden önce mevcut olan kronik hastalıklarının finansmanının karşılanmaması (Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin iki numaralı alt bendinde "uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız" olarak tanımlanan kişiler hariç) gerektiğinden, bu kişiler için Kronik Hastalıklar Listesinde (EK-1) yer alan tanılarda MEDULA Sistemi kapatılacaktır. Bu kapsamdaki yabancı ülke vatandaşlarının, genelge doğrultusunda alınacak sağlık kurulu raporunu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekecektir. Sağlık kurulu raporunda, Kronik Hastalıklar Listesinde (EK-1) yer alan tanıların, tescil tarihinden önce bulunmadığının belirtilmesi durumunda tescil tarihi itibarıyla o tanılarda MEDULA sistemi açılacaktır. Tespit edilen kronik hastalık tanılarında MEDULA sistemi kapalı kalmaya devam edecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ Kurum Başkanı V.

EKLER : 1- Kronik Hastalıklar Listesi (4 Sayfa) 2- Taahhütname (1 Sayfa)


kronik-hastalik-listesi (1)
.xls
XLS dosyasını indir • 50KB

taahhutname (1)
.docx
DOCX dosyasını indir • 16KB

Comments


bottom of page