top of page

TİTCK TARAFINDAN VERİLEN YAZILI CEVABA SENDİKAMIZCA YAPILAN TEKRAR BAŞVURUMUZ.


Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Sizlerden gelen istekler üzerine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu'na başvuruda bulunarak "Piyasada bulunmayan ilaç sorununun giderilmesi için eczacıların sorguladıkları ilacın depo ve firma İTS hareketlerini görmesi talebi "iletilmiştir.

YAZILI BAŞVURUMUZ:


TİTCK CEVABI:


Başvurumuza kurum tarafından verilen cevap, sendikamızca yeterli bulunmayarak ,talep ve istek yazımız TİTCK Başkanlığı 'na tekrar gönderilmiş olup aşağıda bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.


TEİS YÖNETİM KURULU


27/01/2023

TEİS2023-12

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA


Konu : İTS Online işlemler hakkında

İlgi : Kurumunuzun 23.01.2023 Tarih E-79151189-705-994323 sayılı yazısı


İlgi yazınızda 12.01.2023 tarihli yazımızla talep etmiş olduğumuz İTS online işlemler ekranından ilaçların karekod sorgusu ile ilacın hangi tarihte üretildiği ve ecza deposu tarafından hangi tarihte satın alındığına dair bilgilerin sorgulanmasının söz konusu kayıtlar ticari veri kapsamında olduğundan paylaşıma açılamayacağı bildirilmiştir. Oysa eczanelerin ilaç hizmetinin devamı için hastasına vermek üzere aradığı ilacın hangi depoda bulunduğunu sorgulaması ticari sır kapsamında değildir. Şöyle ki;

Yasal mevzuatlarda da belirtildiği ve Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 21.10.2019 tarihli ve 2016/6958 E., 2019/4349 K. sayılı kararında vücut bulduğu üzere “Ticari sır; gerçek ya da tüzel kişi tacire, rakiplerine karşı ekonomik anlamda menfaat sağlayan, sır olarak saklanan ve gizli kalması için gerekli önlemlerin sahibi tarafından alındığı bilgi olarak tanımlanır. Yine haksız rekabet ilkeleri de göz önünde bulundurularak bir başka tanım olarak ticari sır; “Tacirin ticari faaliyetleri esnasında kullandığı, aynı olanağa sahip olmayan veya kullanamayan rakiplerine karşı kendisi için avantaj teşkil eden herhangi bir formül, düzen, model vs. toplam bilgiler şeklinde” tanımlanabilir.” Şeklindeki ifaden de açıkça anlaşılacağı üzere;

bir bilginin ticari sır olarak kabul edilebilmesi için:

1-Ticari rakiplerine karşı ekonomik menfaat ve avantaj sağlaması,

2-Sır olarak saklanmak zorunda olması,

3-Gizli kalmak zorunda olması gibi üç temel şartın bulunması gerekmektedir.


Söz konusu şartların hiçbiri de hastaların aradığı ilacın hangi depoda ya da firmada bulunduğunun “tekil” olarak sorgulanmasını ticari sır kapsamına sokmayacağı gibi üstün bir kamu yararı olan ve ticari hiçbir veri içermeyen bir bilginin ticari sır kapsamına alınması da mümkün değildir. Zira İTS ekranında ilacın maliyeti ve satış fiyatı gibi bilgiler yer almadığı gibi, kaç adet bulunduğu veya kaç adet satıldığı gibi ticari veri olabilecek bilgiler de yer almamaktadır.


Kaldı ki hastaların İTS portalı üzerinde yer alan “İlacım Nerede” uygulaması ile aradıkları ilacın hangi eczanede bulunduğunu görmesi, firmaların ürettikleri ilacın hangi eczane tarafından kaç adet alındığını, depoların sattıkları ilacın hangi eczanede halen satılmamış olduğunu görmesi kurumunuzca nasıl ticari sır kapsamında görülmüyorsa eczanelerin de aradıkları ilacın hangi depoda veya firmada olduğunu görmesi de aynı şekilde ticari sır kapsamında değildir.


Hastaya bir an evvel ulaştırmak için ilaç arayışında olan eczacının aradığı ilacın hangi ecza deposunda bulunduğunu ya da firmanın elinde bulunup bulunmadığını İTS ekranından sorgulaması, verdiği kamu hizmetinin devamlılığı için gerekli olup, yapılan tekil sorgulamaların Kişisel Verilerin Korunması ile Ticaret Kanununun sır kapsamındaki kısıtlama ve yasaklarla hukuki bir bağı bulunmamaktadır.


Yaşanmakta olan hasta ve eczacı mağduriyetinin giderilmesi için eczacıların "İTS Online İşlemler" ekranında yapılan barkod/ karekod sorgusu ile hastaya verilecek bir ilacın; hangi tarihte üretildiği ve ecza deposuna hangi tarihte girişinin yapıldığı, elinde bulunup bulunmadığı bilgilerine erişebilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını ya da “öngörülebilirlik” ve “belirlilik ilkesi” gereği eczanelerin ellerinde bulunan ilaçlarla ilgili bilginin de ticari veri ve sır kapsamına alınarak vatandaş, ilaç firması ve depolara da aynı sorgu kısıtlamalarının uygulanması için gerekli düzenlemenin yapılmasını tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı
Comments


bottom of page