top of page

TİTCK:İl Sağlık Müdürlüklerinin, Hekimlerin, Diş Hekimlerinin ve Eczacıların Dikkatine

(Ürün Tanıtım Temsilcileri Faaliyetleri )T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı : 86115708-000- E.133328

Konu : Ürün Tanıtım Temsilcileri Faaliyetleri


……… VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü)


İlgi: 19.03.2020 tarih E.71159 sayılı yazımız.


İlgide kayıtlı yazımız ile COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili olarak ürün tanıtım temsilcilerinin eczaneler dâhil olmak üzere tüm sağlık kurum /kuruluşlarında hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara yönelik ziyaret gerçekleştirilerek ürün tanıtımı yapmalarına ilişkin faaliyetlerin tarafımızca yapılacak ikinci bir bilgilendirmeye kadar durdurulması, yapılacak olan bu duyuruya kadar geçen süre zarfında ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerinin elektronik ortamda (e-posta, video konferans) yapılabileceği bildirilmişti.


1 Haziran 2020 normalleşme süreci ile birlikte ruhsat/izin sahiplerinden ve sektör temsilcilerinden ürün tanıtım temsilcilerinin ziyaret gerçekleştirerek tanıtım yapmaları ile ilgili yazılı ve sözlü talepler tarafımıza iletilmiş olup bu durum yeniden değerlendirilmiştir. Bu bağlamda ruhsat/izin sahipleri tarafından bünyelerinde görev yapan ürün tanıtım temsilcilerine enfeksiyon kontrolü, bulaşı azaltma vb. konular ile ilgili verilecek eğitimlerin tamamlanması/tamamlattırılması ön koşulu ile (Eğitimlere ilişkin bilgilendirmeye ruhsat/izin sahiplerine yapılan bilgilendirmelerde yer verilmiştir.) 8 Haziran 2020 tarihi itibariyle birinci basamak ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşları (aile sağlığı merkezleri, eczaneler, toplum sağlığı merkezleri vb.) ve 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle COVID-19 tanılı hastaların tedavi gördüğü hastaneler hariç diğer hastanelerde görev yapan hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara ürün tanıtım temsilcileri tarafından ziyaret gerçekleştirilerek ürün tanıtım faaliyetlerine başlanabilecektir. COVID-19 tanılı hastaların tedavi gördüğü hastaneler için tarafımızca yapılacak olan üçüncü bir bilgilendirmeye kadar ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetleri sadece elektronik ortamda (e-posta, video konferans) yapılacaktır.


8 Haziran 2020 tarihi itibariyle birinci basamak ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında ürün tanıtım temsilcileri tarafından ziyaret gerçekleştirilerek yapılacak tanıtım faaliyetlerinde;


a) Bu merkezlerin sorumluları tarafından belirlenecek olan günlerde ve saatlerde (tercihen hasta yoğunluğunun az olduğu vakitler) ziyaretlerin yapılması,

b) Ziyaretler esnasında ürün tanıtım temsilcilerinin maske kullanması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmesi,

c) Ziyaretlerde tanıtım malzemeleri ve basılı tanıtım materyallerinin bırakılmaması,

ç) Ziyaretin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması,

d) Ürün tanıtım temsilcisi tarafından ziyaret edilen hekime, diş hekimine ve eczacıya ait bilgilerin (adı, soyadı, görev yaptığı kurum, ziyaret tarihi ve varsa branşı) kayıt altına alınması ve bu kayıtların düzenli tutulması koşulları sağlanmalıdır.


15 Haziran 2020 tarihi itibariyle COVID-19 tanılı hastaların tedavi gördüğü hastaneler hariç olmak üzere diğer hastanelerde görev yapan hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara ürün tanıtım temsilcileri tarafından ziyaret gerçekleştirilerek yapılacak tanıtım faaliyetlerinde;


a) Bu hastanelerin başhekimleri tarafından belirlenecek ve ilan edilecek olan günlerde ve saatlerde (tercihen hasta yoğunluğunun az olduğu vakitler) ziyaretlerin yapılması,

b) Ziyaretler esnasında ürün tanıtım temsilcilerinin maske kullanması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmesi,

c) Yatan hasta servislerine ziyarette bulunulmaması,

ç) Ziyaretlerde tanıtım malzemeleri ve basılı tanıtım materyallerinin bırakılmaması,

d) Ziyaretin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması,

e) Ürün tanıtım temsilcisi tarafından ziyaret edilen hekime, diş hekimine ve eczacıya ait bilgilerin (adı, soyadı, görev yaptığı kurum, ziyaret tarihi ve varsa branşı) kayıt altına alınması ve bu kayıtların düzenli tutulması,

f) Hastane başhekimlikleri tarafından ziyaret kısıtlaması (branş ve hastane bazlı) kararı alınmış olması durumunda bu karara uygun davranılması koşulları sağlanmalıdır.


Ürün tanıtım temsilcilerinin ziyareti yoluyla ürün tanıtımı yapılmasını istemeyen hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara; tanıtımın tamamının sadece ürün tanıtım temsilcisi tarafından yapılması (ürüne ait uzman konuşması ve/veya konuşma videosu vb. gibi ürün tanıtım toplantısı kapsamında değerlendirilecek bilgilendirmeler olmaksızın) şartı ile elektronik ortamda ürün tanıtımı yapılabilecektir. Elektronik ortamda yapılabilecek bu tanıtım; sadece bir hekime/diş hekimine/eczacıya yönelik yapılabileceği gibi aynı sağlık kurum/kuruluşunda görev yapan hekimlerin, diş hekimlerinin ve eczacıların katılımı ile kısıtlı olmak şartı ile toplu olarak da yapılabilecektir.


Ürün tanıtım temsilcilerince yapılacak olan tanıtım faaliyetlerinin yukarıda zikredilen kurallara uygun olarak yapılmasının sağlanması için Müdürlüğünüzce ve İlinizde faaliyet gösteren sağlık kurum/kuruluşlarının yetkilileri tarafından sürecin titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.


Ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerine ilişkin bu yazının İlinizde faaliyet gösteren tüm sağlık kurum/kuruluşları ile paylaşılması, mağduriyete neden olmaması ve farklı uygulamaların yapılmaması için bilgilendirmenin yapılması ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim.


Dr. Hakkı GÜRSÖZ

Kurum Başkanı

bottom of page