top of page

TİTCK: Depremden Etkilenen İllerde Eczacılık Faaliyetleri Hk.

10/10/2023

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 

Konu   Depremden etkilenen illerde eczacılık faaliyetleri hk.


. .. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

İlgi: 11/05/2023 tarihli ve E-24931227-513.01.02-l 104026 sayılı 81 İl Valiliği hitaplı yazımız.

 

Bilindiği üzere 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik' te "EK MADDE 1- (Ek:RG-18/8/2023-32283) (1) Dünya Sağlık Örgütü veya Avrupa Birliği tarafından tanınan veya Bakanlıkça kabul edilen pandemi, biyolojik tehdit ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarında veya toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ciddi halk sağlığı sorunlarında eczacılık faaliyetlerine ilişkin olarak Kurum tarafından geçici olarak istisnalar getirilebilir." hükmüne yer verilmiştir.

 

Kurumumuza yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde; 06/02/2023 tarihinde meydana gelen iki büyük depremden etkilenen bölgelerde il sağlık müdürlükleri tarafından 2023/1 sayılı Genelge ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden konteynerde eczacılık faaliyeti yürütmek üzere izin verilen/ruhsat düzenlenen eczanelerde eczacılık faaliyetini sürdürmekte olan eczacıların normal hayat ve faaliyetlerinin sürdürülmesine engel teşkil eden hususlar nedeniyle mevzuatta öngörülen birtakım gerekliliklere ilişkin istisnalar getirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

 

Bu doğrultuda ilaçların ilgili teknik düzenlemelerdeki kalite ve güvenlilik gereklerine uygun şekilde muhafaza edilmesi, dağıtılması ve satılması koşulu ile eczacılık faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan düzenlemelerin yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

 

Deprem nedeniyle konteynerde faaliyet gösteren eczanelerde mezkur Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan " Eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur." hükmü gereğince konulacak levhaların Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen görsel standartlara uygunolması yeterli olup, Eczane Levha Standartları Kılavuzu' nda belirtilen materyaller dışında malzemeler kullanılabilir.

 

Deprem nedeniyle konteynerde faaliyet gösteren eczanelerde mezkur Yönetmeliğin 22 nci maddesinde kırmızı reçeteye tabi ilaçların muhafaza edilmesi için sözü edilen çelik kasa yerine; kırılmayacak malzemeden yapılmış, yerindenoynatılamayacak şekilde sabitlenmiş, kilitli ve anahtarı eczanenin sahip ve mesul müdüründe bulunan dolap kullanılabilir.

 

Deprem nedeniyle konteynerde faaliyet gösteren eczanelerde zehirli maddeler bulunmaması halinde mezkur Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan kırmzı kapaklı ve yeşil kapaklı dolaplar bulunmayabilir.

 

Deprem nedeniyle konteynerde faaliyet gösteren eczanelerde mezkur Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sözü edilen kapı zili bulundurulmayabilir.


Deprem sonrasında diploması enkaz altında kalan eczacıların eczanelerinin yeniden faaliyete geçmesi, nakli veya açılışı amacıyla il sağlık müdürlüklerine yapılan başvurularında; eczacı tarafından e­ Devlet üzerinden temin edilen yükseköğretim mezun belgesi, il sağlık müdürlükleri tarafından doğruluğunun belge üzerinde belirtilen doğrulama metodu ile doğrulanması akabinde, eczacılık diploması yerine kabul edilebilir. Mezuniyet tarihinin eski olması nedeniyle e-Devlet üzerinde yükseköğretim mezun belgesi bulunmayan eczacıların ise Türk Eczacıları Birliği Eczacı Bilgi Sistemi' ndekayıtlı olan diploma örneğinin Türk Eczacıları Birliği tarafından onaylı sureti eczacılık diploması yerine kabul edilebilir.Tescil işlemi ile alakalı olarak ise Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden teyit işlemi yapılır. Her iki durumda da, eş zamanlı olarak ikinci nüsha diplomanın çıkarılması için ilgili kuruma yapılan resmi başvurunun il sağlık müdürlüğüne ibraz edilmesi ve eczacının başvurusuna istinaden ilgili Kurum' dan temin edilecek ikinci nüsha diplomanıntemini akabinde suretinin ivedilikle il sağlık müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.

 

İlgide kayıtlı yazımız ve Kurumumuz resmi İnternet sitesinde yayınlanan 11/05/2023 tarihli duyuru ile; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun' un beşinci maddesinde yer alan "Doğal afet ve mücbir sebep nedeniyle nüfus azalması halinde o yerleşim yerinde bulunan eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz." hükmü doğrultusunda nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaksızın ilçe dışı eczane nakil hakkı tanındığı belirtilen eczacıların, söz konusu haklarını kullanmaları için il sağlık müdürlüklerine başvuru yapabilecekleri son tarih 11/05/2024 olarak belirlenmiştir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

Dr. Asım HOCAOĞLU

Kurum Başkanı

 

Dağıtım:

Adana Valiliğine

Adıyaman Valiliğine

Diyarbakır Valiliğine Elazığ Valiliğine

Gaziantep Valiliğine

Hatay Valiliğine

Kahramanmaraş Valiliğine

Kilis Valiliğine

Malatya Valiliğine

Osmaniye Valiliğine

Sivas Valiliğine

Şanlıurfa Valiliğine

Kommentare


bottom of page