top of page

TİTCK Başkanlığı'na Başvurumuz(İsminde eczane kelimesi geçen web sitelerinin kapatılması talebi)


24/11/2021

TEİS2021-80

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

ECZANELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Konu : İsminde eczane kelimesi geçen web sitelerinin kapatılması talebi

İsminde eczane kelimesi bulunan web sitelerinin (eczaneden.com vb. gibi sitelerin) internet üzerinden çeşitli ürün satışı yaptıklarını tespit etmiş bulunmaktayız.

Bilindiği gibi; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri şu şekildedir:

“Madde 1 - Eczacılık; eczane, ecza deposu, ecza dolabı, galenik, tıbbi ve ispençiyari mevat ve müstahzarat laboratuvarı veya imalathanesi gibi müesseseler açmak ve işletmek veya tıbbi ve ispençiyari müstahzarat ihzar veya imal etmek veyahut bu kabil resmi veya hususi müesseselerde mesul müdürlük yapmaktır.”

Madde 24/1/son cümle - Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.

Madde 40 - Bu Kanunda yazılı usullere uygun olarak ruhsatname almaksızın 1 inci maddede sayılı yerleri açanlar üç aydan bir seneye kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Eğer fiil eczacılık yapmak hakkını haiz olmayanlar tarafından işlenirse, verilecek cezalar yarı oranında artırılır.

Her iki halde de mahkeme kararına hacet kalmaksızın bu gibi yerler mahallin en yüksek sağlık amiri tarafından derhal kapatılır.”

Eczacıların internet sitesi açması yasak olup, eczanelerin fiziki koşullarından çalışma koşul ve esaslarına varıncaya kadar eczaneye ait tüm iş ve işlemler yasal mevzuatla belirlenmiş olup, eczacıya ait ve eczane ruhsatına sahip olan asgari 35 metrekare olan mekanların haricindeki yerlerin eczane olarak adlandırılması hukuken mümkün değildir.

Kaldı ki, isminde eczane kelimesi geçen web siteleri eczane-eczacı, E logosu görseli kullanıp, vatandaşlarda eczaneden alışveriş yapıyormuş algısı yaratarak haksız kazanç sağlamakta, üstelik kusurlu fiilleri eczacıların itibarını zedelemektedir. Zira; bahse konu siteler eczanelerin tabi olduğu yasal mevzuatla bağlı olmadıkları ve eczaneler gibi denetlenmedikleri için miadı geçmiş ya da ayıplı ürün satmaları mümkündür.

Söz konusu site sahiplerinin eczane ruhsatları olmadığını ve eczacılık yapmadıklarını iddia ederek yasal bir yetkiye dayanmadan eczane adını kullanmalarının ünvan gaspı anlamına geldiği gerçeğinden hareketle;

Halen eczane ismini kullanarak gerçek eczanelerin ünvanını gasp ederek haksız rekabet yapan ve kamu sağlığını tehlikeye sokan söz konusu web sitelerinin sahibi şirket veya iş yerlerinin tespit edilerek, 6197 sayılı Kanun m.40/3 gereğince mahkeme kararı beklenmeksizin acilen kapatılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini arz ve talep ederiz.


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Comentários


bottom of page