top of page

TİTCK ECZANELER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SENDİKAMIZCA YAPILAN ZİYARET HAKKINDA


TİTCK ECZANELER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SENDİKAMIZCA YAPILAN ZİYARET HAKKINDA

Sendikamız tarafından 11.04.2018 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eczaneler Dairesi Başkanı Ecz. Fatma Bekar makamında ziyaret edilmiş olup, ziyarette ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK ile ilgili konular gündeme gelmiştir.

Görüşmede ele alan konulardan birincisi İkinci eczacı çalıştırılması konusu olmuştur.

Bildiğiniz üzere 28.03.2016 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE değişiklik yapılmış ve yönetmeliğin 16. Maddesinin 1. fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir;

“(1) Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon Türk Lirası ciro için ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekir. Reçete sayısı veya ciro verileri doğrultusunda çalıştırılması zorunlu ikinci eczacı sayısı en fazla üçtür.”

12.04.2014 tarihli yönetmeliğimizin yayımlanmasından bu yana geçen süre göz önüne alınarak 3 milyon rakamının güncellenerek yükseltilmesi için sendika olarak ilgili başkanlığa daha önce iletmiş olduğumuz talebimiz doğrultusunda, Maliye Bakanlığından ilgili artış rakamların alındığı ve 2017 yılı satış hasılatı için uygulanacak ciro verilerinin en kısa süre içinde açıklanacağı belirtilmiştir.

Bazı il sağlık müdürlüklerince “yönetmeliğimizin 14. Maddesine göre eczanenin hizmet verdiği saatler içinde ikinci ve yardımcı eczacıların eczanede bilfiil bulunması zorunluluğu” sebebi ile nöbet denetimlerinde sorun yaşanmakta ve ikinci eczacıların da eczanede bulunması istenmektedir. Eczanelerimize, hem maddi, manevi külfet getiren hem de iş kanununa aykırı olan ve hizmet yorgunluğu yükleyen bu maddenin uygulanmasında “nöbetler” için muafiyet isteğimiz kurum yetkilileri tarafından da olumlu karşılanmıştır.

Ruhsatını askıya almış meslektaşlarımızın durumları ile ilgili de görüşülmüş olup diplomaları askıda olduğu sürece eczacılık diplomasının kullanılmasını gerektiren herhangi bir işte çalışamayacakları ifade edilmiştir.

Bu sene başlayan yardımcı eczacılık için görüşlerimiz iletilerek istişarede bulunulmuş olup, konu ile ilgili Başkanlığa sunduğumuz sendika görüşümüz aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız…

TEİS YÖNETİM KURULU

KURUMA SENDİKAMIZCA YAPILAN YAZILI BAŞVURUMUZ

12/04/2018 /TEİS2018-24

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

ECZANELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Konu :Yardımcı Eczacı uygulaması hk.

Bilindiği üzere, 12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğinin 4.Maddesinin V bendinde “yardımcı eczacı: 2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışan eczacı” olarak tanımlanmıştır.

İnsan sağlığının ilgilendiren böylesine önemli bir mesleğe başlamak için bir hazırlık dönemi geçirilmesi kuşkusuz çok önemlidir. Fakat bu genç meslektaşlarımızın zorunlu yardımcı eczacılık yapabilecek eczane bulmaları uygulamada pek mümkün olmamaktadır. Hiçbir eczane veya işletme ihtiyacı olmayan bir personel istihdamında bulunmaz. Kaldı ki eczanelerimizin ekonomik sıkıntılarının her geçen gün arttığı bir ortamda fazladan bir eczacı çalıştırarak maaş ve SGK prim maliyetini üstlenmesi beklenmemelidir. Mevcut yasal düzenleme gereği, yardımcı eczacıya çalışacağı eczanenin sahibi eczacı tarafından asgari ücretin 1,5 katı ücret ödenmesi ve sigortasının yapılması beklenmekte, bu da ayda yaklaşık 3.000 TL’ye karşılık gelmekte olup, mevcut eczane ekonomilerinin böyle bir gideri karşılayacak gücü bulunmamaktadır. Böyle bir ortamda genç meslektaşlarımız umutsuzca mesleklerini icra edebilmek için yardımcı eczacılık yapabilecek eczaneler aramakta, ve maalesef büyük bir çoğunluk bulamayarak mağdur olmaktadır.

Bu konudaki önerimiz; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun’da değişiklik yapılarak mesleğimize ve 5 yıl eğitim alarak mezun olan gençlere hiçbir katkısı olmayan yardımcı eczacılıkla ilgili düzenlemenin kaldırılmasıdır. Bunun yerine eczacılık eğitimi süresindeki stajların süresinin uzatılarak daha etkin bir hale getirilmesi ve mezun eczacılık öğrencilerine bir yeterlilik sınavı getirilmesi mesleğe başlamaları açısından yeterli olacağından konu ile ilgili olarak gerekli düzenlemenin yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı

댓글


bottom of page