top of page

T.C.GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINDAN GELEN CEVAP YAZISI

images

Değerli Üyelerimiz ,

Defter tasdiki esnasında istenen Ticaret Sicil Numarası ya da MERSİS numarası hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanına sendikamızca yapılan başvuruya gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.

BAKANLIKTAN GELEN CEVAP YAZISI

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

                                                                                              20/01/2016

Sayı     :    96884937-421.06

Konu    :    Eczacılık mesleği hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI’NA

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat ANKARA

İlgi: 25.12.2015 tarihli ve 47 sayılı yazınız.

         İlgide kayıtlı yazınızda özetle, eczacılığın şirket ya da tacir vasfına uymadığı, 21.07.2007 tarih ve 26589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’na göre eczacıların esnaf olarak nitelendirilebileceği, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca eczaneler için ayrıca başka her hangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmayacağının düzenlendiği, bu kapsamda eczacılardan ticaret sicil numarası ya da MERSİS numarası istenmemesi gerektiği ve konu hakkında Bakanlığımıza başvurulduğu anlaşılmaktadır.

  Yazınızın ticaret sicil numarası ve MERSİS’e ilişkin kısmı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün görev alanına girmekte olup, yazının bir suretinin İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne iletildiği anlaşıldığından işbu yazı kapsamında eczacıların esnaf ve sanatkar sayılıp sayılamayacağı hususuna değinilecektir.

         Bilindiği üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3′ üncü maddesinde esnaf ve sanatkar; “İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseler” olarak tanımlanmaktadır.

         Ayrıca, bir kişinin esnaf ve sanatkar ya da tacir olduğunun ayrımı yapılırken 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 11’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 21.7.2007 tarih ve 26589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/12362 sayılı Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı dikkate alınmaktadır. Bu kararda:

         “Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun tespit edeceği ve Resmi Gazete’de yayımlanacak esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunanlardan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, (2) numaralı bendinde yazılı nakdi limitin tamamını aşmayanların esnaf ve sanatkâr sayılmaları ile esnaf ve sanatkâr siciline ve dolayısıyla esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilmeleri,

         ……

         213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden birinci sınıf tacir sayılan ve bilanço esasına göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutan ve bu Kararın (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalanların tacir ve sanayici sayılmaları ile ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bünyesindeki odalara kaydedilmeleri, kararlaştırılmıştır.”

         denilmektedir.

         Bu kapsamda, 13.06.2007 tarihli ve 26551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı Karar No:l kapsamında yer alan 491 (dört yüz doksan bir) esnaf ve sanatkar meslek kolundakiler esnaf ve sanatkar olarak kabul edilmekte olup, bu kararda yer almayan meslekler esnaf ve sanatkarlar siciline kaydedilmemektedir. Adı geçen kararın incelenmesi neticesinde eczacılık faaliyetlerinin esnaf ve sanatkarlık meslek kolları arasında yer almadığı anlaşılmıştır.

         Bilgilerinizi rica ederim.

                                                                                     Necmettin ERKAN

                                                                                              Bakan a.

                                                                                          Genel Müdür

Comentarios


bottom of page