TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNDAN GELEN CEVAP YAZISI (Renkli Reçete Sistemi Hk.)


TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNDAN GELEN CEVAP YAZISI (Renkli Reçete Sistemi Hk.)

Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere Renkli Reçete Sisteminde yaşanan sorunları TİTCK’na sendikamızca yazılı başvuru yapılmıştı. http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2018/01/31/titckna-sendikamizca-yapilan-basvurumuz-renkli-recete-uygulamasinin-kontrole-tabi-ilaclari-kapsayacak-sekilde-genisletilmesi-hk/

Kurumdan gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı:88866997-505.99-E.67336

Konu:Renkli Reçete Sistemi Hakkında

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat ANKARA

İlgi: 30.01.2018 tarihli ve TEİS2018-09 sayılı yazınız

Renkli Reçete Sistemi’nin uygulanmasına yönelik olarak Sendikanız görüşlerinin iletildiği ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Konuya ilişkin olarak, Renkli Reçete Sistemi’ne ilişkin 01.04.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 05.03.2018 tarihli ve E.672 sayılı 2018/1 No’lu Kurumumuz Genelgesi yayımlanmış olup, söz konusu güncel Genelge ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Basılı reçetelerin 5 yıl saklanması hususuna ilişkin olarak, yukarıda belirtilen 2018/1 No’lu Genelge’nin 5inci maddesinde ilgili husus daha detaylı açıklanmış olup, ilgili maddede sistemin denetlenmesine olanak verilmesi ve herhangi bir olası suistimalin önüne geçilmesi için matbu reçetelerin eczanelerde 5 yıl süreyle saklanması gerektiği belirtilmektedir.

Temin edilmek istenen ilacın hastalara verilmesinden önce, aynı ilacın hastalarda halihazırda bulunup bulunmadığının gerek renkli reçete sisteminden gerekse sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden kontrol edilmesi gerektiği ve renkli reçete sistemi uygulamasının tüm geri ödeme provizyon sistemleri ile entegre hale getirilmesi hususlarına ilişkin olarak ise, yukarıda belirtilen 2018/1 No’lu Genelge’nin 2nci ve 3üncü maddelerine göre, hekimlerin elektronik imza prosedürü ile, ilgili reçeteleri Renkli Reçete Sistemi üzerinden oluşturmaları gerektiğinden temin edilmek istenen ilacın sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden kontrol edilmesi gerekmemektedir.

Yine, ilacını kaybeden, kıran, ilaca acil ihtiyaç duyan hastalarla ilgili istisnai düzenlemeler İl Sağlık Müdürlüklerince yapılabilmektedir.

Öte yandan, veteriner hekimlerin oluşturduğu kontrole tabi ilaç reçetelerine ilişkin olarak ise, veteriner hekim kayıtları İl Sağlık Müdürlüklerince yapıldıktan sonra, manuel reçeteleme işleminin ardından hayvan sahibinin TC kimlik numarası üzerinden eczanede Renkli Reçete Sistemi aracılığıyla ilaç temin edilebilmektedir.

Diğer yandan, ilaç suistimali şüphesi olan şahıslara ilişkin olarak ise, madde kullanım bozukluğu bulunan hastalar dışında kalan ve herhangi bir suça karışmış kişiler hakkında ilgili mevzuatı gereğince gerekli işlemler yapılmakta olup, bunun dışında kalan madde kullanım bozukluğu bulunan hastalara ilişkin olarak ise, ilgili sağlık mesleği mensuplarının ve sağlık kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmeye devam edilmesinin toplum sağlığı açısından önem arz ettiği düşünülmektedir.

Ayrıca, elden satış reçeteleri karşılanırken, web servis teknolojisi ile eczane otomasyonlarına erişimin açılması hususu değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Dr. Hakkı GÜRSÖZ

Kurum Başkanı

KURUM YAZISI İÇİN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

kurum cevabı

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS