top of page

TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

10 Mart 2020 SALIResmî GazeteSayı : 31064YÖNETMELİK

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinden:

TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/5/2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “karar” ibaresi “icra” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “seçimlerine” ibaresi “seçimlere” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendinde yer alan “çalışmalarını ve mesleğin” ibaresi “çalışmalarını mesleğin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “birini başkan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve birini de başkan vekili” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve bunların meslekî sorumluluğu altındaki işyerlerinin” ibaresi “sorumlulukları altında bulunan işyerlerindeki” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin başlığı “Odanın gelirleri ve giderleri” olarak ve birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “aidatlar” ibaresi “aidat” olarak değiştirilmiş ve aynı bendin sonuna aşağıdaki cümle, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Eczacılığı ve gözlükçülüğü birlikte yapmalarından dolayı 5 inci maddenin ikinci fıkrasında odaya kaydı öngörülenlerden eczacılar odasına kayıtlı bulunanlar, giriş aidatı ödemeksizin yıllık aidatın dörtte birini öderler.”

“(5) Odanın gelirleri; genel yönetim, personel ve benzer hizmet giderleri ile gayrimenkul ve menkul mal alımı, faaliyet ve temsil giderleri, toplantılara katılma ve görevlendirme harcamaları ve çeşitli giderler için sarf edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Giriş aidatını” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve kaydolduğu seneye ilişkin yıllık aidatı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(12) Odaya kaydolmayı gerektiren meslekî faaliyetlerini herhangi bir sebepten dolayı bırakmış olanların talepleri hâlinde, yıllık aidat ödeme mecburiyeti ile seçme ve seçilme hakkı olmaksızın üyelik kayıtları devam eder.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların uygulanmasına yönelik yönetmelik taslaklarını hazırlayarak Büyük Genel Kurulun onayına sunmak, kabul edilenlerin Resmî Gazete’de yayımını sağlamak,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir başkan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bir başkan vekili” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir başkan” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bir başkan vekili” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “işleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gerekli görülmesi hâlinde ödenecek Yardımlaşma Sandığı aidatının miktarını” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Merkez Yönetim Kurulu” ibaresi “Birlik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “olanlar” ibaresi “olanların” olarak ve “olamazlar ve seçilemezler” ibaresi “olmamaları, aday gösterilmemeleri asıldır” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “tahsilatın” ibaresi “tahsilât” olarak değiştirilmiştir.

“Merkez Yönetim Kurulu; % 25 oranının, 175’e kadar üyesi olan odalar için % 50 olarak ve 175’den 300’e kadar üyesi olan odalar için % 35 olarak uygulanmasına karar verebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2020 yılına ilişkin yıllık aidat

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Meslek Kanununun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen süre içinde odaya kaydını yaptırmış bulunanlardan odaya üyeliği devam edenlerin 2020 yılına ilişkin yıllık aidatlarını ödemeleri için son tarih 31/7/2020’dir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmeliğin;

a) 16 ncı maddesi 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Merkez Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'ninTarihiSayısı24/5/201930783

Comments


bottom of page