SURİYELİ REÇETE BEDELLERİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME


SURİYELİ  REÇETE BEDELLERİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz,

16 Mart 2018 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile Geçici koruma kapsamındaki (Suriye) reçetelerinin geri ödemesi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne geçmiştir.

Yeni düzenlemeye göre; Şubat 2018 ayına ait reçeteler ,  İl valiliği İl Afed ve Acil Durum Müdürlüklerine  , Mart 2018 ve sonrası tarihli reçeteler ise İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne  fatura edilecek ve ödenecektir.

Mevzuat değişikliği ve Medula duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Adres:İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA

TEİS  (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

 MEDULA DUYURUSU16.03.2018 tarih 2018/11208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine istinaden SGK ile anlaşmalı eczaneler tarafından karşılanan geçici koruma altındaki kişilerin reçetelerine ilişkin olarak;

  1. 16.03.2018 tarihi ve sonrasına ait faturalar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü adına düzenlenecek ve bu genel müdürlük tarafından ödenecektir.

  2. 16.03.2018 tarihi öncesine ait faturalar İl Valilikleri adına düzenlenecek ve AFAD tarafından ödenecektir.

Bu sebeple, eczanelerin elinde beklettiği 15.03.2018 dönemi ve öncesi faturaların önümüzdeki reçete teslim döneminde ivedilikle Ertuğrul Gazi SSGM’ne gönderilmesi gerekmektedir.”

İLGİLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

Geçici Korunanlara Sağlanacak Hizmetler

Hizmetler MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara; sağlık, eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal hizmet ve yardımlar ve hizmetler ile tercümanlık ve benzeri hizmetler sağlanabilir. 8 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki yabancılara sağlanacak hizmetlerle ilgili usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

(2) Birinci fıkrada yer almayan diğer hizmetler kamu kurum ve kuruluşlarınca imkânlar ölçüsünde ayrıca sağlanabilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, geçici koruma kimlik belgeleriyle elektronik haberleşme hizmeti dâhil diğer hizmetler için abonelik sözleşmesi yapabilir. (4) Bu Yönetmelik kapsamında ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen hizmetler Genel Müdürlük koordinasyonunda yürütülür.

Sağlık hizmetleri

MADDE 27-

ç) Sunulan sağlık hizmeti bedeli, Sağlık Bakanlığı kontrolünde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından ödenir.

Geçici barınma merkezlerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesi

MADDE 37

“(1) Ülkemize yönelik kitlesel nüfus hareketi olması halinde acil durumun gerektirdiği koşullar ve ihtiyaçlar çerçevesinde geçici barınma merkezleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Genel Müdürlüğün koordinasyonunda AFAD tarafından kurularak Genel Müdürlüğe devredilir. Genel Müdürlük, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak valiliklerle eşgüdüm içinde geçici barınma merkezlerinin kullanımına son verilmesine ya da kapatılmasına karar verir.”

(2) Geçici barınma merkezleri, valilikler tarafından işletilir veya işlettirilir.

(3) Geçici barınma merkezlerinin yönetimi, işletilmesi ve güvenliğinin sağlanması ile geçici barınma merkezlerinde barındırılanların tabi olacağı diğer hükümlere ilişkin usul ve esaslar, ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Denetim

MADDE 57-

(1) Bu Yönetmelik kapsamında il mülki sınırları içinde yürütülen iş ve işlemler, vali veya görevlendireceği kamu personeli tarafından düzenli olarak denetlenir. (2) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen görevlerin uygulanması, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları çerçevesinde düzenli aralıklarla denetlenir ve denetim raporları Genel Müdürlüğe mevzuatın veya idari süreçlerin geliştirilmesi amacıyla gönderilir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin kendi bütçe imkânları dahilinde karşılanamayan iş ve işlemler, Bakanlıkça yeni bîr düzenleme yapılıncaya kadar Genel Müdürlük tarafından yapılacak talep üzerine AFAD tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin özel hesabına aktarma yapılarak 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre bu ödeneklerin harcanması suretiyle gerçekleştirilir.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici barınma merkezlerinin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesine ilişkin yapılmış olan sözleşme ve protokollerden Bakanlık tarafından uygun görülenler Genel Müdürlüğe devredilir.”

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (Resmi Gazete tarihi: 16.03.2018)

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS