SURİYELİ HASTALARIN REÇETELERİ MEDULA ÜZERİNDEN YAPILACAK


Değerli Üyelerimiz,

AFAD’ın yayımladığı 2015/8 sayılı Genelge doğrultusunda, “geçici koruma” statüsüne alınan yabancılara(Suriyeli) verilecek sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için MEDULA-Hastane ve MEDULA-Eczane sistemleri 15.10.2015 tarihinde kullanıma açılacaktır.Suriyeli hastaların işlemleri Medula eczane sisteminden yapılacak,fatura ödemeleri eczanelerimizin bulunduğu valiliklerdeki acil yardım harcama komisyonu tarafından yapılacak olup,konu ile ilgili SGK duyurusu ve AFAD genelgesi aşağıda bilgilerinize sunulur. Eczanelerimizi ilgilendiren bölümleri renklendirilmiştir.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

13.10.2015

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARA İLİŞKİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BİLGİ İŞLEM SİSTEMİNİN KULLANILARAK YÜRÜTÜLMESİ VE İNCELEME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Suriye Arap Cumhuriyeti’nde yaşanan iç karışıklık neticesinde ülkemize giriş yapan ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında “geçici koruma” statüsüne alınan yabancılara verilecek sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için Başbakan Yardımcılığı tarafından 12.10.2015 tarihinde yayımlanan 2015/8 sayılı Genelge doğrultusunda 15.10.2015 tarihi itibariyle MEDULA-Hastane ve MEDULA-Eczane sistemleri kullanıma açılacaktır.

Geçici koruma altındaki yabancıların tanı-tedavi işlemlerini yürüten sağlık hizmeti sunucularınca MEDULA-Hastane sisteminde yalnızca provizyon alınmak suretiyle işlem yapılacak olup hizmet kayıt, fatura kayıt ve dönem sonlandırma işlemleri yapılmayacaktır. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi Sağlık Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ilgili mevzuatı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Geçici koruma altındaki yabancıların elektronik/manuel reçetelerinin Kurum ile sözleşmeli eczanelerce kabul edilerek MEDULA-Eczane sistemine kaydı yapılacaktır. Eczaneler tarafından karşılanan reçetelere ilişkin eczanenin ticari faaliyetini sürdürdüğü il valiliği adına düzenlenen fatura ve eki belgeler, 2015/8 sayılı Genelge doğrultusunda Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne teslim edilecektir. MEDULA-Eczane sistemine kaydı bulunmayan reçetelerin Kurumumuz tarafından kabulü yapılmayacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.

Ek: Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Konulu 2015/8 Sayılı Genelge (5 sayfa.)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Sayı:34202324-010.06.02-21628

Konu:Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ilişkin Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi

12/10/2015

Başbakan Yardımcılığından:

     GENELGE  2015/ 8

Suriye Arap Cumhuriyet’nde yaşanan iç karışıklık neticesinde,29 Nisan 20122 tarihinde Hatay’ın Yayladağı İlçesi’nden Türkiye’ye girişler başlamış olup giriş yapanyabancıların barınma ve besşenme gibi temel ihityaçlarının karşılanması amacı başta olmak üzere AFAD koordinasyonunda pek çok kurum,kuruluş ve sivil toplum kuruluşunun işbirliği ile Suriye’den ülkemize yönelik nüfus hareketlerine ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91. Maddesine dayanılarak hazırlanan Geçici Koruma Yönetmeliği 22/10/2014 tarih ve 29153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve anılan Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi ile ülkemize 28/04/2011 tarihinden itibaren geçici koruma bulma amacıyla gelen Suriyeliler  “geçici koruma “ statüsüne alınmıştır.

Yönetmeliğin “Geçici Korunanlara Sağlanacak Hizmetler” başlıklı altıncı bölümünün “hizmetler” başlıklı 26. Maddesinde ;”Bu Yönetmelik kapsamında ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen hizmetler AFAD koordinasyonunda yürütülür.”hükmüne yer verilerek geçici koruma altındaki yabancılara sunulan hizmetlerin genel koordinasyon yetki ve sorumluluğu AFAD’a verilmiştir.Anılan Yönetmeliğin 27 nci maddesinde sağlık hizmeti giderlerinin AFAD tarafından karşılanacağı düzenlenmiştir.

Yukarda belirtilen hükümler çerçevesinde geçici koruma altındaki yabancılara verilecek sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için bu hizmetlerin  koordinasyonunda 15 Ekim 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen usul ve esaslara riayet edilmesi gerekmektedir.

1.Sınırlarımızdan ülkemize giriş yapan yabancıların,bulaşıcı hastalık riskine karşı gerekli önlemlerin alınması,toplu kullanım alanlarının sağlığa uygunluğunun sağlanması,sağlık hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun gerçekleşip gerçekleşmediği ile sağlık hizmeti verilmekte olan yerlerin denetimi,geçici barınma merkezlerinin bulunduğu çevre koşullarının sağlık açısından elverişli hale getirilmesi gibi hususlar Sağlık bakanlığının kontrolü ve sorumluluğunda yürütülür.

2.Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamındaki yabacılardan Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre kayıt işlemini tamamlamayanlar bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunma hizmetleri ve acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmetlerinden yararlanamaz.Geçici koruma altındaki yabancıların Geçici Koruma Yönetmeliğinin 24üncü maddesi uyarınca kalmalarına izin verilen illerde sağlık hizmeti almaları esastır.

3.Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kayıt sisteminin Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) ve Eczane Provizyon Sistemi (MEDULA) gibi bilişim sistemlerinde de kullanılabilirliği sağlanır.

4.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için karşılanan sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti sağlanamaz.Sağlık Bakanlığınca geçici koruma altındaki yabancılara sunulacak sağlık hizmetlerinin kapsamı Sağlık Uygulama Tebliği’nde daraltma yapılmak suretiyle gösterilebilir.

5.Geçici koruma altındaki yabancılara ikinci ve üçüncü basamakta sunulan sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinin bedelleri; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan güncel sağlık uygulama tebliğindeki bedelleri geçemez.Aşılar hariç olmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca bedeli karşılanmayan sağlık hizmetleri kapsamında sağlık hizmeti verilemez.

6.Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla geçici barınma merkezlerinde kurulan sağlık merkezleri Sağlık Bakanlığının belirlediği usul ve esaslara göre işletilir.

7.Geçici koruma altındaki yabancıların karşılanabilen tedavi hizmetleri 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuruluşları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon ) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un Geçici 8. Maddesine dayanılarak AFAD ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 01/07/2015 tarihinde yürürlüğe giren “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Protokolü” hükümleri doğrultusunda verilecek olup tedavi giderleri,Protokolde belirlenen götürü bedel üzerinden ,AFAD tarafından afet ve acil durum faaliyetleri ödeneğinden Sağlık Bakanlığına ödenek aktarmak suretiyle karşılanacaktır.Bu usul çerçevesinde ödeme yapılmasında fatura tarihi esas alınır. 01/07/2015 tarihinden sonra kesilmiş olan faturalar götürü bedele dahildir.

8.Geçici koruma altındaki yabancıların karşılanabilen ilaç giderlerinin Sağlık Uygulama Tebliği’ne uygun olarak karşılanması için bu kişilerin sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen kişi tekil tanımlayıcı numaralarının ve ad-soyadının da bulunduğu elektronik/manuel reçeteler,Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşması bulunan eczanelerce kabul edilerek Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemine (MEDULA) kaydedilir.

9.Her ayın birinci günü ile son günü arasında Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunan eczaneler tarafından karşılanan reçetelere ilişkin eczanenin ticari faaliyetini sürdürdüğü il valiliği adına düzenlenen fatura ve eki belgeler ,takıp eden ayın birinci gününden on beşinci gününe (on beşinci gün dahil),on beşinci günün resmi tatile rastlaması halinde ise takip eden ilk iş gününe kadar ki süre içinde elden,iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla ,incelenmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilir.Bu süreler içersinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sağlık sosyal Güvenlik Merkezine gönderimi gerçekleştirilmeyen faturalar ise teslim edildiği ayı takip eden ayın on beşinci günü teslim edilmiş sayılır.Fatura ve eki belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı doğrultusunda düzenlenmiş olması gerekmektedir.Eczanelerin tüm reçete ve ekleri Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden reçete inceleme birimleri tarafından fatura teslim tarihinden itibaren 90 (doksan ) gün içersinde incelenir. Eksik reçete ve eki belgeler kesinti nedenidir.

10.Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunan eczaneler;Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bildirilen kesinti tutarı ve kesinti gerekçelerine ilişkin hususlarla ilgili itirazını ,Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sisteminde “incelendi” ibaresinin belirdiği tarihi takip eden beş iş günü içerisinde itiraza konu her bir reçeteye ilişkin gerekçeleri ile birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine bildirir.Eczaneler tarafından itiraza konu her bir reçeteye ilişkin gerekçelerin yer aldığı itiraz dilekçesi ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilir.İtiraz gerekçelerinin itiraz dilekçesinde belirtilmemiş olması durumunda itiraz işlemi değerlendirmeye alınmaz.İtiraz sürelerinin tespitinde itiraza ilişkin evrakın elden verilmesi ya da itirazın normal posta ile yapılması halinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi kayıtlarına girdiği tarih,iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde ise posta ya da kargoya veriliş tarihi esas alınır.İtirazların faks ile bildirilmesi halinde,bildirimin aslının elden veya iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile üç iş günü içersinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine  gönderilmesi gerekir.Belirtilen süre içinde itiraz etmeyen eczanelerin itirazları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından kabul edilmeyecek olup kesinti tutarı eczane tarafından kabul edilmiş sayılır.

11.İtiraz değerlendirme komisyonu,Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü veya görevlendireceği uzman tabip/tabip/diş tabibi/eczacı başkanlığında,sağlık sosyal güvenlik merkezinde görev yapan 1 (bir) tabip/tabip/diş tabibi/eczacı ile reçetesi incelenen eczacı ,bölge eczacı odasından bir eczacı ve Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinin bulunduğu il valiliği tarafından Kamu Hastaneler Birliği Genel  Sekreterliği bünyesinden görevlendirilecek tabip/tabip/diş tabibi/eczacı olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.İtiraz değerlendirme komisyonunda ,itiraz edilen reçete ve eki belgelerin incelemesi ve uygunluğunun kontrolü yapılarak oy çokluğu ile karar alınır. Eczane itiraz değerlendirme komisyonuna  reçetesi incelenen eczanenin katılmaması halinde diğer üyeler tarafından bu durum tutanak altına alınır ve itiraz katılımcılar tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.Bu durumda alınan kararlar eczane tarafından kabul edilmiş sayılır. .İtiraz değerlendirme komisyonu tarafından verilen kararlar nihai olup bu konu ile ilgili olarak daha sonra eczaneler tarafından herhangi bir itirazda bulunulamaz.

12.Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından incelemesi ve itirazların değerlendirilmesi işlemleri tamamlanmış fatura ve ekleri “inceleme tutanağı” ve “İtiraz Değerlendirme Komisyonu Tutanağı” ile birlikte inceleme sonuçlarına ait hesaplama ve ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla elden veya iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla eczanenin ticari faaliyetini sürdürdüğü il valiliği acil yardım harcama komisyonuna gönderilir.Çalışma izni alarak sosyal güvenlik kurumu kapsamına alınan kişiler haricinde karşılanan reçetelere ilişkin katılım payı alınmaz.İncelemesi tamamlanmış ve itirazları değerlendirilmiş olan fatura tutarlarının tamamı,fatura ve eki belgelerin valilik kayıtlarına intikal ettirilmesini müteakip ödenek gönderilmesinden itibaren 7 iş günü içinde,eczanenin ticari faaliyetini sürdürdüğü il vaililikleri acil yardım harcama komisyonu tarafından ödenir.

13.Ülkemize giriş yapmadan önce oluşmuş olan organ ve uzuv kayıplarına ilişkin tedavi giderleri karşılanmaz.Ancak sınırlarımızdan ülkemize yaralı olarak gelen  organ ve uzuv kaybına uğramış olan geçici koruma altındaki yabancıların asgari düzeyde basit,mekanik ortez ve protezlerine ilişkin asgari düzeyde tedavi giderleri karşılanabilir.Elektronik yazılımlı yüksek maliyetli cihazlarla yapılan tedavilerin ücretleri karşılanmaz.

14.Geçici sağlık tesislerinde yürütülen sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla bu tesislerde görev yapan gönüllü sağlık çalışanlarına ilişkin bilgiler ile bu tesislerin kuruluş,işletim ve kapasitesine ilişkin bilgiler her ayın 15’ i ve son günü esas alınmak kaydıyla en geç o ayın 20’si ve sonraki ayın 5’ine kadar on beşer günlük periyotlarla Sağlık Bakanlığı tarafından AFAD’a iletilir.

15.Ayrıca sağlık hizmetlerinin koordinasyonunun etkin ve verimli yürütülebilmesi ve bu hizmetler ilişkin mali kaynakların yönetilebilmesi adına sınırdan giriş yapan yaralı sayısı,geçici barınma merkezi içersinde ve geçici barınma merkezi dışında yapılan poliklinik sayısı,hastaneye sevk sayısı,hastaneye yatan hasta sayısı,doğum sayısı,ameliyat sayısı,kamplara tahsis edilen ile il dışından görevlendirilen ambulans sayısı,görevlendirilen sağlık personeli sayısı ve uzmanlık alanları gibi veriler her ayın 15’i ve son günü esas alınmak kaydıyla en geç o ayın 20’si ve sonraki ayın 5’ine kadar on beşer günlük periyotlarda Sağlık Bakanlığı tarafından AFAD’a raporlanır.Sınırlarımızdan yaralı girişi olduğu hallerde bu duruma ilişkin bilgiler gecikmeksizin AFAD’la paylaşılır.

16.Geçici koruma altındaki yabancılara sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin husuları içeren usul ve esaslar bu Genelge’ye aykırı olmamak kaydıyla Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenir.

17.Geçici koruma altındaki Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili 18/12/2014  tarihlli ve 2014/4 sayılı Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Genelge’nin “Sağlık Hizmetleri” başlığı altında yer almakta olan hükümler yürürlükten kaldırılmış olup bu hususlar işbu Genelge çerçevesinde yürütülecektir.2014/4 sayılı Genelge’nin ,”Genel Husular”,”Gümrük İşlemleri”,”Geçici Barınmaya İlişkin İş ve İşlemler”,”Eğitim Hizmetleri”,Çalışma Hayatına İlişkin Hizmetler”,”Sosyal Yardımlar”,Tercümanlık Hizmetleri”,Bilgi Planlaması ve Kaynak Yönetimi”,”Mali Hükümler”,”Raporlama ve İzleme”,”Hizmet Alanlarına İlişkin Koordinasyon” başlıkları altında yer alan talimatların uygulanmasına devam edilecektir.

Genelgenin uygulanmasına ilişkin olarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Prof.Dr.Numan KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS