top of page

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2.2.B numaralı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “%10” ibaresi “%20” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4.1.2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti alım sözleşmesi imzalanan sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere” ibaresi ““Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları” kapsamında bulunan sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğ eki;

  1. a) “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi (EK-2/A)” Ek-1’deki şekilde,

  2. b) “Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılacak İşlemler Listesi (EK-2/A-2)” Ek-2’deki şekilde,

  3. c) “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” Ek-3’teki şekilde,

ç) “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)” Ek-4’teki şekilde,

  1. d) “İlave Oran Uygulanacak İşlemler Listesi (EK-2/C-1)” Ek-5’teki şekilde,

  2. e) “Diş Tedavileri Puan Listesi (EK-2/Ç)” Ek-6’daki şekilde,

değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğ eki “Diğer Protez Ortezler (EK-3/C-3)” Listesinde yer alan “DO1017” SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kural ve/veya kriterlerinin beşinci maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Tebliğ eki “Tıbbi Sarf Malzemeler (Ek-3/C-4)” Listesinde yer alan “A10000” SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, günde 4 adedi aşan kullanımları sağlık kurulu raporunda gerekçesinin belirtilmesi halinde; ağız içi ve nazofarinks aspirasyonu için günde en fazla 10 adedi, ev tipi mekanik ventilatörle birlikte kullanımı için günde en fazla 15 adedi, yutma fonksiyonu olmayan ve ağız içi sekresyonları fazla olan hastalar için ise günde en fazla 20 adedi geçmemek şartıyla bedeli Kurumca karşılanır.”

MADDE 6- Aynı Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)” nde yer alan ilaçlardan uygulanacak indirim oranları değişenler Ek-7’deki şekilde düzenlenmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğ eki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C)” nde NALTREXONE 765 MG 5 IMPLANTATION TABLET isimli ilacın fiyatı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1111111101729NALTREXONE 765 MG 5 IMPLANTATION TABLETNaltrexone hydrochlorideI456C2.150,00 €30.09.2019

MADDE 8- Bu Tebliğin;

  1. a) 1 inci, 3 üncü ve 6 ncı maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

  2. b) 2 nci maddesi 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

  3. c) 7 nci maddesi 30/9/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.


bottom of page