top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA NOTERDEN İHTARNAME ÇEKİLDİ


teis4

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA NOTERDEN İHTARNAME ÇEKİLDİ

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Diyabet hastaları için kullanılan Heberprot-P 75 flakon isimli ilacın fatura bedellerini meslektaşlarımızı zarara uğratacak şekilde ödeme yapan kuruma sendikamız Hukuk Bürosu tarafından  Ankara 16. Noterliği 08/06/2016 tarih ve 11138 keşide numaralı ihtarname gönderilmiştir.Çekilen ihtar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS YÖNETİM KURULU

İHTARNAME

İHTARI KEŞİDE EDEN       : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS)

VEKİLİ                                  : Av. Yasemin ABASLI

Strazburg Cad. 27/8 Sıhhiye ANKARA

MUHATAP                            : T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ ANKARA

KONU                                    : Kurumunuzca, Heberprot-P 75 Mg Enjeksıyon İçin Liyofılıze Toz İçeren 1 Flakon adlı ilacın yazıldığı 2016 yılı Mart ayına ait reçeteler için reçete edildikleri tarihte yürürlükte olan 4.404,05-TL’lik perakende satış fiyatı üzerinden ödeme yapılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                    :

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Yurt dışından ilaç getirilmesi” başlıklı 4.3. maddesinin 8. fıkrasının ilk cümlesi şu şekildedir:

“Sağlık Bakanlığı izni ile yurt dışından temin edilerek tedavide kullanılan ilacın/ilaçların ülkemizde ruhsat alarak satış izni alması durumunda; EK-4/A Listesine giriş talebinden itibaren, (Değişik ibare:RG-30/4/2016-29699) “Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği” gereği talebin sonuçlandırılacağı maksimum süre içerisinde, SUT ve eki listelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce en fazla birer aylık miktarlarda reçete edilmesi ve bu reçetelerin Sağlık Bakanlığınca onaylanması koşuluyla, Sağlık Bakanlığınca ilaca verilen perakende satış fiyatı üzerinden standart kamu kurum iskontosu olarak oranı SUT’un 4.4.1 maddesinde tanımlı baz iskonto uygulandıktan sonra kademeli eczane iskontosu uygulanarak sözleşmeli eczanelerden şahıslara düzenlenecek faturalara dayanılarak ödemesi yapılacaktır.”

Heberprot-P 75 Mg Enjeksıyon İçin Liyofılıze Toz İçeren 1 Flakon adlı ilaç da söz konusu düzenlemeye istinaden eczacılar tarafından hastalara verilmektedir. Ancak; müvekkil Sendika üyesi eczacılardan edinilen bilgilere göre, bahsi geçen ilacın yazıldığı ve Kurumunuza teslim edilen 2016 yılı Mart ayına ait reçete ve faturalar için Kurumunuzca reçete edildikleri tarihte yürürlükte olan 4.404,05-TL’lik perakende satış fiyatı üzerinden değil de, 1 Nisan 2016 tarihinde yayınlanarak 5 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 2.210,98-TL’lik perakende satış fiyatı üzerinden ödeme yapılmıştır.

Söz konusu uygulama geriye yürümezlik ve iyi yönetim ilkelerine açıkça aykırıdır. Eczacıların maddi zararına neden olan bu uygulama, ilacın hastaya derhal ulaştırılmasını engellemesi sebebiyle sağlık hakkını da ihlal etmektedir. Zira, bu uygulama bahse konu ilacın piyasada bulunamamasına neden olmuştur.

Özetle; ilgili mevzuata ve kamu menfaatine aykırı olarak, eksik ödeme yapılması hastaların mağdur olmasına, ilaç – eczacılık hizmetinin aksamasına ve eczacıların mesleki faaliyetlerinin kısıtlanmasına neden olmaktadır.

Bu şartlar altında; işbu ihtarın tarafınızca tebliğinden itibaren 10 gün içinde, Kurumunuzca Heberprot-P 75 Mg Enjeksıyon İçin Liyofılıze Toz İçeren 1 Flakon adlı ilacın yazıldığı 2016 yılı Mart ayına ait reçeteler için yapılan eksik ödemelerin tamamlanmasını, aksi halde mağduriyetin tazmini ve sorumluların cezalandırılması için hukuki yollara başvurulacağını, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil Sendika adına ihtaren ve ihbaren bildiririm.

KEŞİDECİ VEKİLİ

                                                                                                    Av. Yasemin ABASLI

Sayın Noter; 3 suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin 1 nüshasının muhataba tebliğini, 1 nüshasının noterliğinizce saklanmasını, 1 nüshasının da tarafımıza verilmesini arz ve talep ederim.                                                                                                                                                              Av. Yasemin ABASLI

bottom of page