top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN GELEN YAZI….


teis yeni

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

         Sizlere daha öncede bilgi verildiği gibi ;TEİS Yönetim Kurulu Üyeleri, 6 Mart 2013 tarihinde SGK Başkanı Sayın Yadigar Gökalp İlhan’ı eczanelerimizde ve mesleğimizde yaşanan sorunları paylaşmak ve çözüm önerilerimizi iletmek üzere ziyaret etmiştik.

Kurum Başkanlığına iletilen rapor için ilgili başkanlıktan gelen yazılı cevap aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı

Sayı :58491780/1000113/1456474 /6.756.678                                                17/04/2013

Konu :Yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya/ANKARA

İlgi: 04/03/2013 tarih ve TEİS2013-23 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınız ile ekinde bildirilen rapor değerlendirilmiştir. Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği’nde 18 Ocak 2013 ten itibaren yürürlükte olacak şekilde yapılan değişiklik ile SUT’un “6.1.4. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlığı altında yer alan (8) numaralı bendinde ” Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) en fazla 28 günlük doza kadar ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir (18/01/2013)” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bahsedilen düzenleme ile Kurumumuz Sağlık Uygulama Tebliği’nde hekimlerce ilk defa tedavisine başlanılan hastaya yazılan reçetelerde (rapora istinaden yazılanlar dahil) en fazla 28 günü aşmayacak dozda ilaç verilmesine uygun olacak şekilde değişiklik yapılmıştır. Bu hastaların sonraki reçetelerinde yazılan ilaç miktarı ise tebliğde belirtilen genel ve özel düzenlemelere göre belirlenecektir. Bu nedenle Kurumumuz genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler için tebliğde belirtilen dozda ve tedavi sürelerine karşılık olan miktarda ilaç ödemesi yapılmaktadır.

Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan bu düzenleme; hekimlerin hastaya tanı konulduktan sonraki ilk ilaç tedavisini düzenlemeleri esnasında, ilk müracaatta raporlu ilaç alınması ve sonrasında yan etki veya diğer nedenler ile ilacın hasta tarafından kullanılmaması halinde oluşan ilaç israfının önüne geçilmesi maksadıyla yapılmıştır. Bu uygulama hastaların bir süre hekimce önerilen ilacı kullandıktan sonra ilk kullanılan ilacın etkisinin ve muhtemel yan etiklerinin gözlemlenmesinin ardından ilgili hekim tarafından aynı hastanın aynı ilacı daha uzun süreli kullanması gerektiğine karar verilmesi halinde ilaç kullanım raporu düzenlemesine olanak sağlayan bir uygulamadır.

Yirmi sekiz günlük ilk tedavi uygulaması ile ilgili olarak yaşanılan durum ilaç firmalarının bedeli ödenecek ilaç listesinden çıkarılma müracaatlarını zamanında yapmamış olmalarından kaynaklanmaktadır. Hastane otomasyon sistemlerinde yer alan ilaç listelerinin güncel olmaması nedeniyle hekimler tarafından reçetelere yazılan ilaçlar, piyasada bulunan ilaçlar ile örtüşmemektedir. Bu ilaç listeleri kullanılarak hekimlerce Medula eczane provizyon sisteminde pasif kayıt olan veya provizyon sisteminde aktif kayıt olmasına rağmen piyasada bulunmayan yada firması tarafından üretilmeyen ilaçların reçete edilmesi durumunda sıkıntı yaşanmaktadır.

                        Medula Eczane Provizyon sisteminde yer alan “ilaç bilgisi” alanlarında ilacın eczane satışına uygun  hale  getirilebilmesi   amacına  yönelik   olarak   sistemdeki   “aktif/pasif   durumunun güncellenmesi işlemi, ilgili ilaç firmasının Kurumumuz   Geri Ödeme Komisyonuna müracaat etmesini takiben   “Bedeli Ödenecek İlaç Listesi” nden çıkarılmasından sonra  Medula Eczane Provizyon Sistemine işlenmesi suretiyle yapılmaktadır.

Provizyon sisteminde aktif/pasif kayıtlarının güncellenebilmesi için söz konusu ilacın piyasadan çekildiğine, belirli bir tarihten sonra üretilmediğine veya piyasaya verilmediğine ilişkin ilgili ilaç firması müracaatının olması ve bu müracaatının Kurumumuz Geri Ödeme Komisyonunca karara bağlanması gerekmektedir. Bu şekilde firması tarafından bildirilen ilaçların piyasa durumlarına göre güncellemeleri Kurumumuz tarafından yapılmaktadır. İlaç firmaları ürünlerini piyasada bulundurma veya bulundurmama inisiyatifine sahiptir. Bu durumda olan ilaçlar için ise Sağlık Bakanlığı piyasada bulunmayan ilaçlar için Türk Eczacıları Birliğine ithalat yetkisi vermektedir Bu bağlamda firmalar tarafından ilaçların piyasada bulundurulup, bulundurulmadığı durumu ile bu konudaki denetim ve kontrol görevini Sağlık Bakanlığı yürütmektedir.

Sağlık Uygulama Tebliğinin “6.4.2. Eşdeğer İlaç Uygulaması” başlığı altında yer alan (2) maddesinde “…Eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren en ucuz ilaç bedelinin % 10 fazlasına kadarı dikkate alınacaktır. Fiyatları en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dâhil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir. Söz konusu süre ve pazar payının her bir eşdeğer ilaç grubundaki ilaç sayısı dikkate alınarak yeniden belirlenmesine ve bunlara ilişkin tereddütlerin giderilmesinde “Sağlık Hizmetler Fiyatlandırma Komisyonu” yetkilidir “denilmektedir. Bu kapsamda Kurumumuz tarafından eşdeğer ilaçların piyasadaki pazar paylan düzenli olarak yapılmaktadır. Medula Eczane Provizyon Sisteminde gerekli düzeltmeler düzenli olarak yapılmaktadır.

SUT’un “6.1.4. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlığı altında yer alan (5) maddesinin “b” bendinde “…taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelere yazılan ilaçlar, en fazla 28 günlük dozda, (SUT’ta yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) (Yürürlük tarihi: 18/01/2013)” denildiğinden Kurumumuz Medula Eczane Provizyon sisteminde Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

İlaç kullanımına esas olan sağlık raporlarının düzenlenmesine yönelik yapılan SUT düzenlemelerinde mevcut raporların süresi sonuna kadar geçerli olacağına ilişkin ibare bulunmaması ile ilgili olarak; Kurumumuz Sağlık Uygulama Tebliğinin “6.1.3. Sağlık raporlarının düzenlenmesi” başlığı altında yer alan “…(9) SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, bu SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla düzenlendiği tarihte geçerli olduğu süre sonuna kadar geçerlidir. Bu SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 6.1.3 numaralı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında bu SUT hükümlerine uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç) şeklinde düzenleme vardır.

Eczacı kar oranının %35 olması ve eczacı meslek hakkının hayata geçirilmesi taleplerinde bulunulmuştur. Öncelikle Kurumumuzun sağlık hizmeti satın aldığı sözleşmeli eczanelerin karlılık oranlarım belirme yetkisi bulunmamaktadır. Bilindiği üzere ülkemizde ilaçlar yalnızca eczanelerce satılmakta olup ilaç fiyatlarının belirlenmesi Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuat ile düzenlenmektedir.

Bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün 3.4 numaralı maddesinde yapılan düzenleme ile 01/03/2012 tarihinden itibaren Kurumumuzla sözleşmeli eczacılara her reçete başına 25 (yirmibeş) Kuruş hizmet bedeli ödenmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr.Hüseyin KILIÇASLAN

Daire Başkanı

コメント


bottom of page