top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN GELEN CEVAP YAZISIDEĞERLİ ÜYELERİMİZ VE MESLEKTAŞLARIMIZ,

Sizlerden gelen istekler üzerine aralık 2022 fatura bedellerinin erken ödenmesi https://www.teis.org.tr/post/sosyal-g%C3%BCvenli%CC%87k-kurumu-ba%C5%9Fkanli%C4%9Fina-yapilan-ba%C5%9Fvurumuz-aral%C4%B1k-2022-fatura-%C3%B6demesi ve ocak 2023 fatura bedellerinin teslim süresinin uzatılması için https://www.teis.org.tr/post/sgk-gss-genel-m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-ne-ba%C5%9Fvurumuz kuruma sendikamızca başvuru yapılmıştı.

Kurum tarafından verilen cevap aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.


TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


Sayı:E-20547903-050.06.99-64731169 27.02.2023


Konu : 06/02/2023 Tarihinde Ülkemizin Doğu ve Güneydoğusunu Etkileyen Deprem Sebebiyle Eczanelerde Yaşanan Mağduriyetin Giderilmesi Talebi Hk.


TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA (Ziyabey Caddesi No: 31/2 Balgat/Ankara)


İlgi : a) 06/02/2023 tarihli ve TEİS2023-15 sayılı yazınız,

b) 06/02/2023 tarihli ve TEİS2023-16 sayılı yazınız.


İlgide kayıtlı yazılarınızda yer alan hususlar Genel Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüz görev alanında yer alan "Fatura teslim sürelerinin uygun tarihlere uzatılması" talebinize ilişkin olarak;


08/02/2023 tarihli duyurumuz ile Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren tüm sağlık hizmeti sunucularının Ocak-Şubat 2023 dönemlerine ait fatura/reçete teslim süresi ile son günü 31/03/2023 tarihinden öncesi olan itirazlar ile itiraz değerlendirme komisyonuna ilişkin süreler 31/03/2023 tarihi mesai bitimine kadar,


15/02/2023 tarihli duyurumuz ile de yukarıda belirtilen 10 (on) il dışında kalan diğer illerde Kurumumuzla protokollü/sözleşmeli olarak faaliyet gösteren tüm sağlık hizmeti sunucularının Ocak-2023 dönemine ilişkin fatura/reçete teslim süresi 28/02/2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.


"Eczane reçete bedellerinin Kanun'da belirtilen 60 gün süresinden daha önce eczane hesaplarına aktarılmasının sağlanması" talebiniz ile ilgili olarak ise; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunun "Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans" başlığı altında yer alan 97 inci maddesinde "(Değişik yedinci fıkra: 18/2/2009-5838/2 md.) Sağlık hizmeti sunucuları, sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin bir ay içinde düzenledikleri fatura ve eki belgeleri izleyen ayın onbeşine kadar Kuruma teslim ederler.

Fatura teslim tarihi; süresi içinde teslim edilen faturalar için teslim edildiği ayın onbeşinci günü, süresi içinde teslim edilmeyen faturalar için ise teslim edildiği ayı takip eden ayın onbeşinci günü olarak kabul edilir. Fatura bedelinin tamamı, fatura teslim tarihinden itibaren, altmış gün içinde, sağlık hizmet sunucularına avans olarak ödenir. Fatura ve eki belgeler, fatura teslim tarihinden itibaren üç ay içinde incelenerek avans hesabı kapatılır. İnceleme süresinin takip eden mali yıla sirayet etmesi durumunda, avans artıkları hakkında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesindeki akreditiflere ilişkin hükümler uygulanır." hükmü doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yürütülmektedir.


Bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. Gökhan Tuna ÖZTÜRK

Kurum Başkanı a.

Genel MüdürComments


bottom of page