top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


untitled

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 14 Temmuz 2016 tarihli ve 29770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS14 Temmuz 2016 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 29770TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9.3 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddenin birinci fıkrasında yer alan “(vakıf üniversiteleri hariç)” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde ve (ğ) bendinde yer alan “cerrahi branşında yapılan” ibareler yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “görmeye yardımcı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 2.2. l.B-2 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumları tarafından SUT eki EK-2/A-2 Listesinde yer alan işlemler, işlem puanlarına %10 oranında ilave edilerek faturalandırılır.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 2.2.2.B-1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “(eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, ve benzeri)” ibaresi “(Ancak 705371, 705430 ve 705440 kodlu kan bileşenlerinin tanıya dayalı işlemler kapsamında kullanılması halinde bu kan bileşenlerinin puanının %30’u sağlık hizmeti sunucusunca ayrıca faturalandırılır. Tüm kan bileşenlerinin MEDULA sistemine kaydedilmesi zorunludur.)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 2.4.4.D-1 numaralı maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Sağlık hizmeti sunucusunca bir faturalandırma döneminde verilen toplam hemodiyaliz tedavilerinden 700 seansa kadar verilen hemodiyaliz tedavileri SUT eki EK-2/C Listesi “P704230” işlem kodundan, 701 seans ve üzeri hemodiyaliz tedavileri SUT eki EK-2/C Listesi “P704234″ işlem kodundan faturalandırılır.” cümlesi eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Böbrek yetmezliği tanısıyla acil hemodiyaliz tedavisi görmesi gerektiğine dair rapor düzenlenmeksizin uygulanan hemodiyaliz tedavileri de SUT eki EK-2/C Listesi “P704210″ işlem kodundan faturalandırılır.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 2.4.4.F-2 numaralı maddesinin yedinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “”Değerlendirmeler” alt başlığındaki işlemler hariç olmak üzere,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Tebliğinin 3.1.2 numaralı maddesinin onyedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Tetrapleji veya parapleji tanılı hastalarda manuel tekerlekli sandalye ile akülü tekerlekli sandalyenin aynı anda reçete edildiği durumlarda, her iki malzeme bedeli de Kurumumuzca karşılanır.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin 3.3.8 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.3.8 Ayakta dik pozisyonlama ve yürütme cihazları

3.3.8.A – Çocuklar için (parapodium, standing table)

(1) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarının fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde yatırılarak uygulama ve eğitiminin yapılması sonucunda; ortopedi ve travmatoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin) yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda;

a) Bilinci açık olan,

b) Kısmen baş kontrolü olan,

c) Herhangi bir nedene bağlı tetrapleji veya parapleji klinik tablosu olan veya diğer nörolojk defisitlere bağlı olarak ayakta durmanın tedaviye katkı sağlayacağının belirtilmesi ve 2-18 yaş arası hastalara bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

(2) Parapodium, standing table cihazları birlikte temin edilmez. 3.3.8.B – Erişkinler için (stand up wheelchair)

(1) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarının fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde yatırılarak uygulama ve eğitiminin yapılması sonucunda; ortopedi ve travmatoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin) yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda;

a) Bilinci açık ve kognitif fonksiyonları yerinde olan,

b) Üst ekstremite motor fonksiyonları yerinde olan,

c) Progresif hastalığı olmayan,

ç) Herhangi bir nedene bağlı yerleşmiş parapleji klinik tablosu olduğunun belirtilmesi ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde aktif çalışan ve/veya öğrenci olan hastalarda Kurumca bedeli karşılanır.

(2) Bu hastalara ayrıca tekerlekli sandalye (özelliksiz, özellikli, akülü), ayakta dik durma, parapodium cihazı bedeli ödenmez.

(3) Stand up wheelchair yenilenme süresi 5 yıldır. Bu süreden önce yenilenmesi halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 9- Aynı Tebliğin 4.2.1.C-5 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “methotrexat ile birlikte” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ee) İpilimumab;

1) Daha önce en az bir seri sistemik tedavi kullanmış ve sonrasında progresyon göstermiş rezeke edilemeyen erişkin relaps veya metastatik erişkin malign melanom tedavisinde; tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.

2) En fazla 4 doz (1 doz = 3 haftada bir uygulanan 3mg/kg dozunda uygulanan tedavi) tedavi bedeli karşılanır.

3) Dabrafenib, vemurafenib ve ipilimumab kombine olarak kullanılamaz.” MADDE 11- Aynı Tebliğin 4.2 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir. “4.2.45 – Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) hastalığında Ataluren kullanım ilkeleri

(1) Distrofın geninde nonsense (anlamsız) mutasyonlar olduğunun genetik test (DNA analizi) ile ortaya konulması ve altı dakika yürüme testi sonuçlarına göre üç yüz metre ve üzeri yürüyebilen yedi yaş ve üzeri hastalarda, üçüncü basamak resmi sağlık kuruluşlarında en az bir pediatrik/erişkin nöroloji uzmanının yer aldığı en fazla altı ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak pediatrik/erişkin nörologlar tarafından reçetelenir.”

MADDE 12- Aynı Tebliğin Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “700470” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2797700470Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat)Herhangi bir sarf malzemesi faturalandırılmaz. En az 22 saatlik kaydın olması durumunda faturalandırılır.90,05

  1. b) Listede yer alan “700540” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.280670054024 saat EKG kaydı (Holter)En az 22 saatlik kaydın olması durumunda faturalandırılır.101,18

  2. c) Listeye “704230” SUT kodlu işlemden önce gelmek üzere aşağıdaki SUT kodlu işlem eklenmiştir.704210Acil hemodiyaliziSUT’un 2.4.4.D.1-1 numaralı maddesine bakınız.201,23

ç) Listede yer alan “704230” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.3256704230Hemodiyaliz, 700 seansa kadar (700. seans dahil)SUT’un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. A-V fıstül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.201,23

  1. d) Listede yer alan “704233” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.3259704233Ev hemodiyaliziSUT’un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. 704.230 ile aynı gün faturalandırılmaz. A-V fıstül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.188,76

e) Listeye “704233” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki SUT kodlu işlem eklenmiştir.704234Hemodiyaliz, 701 seans ve üzeriSUT’un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. A-V fıstül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.188,76

f) Listede yer alan “705370” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.3393705370Eritrosit Süspansiyonu705.130,705.140,906.290, 906.610,906.620,906.630, 906.640,906.660, 906.670,906.680, 906.690,907.430, 907.440, 907.450, 907.460, 907.470, 907.480, 907.590, 907.600,907.610,705.240, 705.280 işlemleri ve lökosit filtresi (İn-line vb.) dahil.157,17

g) Listeye “705370” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki SUT kodlu işlem eklenmiştir.705371Eritrosit Süspansiyonu, Kızılay’dan temin edilen705.130,705.140, 905.090,906.290, 906.610,906.620, 906.630,906.640,906.660, 906.670,906.680, 906.690, 907.430,907.440,907.450,907.460, 907.470,907.480, 907.590,907.600,907.610,705.240,705.280 işlemleri ve lökosit filtresi (İn-line vb.) dahil.335,24

ğ) Listede yer alan “705430” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.3399705430Taze donmuş plazma705.130,705.140, 905.090,906.290, 906.610,906.620, 906.630,906.640,906.660, 906.670,906.680, 906.690, 907.430,907.440,907.450,907.460, 907.470,907.480, 907.590,907.600,907.610 işlemleri dahil.106,56

h) Listede yer alan “705440” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.3400705440Trombosit süspansiyonu (1 ünite random donör trombositi)705.130,705.140, 905.090,906.290, 906.610,906.620, 906.630,906.640,906.660, 906.670,906.680, 906.690, 907.430,907.440,907.450,907.460, 907.470,907.480, 907.590,907.600,907.610 işlemleri dahil.106,56

MADDE 13- Aynı Tebliğin Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listeye “P704230” SUT kodlu işlemden önce gelmek üzere aşağıdaki SUT kodlu işlem eklenmiştir.P704210Acil hemodiyaliziSUT’un 2.4.4.D.1-1 numaralı maddesine bakınız. A-V fıstül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu (bazik ve asidik), Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu olan tetkikler ile kullanılan her türlü serum ve seans sırasında gelişen komplikasyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar dahildir.*303,54

b) Listede yer alan “P704230” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2405P704230Hemodiyaliz, 700 seansa kadar (700. seans dahil)SUTun 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. A-V fıstül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.303,54

c) Listede yer alan P704233 SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2408P704233Ev hemodiyaliziSUTun 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. 704.230 ile aynı gün faturalandırılmaz. A-V fıstül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.286,68

ç) Listeye “P704233” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki SUT kodlu işlem eklenmiştir.P704234Hemodiyaliz,701 seans ve üzeriSUT’un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. A-V fıstül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.286,68

d) Listede yer alan “P915030” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2393P915030Fizik tedavi ve rehabilitasyon D GrubuSUT eki EK-2/D-2 Listesi D grubunda yer alan hastalıklar için26,98

e) Listede yer alan P915031 SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2394P915031Fizik tedavi ve rehabilitasyon C GrubuSUT eki EK-2/D-2 Listesi C grubunda yer alan hastalıklar için50,59

MADDE 14- Aynı Tebliğin Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi (EK 3/A)’nde “OR2410” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.OR2410SİTOLOJİ FIRÇASI30,00

MADDE 15- Aynı Tebliğin Ekstemal Alt ve Üst Ekstremite/Gövde Protez Ortezler Listesi (EK-3/C-2)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listenin sonunda yer alan “Özel Koşullar” bölümünün 4. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,4Reamputasyona bağlı olarak farklı tip protez (amputasyon seviyesindeki değişiklik nedeni ile örneğin diz altı protez kullanan hastanın diz dezartikülasyon veya diz üstü protez kullanması gibi) kullanması gerekliliğinin sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde yenilenme süresine bakılmaksızın hastanın yeni protez hakkı doğar.

b) Listenin sonunda yer alan “Özel Koşullar” bölümüne aşağıdaki maddeler eklenmiştir.24Bu listenin “Aktivite Skoru” başlıklı bölümünde aktivite skoru belirtilen tıbbi malzemeler için düzenlenecek sağlık kurulu raporlarında aktivite skorlarının listede olduğu gibi K1-K2, K2-K3 veya K3-K4 şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.25Aktif-Pasif-Düşük Distal Vakum Soket Sistemli Protezlerin Soket Değişimi, Liner Değişimi, Dizlik Değişimi ve Ventil değişimlerine ilişkin sağlık kurulu raporlarının, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ile ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinin birlikte yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenmesi gerekmektedir.

c) Listede yer alan C- DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ başlıklı bölümünün altında yer alan DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ başlığının birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) İlk kez protez alacak hastalarda öngörülmesi halinde, (geçici protezler hastaların ilk protezleri olarak değerlendirilmez.)”

ç) Listede yer alan “OP1527″,”OP1528″,”OP1529″,”OP1530″,”OP1531″,”OP1532” ve “OP1533” SUT kodlu tıbbi malzemelerin (c) sütunlarında yer alan “D” ibareleri “D*” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Tebliğin Tıbbi Sarf Malzemeler Listesi (EK-3/C-4)’ nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “A10093” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.A10093Kan Şekeri Ölçüm Çubuğu0,36

b) Listede yer alan “A 10094” SUT kodlu tıbbi malzeme yürürlükten kaldırılmıştır.

c) Listeye “A10107” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme satın eklenmiştir.A10114Kalem iğne Ucu0,255

MADDE 17- Aynı Tebliğin Özel Hallerde Karşılanan Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/C-5)’nin sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir.8Bu listenin “Aktivite Skoru” başlıklı bölümünde aktivite skoru belirtilen tıbbi malzemeler için düzenlenecek sağlık kurulu raporlarında aktivite skorlarının listede olduğu gibi K1-K2, K2-K3 veya K3-K4 şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.

MADDE 18- Aynı Tebliğin Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3D)’nde yer alan NİTELİKLİ GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER başlığından önce gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’ne uygun olarak yerli malı belgesi almış görmeye yardımcı tıbbi malzemelerden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TÎTUBB)’nda yerli malı olduğuna ilişkin bilginin olması şartıyla GZ. 11110 SUT Kodlu “Çerçeve” alan tanımı ile yer alan görmeye yardımcı tıbbi malzemenin fiyatı 5 TL artırılarak ödenir.

MADDE 19- Aynı Tebliğin Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-l)’nde “103107” SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasında yer alan “spinal stenoz dekompresyonu amacı ile laminektomi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- Aynı Tebliğin Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/I)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “KV1087” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.KV1087GÖĞÜS TÜPÜ, SİLİKON5,00

b) “KV1088” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.KV1088GÖĞÜS TÜPÜ, PVC3,00

c) “KV1089” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.KV1089GÖĞÜS SUALTI DRENAJ SİSTEMLERİ11,00

ç) “KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, ÎLAÇ SALINIMLI” başlığının altına ödeme kural ve/veya kriterleri olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İntravasküler stentleme ile kombine edilmeyen yalnızca PTA uygulanan hastalar ve daha önce PTA ya da stentleme yapılmış ancak restenoz gelişmiş hastalarda kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

d) “KV1281” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.KV1281KATETER, İNTRAVASKÜLER ULTRASON690,00

e) “KV1322” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.KV1322EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, AKRİLAT, NBCA / MODİFİYE320,00

MADDE 21- Aynı Tebliğin Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/M)’ nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI başlığının altına ödeme kural ve/veya kriterleri olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İntravasküler stentleme ile kombine edilmeyen yalnızca PTA uygulanan hastalar ve daha önce PTA ya da stentleme yapılmış ancak restenoz gelişmiş hastalarda kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

b) “GRİ 048” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.GR1048KATETER, İNTRAVASKÜLER ULTRASON690,00

c) ABLASYON, TÜMÖR başlığı altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterlerinin (a) bendinde yer alan “Gastroenteroloji” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Üroloji ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22- Aynı Tebliğin Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/P)’nde “NF1000” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.NF1000KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, PEDİATRİK60,00

MADDE 23- Aynı Tebliğin Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/S)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “GHC1620” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.GHC1620GÖĞÜS TÜPÜ, PVC3,00

b) “GHC1630” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.GHC1630GÖĞÜS SUALTI DRENAJ SİSTEMLERİ11,00

MADDE 24- Bu Tebliğin;

a) 8 inci maddesi 1/6/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 9 uncu maddesi 25/6/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 1 inci maddenin (a) bendi ile 13 üncü maddenin (e) bendi 13/7/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 1 inci maddenin (b) bendi, 2 ila 6,12,13 üncü maddenin (a) ila (d) bentleri yayımı tarihinden 10 gün sonra,

d) 11,19, 20 nci maddenin (ç) bendi ile 21 inci maddenin (a) ve (c) bentleri yayımı tarihinde,

e) 10 uncu maddesi yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

f) 16 ncı maddenin (a) bendi 11/7/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

g) Diğer maddeleri yayımı takip eden ayın ilk günü, yürürlüğe girer.

MADDE 25- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Comments


bottom of page