top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ECZANE EK PROTOKOLÜ


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN EK PROTOKOL     2017/1

Madde 1- 01/04/2016 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün” (Protokol) 3.4 numaralı maddesi Protokolün (9.1) numaralı maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.4. Eczacı indirim oranlan, bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır;

700.000 TL’ ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 0 indirim,

700.0001 TL ile 900.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 0,75 indirim, 900.001 TL ile 1.500.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 2,20 indirim.

1.500.000 TL üzerinde satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 2,75 indirim.

İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranları uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılır.

Bununla birlikte bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden her reçete başına;

200.000 TL’ ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 3,27TL (üçTL,yirmiyedikuruş),

200.001 TL ile 400.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 2,73TL (ikiTL,yetmişüç kuruş),

400.001 TL ile 700.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 1,63TL (bir TL,altmışüç kuruş),

700.001 TL ile 900.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 81 Kuruş (seksenbirkuruş), 900.001 TL ile 1.200.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 54 Kuruş (ellidörtkuruş),

1.200.001      TL ile 1.500.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 43 Kuruş (kırküçkuruş),

1.500.001 TL üzerinde satış hâsılatı olan eczacıya 32 Kuruş (otuzikikuruş),

hizmet bedeli ödenir.

Bir önceki yıl satış hâsılatı olmayan ve yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı ve en yüksek hizmet bedeli uygulanır.

Ayrıca mobil reçeteler ile soğuk zincir ilaçları içeren reçetelerde, reçete başı hizmet bedeli % 50 artırımlı olarak ödenir.

Mobil reçetelerde ” Mobil Reçete Kaşesi” bulunması veya hekim tarafından “Mobil Reçete” ibaresinin yazılması zorunludur.

Yıllık reçete sayısında mücbir sebepler hariç, olağanüstü artma veya azalma olması halinde hizmet bedeli yeniden değerlendirilir.

2017 sözleşme döneminde, eczane indirim oranının ve reçete başı hizmet bedelinin belirlenmesinde, 6736 sayılı Kanun ile eczanelere verilen işletme kayıtlarının düzeltilmesi hakkı çerçevesinde düzenlenen faturalar nedeniyle oluşan satış hasılatı artışı dikkate alınmaz. 2016 yılı satış hasılatının (KDV hariç) belirlenmesinde, eczane tarafından ibraz edilen EK-5 formda belirtilmiş olması kaydıyla işletme kaydının düzeltilmesi için kesilmiş olan faturalar satış hasılatından eksiltilir. Buna ilişkin fatura fotokopisi EK-5 form ekinde ilgili vergi dairesine ve Kuruma ibraz edilir.

Madde 2- Protokolün 3.14 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3.14. Bu Protokolün EK-6 numaralı eki “Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzeme Temini Sözleşmesini imzalayan eczaneler tarafından, sözleşmede belirlenen tıbbi malzemeler, sözleşmedeki usul ve esaslara göre karşılanır.

Madde 3- Protokolün “5.2. Savunma” başlıklı maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ek Protokol eki “Eczanelerin Sözleşmeden Kaynaklı Yaptırımlara İlişkin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” Protokole EK-7 olarak eklenmiştir.

“Sözleşme feshi, uyarı ve cezai şartlara yapılacak itirazlar EK-7’de yer alan “Eczanelerin Sözleşmeden Kaynaklı Yaptırımlara İlişkin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” doğrultusunda değerlendirilir.”

Madde 4- Protokolün 7.15 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“7.15. Eczacılar, sözleşme yaparken 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak, bu protokolün tüm maddelerini, sayfalarını ve eklerini içeren TEB tarafından bastırılmış ve her sayfası eczacı tarafından imzalanmış “Tip Sözleşmesini” (EK-1) ve “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesini” (EK-6) kullanırlar. Eczanenin yapacağı indirim oranının tespiti amacıyla Protokolün eki (EK-5) formunun bir örneği Kurum taşra teşkilatına ibraz edilecektir.”

Madde 5- Protokolün 7.18 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.18. Geçici koruma altındaki yabancılar için düzenlenmiş reçete muhteviyatı ilaçların karşılanması ve reçetelerin incelenmesi Kurum, AFAD ve TEB tarafından imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde yürütülür.”

Madde 6- Protokolün 9.2 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“9.2. Mali konularda enflasyon oranında yapılacak iyileştirme düzenlemesi Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği ile arasında belirlenecek kriterlere göre ilgili yılın Nisan ayının birinden geçerli olmak üzere uygulanır.”

Madde 7- Protokol eki EK-5 form aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 ECZANE BİLGİ FORMU

ECZACININ

UNVANI                           :…………………………………………………….ECZANESİ

ADI SOYADI                     :…………………………………………………….

VERGİ KİMLİK NO             :…………………………………………………….

T.C. KİMLİK NO               :…………………………………………………….YILISATIŞ HASILATI (KDV HARİÇ TL)GELİR VERGİSİ MATRAHI (TL)TAHAKKUK EDEN VERGİ (TL)ÖDENEN VERGİ (TL)6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DÜZENLENEN FATURA TUTARI (KDV HARİÇ TL)6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DÜZENLENEN FATURA TUTARI HARİÇ SATIŞ HASILATI (KDV HARİÇ TL20…

Not: 

  1- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine onaylatılacaktır.

2- 6736 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen fatura var ise fotokopisi eklenecektir.

Madde 8- Protokol eki EK-6’da yer alan “Kurumca Belirlenen Fiyatlar Esas Alınarak Eczaneler Tarafından Temin Edilebilecek Medikal Malzeme Listesi” yürürlükten kaldırılmış; yerine “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi” eklenmiştir.

Madde 9- a) Protokolün 1.4.13 numaralı maddesinde yer alan “Ödeme Genelgesi” tanımı çıkartılarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.4.13. Ödeme Yönetmeliği: Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” başlıklı yönetmeliği,”

b) Protokolün 4.3.1 numaralı maddesinde yer alan “Ödeme Genelgesi” ibareleri Protokolden çıkartılarak “Ödeme Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

Madde 10- Protokolün 7.1 numaralı maddesinin uygulanmasında 5510 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Madde 11- Dört sayfa, iki nüsha ve iki eki belge olarak düzenlenen bu Protokol, 01/04/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 03/05/2017 tarihinde Kurum ile TEB arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup, bir nüshası Türk Eczacıları Birliğinde bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumunda saklanacaktır.

Comments


bottom of page