top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI


Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Haziran 2018 tarihli ve 30447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)10 Haziran 2018 PAZARResmî GazeteSayı : 30447YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Faturayı (e-fatura dahil),”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ödeme belgesi iki nüsha olarak bu Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir. Kanıtlayıcı belgeler ödeme belgesinin birinci nüshasına bağlanır, ödeme belgesinin ikinci nüshası ise muhasebe biriminde saklanır.”

ESKİ MADDE:Ödeme belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler

 (1) Ödeme belgesi en az üç nüsha düzenlenir. İlk iki nüshası, bu Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir. Ödeme belgesinin birinci nüshası ile eki kanıtlayıcı belgeler Sayıştaya gönderilir, ikinci nüshası ise muhasebe biriminde saklanır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde, 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde ve 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesinde yer alan “Sayıştaya gönderilecek” ibareleri “birinci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Toplu sözleşmenin bir nüshası ödeme emri belgesinin birinci nüshasına eklenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mahkeme harç ve giderleri ile ilama bağlı borç ödemeleri

MADDE 25 – (1) Mahkeme harç ve giderleri, icra harçları ile ilama bağlı borçların ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.

a) Mahkeme harçları ve giderlerine ilişkin ödemelerde;

1) Mahkeme, icra dairesi veya noterce düzenlenen alındı,

2) Alındı verilemeyen hallerde; davayı kovuşturan tarafından düzenlenip ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek: 30) (Başka yerdeki mahkemelerde yürütülen yargılamalarda davayı kovuşturan tarafından yapılan posta giderleri için bu liste daire amirince onaylanır.),

3) Ödemenin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile ilişkili olarak elektronik ortamda gerçekleşmesi halinde; ödemeyi yapan idare, başvuru yapılan mahkeme veya icra dairesi, dosya no, yapılan ödemenin çeşidi ve tutarı bilgilerini içeren UYAP Bilişim Sisteminden veya UYAP Bilişim Sisteminin altyapısının kurulu olduğu yurt içinde yerleşik bankadan alınacak onaylı liste,

b) İlama bağlı borçlar, mahkeme ve icra harçları ile davacıya veya vekiline yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde;

1) Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı,

2) Yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı,

3) Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan borçların ödenmesinde, mahkeme kararı yerine mevzuatı gereği sulha yetkili makam veya merci kararı ve sulhname veya hakem kararı,

ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 7 nci maddesi ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci maddesi uyarınca satın alınan avukatlık hizmet bedellerinin ödenmesinde; 37 nci maddede belirtilen belgeler ile ilgili makamın onayı aranır. Avukatlık hizmet bedellerinin ve öngörülen diğer masrafların ödenmesinde, ilgili mevzuat uyarınca farklı belgeler istenmesi halinde bu belgeler de ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 45 – (1) Sosyal güvenlik kanunları uyarınca, ilgili mevzuat gereği hak sahiplerine yapılacak emekli, yaşlılık, malullük, ölüm aylıkları ile ikramiye, toptan ödeme ve benzeri diğer tüm istihkakların ödenmesinde; ödemelerin kişi sayısı, ödeme türü ve banka veya bankalar itibarıyla gösterildiği onaylı icmal bordrosu ödeme belgesine bağlanır.

(2) Sağlık hizmeti sunucularına ve genel sağlık sigortalısına yapılacak ilaç, ilaç mahiyetinde olmayıp tedavi amacıyla kullanılan beslenme ürünleri, tıbbi malzeme bedelleri ile her türlü sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesinde aranacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Eczanelere yapılacak ödemelerde;

1) 25/4/2017 tarihli ve 30048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği kapsamında karekodlu ilaçlar hariç olmak üzere, ilaç fiyat kupürlerinin ve barkot diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete,

2) Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste (Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez.),

3) Fatura,

4) Eczane itiraz değerlendirme komisyonu/eczane itiraz değerlendirme üst komisyonu karar tutanakları,

ödeme belgesine bağlanır.

ESKİ MADDE:(2) Eczanelere yapılacak sağlık ödemelerinde;

a) İlgili mevzuatına göre gerekli ise hastanın sevkine ilişkin belge,

b) İlaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete,

c) Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste (Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez.),

  ç) Fatura, ödeme belgesine bağlanır.

b) Genel sağlık sigortalısı tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde;

1) İlgili mevzuata göre gerekli ise hastanın sevkine ilişkin belge,

2) Tıbbi malzemeye ilişkin reçete ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği kapsamında karekodlu ilaçlar hariç olmak üzere, ilaç fiyat kupürlerinin ve barkot diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete,

3) İlgili mevzuatta fatura düzenlenmeyeceği belirtilen ödemeler hariç olmak üzere fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

4) Yurt dışından getirtilen ilaç bedellerinin ödenmesinde faturanın temin edilememesi halinde fiyat kupürleri esas alınır. Bunlar yoksa Kurumca tespit edilen fiyatlar üzerinden ödeme yapılır.

5) Kurumca yetkilendirilen kuruluşça katma değer vergisi ödenerek ithal edilen ilaç bedellerinin genel sağlık sigortalısına ödenmesinde (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen belgelere ilave olarak ithal ilaç provizyon sisteminden alınan döküm listesi ile alındının tasdikli bir örneği de ödeme belgesine bağlanır.

c) Resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde;

1) İlgili mevzuata göre gerekli ise hastanın sevkine ilişkin belge,

2) Fatura,

3) İlgili mevzuata göre gerekli ise yatan hastalar için hasta çıkış özeti (epikriz),

4) Sağlık kurum/kuruluşu itiraz değerlendirme komisyonu/sağlık kurum/kuruluşu itiraz değerlendirme üst komisyonu karar tutanakları

ödeme belgesine bağlanır.

5) Yurt dışında yapılacak tedavilere ilişkin giderlerin ödenmesinde temin edilen belgelerin ve bunların tercümelerinin misyon şefliğinin veya ihtisas biriminin onayını taşıması gerekir.

ç) Satış merkezi ve optisyenlik müesseselerine yapılacak ödemelerde;

1) İlgili mevzuata göre gerekli ise hastanın sevkine ilişkin belge,

2) 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki malzemelere ilişkin reçete,

3) Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste (Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez.),

4) Fatura,

5) Görmeye yardımcı tıbbi malzeme itiraz değerlendirme komisyonu/ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzeme itiraz değerlendirme komisyonu karar tutanakları,

ödeme belgesine bağlanır.

(3) Sigortalılara yapılacak diğer sağlık giderlerinin ödenmesinde;

a) Geçici iş göremezlik ödeneği için;

1) İlgili mevzuatta gerekli ise, hastanın sevkine ilişkin belge,

2) İş Göremezlik Belgesi (Örnek No: 25),

b) Tedaviye ilişkin yol ve zaruri masraf karşılığı ödemelerinde;

1) İlgili mevzuatta gerekli ise, hasta sevkine ilişkin belge,

2) Yurt içi veya yurt dışı tedavi yolluklarının ödenmesinde; bulunduğu yer dışındaki bir tedavi kurumuna sevk edildiğine veya yurt dışında tedavisinin gerekli olduğuna ilişkin belge (18 yaş üstü kişilerin sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin gerekli olduğu hallerde ise bu durum ayrıca belge üzerinde gösterilir.),

3) Uçakla seyahat halinde bilet,

c) Maktu analık (doğum ve emzirme) ödemelerinde ilgili mevzuatında talep dilekçesi istenmeyeceği belirtilen ödemeler hariç olmak üzere talep dilekçesi,

ödeme belgesine bağlanır.

(4) Cenaze ödeneğinin sigortalının eşi, çocuğu, anası, babası veya kardeşleri dışında gerçek veya tüzel kişilere ödenmesinde; fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi ödeme belgesine bağlanır.

(5) İlgili mevzuat gereğince hekim veya sağlık kurulu raporuna göre ödeme yapılacağı belirtilen hallerde rapor da ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihiSayısı27/6/200726565Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihiSayısı1-3/7/2009272772-31/7/2009273053-3/11/2011281044-7/2/201428906

Comments


bottom of page