top of page

SGK ,SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GENELGE (2014-1)


genelge

Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar hakkında genelge yayımlanmıştır. Genelge 2014-1 aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 24010506/0100602/42                                15/1/2014        Konu: Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile             bazı işlemlere esas tutarlar

GENELGE 2014-1

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2014 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2014 ila 30/6/2014 ve 1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arası için ayrı ayrı tespit edilerek, 31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca asgari ücrette “16 yaş altı” ve “16 yaş üstü” uygulamasına son verilerek bundan böyle milli seviyede tek asgari ücret uygulamasına karar verilmiş olup alınan karara istinaden;

– 1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arası için, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 35,70 (otuzbeş lira yetmiş kuruş) Türk Lirası,

– 1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 37,80 (otuzyedi lira seksen kuruş) Türk Lirası,

olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında, 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, idari para cezalarında, geçici iş göremezlik ödeneklerinde, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı :       35,70 TL

Aylık kazanç alt sınırı    :   1.071,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı :     232,05 TL

Aylık kazanç üst sınırı    :  6.961,50 TL

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı :        37,80 TL

Aylık kazanç alt sınırı    :   1.134,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı :     245,70 TL

Aylık kazanç üst sınırı    :   7.371,00 TL

b) Kamu sektöründe:

15/12/2013 – 14/1/2014 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2013 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 34,05 TL x 16 gün = 544,80 TL

2014 yılı Ocak ayının ilk yarısı için        : 35,70 TL x 14 gün = 499,80 TL

15/12/2013-14/1/2014 devresi için          : 544,80 TL + 499,80 TL = 1.044,60 TL

15/12/2013 – 14/1/2014 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2013 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 221,33 TL x 16 gün = 3.541,28 TL

2014 yılı Ocak ayının ilk yarısı için       : 232,05 TL x 14 gün = 3.248,70 TL

15/12/2013-14/1/2014 devresi için          : 3.541,28 TL + 3.248,70 TL = 6.789,98 TL

15/1/2014 ila 14/6/2014 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı :  1.071,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 6.961,50 TL

15/6/2014 – 14/7/2014 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2014 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 35,70 TL x 16 gün = 571,20 TL

2014 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için    : 37,80 TL x 14 gün =  529,20 TL

15/6/2014-14/7/2014 devresi için              : 571,20 TL + 529,20 TL = 1.100,40 TL

15/6/2014- 14/7/2014 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2014 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 232,05 TL x 16 gün = 3.712,80 TL

2014 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için :  245,70 TL x 14 gün = 3.439,80 TL

15/6/2014-14/7/2014 devresi için           : 3.712,80 TL+ 3.439,80 TL = 7.152,60 TL

15/7/2014 ila 14/12/2014 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı :  1.134,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 7.371,00 TL

1.2- Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı :   17,85 TL

Aylık kazanç tutarı    : 535,50 TL

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı :   18,90 TL

Aylık kazanç tutarı    : 567,00 TL

1.3- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

– Yemek parası:

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında;   35,70 TL x % 6 = 2.14 TL(Günlük)

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında; 37,80 TL x % 6 = 2,27* TL (Günlük)

– Çocuk zammı:

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında;      1.071 TL x % 2 = 21,42 TL (Aylık)

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında;    1.134 TL x % 2 = 22,68 TL (Aylık)

– Aile zammı (yardımı):

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında;      1.071 TL x %10 = 107,10 TL (Aylık)

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında; 1.134 TL x % 10 = 113,40 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları

2.1- 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar;

Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

1/1/2014-30/6/2014 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre :   35,70 TL x 21 x % 34,5  =    258,65* TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 232,05 TL x 21 x % 34,5  = 1.681,20 TL,

1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre :   37,80 TL x 21 x % 34,5  =    273,86 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 245,70 TL x 21 x % 34,5  = 1.780,10* TL,

ödeyeceklerdir.

2.2- 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar;

Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar,

1/1/2014-30/6/2014 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre :  35,70 TL x 21 x % 32,5 =    243,65 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre: 232,05 TL x 21 x % 32,5 = 1.583,74 TL,

1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre :   37,80 TL x 21 x % 32,5 =    257,99* TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 245,70 TL x 21 x % 32,5 = 1.676,90 TL,

1/1/2014-30/6/2014 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler; Günlük kazanç alt sınırına göre :   35,70 TL x 21 x % 35,5 =    266,14 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 232,05 TL x 21 x % 35,5 = 1.729,93 TL,

1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler; Günlük kazanç alt sınırına göre :   37,80 TL x 21x % 35,5  =    281,80* TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 245,70 TL x 21 x % 35,5  = 1.831,69 TL,

ödeyeceklerdir.

2.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar;

a) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 35,70 TL x 30 x % 20 = 214,20 TL,

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 232,05 TL x 30 x % 20 = 1.392,30 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 37,80 TL x 30 x % 20 = 226,80 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 245,70 TL x 30 x % 20 = 1.474,20 TL,

b) Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

1/1/2014-30/6/2014 tarihleri arasında,

Günlük kazanç alt sınırına göre : 35,70  x % 32 = 11,42 TL (x gün sayısı),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 232,05  x % 32 = 74,26* TL (x gün sayısı),

1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arasında,

Günlük kazanç alt sınırına göre :  37,80 x % 32 =   12,10* TL (x gün sayısı),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 245,70 x % 32 =  78,62 TL (x gün sayısı),

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

1/1/2014-30/6/2014 tarihleri arasında,

Günlük kazanç alt sınırına göre :  35,70 x % 35 = 12,50* TL ( x gün sayısı),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 232,05 x % 35 = 81,22* TL (x gün sayısı),

1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arasında,

Günlük kazanç alt sınırına göre : 37,80 x % 35 =  13,23 TL (x gün sayısı),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 245,70 x % 35 = 86,00* TL (x gün sayısı)

ödeyeceklerdir.

2.4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı;

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı ise; %12,5’i genel sağlık sigortası primi,       % 20’si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi olmak üzere toplam %32,5’dir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında;

35,70 TL x 15 x % 32,5 = 174,04* TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında;

37,80 TL x 15 x % 32,5 = 184,28* TL,

olacaktır.

3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları

3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

– (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre  :  35,70 TL x 30 x % 34,5 =    369,50* TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 232,05 TL x 30 x % 34,5 = 2.401,72 TL ,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre :   37,80 TL x 30 x %34,5 =    391,23 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 245,70 TL x 30 x %34,5 = 2.543,00* TL,

– (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarlarının,

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre  :  35,70 TL x 21 x % 34,5 =   258,65* TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 232,05 TL x 21 x % 34,5 = 1.681,20 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre :  37,80  TL x 21 x % 34,5 =    273,86 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 245,70 TL x 21 x % 34,5 = 1.780,10* TL,

prim ödeyeceklerdir.

3.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan;

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 35,70 TL x 30 x % 32 = 342,72 TL,

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 232,05 TL x 30 x % 32 = 2.227,68 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 37,80 TL x 30 x % 32 = 362,88 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 245,70 TL x 30 x % 32 = 2.358,72 TL,

b) Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında  ; 35,70 TL x 21 x % 32 = 239,90 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında; 37,80 TL x 21 x % 32 = 254,02* TL,

prim ödeyeceklerdir.

4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine göre genel sağlık sigortalılarının prime esas günlük ve aylık kazançları

4.1- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

– Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 1.071 TL / 3 = 357 TL x % 12 = 42,84 TL,

– Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 1.071 TL x % 12 = 128,52 TL,

– Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için,

1.071 TL x 2 = 2.142 TL x % 12 = 257,04 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

– Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 1.134 TL / 3 = 378 TL x % 12 = 45,36 TL,

– Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 1.134 TL x % 12 = 136,08 TL,

– Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için,

1.134 TL x 2 = 2.268 TL x % 12 = 272,16 TL,

olacaktır.

            4.2- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.071 TL x 2 = 2.142 TL x % 12 = 257,04 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.134 TL x 2 = 2.268 TL x % 12 = 272,16 TL,

olacaktır.

4.3- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.071 TL / 3 = 357 TL x % 12 = 42,84 TL

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.134 TL / 3 = 378 TL x % 12 = 45,36 TL

Olacaktır.

4.4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.071  x % 6 = 64,26 TL

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.134 TL x % 6 = 68,04 TL

olacaktır.

5- 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin ve 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılmasına esas tutar

3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı ile 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanması taleplerinde borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın     % 32’sidir.

Buna göre, 2014 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41 inci maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 35,70 TL x % 32 = 11,42 TL, üst sınırı; 232,05 TL x % 32 = 74,26* TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 37,80 TL x % 32 = 12,10* TL, üst sınırı; 245,70 TL x % 32 = 78,62 TL,

esas alınacaktır.

4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (i) bendi kapsamında kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1/1/2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 35,70 TL x % 20 = 7,14 TL,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 232,05 TL x % 20 = 46,41 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 37,80 TL x % 20 =  7,56 TL,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 245,70 TL x % 20 =  49,14 TL,

esas alınacaktır.

6- Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5 inci maddesinde sayılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1/1/2014 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 35,70 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2014 tarihinden 30/06/2014 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 35,70 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

-1/7/2014 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan, geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 37,80 TL altında hesaplanmış olanların 1/7/2014 tarihinden 31/12/2014 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 37,80 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1/1/2014 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 17,85 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2014 tarihinden 30/06/2014 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 17,85 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

-1/7/2014 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 18,90 TL altında hesaplanmış olanların, 1/7/2014 tarihinden 31/12/2014 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 18,90 TL asgari günlük kazanç üzerinden,hesaplanacaktır.

7- Emzirme ödeneği

5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2013 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 7,40 olduğu dikkate alındığında, 2013 yılında 95,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2014 yılında 103,00 TL olacaktır.

8- Cenaze ödeneği

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2013 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 7,40 olarak açıklanması nedeniyle 2013 yılında 386,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2014 yılı için 415,00 TL olarak belirlenmiştir.

9- İdari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında işlenen fiiller için 1.071,00 TL, 1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında işlenen fiiller içinse 1.134,00 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır. 

10- Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması ( * )

Bilindiği üzere, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası ile değişik 2 nci maddesinde, “… Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla Genelgede,  yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış, yarım Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Yadigar GÖKALP İLHAN Kurum Başkanı

Comments


bottom of page