top of page

SGK,SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


untitled

SGK,SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Değerli Üyelerimiz,

26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu,Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Değişiklik yapılan  maddeler ve Tebliğ metni aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

SENDİKAMIZCA YAPILAN SUT ÇALIŞMASI:

MADDE 6-Aynı tebliğin 2.4.3-B numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2.4.3-B-Grip aşısı bedeli;65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu almaksızın,2. veya 3. Trimesterinde olan gebeler ,astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar,diyabet dahil herhangibir metabolik hastalığı,kronik renal disfonksiyonu,hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanlar ile 6 ay -18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adelosanların hastalıklarını/gebelik durumunu belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır.

MADDE 14-Aynı tebliğin 4.2.13.1.3 numaralı alt maddesinden sonra aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

4.2.13.1.4 Biyopsisi ile ilgili genel prensipler

1-Karaciğer biyopsisi ile ilgili kurallar ıhsak skorlamasına göre (pediatrik hastalarda Knodell skorlamasına göre) belirlenmiştir.

2-Biyopsi için kontrendikasyon bulunan hastalarda (PT de 3 sn den fazla uzama veya trombosit sayısı <80.000 /mm3 veya kanama eğilimini arttıran hastalıklar veya kronik böbrek yetmezliği/böbrek nakli veya biyopsiye engel olacak konumda bir yer kaplayıcı lezyonun varlığı veta karaciğer sirozu veya karaciğer nakli veya gebeler veya biyopsiye engel teşkil edecek şeklide ciddi yeti yitimine neden olan psikotik bozukluğu ve zeka geriliği olan hastalarda (biyopsi uyumunun olmadığının psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ) karaciğer biyopsisi koşulu aranmaz.Biyopsi koşulu aranmayan durumlar sağlık raporunda açık olarak belirtilir.

MADDE 15-Aynı tebliğin 4.2.13.2.numaralı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.”Biyopsisi ile ilgili hepatitB’deki belirtilen genel prensipler esas alınır

4.2.13.D-Kronik Hepatit D(=Delta ) tedavisi

(1)Delta ajanlı Kronik Hepatit B tanısı konmuş anti HDV (+) hastalarda interferon veya pegile interferonlar,kronik hepatitB’deki kullanım süre ve dozunda kullanılabilir. Biyopsisi ile ilgili hepatitB’deki belirtilen genel prensipler esas alınır.Bu hastalardan Kronik Hepatit B tedavi koşullarını taşıyanlarda tedaviye oral antiviral ilaçlardan biri eklenebilir.(Anti HDV (+) ve HBV DNA sonucu reçete veya raporda belirtilir)

MADDE 16-Aynı tebliğin 4.2.14 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a)4.2.14.A maddesinin birinci fıkrasında yer alan karmustin ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

b)4.2.14.c maddesinin içüncü fikrasına aşağıdaki bent ilave edilmiştir

ğğ)Karmustin:

1)Sağlık Bakanlığından hasta bazında alınacak endikasyon dışı onaya dayanılarak:beyin tümörleri-glioblastom,beyin sapı glioması,medullablastom,astrositom,ependimoina ve metastatik beyin tümörleri endikasyonlarında ; yalnızca rekkürens veya nüks hastalıklarda tek ajan veya diğer onaylı kemoterapötik ajanlarla belirlenmiş kombinasyon tedavisi şeklinde tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı tedavi protokolünün gösterirsağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Bu şekildeki kullanımda endikasyon dışı onay tarihi ve süresi sağlık kurulu raporunda belirtilir.

2)Sağlık Bakanlığından hasta bazında alınacak endikasyon dışı onaya dayanılarak;hodgkın lenfoma ve non-hodgkın lenfoma hastalarında kemik iliği nakli hazırlık rejimi kullanımında hematoloji uzman hekiminin yer aldığı tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Bu şekilde kullanımda endikasyon dışı onay tarihi ve süresi sağlık kurulu raporunda belirtilir.

3)Yukardaki koşullar dışında kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanmaz.

MADDE 34-Aynı Tebliğ eki “Sadece yatarak tedavilerde kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar listesi EK-4/G” ‘ne 59. Maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

60.Karmustin (SUT ‘un 4.2.14.C (ğğ) maddesi esaslarına göre)

MADDE 17-Aynı tebliğin 4.2.34 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a)4.2.34 numaralı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.2.34-Multipl Skleroz Hastalığında beta interferon,glatiramer asetat,teriflunomid,fiagolimod ve natalizumab kullanım ilkeleri

b)4.2.34 numaralı maddesinin mülga üçüncü fikrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

(3)Natalizumab; Yalnızca yüksek derecede aktif relapsing remitting multipl skleroz hastalarından ,en az bir yıl süre ile bir interferon veya glatiramer asetat tedavisine yanıt vermeyen ve yüksek hastalık aktivitesine sahip olan hastalarda kullanılır.

a)Yanıt vermeyen hastalar;en az bir yıllık tedavi süresince ataklarında değişiklik olmayan veya yılda en az bir atak geçirmiş olan veya ataklarında arış gözlenen ve hastaların beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ‘sinde en azbir adet Gadolinium-arttırıcı lezyon veya en az9 adet T2-hiperintens lezyonu bulunması durumunda hastalardır.

b)Natalizumab tedavisine başlamak için PML (Progresif multifokal lökoensoflopati)riskini belirleyen Anti-JCV Antikor Testi sonucunun negatif olduğunun raporda belirtilmiş olması gerekir.Bu test tedavi boyunca yılda iki kez yapılır ve her raporda test sonucu belirtilir.Test sonucunun pozitif olması halinde tedavi sonlandırılı.

c)Üçüncü basamak sağlık kurumlarında bu durumların belirtildiği ve nöroloji uzman hekiminin yer aldığı altı aylık sağlık kurulu raporuna dayanılarak nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir.

MADDE 18-Aynı tebliğin 4.2.45 numaralı alt maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

4.2.46 İdyopatik Pulmoner Fibrozis (IPF) tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri;

(1)Pirfenidon etken maddesini içeren ilaçlar ,üçüncü basamak sağlık kurumlarında en az üç göğüs hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

SUT DEĞİŞİKLİĞİ TEBLİĞ İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

Comments


bottom of page