top of page

SGK,SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


untitled

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.SUT Değişikliği tebliği aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS24 Aralık 2016 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 29928TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine 4.2.46 numaralı alt maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

4.2.47 – Konjenital jeneralize lipodistrofi tanısında metreleptin kullanım ilkeleri;

(1) Leptin düşüklüğü (erkeklerde < 8 ng/ml; kadınlarda < 12 ng/ml) bulunan ve metabolik bozuklukların düzeltilmesine yönelik tedavilerin (metformin,  glitazon, insülin, hipolipidemik tedavi ve diyet) en az 6 ay kullanılmasına rağmen yanıt alınamamış hastalarda, 6 ay süreli çocuk endokrinoloji ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarından oluşan sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçetelenerek tedaviye başlanır. Metabolik bozuklukların düzeltilmesine yönelik tedavilerden yanıt alınamama kriterleri:

a) HbA1c ≥ %8 veya,

b) Trigliserid > 300 mg / dl veya,

c) ALT ve AST düzeyleri üst sınırın 2 katından fazla veya,

ç) Günlük insülin dozu 1,5 ünite / kg üzerinde olması.

(2) 6 aylık metreleptin tedavisi sonrasında yukarıdaki kriterlerden en az ikisinde düzelme sağlanmaması durumunda tedavi kesilir. İdame tedavisine geçilen hastalarda 6 ay süreli çocuk endokrinoloji ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarından oluşan sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçetelenerek  tedavisürdürülür.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğ eki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “619910” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2531619910Müdahaleli vajinal doğum241,15

b) Listede yer alan “619911” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2532619911Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum)301,43

c) Listede yer alan “619912” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2533619912Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)301,43

ç) Listede yer alan “619913” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2534619913Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)313,50

d) Listede yer alan “619920” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2535619920Normal vajinal doğum241,15

e) Listede yer alan “619921” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2536619921Normal vajinal doğum (İlk doğum)301,43

f) Listede yer alan “619922” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2537619922Epidural anestezi ile vajinal doğum241,15

g) Listede yer alan “619923” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2538619923Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik)301,43

ğ) Listede yer alan “619926” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2540619926Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik)301,43

h) Listede yer alan “619927” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2541619927Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)313,50

ı ) Listeye “615980” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.615990Torakal transtorasik disk eksizyonu1.198,99

i) Listede yer alan “615998” SUT kodlu işlem satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğ eki Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “P602180” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.195P602180Endoskopik BOS rinoresicerrahisiP602210, P602300, P602320, P602330, P602340, P615602 ile birlikte faturalandırılmaz.B     2.065,77

b) Listede yer alan “P619910” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2071P619910Müdahaleli vajinal doğumServikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahilD*876,90

c) Listede yer alan “P619911” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2072P619911Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum)Servikal prostaglandinler hariç,epizyotomi dahilD*1.096,12

ç) Listede yer alan “P619912” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2073P619912Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahilD*1.096,12

d) Listede yer alan “P619913” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2074P619913Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahilD*1.138,80

e) Listede yer alan “P619920” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2075P619920Normal vajinal doğumServikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahilD*876,90

f) Listede yer alan “P619921” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2076P619921Normal vajinal doğum (İlk doğum)Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahilD*1.096,12

g) Listede yer alan “P619922” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2077P619922Epidural anestezi ile vajinaldoğumServikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahilD*931,70

ğ) Listede yer alan “P619923” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2078P619923Epidural anestezi ile vajinaldoğum (Çoğul gebelik)Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahilD*1.096,12

h) Listede yer alan “P619926” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2080P619926Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik)Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahilD*1.096,12

ı) Listede yer alan “P619927” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2081P619927Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahilD*1.138,80

MADDE 4 – Aynı Tebliğ eki İlave Oran Uygulanacak İşlemler Listesi (EK-2/C-1)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “P619910”, “P619911”, “P619912”, “P619913”, “P619920”, “P619921”, “P619922”, “P619926”, “P619927”, “P700941” SUT kodlu işlem satırları yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Listeye mevcut “P700941” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.P700944Transkateter protez aortik kapak implantasyonu (Replasmanı)30

c) Listeye “P700945” SUT kodlu işlem satırı eklenmiştir.P700945Transkateter protez pulmoner kapak implantasyonu (Replasmanı)30

MADDE 5 – Aynı Tebliğ eki Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-1)’ndeki“103081”, “103082”, “103083”, “103084” SUT kodlu tıbbi malzemelerin altlarında yer alan ödeme kural ve/veya kriterlerinin ikinci fıkralarındaki “Listede yer alan” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 –  Aynı Tebliğ eki Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/I)’nde yer alan “EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, DMSO İÇERMEYEN” başlığında yer alan “İÇERMEYEN” ibaresi “İÇEREN” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğ eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi (Ek-4/E)’nde  “1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER” başlıklı kısmının “B) Sefalosporinler” alt başlıklı maddesinin “3.Kuşak Sefalosporinler” adlı alt bölümünde yer alan (10) ve (10.1) numaralı satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.10SefdinirAyaktan tedavide birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olan tüm hekimlerce, ilaveten 1. Basamak sağlık hizmeti sunucularında ise enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından reçetelendirilebilir. (600 mg lık formu günlük maksimum kullanım dozu 1 x 1) 10.1Sefdinir- Klavulanat (Oral)  Ayaktan tedavide birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olan tüm hekimlerce, ilaveten 1. Basamak sağlık hizmeti sunucularında ise enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından reçetelendirilebilir.

MADDE 8 – Bu Tebliğin;

a) 2, 3 ve 4 üncü maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra,

b) 5 ve 6 ncı maddeleri 1/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Comentários


bottom of page