top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Taşra Teşkilatınca Fatura Teslim Süresinde Uygulanan K


                                                                                              24/06/2019

                                                                                              TEİS2019-25

T.C. SGK BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

Konu: Taşra Teşkilatınca Fatura Teslim Süresinde Uygulanan Kısıtlama Hk.

         Sendikamıza Samsun bölgesinde faaliyet gösteren üyelerimizden gelen bildirimlere göre; Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından Bölge Eczacı Odası’na gönderilen 21/08/2017 tarih ve 96170908/000/4350546 sayılı “Fatura Teslimi” konulu yazıya istinaden, eczanelerce düzenlenen fatura ve eki belgelerin Kuruma son teslim tarihi “takip eden ayın 15inci günü” yerine 10uncu günü olarak uygulanmaktadır. Taşra teşkilatınca uygulanan bahse konu kısıtlama yasal mevzuata aykırıdır. Şöyle ki;

Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nce Bölge Eczacı Odası’na gönderilen yazıda atıfta bulunan 08.03.2017 tarihli “Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in beşinci maddesinde yer alan …Teslim süreleri içinde kalmak şartıyla, fatura eki belgelerin kabulünü yapan fatura inceleme birimleri tarafından iş planına göre sağlık hizmeti sunucularına fatura teslimi için randevu tarihi verilebilir.” ibaresi Kurum taşra teşkilatınca yanlış yorumlanarak üye eczacılarımızın mağduriyetlerine yol açmaktadır. İlgili yönetmelik maddesinin; evrak teslimi sırasında olası yığılmaları önlemek amacıyla belirlendiği ortada olup, dönemlik uygulanabilecek ya da eczacılar arasında dönüşümlü bir sıralama oluşturabilecek uygulamaları ifade etmektedir. İlgili yönetmelik maddesine istinaden; iki yıla yakın bir süredir fatura ve eki belgeleri teslim süresini kalıcı olarak beş gün erkene çekmek; yönetmelik maddesindeki “iş planına göre randevu verme” ifadesinin özünde bulunmayan, hak kaybı ve mağduriyetlere yol açan yanlış bir uygulamadır.

Ek olarak; yukarıda bahsi geçen 08.03.2017 tarihli “Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine Ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in beşinci maddesinin ilk kısmında açıkça Fatura dönemi içinde, sağlık hizmeti sunucusu tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlenen fatura eki belgeler, takip eden ayın 1 inci gününden 15 inci gününe (15 inci gün dâhil), 15 inci günün hafta sonu veya resmî tatile rastlaması halinde ise takip eden ilk iş gününe kadarki süre içinde Kurumun ilgili birimine teslim edilmesi halinde teslim edildiği ayın 15 inci günü, bu süre içinde teslim edilmeyen faturalar ise, Kurumun ilgili birimine teslim edildiği ayı takip eden ayın 15 inci günü teslim edilmiş olarak kabul edilir. Kurum gerekli gördüğü durumlarda bu süreleri uzatabilir.”  ifadesi ile fatura ve eki belgeler için teslim süresinin takip eden ayın 15inci günü olduğu açıkça belirtilmiştir. Bununla birlikte; fatura ve eki belgelerin teslim süresinin, takip eden ayın 15inci gününe kadar olduğu;

  1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer alan “Sağlık hizmeti sunucuları, sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin bir ay içinde düzenledikleri fatura ve eki belgeleri izleyen ayın onbeşine kadar Kuruma teslim ederler.”ibaresi,

  2. 12/04/2018 tarih ve 12959834-050.06-E.2729353 sayılı “Sağlık Hizmeti Sunucularının İncelemeye Esas Belgelerine İlişkin İşlemler” konulu genelgedeki İncelemeye esas belgeler, takip eden ayın 1 inci gününden 15 inci gününe (15 inci gün dahil), 15 inci günün hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde ise takip eden ilk iş gününe kadar ki süre içinde teslim edilmesi halinde teslim edildiği ayın 15 inci günü teslim edilmiş sayılır.”ibaresi ve

  3. Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’deki “…Düzenlenen faturalar, dönem sonlandırması yapılan ayı takip eden ayın ilk 15 (onbeş) günü içinde Kurum taşra teşkilatına teslim edilir. Her ayın ilk 15 (onbeş) günü içerisinde teslim edilen faturaların teslim tarihi o ayın 15 (onbeş) inci günü olarak kabul edilir. 15 (onbeş) inci günün tatil gününe gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü teslim edilir.ibaresiyle açıkça ortaya konmuştur.

Bahse konu taşra teşkilatınızca tüm yasal mevzuata aykırılık teşkil eden bu fiili durumun ortadan kaldırılması adına Kurum içi gerekli uyarı ve bilgilendirilmelerin ivedi biçimde yapılmasını, üye eczacılarımızın daha fazla mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alınmasını, sonucun yazılı olarak tarafımıza bildirilmesini, tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederim.

                                                                           Ecz. Nurten SAYDAN

                                                        TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                           GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page