SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUMUZ.(Adana Sosyal Güvenlik Merkezi’nin 18/05/2017 Tarih 19966


30/06/2017  –   TEİS2017-42

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

Konu : Adana Sosyal Güvenlik Merkezi’nin 18/05/2017 Tarih 19966705-934.01.17-E.2763371 sayılı yazısı hk.

Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Merkezi’nin 18/05/2017 Tarihli  “eczacının görev yerinden ayrıldığı tarihten mesul müdür atanana kadar geçen sürede reçete karşılanması halinde, anılan yönetmelik hükümleri doğrultusunda karşılanan reçete bedellerinin Kurumca ödenmesinin mümkün bulunmayacağı” yönündeki kendisine ait olmayan bir yetkiyi kullanmaya yönelik yazılı bildirimi yetki gaspı kapsamında olup hukuka aykırıdır. Zira;

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesinin 2.bendinde;

“(2) Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden 24 saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan eczacı ve mesul müdür keyfiyeti il veya ilçe sağlık müdürlüğüne bir yazıyla veya kayıtlı elektronik posta ile bildirir. Ayrılış müddeti on beş güne kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı ya da yardımcı eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmek koşuluyla eczanesi bulunmayan bir eczacı, yoksa muvafakati alınarak mahallin serbest tabibi nezaret eder.“ hükmü;

15.maddesinin 1.bendinde ise “(1) Hastalık veya sair mazeretlerle eczacının, eczanesinden ayrılış müddeti on beş günü aştığı takdirde eczaneye mesul müdürü tayini gerekir. Aksi takdirde eczane kapatılır” hükmünün yer aldığı ve bu hükümler gereği eczacının, eczaneden ayrılış müddeti on beş güne kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı ya da yardımcı eczacının, yoksa İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmek koşuluyla eczanesi bulunmayan bir eczacının, yoksa muvafakati alınarak mahallin serbest tabibinin nezaret etmesi, ayrılış müddeti on beş günü aştığı takdirde ise,eczaneye yeni mesul müdürün tayin edilmesi gerektiği hükümleri yer almaktadır.

            Bu yönetmeliğe aykırı davranan eczacı hakkında ceza tesis etme yetkisi sadece ve sadece ilgili bakanlık olan Sağlık Bakanlığına aittir.Sosyal Güvenlik Merkezi , bu yönetmeliğe aykırı olarak eczanesinden ayrılan ve bu süre içerisinde reçete karşılayan eczacıya reçete bedeli ödememe cezası kesme hakkına hukuken sahip değildir. Sosyal Güvenlik Merkezi’nin hukuki yetkisi; yapılmış olan bu tespiti “gereği için” , Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği’ne bildirmekle sınırlıdır. Verilmiş olan sağlık hizmetini “yok saymak” hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi, böyle bir hüküm Eczaneler Hakkındaki yasal mevzuatta yer almadığı için de Sosyal Güvenlik Merkezi’nin yasama organı gibi hüküm ihdas etmesi ağır ve açık bir hukuk ihlali durum olup  yetki gaspı söz konusudur.

Tüm bu sebeplerden dolayı; Adana bölgesinde yaşanan bu hukuksuz durumun ortadan kaldırılması, üye ve meslektaşlarımızın herhangi bir hak kaybı ve mağduriyet yaşamaması için hukuken “mutlak yokluk” ile malul söz konusu yazı için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

 TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS