SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞINA BAŞVURUMUZ(Renkli Reçete Sistemi’nde Oluşturulan E-R


                                                                                         14.01.2019

                                                                                         TEİS2019-01

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

         KONU: Renkli Reçete Sistemi’nde Oluşturulan E-Reçetelerin Geçerliliği hk.

Serbest eczanelere ulaşan Renkli Reçete Sisteminde yazılmış olan bir elektronik reçetenin hekim tarafından; Kurumunuz provizyon sistemi Medula’ya kaydının yapılmadan sadece Renkli Reçete Sistemi’nde kaydının yapılmış olması durumunda bahse konu Renkli Reçete Sistemi’nden alınmış elektronik reçete çıktısı ile “Medula/Reçete Giriş” ekranından manuel reçete girişi yapılabilmeli ve bu şekilde kayıt edilen reçeteler kurumunuza fatura edilebilmelidir. Şöyle ki;

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 14/03/2017 tarihli ve (2017/1) sayılı Genelge ile kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar elektronik reçete kapsamına alınmıştır. Uygulamanın devamında 28/11/2017 tarihli ve (2017/4) sayılı Genelge ile mor ve turuncu reçeteli ilaçlar, 05/03/2018 tarih ve (2012/2) sayılı Genelge ile de normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçları içerecek şekilde kapsam genişletilmiş olup, 15/06/2018 tarihinden itibaren hekimlerce tüm ilaçların Sağlık Bakanlığı e-reçete sistemi olan “Renkli Reçete Sistemi” üzerinden düzenlemelerinin gerekliliği belirtilmiştir. Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1.5. maddesi ile de elektronik reçete uygulaması hakkında kurumunuzca uygulanacak esaslar belirlenmiştir.

Tüm ilaçların bahse konu bu sisteme dahil edilerek kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde ortak bir e-reçete uygulamasına geçilmesi amacıyla uygulamaya konulan Renkli Reçete Sistemi’nde hekimler; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuran “elektronik imza” ile reçete oluşturmakta ve provizyon sisteminden takip numarası almaktadırlar. Bahse konu “Renkli Reçete Takip Numarası” ile eczanelerde sistem üzerinden sorgulaması yapılabilen elektronik reçetenin hukuki açıdan “ıslak imzalı manuel reçete”den herhangi bir farklılığı olmadığı gibi olası “sahte reçete” suiistimaline karşı da doğruluğu daha kesin olan bir reçete şekli olduğu aşikardır.

Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.5.4. maddesinde yer alan “Sağlık Bakanlığı tarafından özel mevzuatı düzenlenmiş olan kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçetelerin elektronik reçete olarak düzenlenmesi halinde reçeteler ayrıca Kuruma ibraz edilmeyecektir.” şeklindeki ifade ile Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.10 (1) maddesinde yer alan “İlaç Güvenlik İzlem Formları olan ilaçlar ile uyuşturucu ve psikotrop ilaçların reçeteye yazılacak maksimum dozları, varsa rapor süreleri ve koşulları ile reçeteleme koşulları konusunda, SUT’ta bulunan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından belirlenen kurallara uyulur.” şeklindeki düzenlemelere rağmen üyelerimizden gelen bildirimlere göre bazı bölgelerde Renkli Reçete Sistemi’ne elektronik reçete olarak kaydedilen kırmızı, yeşil, turuncu ve mor reçetelere ek olarak hastaya Medula’da elektronik reçete düzenlenmeyip manuel (kağıt) reçete düzenlendiğinde iade ve kesintiye yol açtığı ifade edilmektedir. Oysa ki;

En basit örneğiyle uyuşturucu Majistral reçete kapsamındaki “kodein kaşe” reçetesinin Medula’da elektronik reçete olarak kaydına Kurum provizyon sisteminiz teknik olarak müsaade etmemekte ve hekim tarafından manuel (kâğıt) reçete düzenlenmektedir. Buna karşın ilgili kodein kaşe reçetesi Renkli Reçete Sistemi’nde elektronik olarak kayıt edilebilmektedir. Dolayısıyla elektronik yazılmış Renkli Reçete Sistemi reçetesine ek olarak Medula’ya manuel (kâğıt) reçete ile kaydı yapılan reçetenin kesintiye konu olması yasal mevzuata aykırı bir fiildir. Dolayısıyla Renkli Reçete Sistemi’nde düzenlenen elektronik reçeteyle beraber hekimin Medula’da da elektronik reçete kaydı oluşturmaması protokol hükümlerine aykırı bir durum olmadığı gibi, bahse konu hekim tasarrufunda eczacının bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Olası hak kaybı ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi için; öncelikle Medula ile Sağlık Bakanlığı Renkli Reçete Sistemi arasındaki entegrasyonun ivedi biçimde tamamlanması, bu sürede hekim tarafından Renkli Reçete Sistemi üstünden oluşturulmuş elektronik reçetelerin Medula’da “e-reçete no” karşılığı oluşturulmamış olması durumunda ıslak imzalı manuel reçete gibi kabul edileceği hususunda Kurum merkez ve taşra teşkilatının ivedi biçimde bilgilendirilmesini, yersiz ve haksız kesintilerin önüne geçilmesinin sağlanmasını, sonucun yazılı olarak tarafımıza bildirilmesi için gereğini arz ve talep ederiz.

                                                                            Ecz. Nurten SAYDAN

                                                            TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                            GENEL BAŞKANI

EK :2 ÖRNEK REÇETE

#onecikan