top of page

SGK ,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CEVAP YAZISI (İnsülin kalem iğne uçlarında üyelerimizin ve eczacıların yaşa


Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen “İnsülin kalem iğne uçlarında üyelerimizin ve eczacıların yaşadığı hak kaybı ve mağduriyetler hakkında “yaşanan sorunlar için 09.05.2017 tarih ve TEİS2017-37 sayı ile sendikamızca yapılan başvurumuza kurum tarafından verilen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sayı : 89843079-104.03-E.2961665/           7070.864                                             30/05/2017

Konu : İnsülin kalem iğne ucu hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Ziyabey Cad. No: 31/2

Balgat Çankaya/ANKARA

İlgi: 09/05/2017 tarih. 2567079 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere Sağlık Uygulama tebliği’nin 3.3.5 numaralı “Enjektör bedelleri” başlıklı maddesinde

“(1) Ayaktan tedavide reçeteye yazılan enjektabl ilaç adedine ve ml’sine uygun enjektör bedeli Kurumca belirlenen bedel üzerinden ödenir.

(2) İnsülin kalem iğne uçları bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde bedeli Kuramca karşılanır” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda insülin kalem iğne uçlarının reçete edilmesinde aynı reçetede insülin yazılma şartı bulunmamakla birlikte Kurumumuz Medula sisteminde hastanın geçmiş 3 aylık dönemde insülini olup olmadığı kontrolü yapılarak ödemesi yapılmaktadır. Kontrol edilen bu sürede elinde insülin olmayan durumlarda iğne ucu ödemesi yapılmadığı hususunda,

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Alper SÜZEN

Kurum Başkanı a.

Genel Müdür V

Comments


bottom of page