top of page

SGK,ECZANE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN TIBBİ MALZEMELERİN TEMİNİ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 

1.1.Taraflar

Bu sözleşmenin tarafları, Sosyal Güvenlik Kurumu 1.1.Taraflar ile…….  adresinde mukim, eczanesi sahibi ve/veya mesul müdürü ……….  dır.

1.2.   Konu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler adına SUT’ta tanımlı sağlık hizmeti sunucuları tarafından sağlık raporu ve reçete düzenlenmesi suretiyle kullanılması öngörülen tıbbi malzemelerin temin edilmesine ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

1.3.   Dayanak

Bu sözleşme; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve ikinci fıkrası, 73 üncü maddesi ile 6197 sayılı Kanunun 28 inci maddesi, Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün 3.14. maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

1.4.Tanımlar

Eczacı: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde tarif edilen eczane sahibi ve/veya mesul müdürü,

Eczane: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan ve sözleşmede belirlenen tıbbi malzemeleri karşılayan eczaneleri,

Fatura dönemi: Eczane tarafından her ayın birinci günü ile sonuncu günü arasında (birinci ve son gün dahil) verilen hizmetleri kapsayan dönemi,

Fatura teslim süresi: Fatura dönemini takip eden ayın birinci gününden onbeşinci gününe (onbeşinci gün dahil) onbeşinci gün resmi tatil ise takip eden ilk iş günü sonuna kadar geçen süreyi,

Hasta : SUT’un “kapsam” başlığı altında belirtilen genel sağlık sigortasından yararlandırılan  kişilerden, SUT’ta tanımlı sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen sağlık raporları doğrultusunda malzeme reçete edilen kişileri,

I.Grup reçete:Tıbbi malzemelere ilişkin reçeteleri,

II.Grup reçete: Örnekleme yöntemine tabii reçeteleri (Hasta alt bezi reçeteleri),

III. Grup reçete: Hazır protez/ortez reçetelerini,

İnceleme Dönemi: Denetimin/incelemenin/soruşturmanın başladığı ve sonuçlandırıldığı tarih aralığında incelenen fatura dönemini/dönemlerini,

İş günü: Ulusal,resmi ve dini bayram günleri, yılbaşı, 1 Mayıs günü, hafta sonu tatil günleri ve idari izin günleri dışındaki çalışma günlerini,

Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

Kurum taşra teşkilatı: Eczanelerin, sözleşmesinin yürütüldüğü, Kurumca yetkilendirilen ilgili Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezini,

Malzeme: Eczane Protokolü eki sözleşmede belirlenmiş olan tıbbi malzemeleri (tıbbi sarf malzemesi, ortez, protezleri);

a)Tıbbi sarf malzemesi: İnsanda kullanıldıklarında asli fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan fakat bu fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi amacıyla üretilmiş tek başına veya birlikte kullanılabilen her türlü malzemeyi,

b)Ortez: İnsan vücudunun herhangi bir organının hareketlerine yönelik olarak kolaylaştırma, kısıtlama, sabitleme, yardımcı olma, önleme veya düzeltme amacıyla kullanılan araç, alet ve cihazları,

c)Protez: Olmayan bir organın yerini alabilecek araç, alet ve cihazları,

MEDULA: (MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemi) Kurum bilgi işlem sistemleri üzerinden müracaat eden kişinin, sözleşme konusu malzemelerden yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için kullanılan ve girilen bilgiler esas alınarak reçete muhteviyatının karşılanmasına ilişkin bazı denetim ve sorgulamalar yaparak karşılanan reçetelerin Kuruma fatura edilmesi ve kontrolünde kullanılan elektronik bilgi sistemini,

Mesul müdür: Eczanenin sahibi ve/veya mesul müdürü olan eczacıyı,

Ödeme dönemi: Eczane tarafından Kuruma teslim edilen faturalarının teslim tarihinden itibaren inceleme ve ödemenin gerçekleştirildiği 60 (altmış) günlük süreyi,

Protokol: Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolü

Sağlık hizmeti sunucusu(SHS): SUT’ta düzenlenen ikinci ve üçüncü .basamak resmi sağlık kurumlarım ve ikinci basamak özel sağlık kurumlarını,

Sağlık raporu: Uzman hekim raporu; SUT’ta belirtilen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla ilgili tek uzman hekim tarafından düzenlenen başhekimlik mührü ve ıslak imza onayı bulunan sağlık raporunu,

Sağlık kurulu raporu: SUT’ta belirtilen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla ilgili uzmanlık branşından üç uzman hekimin katılımıyla, ilgili uzmanlık branşından üç uzman hekim bulunmaması halinde ise ilgili branş uzmanı ile birlikte öncelikle bu uzmanlık branşına en yakın uzmanlık branşından olmak üzere başhekimin seçeceği diğer uzmanlık branşlarından uzman hekimlerin katılımı ile en az üç uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenlenen başhekimlik mührü ve ıslak imza onayı bulunan sağlık raporunu,

SUT: Kurum tarafından yayımlanan ve hizmetin verildiği tarihte yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini ve eklerini,

TEB: Türk Eczacıları Birliğini,

TİTUBB: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nı,

Yönetmelik: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğini,

Ödeme yönetmeliği:  Sağlık Hizmeti  Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğini

ifade eder.

2.SÖZLEŞMEYE KONU KİŞİLER

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer Kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişileri ifade eder.

3.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN GENEL İLKELER 3.1. Kurumun Hak ve Yükümlülükleri

3.1.1.Sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen sağlık raporları doğrultusunda reçete muhteviyatı malzemeler, sözleşmeli eczaneler tarafından bu sözleşme çerçevesinde hazırlanarak, hasta/hasta yakınına teslim edildiği tarihte yürürlükte olan Kurum mevzuatı doğrultusunda karşılanır.

3.1.2.Kurum, kendi bünyesinde ilgili mevzuat ve işbu sözleşme gereğince yerine getirilecek hizmetlerin sunumu için gerekli yazılım ve donanım dahil altyapı hizmetini sunar.

3.1.3.Kurum, sağlık hizmetleri sunumunda hakkaniyet, verimlilik ve etkinliğin sağlanması amacıyla sağlık harcamalarına ait her türlü veri ve bilgiye ulaşma hakkına sahiptir.

3.2. Eczanenin Hak ve Yükümlülükleri  

3.2.1. Eczane, Kurum mevzuat hükümleri, sözleşmede düzenlenen usul esaslar ile Yönetmelik kapsamındaki mevzuat hükümlerine uymakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.2.2. Eczane, genel sağlık sigortalıları arasında, hizmetin kalitesi ya da hizmetlerin erişilebilirliği açısından faaliyetleri ile ilgili hiçbir hastaya karşı ayrımcılık yapamaz, hastalara ait tıbbi bilgilerin gizliliği ile ilgili yasal gerekliliklere uymakla yükümlüdür. Konu hakkında Kurum taşra teşkilatına (Ek-6/3) taahhüt vermekle yükümlüdür.

3.2.3.Eczane, sağlık hizmetlerinin sunumu açısından MEDULA sisteminin gerektirdiği bilgi işlem altyapısını, kendi bünyesinde oluşturmakla yükümlüdür.

3.2.4.Eczane, MEDULA sistemine kaydettiği her türlü bilginin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder.

3.2.5.Eczane, hizmet verdiği hastalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri en az 10 (on) yıl süreyle saklamak zorundadır. Verilen hizmetlerle ilgili bilgiler eczanede kayıt altına alınır. Eczanede yazışma, kayıt gibi işlemler (Ek-6/4 Hasta İşlem Formu vb.) bilgisayar ortamında tutulabilir. Ancak, bilgisayar ortamında kayıt tutulması, Kurum tarafından istenildiğinde yazılı kayıt sunma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bilgisayar kayıtlarının ve yazılı kayıt sisteminin düzenli tutulmasından eczane sorumludur.

3.2.6.Eczane, bu Sözleşmede belirlenmiş olan malzemelerle ilgili fatura ve eki belgeleri SUT hükümleri ve sözleşmede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda düzenler.

3.2.7.Sözleşmenin yürütümünden sorumlu Kurumun taşra teşkilatı tarafından, eczane mesul müdürüne MEDULA sistemi şifresi verilir. Eczaneye verilen şifrenin güvenliğinden mesul müdür sorumludur. Bu şifre ile yapılan işlemlerin şifre sahibi tarafından yapıldığı kabul edilir. Sözleşmeli eczane aynı sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir gerekçe ile tekrar şifre talebinde bulunduğunda verilen her bir şifre için eczaneden 50 (elli) TL bedel tahsil edilir.

3.2.8.Taahhüt vermeyen (Ek-6/3) ve TİTUBB kayıt işlemlerini tamamlamayan eczanelerden hizmet alınmaz.

3.2.9.Eczanenin karşılayacağı malzemelerle ilgili TİTUBB’ta bayilik kayıtlan tamamlanmış olmalıdır. TİTUBB’a kayıtlı bayilikleri başlangıç tarihinden sona erdiği gün dahil olmak üzere geçerlidir. Eczane, MEDULA sistemindeki gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bayilik belgelerinin birer örneğini fatura ekinde ibraz etmek zorundadır.

4.UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

4.1. Reçetenin Şekline İlişkin Esaslar

4.1.1. Reçetelerde;

a) Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı ve/veya MEDULA tesis kodu,

b)Hasta adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası,

c) Reçete tanzim tarihi,

ç) Teşhis ve/veya ICD-10 tanı kodunun eklenmesi,

d) MEDULA takip numarası veya protokol numarası,

e) Hekimin adı soyadı, Sağlık Bakanlığınca verilen hekim diploma ve/veya uzmanlık tescil numarasını içeren bilgiler ile ıslak imzası,

f) Malzeme adı, taraf bilgisi olan malzemelerde, vücudun hangi tarafında (sağ/sol) kullanıldığı bilgisi,

g) Malzemenin adedi,

ğ) Hekim, hasta, tarih, protokol no, malzeme ile ilgili bilgilerde değişiklik, iptal veya karalama var ise değişikliğe ilişkin hekim onayının (kaşe ve imza) bulunması,

gerekmektedir.

İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması şeklinde olabilir.

4.1.2. Hasta müracaatında reçetelerin arka yüzüne;

a)Taraf bilgisi olan malzemelerde vücudun hangi tarafında kullanıldığına dair bilgi,

b)Malzemenin SUT eki listelerde yer alan kodu,

c) Malzemeleri alan kişinin adı, soyadı ve T.C. Kimlik numarası, ç) Malzemelerin kupürü varsa etiket/barkod bilgileri,

d)Müracaat ve teslim tarihi, telefon numarası ve / veya adresi,

e)Teslim aldığına ilişkin ibare ve imzası,

f)MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistem çıktısı

yazılması/eklenmesi gerekmektedir. Bu bilgiler reçete arkasına basılacak Ek-6/7’de örneği yer alan kaşenin doldurulması suretiyle de alınabilir.

Reçete, MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemine kayıt edilerek, sistemden iki adet çıktı alınır, bir kopya teslim edildiğine dair reçete arkasına eklenir, diğer kopya hasta/hasta yakınına bilgi amaçlı verilir. MEDULA sisteminden alman Hasta İşlem Formu (Ek-6/4) hasta/hasta yakınına imzalatılarak Kurum tarafından yapılan inceleme denetimlerde ibraz edilmek üzere saklanır.

4.1.3. özel haller 

a) Provizyon sisteminden yapılan sorgu neticesinde müstehaklıkları 60 kodu ile sorgulanan ve prim ödemeyen (g,c-l,c-3,c-9 vb) hak sahipleri ile Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında Kurum Sağlık hizmetlerinden yararlandırılan kişiler ve Yurtdışı Provizyon Aktivasyon   ve   Sağlık   Sistemi   (YUPASS)   numarası   ile   hasta  takip numarası/provizyon alınan kişiler de dahil olmak üzere tıbbi malzeme için Kurumun ilgili biriminden onay alınacaktır.

Ayrıca müstehaklıkları 60 kodu ile sorgulanan ve prim ödemeyen (g,c-l,c-3,c-9 vb) hak sahipleri için (Kurumla götürü bedel sözleşmesi yapan SHS’ler hariç) SUT hükümleri geçerli olup, sevk zincirine uyulması ve reçetelerine sevk belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.

b)İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili reçetelerde; iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formunun,

c)Trafik kazaları ile ilgili reçetelerde; SUT ve konu ile ilgili diğer Kurum mevzuatında yer alan belgelerin,

ç) Özürlü sağlık kurulu raporu varsa, reçeteyi yazan hekim ve/veya hastane başhekimi tarafından raporun onaylı fotokopisinin,

reçete ekinde bulunması gerekmektedir.

4.1.4. MEDULA Sistemi

Tıbbi Malzeme raporlarının ve reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi için MEDULA sistemindeki gerekli alt yapı çalışmaları tamamlandığında uygulamaya geçilecektir.

4.2.Tıbbi Sarf Malzemelerinin Karşılanması

4.2.1.Eczane tarafından, malzeme temini için başvuru yapıldığı tarihte reçeteye başvuru tarihi yazılır, eczane kaşesi basılarak eczacı tarafından imzalanır.

4.2.2.Sürekli kullanım gerektiren raporla verilen malzemeler hariç olmak üzere reçete ve sağlık raporunun aslı ile başvuruda bulunulacaktır. Sürekli kullanım gerektiren raporla verilen malzemeler için raporun reçetesini yazan hekim veya hastane başhekimliği tarafından aslı gibidir onayı yapılmış bir sureti reçete ekinde ibraz edilir.

4.2.3.SUT eki tıbbi sarf malzeme listelerinde yer alan sürekli kullanım gerektiren rapor takipli malzemeler için tıbbi uygunluk aranması zorunlu olmayıp, ihtiyaç duyulması halinde tıbbi uygunluk aranabilecektir.

4.2.4.Kullanım adetleri günlük/haftalık/aylık vb. olarak reçetelendirilebilen malzemelerin, SUT’ta belirtilen miktarlardan fazla reçete edilmesi durumunda, SUT’ta belirtilen kullanım adetleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır.

4.2.5. Eczane tarafından, reçetelerin düzenlenme tarihinden itibâren 5 (beş) iş günü içerisinde yapılan hasta müracaatlan kabul edilecektir. Kabul edilen reçetenin sisteme kaydı yapılacak ve 10 (on) iş günü içerisinde tamamlanarak hastaya teslim edilmeyen malzeme bedelleri ve süresi içinde yapılmayan hasta müracaatlan ve/veya sistem kayıtlarına ilişkin malzeme bedelleri Kurumca ödenmeyecektir.

4.2.6. SUT’ta ki istisnalar hariç olmak üzere malzemeyi temin eden eczanenin, üretici ve/veya distribütör firmalarca TİTUBB kayıt bildirim işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

4.2.7. SUT eki listelerinde yer alan malzeme bedellerinin karşılanmasında; malzemeye ait TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olma şartı aranacaktır. Malzemenin adı barkodu ve SUT listelerinde eşleştiği SUT kodunun belirtilmesi gerekmektedir.

İbraz edilen barkod ve varsa etiket bilgisi TİTUBB’dan kontrol edilmelidir.

4.2.8. SUT hükümlerine göre katılım payı alınması gerektiği belirtilen kişilerden SUT hükümlerinde belirtilen oranlarda katılım payı eczane tarafından tahsil edilir. Eczane tarafından, kapsamda sayılan kişilerden Kurum adına tahsil edilen katılım paylan, eczanenin alacağından mahsup edilir ve kalan tutar eczaneye ödenir.

4.2.9. SUT hükümlerine göre katılım payı alınmayacak kişilerden katılım payı alınması halinde, alman tutar eczanenin alacağından mahsup edilerek hastaya ödenir.

4.2.10. Eczane tarafından Kuruma usulüne uygun şekilde hazırlanarak teslim edilen fatura ve eki belgeler II. grup reçeteler hariç olmak üzere örnekleme yapılmaksızın incelenir.

4.2.11. Sözleşmelerin geçerlilik süresi sonunda; eczanenin bu sözleşmeden doğan Kuruma olan borcu, MEDULA üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanacak son altı aylık fatura ortalamasını aşan eczane ile sözleşme yapılmaz.

4.2.12. Hasta/hasta yakınına orijinal ambalajından garanti belgesi çıkan malzemeye ait kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilir. Garanti belgesinde seri numarası, model, tarih, firma onayı vb. bilgilerin olması gerekmektedir. Malzemelerin garanti belgesinin asılları hastada kalacaktır. Ayrıca eczane tarafından hasta/hasta yakınına eczanenin adı, adresi ve iletişim bilgilerinin olduğu bir belge düzenlenerek verilir.

4.2.13. Eczaneler hastayı sağlık hizmeti sunucusuna veya hekime, aynı şekilde sağlık hizmeti sunucuları veya hekimler de hastayı belli eczaneye yönlendiremez. Eczane sahibi ve mesul müdürleri eczanelere hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, diğer sağlık hizmeti sunucuları ve üçüncü şahıslarla açık veya gizli işbirliği yapamaz, simsar ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama ve yönlendirme yapamaz.

Bu durumunun Kurum veya TEB tarafından tespit edilmesi halinde 6197 sayılı yasanın 24 üncü maddesi gereği İl Sağlık Müdürlüğüne işlem yapılması için bildirilir

4.3. Teknik Hükümler  

4.3.1. Reçeteler, düzenlendiği il dışındaki Kurum ile sözleşmeli eczane tarafından da karşılanabilir.

4.3.2. Reçete içeriği malzemeleri hastaya temin eden eczane ile fatura eden eczane aynı değilse malzeme bedeli ödenmez.

4.3.3. Reçetenin ve raporun aslının olmaması halinde, reçete bedeli ödenmez. Ancak, sürekli kullanım gerektiren malzemelerin temininde reçeteyi yazan hekim tarafından veya başhekim tarafından onaylamış raporun örneği ve reçete aslı ile ödeme yapılır.

Ancak, tıbbi malzeme ve sarf malzemesinin aynı raporda yer alması halinde, raporun aslı malzemeye dair reçete ekine, raporun reçeteyi yazan hekim tarafından onaylı örneği ise sarf malzemesine dair reçete ekine konulur.

4.3.4. Eczane tarafından Kuruma teslim edilen reçetelerin kontrolü aşamasında çıkan eksikliklerden dolayı iade edilen reçetelerde yer alan barkod ve varsa fiyat etiketleri tekrar fatura edilemeyecek şekilde iptal edilerek iade edilir.

4.3.5. Kurumca eczaneye iade edilen reçete ve eki belgelerde, (4.1.1.) maddesinde belirtilen hususlardan birinin veya birkaçının eksik olduğu durumlarda aslına sadık kalmak kaydıyla;

a) Reçetede hekimce yapılması gereken düzeltmeler reçeteyi yazan uzman hekim, ilgili hekimin bulunmaması halinde aynı branştan hekim tarafından, sağlık raporlarında ise uzman hekim raporlarında raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen hekim tarafından (bu hekimin bulunmaması halinde aynı branştan hekim), sağlık kurulu raporlarında ise raporda yer alan hekimlerden biri tarafından gerekli düzeltme yapılır.

b)(4.1.2.) maddesinde belirtilen hususlardan; malzeme temini için başvurunun yapıldığı tarihin reçete ve raporun arkasına yazılmadığının tespiti durumunda, Ek-6/4 Hasta İşlem Formunun reçete ekinde ibraz edilmesi halinde reçete bedeli ödenir.

c)Reçete muhteviyatının tesliminde reçete arkası bilgilerin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde eksiklik tamamlatılmak üzere reçete eczaneye iade edilir.

ç) Fatura üzerindeki ilave düzenleme/düzeltmelerde ise eczane mesul müdürünün imza ve kaşesi aranacaktır.

d) Sözleşmenin (5.1.3) maddesinde belirtilen icmal listesinde veya faturada mesul müdürün imzasının olmaması halinde belgeler eksiklik tamamlatılmak üzere iade edilir.

e) Sözleşmenin (4.1.3) maddesinin (b) bendinde yer alan işveren tarafından düzenlenmiş olan iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formunun eksik olması halinde, eksik belge tamamlatılmak üzere fatura iade edilir.

f) Sözleşmenin (3.2.9) maddesindeki bayilik belgesinin eksik olması halinde eksik belge tamamlatılmak üzere reçete iade edilir.

Eczanenin eksik olan bayiliğine ilişkin belgeyi tamamlamaması halinde reçetelerdeki ilgili bayiliğine ilişkin malzeme bedeli ödenmez. Ödenmiş ise yersiz ödeme kabul edilir. Kurum tarafından tahsil edilir.

g) Kurumca belirlenen usul ve esaslar ile reçete düzenleme yazılım esaslarına uyulmaması, reçetenin süresi içinde MEDULA Sistemine kaydedilmemesi, reçetenin fatura ekinde bulunmaması durumlarında reçete/malzeme bedelleri ödenmez.

ğ) 4.1.2. numaralı maddede düzenlenmiş olan reçete ekinde bulunması gereken barkod veya fiyat etiketi bilgilerinin eksik olması durumunda eksik olan barkod veya fiyat etiketi bedelleri ödenmez.

h) Reçete düzenleme tarihinin ve teslim tarihinin, hasta T.C. Kimlik numarasının hatalı girilmesi hastanın hak kayıplarına neden olması halinde bu gibi durumlarda reçete iptal edilerek hastaya hakları iade edilir, eczaneye reçete bedeli ödenmez.

4.3.6.Kurumca yapılan inceleme sonucu sözleşme hükümlerine göre eczaneye iadesi gereken reçete ve eki belgeler eczaneye ödemeli olarak gönderilir veya tutanak karşılığı elden teslim edilir. İade edilen reçete/fatura ve eki belgeler eczane tarafından Kuruma kargo ile veya iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya elden teslim edilir.

4.3.7.Kurumca iade edilen reçeteler, eczane tarafından, teslim alındığı tarihten itibaren 10 (on) işgünü içerisinde gerekli düzeltmeler yapılarak Kuruma teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma teslim edilen reçete bedelleri ödenmez.

4.3.8. Reçete, fatura ve eki belgelerin sorumluluğu, Kurum tarafından teslim alınıncaya kadar gönderilme (kargo veya iadeli taahhütlü olarak veya elden teslim) şekline bakılmaksızın eczacıya aittir. İade edilen faturaların sorumluluğu eczacı tarafından teslim alındıktan sonra eczacıya aittir.

4.4. Diğer Düzenlemeler

4.4.1. Eczanenin unvanının ve/veya mesul müdürünün değişmesi halinde unvan değişikliği ve/veya mesul müdürün ayrılışı, değişiklik ve/veya ayrılış tarihinde eczacı tarafından yazılı olarak Kuruma bildirilir.

4.4.2. Mesul müdürün vefatı halinde; vefat tarihi itibariyle Kurumla var olan sözleşme sona erer, reçete kabul edilmez. Söz konusu tarihten sonra kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez. İlgili eczanenin MEDULA Sistemi üzerinden verilen işlem yetkisi sonlandırılır.

4.4.3.

a) Adres değişikliği halinde eczacı, adres değişikliğini ruhsatnamenin eczacıya teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içinde yazılı olarak Kurumun taşra teşkilatına bildirir. Aksi halde bildirilen son adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

b) Kamu idareleri veya belediyeler tarafından yapılan değişiklikler nedeniyle oluşan adres değişiklikleri için süre şartı aranmaz.

Eczanenin herhangi bir şekilde yerinin değişmemesi, adres değişikliğinin belediyenin veya kamu idaresinin yapmış olduğu değişiklik nedeniyle oluşması halinde cezai şart uygulanmaz

4.4.4. Eczanenin kapanması, devredilmesi veya ruhsatının askıya alınması halinde; kapanma, devir veya ruhsatın askıya alnıma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Kapanış, devir veya askıya alınma işlemi 15 (onbeş) gün içinde Kuruma bildirilir.

4.5. Sözleşmede Değişiklik Yapılması

4.5.1.Sözleşmede Protokol hükümleri ve ilgili mevzuat doğrultusunda değişiklik yapılabilir.

4.5.2.Ek sözleşme ile yapılacak değişikliklerle, sözleşmeye aykırılık teşkil eden fiiller nedeniyle tebliğ ve itiraz aşamaları tamamlanmış olan yaptırımlardan feragat edilemez.

4.5.3.Kurum, sözleşme şartlarında ek sözleşme ile; tıbbi malzeme listesinde, tıbbi malzeme bedellerinde ve geri ödeme kural ve/veya kriterlerinde ise ek sözleşme gerektirmeden değişiklik yapabilir.

4.5.4.Düzenlenen ek sözleşmeler Kurumun resmi internet sitesinden ilgililere duyurulur.

4.5.5.Eczaneler sözleşmenin yürütümü sırasında, Kurum tarafından (Ek-6/1) formunda ve aranan koşullarda yapılan değişikliklerin gereğini Kurumca belirlenecek süre içerisinde yerine getirmekle ve talep edilmişse durumu Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

4.5.6. Sözleşmeli eczaneler ek protokol/sözleşme ile yapılan değişikliklere uymakla yükümlüdür. Ek protokol/sözleşme ile bildirilen değişiklikleri yerine getirmeyen ve yeni koşullara uymayan eczanelerin sözleşmeleri Kurumca tek taraflı feshedilir.

5.ÖDEME ŞARTLARI VE ZAMANI

5.1. Faturaların Düzenlenmesi

5.1.1.Eczane, MEDULA sistemi üzerinden ilgili fatura döneminde reçete karşılığı temin ettiği reçetelerinin icmal listelerinin dökümlerini almak suretiyle dönem sonlandırması yapar. Her grup için ayrı fatura düzenler.

5.1.2.Sözleşmenin sona ermesi halinde, eczane sözleşmenin sona erdiği tarihten önce temin edilen malzeme reçetelerine ilişkin işlemlerini, o ayın son gününü kapsayacak şekilde düzenler, dönemi sonlandırarak faturalandırır.

Eczanenin kapanması halinde kapanış tarihi itibarıyla dönem sonlandırılarak, faturalandırılır.

5.1.3.Eczacı icmal listesini ve faturayı imzalayarak onaylar. Kaşelenmemiş ve eczacının ıslak imzası olmayan fatura bedelleri ödenmez.

5.1.4.Trafik kazası, iş kazası, meslek hastalıkları ve adli vaka durumlarında (her hasta için ayrı fatura) ve yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan ve Sosyal Güvenlik İl müdürlüklerince düzenlenmesine ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi (aslı veya fotokopisi) ile müracaat eden kişilere (ülke bazında ayrı fatura) dair ayrı faturaların manuel olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu grup faturaların örnekleme yapılmaksızın tamamı incelenir.

5.2.   Fatura ve eki belgeler

5.2.1.SUT’ta belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere reçetede yer alan malzemenin adedi kadar barkod numarası ve etiket aslının reçete ekinde ibraz edilmesi esastır. Ancak, ambalajı üzerindeki barkodların çıkarılamadığı/çıkarıldığı zaman sterilizasyonun bozulacağı steril ambalajlı malzemeler/cihazlar için reçete arkasına barkod numarasının yazılması ve “barkod çıkarıldığında sterilizasyonu bozulur” ifadesinin bulunması gereklidir.

5.2.2.Eczane SUT listeleri altında yer alan özel koşullardaki bilgi ve belgelerle ilgili evrakları faturaya bağlı reçete ekinde Kuruma ibraz etmek zorundadır.

5.2.3.Eczanenin TİTUBB’a kayıtlı bayilikleri ile ilgili belgelerin bir örneğinin fatura ekinde Kuruma ibrazı zorunludur.

5.3.   Faturaların Teslimi

5.3.1.Kesilen faturalar takip eden ayın 15’ine (on beş) kadar Kuruma teslim edilir.

5.3.2.Eczane her grup için düzenlediği faturaları, dönem sonu icmal listelerini, fatura teslim tutanakları üst yazısını (Ek-6/6), evrakların zarar görmesini ve bozulmasmı engelleyecek şekilde, ayrı dosyalar halinde (Dosya üstüne ilgili fatura dönemi ve grup numaraları yazılır.) Kurum taşra teşkilatına teslim eder.

5.3.3.Sözleşmenin (5.1.2.) maddesindeki düzenlemeler hariç olmak üzere zamanında teslim edilmeyen fatura ve eki belgelerin incelenme ve ödeme süreci, teslim edildiği tarihten sonraki fatura döneminde teslim alınmış gibi kabul edilerek ilgili tarihten itibaren başlar. Kuruma zamanında teslim edildiği halde Kurum tarafından hatalı kayıt yapılması ya da kayıt altına almamama gibi nedenlerle ödeme geciktirilemez.

5.3.4.Sözleşmenin (5.1.2.) maddesinde düzenlemesi yapılan hallerde kesilen faturalar takip eden ayın 15’ine (on beş) kadar Kuruma teslim edilir.

5.4.   Ödeme Esasları

5.4.1. Eczanelere yapılacak ödemelerde Kurumca belirlenecek mevzuat geçerlidir. Bu mevzuata aykırı olarak temin edilen malzeme bedelleri ödenmez, ödenmiş ise yapılan bu ödemeler yersiz ödeme kabul edilir ve mevzuat hükümleri çerçevesinde geri tahsil edilir.

5.4.2. Bu sözleşme kapsamında eczaneye yapılan yersiz ödemeler ödeme tarihinden itibaren, sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ceza koşulu ise tebliğ tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte, eczanenin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan eczaneler  için Kurum alacağı söz konusu faizi ile birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir.

5.4.3.SUT’ta yer alan malzeme fiyatları tavan fiyatlardır. Eczane SUT fiyatı üzerinden ilgili kanunlarda tanımlanan KDV oranlarım ilave ederek fatura düzenler.

5.4.4.Eczacının kendisinin ve/veya çalışanlarının Kuruma sigorta prim aslı, işsizlik sigortası prim aslı, cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve doğabilecek diğer ferilerine ilişkin borcu bulunması halinde bu borç miktarı eczanenin Kurumdaki alacağından mahsup edildikten sonra varsa kalan tutar eczacıya ödenir.

5.4.5.Yersiz ödemeler ile ceza koşulunun tahsilinde, önce yersiz ödemelerin mahsubu yapılır.

5.5.   Örnekleme

5.5.1. Eczane tarafından Kuruma usulüne uygun şekilde hazırlanarak teslim edilen hasta alt bezi fatura ve eki belgeler (Sözleşmenin 5.1.4 numaralı maddesindeki faturalar hariç olmak üzere) % 10 örnekleme yapılarak incelenir.

Eczane sözleşme yapılması/yenilenmesi aşamasında hasta alt bezi faturalarının kontrolünde örnekleme yönteminin kullanılıp kullanılmaması hakkında tercihini Kuruma vereceği dilekçe ile bildirir. Tercihte bulunulmaması halinde örnekleme yöntemi kabul edilmiş sayılır.

5.5.2.Örnekleme yöntemini kabul etmeyen eczanelere ait fatura ve eki belgelerin tamamı incelenir.

5.5.3.Kurumca gerekli görüldüğü hallerde ilgili eczanelere ait fatura eki belgelerin tamamı incelenebilir.

5.6.   Ödeme dönemi

5.6.1.Usulüne uygun şekilde faturalandırılarak Kuruma teslim edilen faturalar teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde incelenerek, SUT’ta yer alan fiyatlar üzerinden ödenir.

5.6.2.Fatura dönemi içinde usulüne uygun şekilde faturalandırılarak, fatura teslim süresi içinde Kuruma teslim edilmiş ancak 60 (altmış) günün sonunda Kurum taşra teşkilatı tarafından inceleme işlemlerinin sonuçlandırılamaması sebebiyle ödenmemiş olan fatura bedellerinin tamamı, eczaneye avans olarak ödenir.

Fatura ve eki belgeler, fatura teslim tarihinden itibaren üç ay içinde incelenerek avans hesabı kapatılır. Yapılan inceleme neticesinde reçete ve eki belgelerde eksiklik tespit edilerek faturadan kesinti yapılması halinde eczanenin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan eczaneler için genel hükümlere göre tahsil edilir.

5.7. Ödemelerin Durdurulması       

Bu  Sözleşme kapsamında eczaneye  yapılacak ödemeler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Kurumca durdurulabilir.

6.SÖZLEŞMENİN FESHİ VE CEZA KOŞULLARI

6.1.   Sözleşmenin Feshini Gerektiren Diğer Hususlar

6.1.1.Taraflar, 30 (otuz) gün öncesinden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla, sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeksizin her zaman feshedebilir. Sözleşmenin eczane tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi halinde 6 (altı) ay süreyle tekrar sözleşme yapılmaz.

6.1.2.Eczanenin ruhsatının Sağlık Bakanlığınca iptal edilmesi halinde,   iptal tarihinden itibaren MEDULA ekranı kapatılarak reçeteleri kabul edilmez.

6.2.   Ceza Koşulu Uygulanacak Fiiller

6.2.1.Eczane ve mesul müdüre ilişkin değişikliklerin bildirilmemesi halinde eczaneye 500 (beşyüz) TL ceza koşulu uygulanır.

6.2.2.Sözleşmenin (3.2.9) maddesi gereği eczanenin, bayisi olmadığı ve/veya bayilik süresi dolduğu halde malzemeleri karşılaması halinde reçete tutarının 2 (iki) katı kadar ceza koşulu uygulanır.

6.3.   Ceza Koşulu ve Fesih Gerektiren Fiiller

6.3.1.Alınması gereken katılım payının eksik tahsil edildiğinin ve/veya tahsil edilmediğinin tespit edilmesi halinde, eczane yazılı olarak uyarılır. 500 (beşyüz) TL tutarında ceza koşulu uygulanır. Fiilin tekrarı halinde 1 (bir) ay süreyle sözleşme askıya alınır.

6.3.2.Katılım payı alınmaması gereken kişilerden katılım payı tahsil edildiğinin tespiti halinde, tahsil edilen katılım payı eczaneden tahsil edilerek ilgili hasta/hasta yakınına iade edilir, eczane yazılı olarak uyarılır ve 500 (beşyüz) TL tutarında ceza koşulu uygulanır. Fiilin tekrarı halinde 1 (bir) ay süreyle sözleşme askıya alınır.

6.3.3.Eczane tarafından Kuruma fatura edilen reçete arkasında bulunması gereken hasta/hasta yakınma ait imzanın hasta/hasta yakınına ait olmadığının tespit edilmesi halinde, ilgili reçete bedelinin 2 (iki) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrar edilmesi halinde malzeme bedelinin/bedellerinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak, l(bir) ay süreyle sözleşme askıya alınır. Ancak, hastamn reçete muhteviyatı malzeme/malzemeleri aldığını beyan etmesi durumunda bu madde hükmü uygulanmaz.

6.3.4.Eczane tarafından reçete veya hasta seçimi yapıldığının ve/veya hastalara ait bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşıldığının tespiti halinde, ilk tespitte yazılı olarak uyarılır, ikinci tespitte 2 (iki) ay süreyle sözleşme askıya alınır.

6.3.5.Belirtilen sürelerin sonunda malzemenin teslim edilmemesi halinde malzeme bedelinin 2 (iki) katı kadar ceza koşulu uygulanarak eczane yazılı uyarılır. Tekrarı halinde malzeme bedelinin 10 (on) katı kadar ceza koşulu uygulanır. 6(altı) ay süreyle sozleşme askıya alınır.

6.3.6.Eczane tarafından reçete sahibinin kurallara uygun yazılmış reçete ve raporunda yer alan malzemenin hastaya bedeli karşılığında satıldığının tespiti halinde, malzeme bedelinin 5(beş) katı kadar ceza koşulu uygulanır. Reçete içeriği malzemenin hastadan bedeli alınıp aynı zamanda Kuruma fatura edilmesi halinde malzeme bedelinin 10(on) katı ceza koşulu uygulanarak sözleşmesi feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.3.7.Kurum ile sözleşmesi feshedilen eczanenin karşılamaya devam ettiği reçetelerin, Kurum ile sözleşmeli bir başka eczane tarafından Kuruma fatura edilmesi halinde fatura eden eczaneye söz konusu reçete/reçetelerinin 10(on) katı ceza koşulu uygulanır, ilgili eczane yazılı uyarılır. Tekrarı halinde söz konusu reçete/reçetelerinin 20(yirmi) katı ceza koşulu uygulanır, eczanenin sözleşmesi 6 (altı) ay süreyle askıya alınır.

6.3.8.Reçetelerdeki ıslak imzanın eczacıya ait olmadığının Kurum tarafından tespit edilmesi halinde ilgili eczacı uyarılır, reçete bedelinin 10(on) katı ceza koşulu uygulanır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20(yirmi) katı ceza koşulu uygulanır sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.3.9.Eczacı veya eczanede çalışanlar tarafından reçete/reçete eki belgede tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde, reçete tutarının 10 (on) katı ceza koşulu uygulanır. Eczane uyarılır. Tekrarı halinde reçete tutarının 20 (yirmi) katı ceza koşulu uygulanarak, sözleşmesi feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.3.10.Eczacı veya eczanede çalışanlar tarafından sahte reçete/reçete eki belgenin (sahte barkod, sahte reçete veya sahte rapor vb.) Kuruma fatura ettiğinin tespit edilmesi halinde reçete tutarının 10(on) katı tutarında ceza koşulu uygulanır. Tekrarı halinde reçete tutarının 20 (yirmi) katı ceza koşulu uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.3.11.Kurumca yapılan incelemeler neticesinde provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete kaydı yapılarak Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak, sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.

6.3.12.Kurum tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde istenilen bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi, inceleme ve denetime engel olunması denetimle görevli olan memurların görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan eczanelere, Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesi saklı olmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 102.maddesinin 1. Fıkrasının (ı) bendinde yer alan yaptırımlar uygulanır.

6.4. Ceza Koşulları ve Fesih İşlemlerine İlişkin Diğer Hükümler

6.4.1. Ceza koşulu ve/veya fesih uygulamasını gerektiren bir fiilin tespiti halinde 20 (yirmi) iş günü içinde eczaneden yazılı savunma istenir. Savunma talep yazısının tebliğ tarihinden^'” itibaren 10 (on) iş günü içinde eczane savunmasını verir. Kurum gerekli gördüğü hallerde bu süreyi uzatabilir. Kurum müfettişlerince yapılan inceleme veya soruşturmalarda, müfettişlerce savunma alınmış olması halinde aynı konuya ilişkin olarak Kurumca yeniden savunma istenmez.

6.4.2.Süresi içerisinde savunma verilmemesi veya verilen savunmanın değerlendirilmesi sonucunda ceza koşulu ve/veya fesih uygulanmasına karar verilmesini müteakip eczaneye gerekli tebliğ yapılır. Eczane, ceza koşulu ve fesih işleminin tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde Kurumun taşra teşkilatına itiraz edebilir. İtirazlar feshin ve ceza koşulunun uygulanmasını durdurmaz. İtirazlar, mücbir sebepler dışında 15 (onbeş) iş günü içinde Kurum taşra teşkilatınca karara bağlanır. Ceza koşulu, uyarı ve feshe ilişkin işlemlerde tebliğ tarihi esas alınır.

Konu ile ilgili olarak mahkemeye başvurulmuş olması, ceza koşulunun takip ve tahsili ile feshin uygulanmasını durdurmaz.

6.4.3. Bu Sözleşmenin (6) başlıklı bölümündeki ceza koşullarından;

a)(6.3.1),(6.3.2),(6.3.3),(6.3.5),(6.3.6), (6.3.9), (6.3.10),(6.3.11) maddelerdeki ceza koşulları reçete bazında değerlendirilir.

b)(6.3.12) maddelerdeki ceza koşulları inceleme dönemi olarak değerlendirilir.

c)(6.3.4),(6.3.7),(6.3.8) maddedeki ceza koşullan fatura dönemi olarak değerlendirilir.

6.4.4. Eczane tarafından sözleşmenin (6.4.3) maddesinin (a) bendinde belirtilen fiil/fiillerden,bir fatura dönemi için uygulanacak ceza koşulunun hesaplanması reçete bazında yapılır. Bir reçetede birden fazla usulsüz fiilin tespit edilmesi durumunda ceza koşullarından en yüksek olanı esas alınır.

Bir fatura döneminde ceza koşulu gerektiren fiil/fiillerin birden fazla reçetede tespit edilmesi halinde belirlenen ceza koşulu her bir reçete için ayrı ayrı hesaplanıp bu bedeller toplanmak suretiyle tahsil edilir.

Yine aynı sözleşme döneminde, sözleşmenin (6) başlıklı maddesinde belirtilen fiil/fiillerden sözleşmenin feshini gerektiren birden fazla farklı fiilin işlendiğinin tespiti halinde uzun olan fesih süresi uygulanır.

6.4.5.Sözleşmenin (6) başlıklı maddesinde belirtilen ilgili fiil/fiillerin gerçekleştirildiğinin tespiti halinde eczane yazılı olarak uyarılır. Tebliğ tarihi esas olmak üzere bir sene içinde aym fiil/fiilin gerçekleşmesi ikinci tekrar olarak değerlendirilir.

6.4.6.Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki dönemlere ait olup Kuruma teslim edilmiş reçetelerde aynı fiilin tekrarının tespiti halinde ceza koşulu uygulanır.

6.4.7. Kurum tarafından sözleşmesi feshedilmiş eczane ile feshe neden olan fiilere bağlı olarak oluşan Kurum alacaklan tahsil edilmeden ve fesih süresi tamamlanmadan yeni bir sözleşme yapılmaz.

6.4.8. 5237 sayılı Kanunda belirtilen ve Kurum zararına neden olan nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiğinin kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit görülmesi şartıyla, söz konusu fiillerin eczacı veya çalışanları tarafından işlendiği durumda ilgililerin herhangi bir şekilde faaliyette bulunduğu eczane ile hiçbir şekilde sözleşme yapılmaz, kesinleşmiş mahkeme kararının beklenmesi, sözleşmede belirtilen ceza koşulu ve/veya fesih sürelerinin uygulanmasına engel olmaz.

6.4.9. Sözleşmede ceza koşulu veya fesih uygulamasını gerektiren fiillerin 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yönünden de suç oluşturması halinde ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

6.4.10. Fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre dolduğunda, feshe ilişkin yargı süreci devam etse dahi, Kurum alacaklarının tahsil edilmiş olması şartıyla, eczacımn talebinin, Kurum tarafından uygun görülmesi halinde sözleşme yapılabilir.

6.4.11.Eczane sahibi ve mesul müdürün aynı kişi olmadığı durumlarda, her ikisi de fesih/uyarı ve ceza koşullarına ilişkin hükümlerden doğan borçlardan müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

6.4.12. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüklerince görevlendirilen yasal denetçiler tarafından eczanede yapılan denetimlerde bu sözleşmenin feshini ve/veya cezai şart gerektiren hususlarının tespit edilerek Kuruma bildirilmesi halinde, bu durum Kurum tarafından değerlendirilerek fesih hükümleri ve süreleri ile cezai şartlara ilişkin işlem yapılır.

6.4.13. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Bölge Eczacı Odaları tarafından yapılan denetimlerde, bu sözleşmenin feshini ve/veya cezai şartı gerektiren hususların tespiti halinde bu hususlar Kuruma bildirilir. Yapılan bildirim Kurum tarafından değerlendirilerek yukarıda belirtilen fesih hükümleri ve süreleri ile cezai şarta ilişkin işlem yapılır. Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız olduğuna ilişkin karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır.

7.İNCELEME VE DENETİM

Kurum, eczane ve fatura edilen tıbbi malzemeler ile ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanları isteme, inceleme, kopyalama alma, eczacının, eczane çalışanlarının ya da sağlık hizmeti sunucularının bilgisine başvurma ve denetim yetkisine sahiptir. Kurum bu yetkisini, uygun gördüğü zamanlarda, Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol hükümleri doğrultusunda kullanabilir.

8.SÖZLEŞMEYLE İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER

8.1.   Kurum tarafından eczaneye yapılacak ceza koşulu ve/veya uyarı ve/veya fesih cezaları ile ilgili tebligatlar sözleşmede belirttiği adresine, eczane tarafından Kuruma yapılacak  bildirimler ise Kurumun ilgili taşra teşkilatına, 7201 sayılı “Tebligat Kanunu” hükümlerine göre yapılır.

8.2.Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar eczaneye yapılmış sayılır. Adres değişikliği halinde, Kuruma bildirilen son adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır. Adres değişikliğinin Kuruma bildirilmemiş olması halinde sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

8.3.Eczane, Kurumdan doğmuş ve doğacak alacaklarını hiçbir suretle başka bir eczane ve/veya gerçek ve/veya tüzel kişilere devir ve temlik edemez.

8.4.Sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim harç ve masraflar satış eczaneye aittir.

8.5.Sözleşme için TEB tarafından eczanelerden herhangi bir sözleşme ücreti alınmaz.

9.MÜCBİR SEBEP

Eczaneden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, hizmetin yerine getirilmesine engel nitelikte olması, eczanenin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 15 (onbeş) gün içinde eczacının Kuruma yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir.

a)Doğal afetler,

b)Kanuni grev,

c)Genel salgın hastalık,

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

d) Gerektiğinde Kurum tarafımdan kabul edilecek benzeri diğer haller.

10.YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, ANKARA ili mahkeme ve icra daireleri / sözleşmeyi yapan taşra teşkilatının bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

11.YÜRÜRLÜK

11.1.Bu sözleşme,…/… /2017 tarihinden, 31/12/2017 tarihine kadar geçerlidir.

11.2.İmzalanan sözleşmeler, Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında, her takvim yılının 15 Aralık günü mesai bitimine kadar sözleşme taraflarından birisi feshi ihbar etmediği taktirde aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır.

12.YÜRÜTME

12.1. Bu sözleşmenin imzalanması ve yürütümü Kurum taşra teşkilatı tarafından yapılır.

12.2 . ….(  …….  ) sayfa, iki nüsha ve eki 8 (sekiz) belge olarak düzenlenen bu sözleşme

metni, taraflar arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmıştır. Sözleşmenin bir nüshası eczanede ve bir nüshası da Kurum taşra teşkilatında saklanır.

Eczane Mesul Müdürü                                         Sosyal Güvenlik Kurumu

Adı -Soyadı İmza

İmza Tarihi: …/…/20…

Eczane Sicili:

Eczane Adresi ve Kaşesi:

EKLER:

Ek-6/1: İstenecek Belgeler

Ek-6/2: Sözleşme Başvuru Formu

Ek-6/3: Eczane Taahhütnamesi Örneği

Ek-6/4: Hasta İşlem Formu

Ek-6/5: Hasta Taahhütnamesi Örneği

Ek-6/6: Eczane Sözleşmesi Dönem Fatura Teslim Üst Yazısı Örneği

Ek-6/7: Kaşe örneği Ek-6/8: Tıbbi malzeme listesi

SÖZLEŞME YAPMAK İÇİN ARANAN BELGELER FORMU NO

BELGE ADI

AÇIKLAMA1Sözleşme Başvuru FormuBu Sözleşmenin Ekinde yer alan Ek-6/2

Formu2Eczane Mesul Müdürü imza sirküleri, kimlik fotokopisiNoter tarafından onaylanmış olmalıdır3Eczane mesul müdürünün İl sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenmiş mesul müdürlük belge ve eczane ruhsat fotokopisiNoter onaylı/ Düzenleyen İl sağlık müdürlüğü tarafından onaylı4Eczane mesul müdürüne ilişkin adli sicil kaydını gösterir belgeAslı5Eczane tarafından imzalanmış ek te yer alan taahhütAslı

Eczane Mesul Müdürünün                                        Kontrolü Yapan Kurum Yetkilisi

Adı Soyadı:                                                           Adı Soyadı:

Eczane Kaşesi:                                                       Görevi:

İmza:                                                                   İmza:

Tarih:                                                                   Tarih:

SÖZLEŞME BAŞVURU FORMUEczanenin adıEczane tanımlayıcı noVergi numarası

İLETİŞİM BİLGİLERİCadde/sokakBina/daire numarasıİlçe semtİlPosta koduTelefon no 1Telefon no 2Faks numarasıElektronik posta adresi

Eczane mesul müdürünün                     adı                                           soyadı

İmzası

Tarih

ECZANE TAAHHÜTNAMESİ

Kurumunuz tarafından sağlık hizmetleri karşılanan Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kişiler için sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete ve sağlık raporu ile ihtiyaç gösterilen ve tarafımızca temin edilen malzemelerin,

Hastaya intikalinde, ilgili hastanın Korunması Yasası ve yönetmeliklerinin öngördüğü şartlan yerine getireceğimizi,

Garanti belgesi, kullanma kılavuzuna sahip ürünlerin garanti belgesi ve kullanma kılavuzlarım hastaya vereceğimizi,

Eczanemizden istenen her türlü bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru olarak istenen süre içerisinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne intikal ettireceğimizi,

Garanti süresi boyunca ve satış sonrası bakım, onanm hizmetlerini ve yedek parça teminini eczane aracılığı ile malzemenin bakım /onarım işlemleri ile ilgili servise ya da üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım giderinin hastadan talep edilmeksizin eksiksiz olarak tarafımızca yerine getirileceğini,

Genel sağlık sigortalılarına ait tıbbi bilgilerin gizliliği ile ilgili geçerli yasal gerekliliklere uymanın gerektiğini ve kişisel veri niteliğindeki bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmayacağımı,

Aksi halde, ithalat rejimi Kararlan ve Yönetmeliği ile Hasta Kanununda öngörülen müeyyidelerin eczanemize uygulanmasını ve hakkımızda diğer lüzumlu tedbirlerin alınmasını kabul ve taahhüt ederiz. (Tarih)…./…./

Eczane Adı:

Adresi:

Telefon numarası:

Kaşe

Eczane Mesul Müdürünün

Adı-Soyadı

İmza

HASTA İŞLEM FORMUTC kimlik noHasta adı soyadıHasta telefon noHasta adresiMALZEMELERSUT koduSUT ADITESLİM TARİHİMalzemeleri teslim alanınEczane kaşesiHasta/hasta yakını TCkimlik noHasta/hasta yakını adresi/telefon noAdı soyadıTarih imza

HASTA TAAHHÜTNAMESİ

Tıbbi Malzeme Adı            :

SUT Kodu                        :

SUT Miad Süresi               :

Yukarıda bilgileri verilen, ………….. isimli eczaneden talep ettiğim, malzeme ile

aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen malzemenin daha önceden bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmek suretiyle;

– Temin etmediğimi

-Temin ettiğimi ancak SUT’ ta belirlenmiş olan miad süresinin dolduğunu,

aksi durumun tespiti halinde her türlü hukuki ve maddi sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu kabul ve beyan ederim.   Tarih …./…./….

Hasta Adı-Soyadı

Genel Sağlık Sigortalısının          :

Adı-Soyadı / T.C. Kimlik No        :

Hastanın                                   :

Adı-Soyadı                                :

T.C. Kimlik No                           :

Yakınlığı                                   :

Adres :

Cep Tel                                    :

Bu taahhüttün yukarıda kimlik bilgileri bulunan …………. tarafından ………………..adlı malzemenin teminine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmek suretiyle karşılamadığına ilişkin taahhütnamenin, gerçeğe aykırı olduğunun bu sözleşmeye taraf Kurum tarafından tespiti halinde geçerli olacağını hiçbir sebep veya nedenle amacı dışında hasta tarafından verilecek taahhütü kullanmayacağımızı kabul ve beyan ederiz. (Tarih)…./…./

Eczane Adı:/Adresi:

Telefon numarası:

Eczane Kaşe :

Eczane Mesul Müdürü İmzası

ECZANE SÖZLEŞMESİ DÖNEM FATURA TESLİM ÜST YAZISI

Kurumunuz tarafından sağlık hizmetleri karşılanan Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kişiler adına sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete ve sağlık raporu ile ihtiyaç gösterilen malzemelerle ilgili Kurumunuz  ile Eczanem arasında …/…/……tarihinde imzalamış olduğum, Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi hükümlerine istinaden temin ettiğim fatura muhteviyatlarının ……..Bankası şubesi …….    hesap numarasına ödenmesini arz ederim.

Eczane İsmi:

Eczane Mesul Müdürü Adı ve Soyadı:

Eczane Adresi:

Tarih ve İmza:

Ekler: 1- İcmal Listesi

2-.…adet Fatura ve ekleri

EK-6/7…………………….ECZANESİ

Malzeme Vücut Tarafı (varsa) :

SUT Kodu:

Müracaat Tarihi:

Hasta T.C. Kimlik No :

Tel No veya Adres:

İmza:

…………….tarihinde teslim aldım.

Adı Soyadı:

İmza:

T.C. Kimlik No:

TIBBİ MALZEME LİSTESİ EK/8 için aşağıdaki dosyayı açınız.

Comments


bottom of page