top of page

SGK:ECZANE FATURALARININ VE EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA DUYURU


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

DUYURU

ECZANE FATURALARININ VE EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI

HAKKINDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutan 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Fatura ve faturaya dayanak oluşturan belgelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin olarak 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda “… Kurum, uygun gördüğü sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerden verdikleri hizmete ilişkin fatura ve benzeri belgeleri 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer242 nci maddesine uygun olarak elektronik ortamda düzenlemelerini ve bunların dayanağı belgelerle birlikte elektronik ortamda göndermelerini isteyebilir. …” düzenlemesi yer almaktadır. Kurumumuz elektronik fatura alıcısı olarak sisteme tanımlanmış olup, uygulanması    gereken     usul    ve    esaslar    Kurum     internet    sitesinde “htto://www.sek.eov.lr/wDs/Dorlal/sel(/tr/kurumsal/e-fatura” adresinde duyurulmuştur.

Kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması, bürokrasinin azaltılması ve kırtasiyeciliğin önüne geçilmesi bakış açısıyla, fatura eki belgelerin de elektronik ortamda alınması amacına yönelik olarak çalışmalar sürmektedir.Elektronik imzalı reçete ve rapor düzenlenmesine ilişkin düzenlemeler sonucunda Kurumumuza aylık fatura edilen reçetelerin %90’dan fazlası elektronik ortamda düzenlenir hale gelmiştir. Faturaya dayanak oluşturan ancak elektronik ortamda düzenlenmeyen reçete ve benzer belgelerin de Kuruma elektronik ortamda iletilebilmesi amacıyla;belgelerin tarayıcı, fotoğraf makinesi, cep telefonu gibi görüntüleyici aygıtlar kullanılarak elektronik ortama aktarılması, aktarılan belgelerin elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi ve Kurumca kontrollerinin sistem üzerinden yapılmasına yönelik MEDULA sisteminde düzenlemeler başarılı pilot çalışmalarını takiben 01/07/2019 tarihinde uygulamaya açılmıştır.Elektronik ortamda düzenlenmeyen belgelerin elektronik ortama aktarılarak Kurumumuza gönderilmesi yöntemi hâlihazırda Kurumumuzla sözleşmeli hastanelerin faturalarında zorunlu olup, sözleşmeli eczaneler tarafından da kullanılması 01/03/2020 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilecektir.

Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerce fatura ve faturaya dayanak olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve elektronik ortama aktarılarak Kuruma gönderilmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemelere ilişkin varsa altyapı eksikliklerinin giderilmesi, iş süreçlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli hallerde ilgili kamu kurumları tarafından yapılan bildirimlerin yakından takip edilmesi gerekmektedir.

Tüm ilgililere duyurulur.

kurum yazısı:


Comments


bottom of page