top of page

SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün'ü Makamında Ziyaret Ettik


Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


27.10.2023 tarihinde SGK Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Ertüzün makamında ziyaret edilerek senelerdir protokolde hatalı olarak uygulanan tüm satışlarımız üzerinden iskonto yapılması yanlışlığının kaldırılması sendika olarak talep edilmiştir.

Ayrıca EYT kapsamında olan meslektaşlarımızın bazı il müdürlüklerince Eczacı odalarına yapılan kayıt üzerinden Bağkur prim borcunun hatalı hesaplanması ve bu durumda olan meslektaşlarımızın yaşadığı mağduriyet paylaşılmıştır.

Başkana sunulan dosya aşağıda bilgilerinize sunulur.


TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

26/10/2023

TEİS2023-140


Sayın;

İsmail ERTÜZÜN


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

BAŞKAN YARDIMCISI

ANKARA


Konu : Serbest eczacılardan sözleşme imzalama/yenileme sürecinde ekonomik verilerini ihtiva eden Eczacı Hasılat Bilgi Formu vb. yazılı/basılı evrak istenmesi uygulamasına son verilmesi talebimiz hk.


Bilindiği üzere üyelerimiz ve meslektaşlarımız Kurumunuz kapsamındaki hak sahiplerinin ilaçlarını temin edebilmek amacıyla her yıl tip sözleşme imzalamaktadır. Sözleşme yenileme sürecinde eczacılardan Kurumunuza yapacakları iskonto oranlarını belirlemek amacıyla bağlı oldukları vergi dairesinden ya da E-devlet üzerinden aldıkları Eczacı Hasılat Bilgi Formu’nu ibraz etmeleri istenmektedir.


Serbest eczacıların Kurumunuza yaptıkları satış hasılatları Kurumunuz kayıtlarında mevcut olmasına rağmen her yıl Eczacı Odalarının ve Kurumunuzun çok sayıda çalışanının rahatça görebileceği ve erişebileceği şekilde mali bilgilerini paylaşmak zorunda bırakılması yersizdir.


Zira bu bilgiler Kurumunuz tek çatı altında birleşmeden önce ve katma bütçeli idarelerin personeli SGK çatısı altına geçmeden önce eczane cirolarını tespit etmek için o dönemin şartlarına uygun olarak bulunup uygulanan bir yöntem olup, bu yöntemin her türlü bilgiye elektronik ortamda artık ulaşılabildiği için sonlandırılması gerekmektedir. Kurumunuz kayıtlarında mevcut olan bilgilerin ayrıca yazılı olarak talep edilmesi bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini kolaylaştırmakta ve veri sorumlusu olarak Kurumunuzun bu verilerin korunmasını sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı şüphesini uyandırmaktadır.


Yaşanan sorun hakkında Sendikamız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvurulmuş (EK 1), cevabi yazıda hukuka uygun bir kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirildiğinin kabulü için 6698 sayılı Kanun hükümlerinin yanı sıra işleme faaliyetinin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiği, bu sebeple Kurumunuzca değerlendirme yapılması gerektiği belirtilmiştir (EK 2). 13/04/2023 ve 13/06/2023 tarihlerinde Kurumunuza başvurulmuş, ancak bugüne kadar bir cevap alınamamıştır.


Eczacıların hasılat bilgilerinin kişisel veri niteliğinde olduğu sabit olup eczacıların ilacın %90’ının alıcısı konumundaki Kurumunuz ile sözleşme imzalayabilmek için bu verileri paylaşmaları zorunlu kılındığından verilerin açık rıza ile işlendiğinin kabulü de mümkün değildir.


Öte yandan; serbest eczacıların Kurumunuza uyguladıkları indirim oranları belirlenirken sadece Kurumunuza yaptıkları satışların değil, kozmetik ürünler, gıda takviyeleri, mamalar, gözlükler, veteriner tıbbi ürünleri vb. tüm satışlarının esas alınması eczacıların kişisel çabaları ile elde ettikleri ekonomik başarılarının hakkaniyete aykırı olarak cezalandırılmasına neden olmaktadır.


Yukarıda kısaca izah ettiğimiz durumlar göz önünde bulundurularak; serbest eczacıların Kurumunuza uyguladıkları indirim oranları belirlenirken sadece Kurumunuza yaptıkları satışların esas alınmasını, sözleşme imzalama/yenileme sürecinde Kurumunuz kayıtlarında mevcut olması sebebiyle eczacılardan Eczacı Hasılat Bilgi Formu vb. yazılı/basılı evrak istenmesi uygulamasına son verilmesinin sağlanmasını ve sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini arz ve talep ederim.

EK: Kişisel Verileri Koruma Kurumu görüş yazısı


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page