top of page

SGK 2019/1 EK PROTOKOL METNİ YAYINLANMIŞTIR.


SGK 2019/1 EK PROTOKOL METNİ YAYINLANMIŞTIR.

Değerli Üyelerimiz,

TEB ile SGK arasında imzalanan 2019/1 Ek Protokol metni aşağıda bilgilerinize sunulur.

Kurum ile TEB arasında imzalanan 2019/1 Protokol hükümleri çerçevesinde 01/07/2019 tarihine kadar eczanelerle sözleşme yenilenecektir.

TEİS

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİGİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN EK PROTOKOL

2019/1

01/04/2016 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün,

Madde 1- Protokolün 3.2.6. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“3.2.6. Reçetelerde yazılan ilacın miktarı bir birimden (kutu, şişe vb.) fazla ise (bilgisayar çıktısı olan manuel reçeteler hariç) hekim tarafından miktarın ayrıca yazı ile de belirtilmesi gerekmektedir.”

Madde 2- Protokolün 3.2.7. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“3.2.7. Karşılanan reçetelerin MEDULA sistemine kaydı yapılır.”

Madde 3- Protokolün 3.2.8. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“3.2.8. Yurtdışı sigortalıları için, provizyon sisteminde müstahaklık sorgulaması yapılıncaya kadar, Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerince düzenlenmiş “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi’nin fotokopisi, bu sigortalılara ilişkin deneme ilaç provizyon çıktısı ve İTS ‘ye karekod bildirimi yapıldığına dair çıktı reçeteye eklenecek olup, ayrıca adlarına düzenlenen reçetelere sağlık yardım hakkını veren ülkenin adı yazılacaktır. Söz konusu reçetelerin Kuruma ibrazında bu Protokol ekinde (EK-3) bulunan form doldurulacaktır. Yurtdışı sigortalılarından T.C. Kimlik Numarası veya YUPASS ile MEDULA sisteminden provizyon alınan sigortalıların reçeteleri ise bu madde çerçevesinde değerlendirilmeyecek, diğer reçeteler gibi MEDULA üzerinden karşılanacaktır.”

Madde 4- Protokolün 3.2.14. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“3.2.14. Reçetelerde mutlaka teşhis veya ICD-10 kodu yer alacaktır. Teşhisin rapor ile belgelendiği durumlarda (ilacın ödenmesi için hekim tarafından teşhis olarak MEDULA sistemine özel kodlarla girilenler ve endikasyon uyumu arananlar da dahil olmak üzere) teşhis reçete üzerinde yok ise rapordaki teşhis reçete teşhisi olarak kabul edilir. Reçetede kullanımı endikasyon uyumuna bağlı ilaçlar hariç olmak üzere tek teşhis yazılması yeterlidir.”

Madde 5- Protokolün 3.2.15. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“3.2.15. Reçete hekim tarafından SUT’ ta belirtilen istisnalar haricinde elektronik (e-reçete) ortamda düzenlenecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından elektronik imza uygulamasının başlatılmasından sonra güvenli elektronik imza ile imzalanmamış olan e-reçeteler ve e-raporlar MEDULA sistemi tarafından kabul edilmeyecektir. E-reçete olarak düzenlenmiş reçeteler için aşağıdaki kurallar eczane tarafından uygulanacaktır.”

Madde 6- Protokolün 3.2.15.4. numaralı maddesi ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“3.2.15.4. Aşağıdaki ilaçlan ihtiva eden ve zikredilen hizmet sunucuları tarafından düzenlenen reçeteler (Kurum tarafından gerekli düzenlemeler tamamlanıncaya kadar) manuel olarak düzenlenebilir.”

Madde 7- Protokolün 3.2.15.5. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“3.2.15.5. Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçeteler için reçete çıktısı alınarak, barkodlar ve varsa fiyat kupürleri reçete çıktısına yapıştırılacaktır. Bu ürünlerin Ürün Takip Sistemine tanımlanması halinde, Kurumca yapılacak düzenlemelere uyulur.”

Madde 8- Protokolün 3.3. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

“3.3. Reçete İadesi

3.3.1. Reçete ve Eki Belgelerde;

a) Reçete üzerinde;

 1. Hastaya ait bilgilerin (ad, soyad, kimlik numarası),

 2. Hekime ait bilgilerin (ad, soyad, diploma numarası/ diploma tescil numarası, sağlık kurum/kuruluşunun adı, ilacın ödenmesi için gerekli ise uzmanlık dalı),

 3. Hekimin imzasının,

 4. Reçete düzenlenme tarihinin,

 5. Reçete kayıt defteri protokol numarasının veya MEDULA takip numarasının,

 6. ICD 10 kodunun veya reçete teşhisinin (reçete ekinde teşhisi belirtir rapor yok ise, reçetede kullanımı endikasyon uyumuna bağlı ilaçlar hariç olmak üzere tek teşhis yazılması yeterlidir,)

 7. Protokolün (3.2.9) numaralı maddesinde yer alan ilaçlarla ilgili endikasyonuna ait teşhis bilgilerinin,

 8. Bilgisayar çıktısı olarak düzenlenenler hariç olmak üzere manuel reçetelerde bir birimden fazla reçete edilmiş ilaca ait yazı ile belirtilmiş birim adedinin,

 9. Hekim, hasta, tarih, protokol no, ilaç ile ilgili bilgilerde değişiklik, iptal veya karalama var ise değişikliğe ilişkin hekim onayının (kaşe ve imza),

 10. SUT ve eki listeler gereği reçete üzerinde belirtilmesi gereken ilaca ait özel şartlan tanımlayan ibarelerin, değerlerin veya kullanım sürelerinin,

 11. Yatan hastalara ait reçetelerde “Eczanemizde yoktur. Yatan hasta” kaşesi ve Başhekimlik onayının,

Bulunmaması,

 1. Reçetedeki barkod etiketi üzerindeki hekim ile reçeteyi yazan hekimin farklı olması,

 2. Reçetede yazılı hekim bilgisinin sehven yanlış girilmesi,

b) Reçete arkasında;

 1. İlaç/ilaçlan alan kişinin adı, soyadı, reçete sahibi veya birinci derece yakını dışındaki kişilerce alınmış ise T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası ve imzasının ” …. kalem/kutu ilacı aldım.” ibaresinin,

 2. Eczane kaşesi ve eczacı imzasının,

 3. Farmasötik eşdeğer verilmesi halinde eşdeğer kaşesinin ve eczacı imzasının, (provizyon sisteminde eşdeğer ürün grubu sütununda yer almayan ilaçlar),

 4. Bölge eczacı odası koordinasyonunda dönüşümlü karşılanan reçetelere ilişkin oda onayının,

Bulunmaması,

c) Reçete ekinde;

 1. SUT gereği manuel reçete ekinde bulunması gereken belgelerin veya e-reçete ekinde bulunması gereken belgelere ilişkin bilgilerin (sağlık raporu, tahlil/tetkik belgesi, güvenlik ve endikasyon dışı ilaç kullanım izni vb.) bulunmaması,

 2. YUPASS’a kayıtlı olmayan ülkeler için yurtdışı sigortalılara ait belgelerin eksik olması veya süresinin dolmuş olması,

 3. Sağlık Bakanlığı tarafından Beşerî Tıbbi Ürünler Ambalajlama ve Etiketleme Yönetmeliği ile karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ilaçlar ile şeker ölçüm çubukları, insülin kalem iğne uçlan ve karekod uygulaması kapsamı dışında kalan tüm ürünlere ait kupürlerin bulunmaması (1 Nisan’dan başlayan sözleşme dönemi boyunca yalnızca iki defaya ve ilk 2 (iki)tespit edilen reçeteye mahsus olmak üzere),

d) Reçete eki belgelerde;

 1. İlaç kullanım raporunda hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları bulunması,

 2. İlaç kullanım raporunda SUT hükümlerine göre bulunması gereken, ilacın

teşhis, etken madde, kullanım süresi, ilgili hekim onayı, tedavi şeması, ICD-10 kodu veya ödenmesi için SUT’ ta özel düzenlenmiş kriterlerin (tedavi geçmişi, tahlil sonuç bilgileri, ilaca başlama ve sonlandırma kıstasları, endikasyon uyumu vb.) bulunmaması veya bulunan bilgilerin rapor içeriğiyle çelişki oluşturması,

Durumlarında, reçete ve ekleri tekrar fatura edilmeyecek şekilde iptal edilerek düzeltilmek üzere iade edilir.

Faturanın hatalı tasnif edildiğinin, fatura üzerinde yer alan bilgilerin sistemle uyumlu olmadığının veya fatura bilgilerinde eksiklikler bulunduğunun fatura kontrol aşamasında tespiti halinde söz konusu fatura ve eki belgeler düzeltilmek üzere eczaneye iade edilir.”

Madde 9- Protokolün 3.4. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve EK-5 numaralı ekte yer alan form EK-1 ‘deki şekilde değiştirilmiştir;

“3.4. Eczacı indirim oranları, bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır;

966.000 TL’ ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından % 0 indirim,

966.001 TL ile 1.242.000 TL arasında satış hasılatı olan eczaneler tarafından % 0,75 indirim,

1 .242.001 TL ile 2.070.000 TL arasında satış hasılatı olan eczaneler tarafından % 2,20 indirim.

2.070.001 TL üzerinde satış hasılatı olan eczaneler tarafından % 2,75 indirim.

İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranlan uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılır.

Bununla birlikte bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden her reçete başına;

276.000 TL’ ye kadar satış hasılatı olan eczacıya 4,39TL (dört TL, otuz dokuz kuruş) ,

276.001 TL ile 552.000 TL arasında satış hasılatı olan eczacıya 3,67TL (üç TL, altmış yedi kuruş),

552.001 TL ile 966.000 TL arasında satış hasılatı olan eczacıya 2, 18TL(iki TL, on sekiz kuruş),

966.001 TL ile 1.242.000 TL arasında satış hasılatı olan eczacıya 1,09TL (bir TL, dokuz kuruş),

1.242.001 TL ile 1.656.000 TL arasında satış hasılatı olan eczacıya 72 Kuruş (yetmiş iki kuruş),

1.656.001 TL ile 2.070.000 TL arasında satış hasılatı olan eczacıya 57 Kuruş (elli yedi kuruş),

2.070.001 TL üzerinde satış hasılatı olan eczacıya 43 Kuruş (kırk üç kuruş),

hizmet bedeli ödenir.

Bir önceki yıl satış hasılatı olmayan ve yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı ve en yüksek hizmet bedeli uygulanır.

Ayrıca mobil reçeteler ile soğuk zincir ilaçlan içeren reçetelerde, reçete başı hizmet bedeli %50 artırımlı olarak ödenir.

Mobil reçetelerde ” Mobil Reçete Kaşesi” bulunması veya hekim tarafından “Mobil Reçete” ibaresinin yazılması zorunludur.

Yıllık reçete sayısında mücbir sebepler hariç, olağanüstü artma veya azalma olması halinde hizmet bedeli yeniden değerlendirilir.

2017 sözleşme döneminde, eczane indirim oranının ve reçete başı hizmet bedelinin belirlenmesinde, 6736 sayılı Kanun ile eczanelere verilen işletme kayıtlarının düzeltilmesi hakkı çerçevesinde düzenlenen faturalar nedeniyle oluşan satış hasılatı artışı dikkate alınmaz. 2016 yılı satış hasılatının (KDV hariç) belirlenmesinde, eczane tarafından ibraz edilen EK-5 formda belirtilmiş olması kaydıyla işletme kaydının düzeltilmesi için kesilmiş olan faturalar satış hasılatından eksiltilir. Buna ilişkin fatura fotokopisi EK-5 form ekinde ilgili vergi dairesine ve Kuruma ibraz edilir.

2019 sözleşme döneminde, eczane indirim oranının ve reçete başı hizmet bedelinin belirlenmesinde, 7143 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi ile eczanelere verilen işletme kayıtlarının düzeltilmesi hakkı çerçevesinde düzenlenen faturalar nedeniyle oluşan satış hasılatı dikkate alınmaz. 2018 yılı satış hasılatının (KDV hariç) belirlenmesinde, eczane tarafından ibraz edilen EK-5 formda belirtilmiş olması kaydıyla işletme kaydının düzeltilmesi için kesilmiş olan faturalar satış hasılatından eksiltilir. Buna ilişkin fatura fotokopisi EK-5 form ekinde ilgili vergi dairesine ve Kuruma ibraz edilir.”

Madde 10- Protokolün 4.2.3. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“4.2.3. Reçetelerin, faturaların ve fatura eki listelerin sorumluluğu Kurum tarafından teslim alınıncaya kadar (kimin tarafından teslim edildiğine bakılmaksızın) eczacıya aittir. Fatura Kuruma teslim edildikten sonra fatura eki belgelerin/reçetelerin eksik teslim edildiğinin eczacı tarafından fark edilmesi veya Kurum tarafından fatura kontrolünde tespit edilmesi durumunda eczacının Kuruma gerekçesi ile birlikte belgeler/reçeteleri ibraz etmesi halinde söz konusu evrak Kurum tarafından teslim alınır. Bir sözleşme dönemi içerisinde 3 (üç) ayrı faturada yapılan tespit için cezai şart uygulanmaz, sonrasında yapılan tespitlerde eksik teslim edilen reçete bedelinin %20’si tutarında cezai şart uygulanır.”

Madde 11- Protokolün 4.3.5. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“4.3.5. Örnekleme yöntemini kabul eden eczacı tarafından, İtiraz İnceleme Komisyonuna başvurulması halinde, Kurum tarafından örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda belirlenen fatura tutan için daha önce ödeme yapılmamış ise, fatura teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde alacaklarından mahsuben fatura tutarının tamamının ödemesi yapılır. Fatura teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde de reçetelerin tamamı incelenir. Eczane İtiraz İnceleme Komisyonu; sağlık sosyal güvenlik merkez müdürü veya görevlendireceği personel başkanlığında, sağlık sosyal güvenlik merkezinde görev yapan 1 (bir) sağlık hizmetleri sınıfı personeli ile reçetesi incelenen eczacı ve bölge eczacı odasından bir eczacı olmak üzere toplam 4 (dört) kişiden oluşur. Reçetesi incelenen eczacının İtiraz İnceleme Komisyonuna katılamaması halinde yazılı olarak yetkilendireceği başka bir eczacı komisyona katılabilir. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Eşitlik olması halinde genel müdürlükte oluşturulan itiraz inceleme üst komisyonuna gönderilir. Eczane İtiraz Değerlendirme Komisyonuna başvuruda bulunan eczacı ile Bölge Eczacı Odasının temsilcisi eczacı, Kurumca gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasını takiben elektronik ortamda komisyona katılabilir. İtiraz İnceleme Üst Komisyonuna gönderilecek olan itiraza konu belgelerin bir nüshası ilgili bölge eczacı odasına verilir.

Genel Müdürlük İtiraz İnceleme Üst Komisyonu; Kurumu temsilen 2 (iki) kişi, TEB’i temsilen 1 (bir) kişi olmak üzere toplam 3 (üç) kişiden oluşur. Kararlar oybirliği ile alınır. Bu konuda huzur hakkı ödenmez.

Örnekleme yöntemini kabul etmeyen eczacının reçeteleri Kurum tarafından incelenir ve komisyona gerek kalmaksızın sonuçlandırılır.”

Madde 12- Protokolün 5.2. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“5.2. Savunma

Bu protokolün (5) numaralı maddesinde yer alan fiillerin tespiti halinde 15 (on beş) gün süre verilerek eczacının yazılı savunması istenir. Talep edilmesi halinde soruşturmanın gizliliğine riayet edilerek savunma istenilen konuyla ilgili eczacının Protokol kapsamında yaptığı iş ve işlemlere yönelik bilgi ve belgelerin birer örneği eczacıya verilir. Savunma talep yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde eczacı savunmasını verir. Süresi içerisinde savunma verilmemesi halinde Kurumca işlemlere devam edilir. Kurum Müfettişlerince yapılan incelme veya soruşturmalarda savunma, Müfettişlerce alınır.

Sözleşme feshi, uyan ve cezai şartlara yapılacak itirazlar EK-7’de yer alan “Eczanelerin Sözleşmeden Kaynaklı Yaptırımlara İlişkin itirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” doğrultusunda değerlendirilir.

Müfettiş raporlarına yapılacak itirazlar, Kurum taşra teşkilatı tarafından değerlendirilir ve itirazın uygun bulunması halinde, itirazlar gerekçesi ile Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne iletilir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce de kabul edilmesi halinde itirazlar gerekçeleri ile birlikte raporu düzenleyen birimlere iletilir.”

Madde 13- Protokolün 5.3.2. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“5.3.2. Eczacının Kuruma fatura ettiği reçetelerde (e-reçete olarak düzenlenenler hariç) bulunması gereken ve reçete muhteviyatı ilaçların reçete sahibine ya da ilacı alana teslim edildiğine ilişkin imzanın, reçete sahibine veya ilacı alana ait olmadığının tespit edilmesi halinde, reçete bedelinin 2 (iki) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde reçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak hastanın veya ilacı teslim alan kişinin ilacı aldığını beyan etmesi durumunda bu madde hükmü uygulanmaz.”

Madde 14- Protokolün 5.3.4. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“5.3.4. Reçetede yazılı ilaç yerine farmasötik eşdeğer olmayan ilaç verilmesi durumunda 500 (beşyüz) TL’den az 1000 (bin) TL’ den fazla olmamak üzere ilaç bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanır. Bu maddenin uygulanmasında reçetenin karşılandığı tarihteki Kurum provizyon sistemindeki eşdeğer tablosu dikkate alınır.”

Madde 15- Protokolün 5.3.9. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“5.3.9. Kurumca yapılan incelemeler neticesinde Provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete kaydı yapılarak Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacıya ilk uyarı tebliğ edilir. İlk uyarının tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde fiilin tekrar işlendiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacıya ikinci uyan tebliğ edilir. İlk uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, ikinci uyandan sonra fiilin yeniden (üçüncü kez) işlendiğinin tespit edilmesi halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz. Ancak bu durumun sehven yapıldığının eczacı tarafından bildirilmesi ve Kurumca yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda sehven yapıldığının tespit edilmesi durumunda bu hüküm uygulanmaz.

Bu maddenin tekrara ilişkin hükmünün uygulanmasında Protokolün 6.4 numaralı maddesi dikkate alınmaz.”

Madde 16- Protokolün 7.1. numaralı maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“Eczacı sözleşmenin Kurumda kalacak nüshasının ön yüzüne protokol hükümlerini okuduğunu ve kabul ettiğini el yazısı ile yazarak imzalar diğer sayfaları paraflar.”

Madde 17- Protokolün 7.5. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“7.5. Eczanenin kapanması devredilmesi veya ruhsatının askıya alınması halinde; kapanma devir veya ruhsatın askıya alınma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer, Kapanış, devir veya askıya alınma işlemi 15 (on beş) iş günü içinde Kuruma bildirilir.”

Madde 18- Protokol eki EK-4 ‘ün 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“14. Sıralı Dağıtım sistemine tabi reçete grupları aşağıda belirtilmiştir.

a- Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,

b- İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,

c-Eritropoietin ve darbepoetin preparatlanm ihtiva eden reçeteler,

ç- Özel yada Kamu Diyaliz Merkezlerinde düzenlenmiş tüm reçeteler,

d- Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,

e- Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,

f- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel ve kamu huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler,

g- Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler,

h- Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar

ı- Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçlan içeren reçeteler.

i- Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler

j- Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri

k- Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler.

l- Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron, Deferasiroks)

m- TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar

n- Rituximab, Abatasept, Tofasitinibsitrat, Kanakinumab, Tosilizumab, Sertolizumab, Sekukinumab, Ustekinumab, Vedolizumab.”

Madde 19- Protokol eki EK-5 form aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

EK-5

ECZANE BİLGİ FORMU

ECZACININ

UNVANI                     : ……………………………………………………….. ECZANESİ

ADI SOYADI              : ………………………………………………………..

VERGİ KİMLİK NO     : ………………………………………………………..

T.C. KİMLİK NO         : ………………………………………………………..

YILISATIŞ HASILATI

(KDV HARİÇ TL)GELİR VERGİSİ

MATRAHI (TL)TAHAKKUK EDEN

VERGİ (TL)ÖDENEN VERGİ

(TL)7143 SAYILI KANUN

KAPSAMINDA

DÜZENLENEN

FATURA TUTARI

(KDV HARİÇ TL)7143 SAYILI KANUN

KAPSAMINDA

DÜZENLENEN FATURA

TUTARI HARİÇ SATIŞ

HASILATI (KDV HARİÇ

TL)20 …

Not:     1- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine onaylatılacaktır.

2- 7143 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen fatura var ise fotokopisi eklenecektir.

Madde 20 – Kurum ile TEB arasında imzalanan 2019/1 Protokol hükümleri çerçevesinde 01/07/2019 tarihine kadar eczanelerle sözleşme yenilenecektir. Bu tarihe kadar sözleşme yenilemeyen eczanelerin vermiş bulundukları reçete muhteviyatı ilaçlara dair işlemler mevcut sözleşme hükümlerine göre sonlandırılarak eczanenin sözleşmesi feshedilir.

Madde 21- Yedi sayfa, iki nüsha olarak düzenlenen bu Ek Protokol, 01/04/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 22/05/2019 tarihinde Kurum ile TEB arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup, bir nüshası Türk Eczacıları Birliğinde bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumunda saklanacaktır.

bottom of page