top of page

SENDİKAMIZCA DANIŞTAYDA 2 DAVA AÇILMIŞTIR.


Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


Sendikamızca Danıştay 10. Dairesinde ,Adalet Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği arasında 08/09/2023tarihinde imzalanıp 30/09/2023 tarihinde yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği Arasında Sağlık Yardımı Adalet Bakanlığınca Karşılanan Kişilerin Eczanelerden İlaç ve Tıbbi Malzeme Teminine İlişkin Protokol’ün eki EK-3’ün 7.maddesinin 2. ve 3. cümlelerinin yürütmelerinin durdurularak iptali istemli 26.10.2023 tarih ve 2023/5770 E. (Cezaevi Prot. 2023)esas nolu dava açılmıştır.


DAVA KONUSU MADDE:

"7.Reçete muhteviyatındaki ilaçların tamamı ilgili eczane tarafından karşılanacaktır. Sırası gelen eczane tarafından karşılanamayan ilaçlar için, üretimi olmadığı veya ithal edilmediği veya ecza depolarında bulunmadığı, üretici/ithalatçı firmadan veya en az iki ecza deposundan alınacak kaşeli ve imzalı belgeyle belgelendirilecek ve Reçete Teslimine Ait Tutanağa işlenecektir. Reçetede yer alan ancak sıradaki eczanede bulunmayan ilaçlar için, kurum tarafından anlaşmalı diğer eczanelerden ilaç araştırılacak, diğer eczanelerden ilaç temin edilebilmesi halinde reçeteli bedeli kadar tutar karşılayamayan eczanenin limitinden düşülecektir.”İkinci dava ise yine Danıştay 10.Dairesinde ,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun

18/09/2023 tarih ve E-24931227-000-224663820 sayılı “Eczaneler Arası İlaç Takası Hakkında” konulu yazısının yürütmesinin durdurularak iptali istemle 26.102023 tarih ve 2023/5769 E. (Kontrole tabi ilaç takası)esas nolu dava açılarak eczane hizmetimizin aksamasına ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki kanunumuzda ki TAKAS hakkımızın kaybolmasına aktif husumet ehliyetimizi kullanarak engel olmak istedik .


Bilgilerine saygılarımızla sunarız.


TEİS YÖNETİM KURULU


bottom of page