top of page

SENDİKAMIZDAN HATIRLATMA !


uyelerımızın dıkkatıne

SENDİKAMIZDAN HATIRLATMA!

11 MAYISTAN İTİBAREN GEÇERLİ SUT DEĞİŞİKLİKLERİ

Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere yeni değişikliklerin bazılarının geçerlilik tarihi 11 Mayıs olarak belirlenmiş olup, bu tarihte dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, ESKİ RAPORLARIN GEÇERLİLİK DURUMU İÇİN KURUMCA HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMAMIŞTIR.Konu takibimizde olup, Sendikamız tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Sizlerden gelen sorular üzerine SUT yayım tarihinden itibaren (4 Mayıs 2013) dikkat edilmesi gereken hususlar;

*Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi)   kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde en fazla 1 kutu ödenir.   Kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda ilacın bedeli   ödenir.

*Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT’ta yer alan genel   veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı   farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.

*Ancak ilaçların topikal   formları, serumlar, enteral ve parenteral beslenme ürünleri, tıbbi amaçlı   mamalar, diyaliz solüsyonları için bu fıkra ilk seferde en fazla bir aylık   doz olarak uygulanır.

*İlaçların parenteral formları ile majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilir.

*Majistraller için tedavi süresi ve tedavi amaçlı olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilir.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

11 MAYIS TARİHİNDEN GEÇERLİ OLAN SUT DEĞİŞİKLİKLERİ;

I-)Tebliğ’in 4.1.1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(3)   Reçetelerde hekimin adı soyadı, uzmanlık dalı veya yan uzmanlık dalı,   asistanlar için ihtisas yaptığı uzmanlık dalı veya yan uzmanlık dalı, diploma   numarası veya diploma tescil numarası bilgileri, ıslak imzası ile reçetenin   düzenlendiği sağlık kurum veya kuruluşunun adı mutlaka yer alacaktır.”

II-)-)Tebliğ’in 4.2.15 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler   yapılmıştır.

a)   Madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.15   – Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel ve dabigatran kullanım   ilkeleri”

b)   4.2.15.A numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(3)   Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik olarak belgelenmiş koroner   arter hastalığı, tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik   olay (iskemik inme) saptanan hastalardan asetil salisilik asit kullanamayan   (ASA intoleransı olduğu raporda belirtilen) hastalarda, kardiyoloji, iç   hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman   hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım   süresinin belirtildiği uzman hekim raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete   edilebilir. Raporun yenilenmesi halinde yukarıda belirtilen hususlar   geçerlidir.

III-)Tebliğ’in 4.2.17.D numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

Osteoporozda teriparatid kullanımı;

“(1) 65 yaş üstü hastalardan; T   skoru -3,5 ve daha az olan (L1-L4 veya kalça total) ve 2 veya daha fazla   kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuş hastalarda, bunların belirtildiği   6 ay süreli endokrinoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile   kullanılabilir. Tedavinin devamı için; ilk 6 ayda tedaviye cevap verildiğinin   kanıtlandığı endokrinoloji uzmanının bulunduğu en fazla 12 ay süreli yeni bir   sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Toplam tedavi süresi ömür boyu 18   ayı geçmeyecektir. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer uzman hekimler   tarafından da reçete edilebilir. Teriparatid kullanan hastalarda KMY ölçümü   yılda 2 kez yapılabilir.”

IV-)Tebliğ’in 4.2.28 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler   yapılmıştır.

a) 4.2.28.A numaralı maddesinin   birinci fıkrasının (ç) bendi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“ç) LDL düzeyinin 70 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda;   diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş Mİ, geçirilmiş inme,   koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort   anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda.

(4)   Rosuvastatinin 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, atorvastatin,   simvastatin ve pravastatinin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları,   fluvastatinin 80mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları   dahil) kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji uzman hekimlerince   düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilir.”

b) 4.2.28.B numaralı maddesinin   birinci fıkrasında yer alan “iç hastalıkları” ibaresinden sonra gelmek üzere   “, nöroloji” ibaresi eklenmiştir.

V-)Tebliğ’in 4.2.35 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Madde başlığı aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“4.2.35 – Nöropatik ağrı ve fibromiyaljide ilaç kullanım   ilkeleri”

b) 4.2.35 numaralı maddesinin   birinci fıkrasında yer alan “romatoloji” ibaresinden sonra gelmek üzere “,   ortopedi” ibaresi eklenmiştir.

c) 4.2.35 numaralı maddesinin ikinci   fıkrasında yer alan “nefroloji” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ortopedi”   ibaresi eklenmiştir.

ç) 4.2.35 numaralı maddesinin   dördüncü fıkrasında yer alan “(kombinasyonları dahil);” ibaresinden sonra   gelmek üzere “diyabetik nöropatik ağrı ve” ibaresi eklenmiştir.

d) Maddeye aşağıdaki beşinci fıkra   eklenmiştir.

“(5) Duloksetin; fibromiyalji ve   kronik kas-iskelet ağrısı tedavisinde romatoloji, ortopedi, fizik tedavi ve   rehabilitasyon ve algoloji uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin   düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete   edilebilir.”

Comments


bottom of page