top of page

SENDİKAMIZCA KONYA EMEKLİLER DERNEĞİ ŞUBESİ HAKKINDA GÖNDERİLEN UYARI YAZISI !


teis yeni

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Türkiye Emekliler Derneğinin Konya Şube Başkanı Gülhan ÇAĞLAR’ın “Pasaj içerisinde bir eczane açacakları, üyelerine katkı payı almadan ilaç verecekleri” şeklindeki hukuk dışı vaatler içeren basın açıklaması için TEİS Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan metin Türkiye Emekliler Derneği Başkanlığı’na gönderilmiştir.

Sizlerden gelen talepler doğrultusunda hazırlanmış olan uyarı yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

TEİS YÖNETİM KURULU

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Müvekkil Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczane sahibi eczacıların hak ve menfaatlerini tüm yasal zeminlerde korumak, kollamak ve geliştirmek üzere kurulmuş olup, bu amaçla her türlü girişim, başvuru ve faaliyetlerde bulunmaktadır.

Müvekkil Sendika üyesi eczacılardan edinilen bilgiye göre, derneğiniz Konya Şube Başkanı Gülhan ÇAĞLAR, eczacılık faaliyetleri ile ilgili bazı hukuk dışı vaatlerde bulunmuştur. http://www.kanalon.tv/video-play.php?Id=96617 adresli web sayfasında Gülhan ÇAĞLAR’ın basın mensuplarına “Pasaj içerisinde bir eczane açacakları, üyelerine katkı payı almadan ilaç verecekleri” şeklinde açıklamalarda bulunduğu yer almaktadır.

Derneğiniz Konya Şube Başkanın söz konusu beyanlarının bilgisizlikten kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Zira; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 1. maddesinde, eczane açmak ve işletmek için eczacı olmanın şart olduğu; 24. maddesinde, eczacıların kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak kurum veya şahıslarla açık veya gizli anlaşma yapmasının ve reçete toplamasının yasak olduğu, aksi halde eczacı ve aracılara idari para cezası uygulanacağı; 40. maddesinde, bu Kanunda yazılı usullere uygun ruhsatname almaksızın eczane açanların 3 aydan 1 seneye kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacağı, bu fiil eczacılık yapma hakkını haiz olmayanlar tarafından işlenirse verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı düzenlenmiştir.

Yine, eczacılık mesleğinde muvazaa yani eczacılık ruhsatının eczacı olmayan kişilerle anlaşarak kullandırılması, 6197 sayılı Kanun’un 6. maddesinde yasaklanmış ve muvazaalı olarak eczane açıldığının tespiti halinde, ruhsatnamenin iptal edileceği ve eczacının 5 yıl süreyle eczane açamayacağı düzenlenmiştir.

Öte yandan; katılım payının ezacılar tarafından tahsiline yönelik olarak; 5510 sayılı Kanun, Sağlık Uygulama Tebliği, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol ve pek çok yasal düzenleme mevcuttur. Nitekim; 5510 sayılı Kanunun ‘Katılım payı alınması’ başlıklı 68. maddesinin 6. fıkrası şu şekildedir:

“Katılım paylarını, gelir veya aylık alan kişilerin gelir veya aylıklarından, çalışanların ücret veya maaşlarından mahsup edilmek suretiyle veya eczaneler ile diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile tahsile ve katılım paylarının ödenme usulünü belirlemeye Kurum yetkilidir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, tahsil ettikleri katılım payı düşüldükten sonra kalan tutar ödenir.”

Mezkur Kanunun 69. maddesinde ise, katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler sayılmıştır. Dolayısıyla, emeklilerden katılım payı tahsili eczacılar yönünden keyfi bir uygulama olmayıp, yasal bir zorunluluktur. Aksine, bir uygulama eczacının cezai şart ödemesi ve SGK ile sözleşmesinin feshi sonucunu doğuracaktır.

Ayrıca, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 20. maddesinde, eczane olarak kullanılacak yerin özellikleri detaylı olarak belirtilmiş ve eczanelerin bağımsız dükkanlarda açılmasının, cephesi ve kapılarının cadde ve sokak üzerinde bulunmasının zorunlu olduğu vurgulanmıştır.

Sonuç olarak, derneğiniz Konya Şube Başkanı Gülhan ÇAĞLAR’ın “Pasaj içerisinde bir eczane açacakları, üyelerine katkı payı almadan ilaç verecekleri” şeklindeki hukuk dışı vaatlerini geri almasını ve rencide olan eczacı kamuoyundan özür dilemesini müvekkil Sendika adına vekaleten talep ederim.

Saygılarımla,

19/03/2015                                                         

TEİS Vekili                                                                                

Av. Yasemin ABASLI

Comments


bottom of page