top of page

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NDAN GELEN CEVAP YAZISI

Değerli Üyelerimiz,

Sizler tarafından iletilen şikayetler doğrultusunda ;Eczanelerde yapılan denetimler ve 3516 sayılı Kanun’a aykırılık sebebiyle uygulanan idari para cezaları hakkında sendikamızca ilgili Bakanlığa sendikamızca yazı başvuru yapılmıştır. https://www.teis.org.tr/post/sanayi-ve-teknoloji-bakanli%C4%9Fi-na-ba%C5%9Fvurumuz

Sanayi ve teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup "iptal hükümlerinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz av sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.” ifadesini kullanarak 08 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe gireceğini bildirmektedir.

Bu tür sorunla karşılaşan üyelerimizin istedikleri takdirde vakit geçirmeden sendikamıza başvurarak,hukuki yolları kullanmaları gerekmektedir.


TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)




T.C.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü


Sayı: E-58612532-622.02-2773999 05/08/2021

Konu: Görüş ve Teklifler

İlgi: Sendikanızın 08.07.2021 tarihli başvurusu


İlgide kayıtlı yazınızda özetle; Anayasa Mahkemesinin 04.03.2021 tarih ve ‘2019/47 E. Sayılı kararı ile 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesinde yer alan "damga süresi geçmiş" ibaresi ve (e) bendinin birinci cümlesinin iptal edilmesine rağmen Bakanlığımız görevlilerince mezkur maddelere dayanarak idari para cezaları uygulanmasının usulsüz olduğu, ayrıca söz konusu fıkralara istinaden uygulanan idari para cezalarında gerekçe gösterilmeden alt sınırdan uzaklaşıldığı, öte yandan 3516 sayılı Kanun'da e-portal üzerinden başvuru zorunluluğu olmadığı buna rağmen pek çok eczacının portalın yoğunluğu nedeniyle başvuru yapamadığı ve yeni ölçüler satın almak zorunda kaldığı, bu nedenle ülkemizdeki eczacıların her iki yılda bir yeni ölçü maliyetine sokulmasının büyük bir yük olduğu belirtilmektedir.


Başvurunuzda belirtilen Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararı 08/06/2021 tarihli 31505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup söz konusu kararda “İptal Kararının Yürürlüğe Gireceği Gün” hususu ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Bu kapsamda söz konusu kararda; "Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.” denilmekte, 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrasında da bu kural tekrarlanmak suretiyle Anayasa Mahkemesinin gerekli gördüğü hâllerde Resmî Gazete’de yayımlandığı günden başlayarak iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırabileceği belirtilmektedir. Bu kapsamda 3516 Kanun’un 15. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (c) bendinin birinci cümlesinde yer alan “...damga süresi geçmiş...” ibaresi ile (e) bendinin birinci cümlesinin iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararının ihlal edecek nitelikte görüldüğünden Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu kurallara ilişkin iptal hükümlerinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz av sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.” ifadesi yer almakta olup alınan kararın 08 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği açıkça anlaşılmaktadır.

Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17 inci maddesinin ikinci fıkrası "İdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idari para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur" şeklindedir. Bu kapsamda 3516 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bendinde yer alan idari para cezaları alt ve üst sınırları gösterilerek belirlenmiş olup idari para cezası miktarları kabahatin haksızlık içeriği, failin kusuru ve ekonomik durumu göz önüne alınarak belirlenmektedir.

Öte yandan, 3516 sayılı Kanun veya Su Dışındaki Sıvılar için Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde söz konusu başvuruların elektronik ortamda yapılacağına ilişkin bir zorunluluk olmayıp elden başvurular da alınabilmekte ve son günlere bırakılan başvurularda yoğunluk yaşanması durumunda karşılaşılan sorunlar Bakanlığımızca çözülerek ölçü aleti kullanıcıları mağdur edilmemektedir.


Bilgilerinizi rica ederim.


Mehmet BOZDEMİR

Bakan a.

Genel Müdür










bottom of page