top of page

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


sut2

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 4 Mayıs 2013 tarihli ve 28637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.Aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

4 Mayıs 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28637

TEBLİĞSosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL   GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK   YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de   yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7.1 numaralı   maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurum bilgi işlem sisteminde   müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar; yabancı ülkelerle   yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından   yararlandırılan kişilerin sağlık hizmetleri, Kurumca düzenlenmiş ve   onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”ne istinaden   sağlanacaktır.”

MADDE 2 – Aynı   Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(1) Kurumla sözleşmeli; vakıf   üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; SUT ve eklerinde yer   alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca belirlenen   oranı geçmemek kaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak   kişilerden ilave ücret alabilir. SUT eki EK-2/B, EK-2/C, EK-2/Ç listelerinde   yer alan işlemlerin bedellerine ilave olarak kuruma ayrıca faturalandırılabilen   tıbbi malzeme ve ilaçlar ile SUT eki EK-2/A Listesindeki tutarlara dahil olan   işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz.”

MADDE 3 – Aynı   Tebliğin 2.4.4.G-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi   aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“SUT eki EK-2/B Listesinde “9.C Moleküler tetkikler” başlığı   altında yer alan moleküler tetkik bedelleri; sadece sözleşmeli/protokollü   üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca Genetik Tanı Merkezinde yapılması   halinde ve bünyesinde Genetik Tanı Merkezi ruhsatı/geçici çalışma izin   belgesine sahip laboratuvarı bulunan ikinci basamak sağlık hizmeti sunucuları   tarafından faturalandırılır.”

MADDE 4 –   Aynı Tebliğin 2.5.3.C-2 numaralı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(VI)   numaralı” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 5 – Aynı   Tebliğin 3.1.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) İkinci fıkrasında yer alan   “Ancak, Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi cihazlarla ile ilgili” ibaresi, “Ancak,   Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi cihazlar ile ilgili” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(3) SUT eki Ek-3/C-2 listesinde yer   alan Ismarlama tıbbi cihaz kapsamındaki nihai ürünlerin bedellerinin   karşılanmasında; nihai ürünler TİTUBB kayıt sisteminde Sağlık Bakanlığınca   kayıt altına alınıncaya kadar TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış   olması şartı aranmaz. Ancak, nihai ısmarlama cihazın üretiminde kullanılan   Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan malzemelerin ayrı ayrı TİTUBB   kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranacaktır. Ismarlama cihazın   üretiminde kullanılan ve Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan   (Örneğin, vücuda temas etmeyen kösele, perçin, yapıştırıcı, ip vs.)   malzemelerin TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı   aranmayacaktır.”

c) Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(7) Kurumla sözleşmeli sağlık   kurumlarında yatarak tedavilerde Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi   malzemelerin hastaya aldırılarak kullanıldığı durumlarda fatura tutarı   hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Ancak,   sağlık kurumlarınca hastaya aldırılan bu tıbbi malzemenin Kurumca   ödenmediğine ilişkin hastanın yazılı olarak bilgilendirilmesi halinde hastaya   herhangi bir ödeme yapılmaz.”

ç) On birinci fıkrası aşağıdaki   şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Bedeli Kurumca karşılanmayan   işlemlere ait tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 6 – Aynı   Tebliğin 3.1.2 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) On ikinci fıkrasının “b” bendinde   yer alan “Miatlı tıbbi malzemenin” ibaresi “SUT eki Ek-3/C-2 ve Ek-3/C-3   listelerinde yer alan miatlı tıbbi malzemelerin” şeklinde değiştirilmiştir.

b) On ikinci fıkrasının “c” bendi   aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) SUT eki EK-3/C-2 Listesinde yer   alan protez/ortezlerin bakım ve onarımının mümkün olmadığı durumlarda   protez/ortezin süresinden önce yenilenme talepleri, protez/ortezi oluşturan   ara ürünlerin hangilerinin bakım ve onarımının mümkün olmadığının ayrıntılı   olarak belirtildiği, bünyesinde protez/ortez ünitesi bulunduran resmi   kurumlar/resmi sağlık kurumları tarafından düzenlenmiş sağlık raporu ile   belgelenmesi koşuluyla, ilgili parçaların bakım/onarım masraflarının toplam   bedelinin protez/ortez bedelinin %75’ini aşması halinde süresinden önce SUT   hükümleri doğrultusunda kurum tarafından karşılanacaktır.”

c) On ikinci fıkrasına aşağıdaki   düzenleme “ç” bendi olarak eklenmiştir.

“ç) SUT eki EK-3/C-2 Listesinde yer   alan protez/ortezlerin yenilenme süresi içerisinde, protez/ortezi oluşturan   ara ürünlerden herhangi birisinin yenilenerek mevcut protez/ortezin   kullanılabileceğinin sağlık raporu ile belgelendirilmesi halinde, bakım   onarımı gereken parçaların bedelleri, SUT hükümleri doğrultusunda Kurum   tarafından karşılanacaktır.”

ç) On sekizinci fıkrasına son cümle   olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, bu kişilerin maluliyetleri ile ilgili durum   kesinleştikten sonra, 5510 sayılı Kanuna göre hangi kapsamda sağlık   yardımlarından yararlandırıldığına bakılarak ortez/protez ve diğer   iyileştirici araç ve gereçlerin bedelleri karşılanır.”

MADDE 7 –   Aynı Tebliğin 3.3.9 numaralı maddesinin (2) nci fıkrasının “d” bendi   yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 –   Aynı Tebliğin 3.3.12 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden   düzenlenmiştir.

“3.3.12–Ayakta ağız ve diş tedavilerinde tıbbi malzeme   temin/ödeme usul ve esasları

(1) Lokal anestezi altında, cerrahi   tedavilerde kullanılan, greft, membran, kanama durdurucu vb. iyileştirici   nitelikteki tıbbi malzemeler (Kurumca bedeli karşılanmayacağı ayrıca   belirtilen malzemeler ve SUT’ta belirtilen diğer istisnalar hariç) sağlık   hizmeti sunucusu tarafından temin edilmek zorundadır. Bu malzemelerin reçete   karşılığı hastaya aldırılması durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek   ilgili sağlık hizmeti sunucusunun alacağından mahsup edilir.

(2) Bu kapsamdaki tıbbi malzemelerin   bedelleri SUT’un 3.2.1.A-1 ve 3.2.1.A-2 maddelerinde belirtilen hükümler   doğrultusunda Kurumca karşılanır.

(3) Greftler ve membranların   bedelleri aynı merkezde çalışan, en az bir periodontoloji veya ağız diş çene   cerrahisi uzman hekiminin yer aldığı 3 diş hekiminin imzası ile hazırlanan   sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumca karşılanır. Sağlık kurulu raporuna   endikasyonu destekleyen operasyon öncesine ait radyograflar eklenir.

(4) Protez yapıştırıcıları, protez   temizleme tabletleri, özel içerikli diş macunları vb. malzemelerin bedeli   Kurumca karşılanmaz.

(5) Kanama durdurucu ajanların   bedeli yatan hastalarda ameliyat notunda belirtilmesi şartıyla, ayakta tedavi   gören hastalarda ise epikriz raporunda belirtilmesi şartıyla Kurumca   karşılanır. Ayakta tedavi gören hastalarda fatura ekine ilgili malzemenin   kullanıldığına dair epikriz raporu eklenir.”

MADDE 9 –   Aynı Tebliğ’in 4.1.1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(3)   Reçetelerde hekimin adı soyadı, uzmanlık dalı veya yan uzmanlık dalı,   asistanlar için ihtisas yaptığı uzmanlık dalı veya yan uzmanlık dalı, diploma   numarası veya diploma tescil numarası bilgileri, ıslak imzası ile reçetenin   düzenlendiği sağlık kurum veya kuruluşunun adı mutlaka yer alacaktır.”

MADDE 10 – Aynı   Tebliğ’in 4.1.4 numaralı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki   şekilde değiştirilmiştir.

“(4)   Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dışında kullanımı ancak   Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile   mümkündür.

a)   Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Endikasyon Dışı İlaç   Kullanımı Kılavuzu”nda belirtilen esaslara da uyulacak olup, kılavuzda   tanımlanmamış durumlar için Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanımı   onayı aranır.

b)   Kurum web sayfasında yayımlanan EK-4/D Listesinde yanında (*) yıldız işareti   bulunmayan ilaçların Kurum web sayfasında yayımlanan EK-4/D Listesinde   belirtilen hastalıklarda kullanımı halinde Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı   ilaç kullanım onayı aranmaz.

c)   Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım   onaylarında, bu onay için süre belirtilmemiş ise rapor yenilenmesinde yeni   onay aranmaz.

ç)   Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayına dayanılarak   ödemesi yapılacak ilaçların rapor ve reçeteleme koşulları için Bakanlıkça   verilmiş onay kabul edilir.

d)   Endikasyon dışı ilaç kullanım onayı aranacak ilaçlar için reçeteler ve sağlık   raporları ilgili uzman hekim/hekimlerce düzenlenir.

(5)   Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi)   kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde en fazla 1 kutu ödenir.   Kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda ilacın bedeli   ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT’ta yer alan genel   veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı   farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir. Ancak ilaçların topikal   formları, serumlar, enteral ve parenteral beslenme ürünleri, tıbbi amaçlı   mamalar, diyaliz solüsyonları için bu fıkra ilk seferde en fazla bir aylık   doz olarak uygulanır. Bu maddenin birinci fıkrası için bu fıkra hükümleri   uygulanmaz.”

MADDE 11 –   Aynı Tebliğ’in 4.2.9.C-1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki   şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Diyalizat kalsiyumunun 1,25   mmol/l ile kullanılmasına rağmen albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyumu 9,5   mg/dl altında ve serum fosfor 5,5 mg/dl altında ve parathormon (PTH) düzeyi   300 pg/ml’nin üzerinde olan hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalarda   başlanır.”

MADDE 12 –   Aynı Tebliğ’in 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında aşağıdaki   değişiklikler yapılmıştır.

a) (f) bendi aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“f) Rituksimab;

1) Tıbbi onkoloji veya hematoloji   uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman hekimlerden en az birinin   yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı üçüncü basamak sağlık   kurumlarında ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş,   sağlık kurulu raporuna istinaden; yalnızca bu uzman hekimler tarafından   reçete edildiğinde bedeli ödenir.

2) Nükseden veya kemorezistan CD20   pozitif foliküler lenfoma, diffüz büyük B hücreli lenfoma, mantle hücreli   lenfoma teşhisi konmuş hastaların tedavisinde, daha önce tedavi edilmemiş   evre III veya evre IV CD20 pozitif foliküler lenfomalı hastalarda kombinasyon   kemoterapisine ek olarak, CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada CHOP   kemoterapi şemasına ek olarak kullanılabilir. CD20 pozitif diffüz büyük B   hücreli lenfoma, foliküler lenfoma ve mantle hücreli lenfomada maksimum 8   küre kadar kullanılabilir.

3) Foliküler lenfomada; rituximab   kullanımına cevap veren ancak progresif hastalık gelişen (daha önce aynı   tedaviye yanıt vermiş olduğu için kombinasyon kemoterapisi olarak) vakalarda   8 küre ilave olarak en fazla 4 kür daha kullanılabilir. İndüksiyon tedavisine   yanıt vermiş (en fazla 8 kür kullanılmış) hastada, hastanın yanıt süresini   uzatmak için indüksiyon tedavisinden sonra hastalık progresyonunu engellemek   amacıyla iki yıl süresince ek olarak en fazla 8 kür daha kullanılabilir.

4) Kronik Lenfositik Lösemi (KLL);

a. Performans durumu iyi olan (ECOG   0-1), 17 p delesyonu bulunmayan KLL hastalarının birinci basamak tedavisinde   fludarabin ve siklofosfamid ile kombine olarak kullanılabilir.

b. Relaps/Refrakter   (Nükseden/Dirençli) tedavide; daha önce fludarabin ve alkilleyici ajanlarla   tedavi sonrası progresyon gelişmiş, 65 yaş ve altı, ECOG performans statüsü   0-1 olan, 17p delesyonu bulunmayan KLL hastalarında fludarabin ve   siklofosfamid ile kombine olarak 4 kür rituksimab kullanılması uygundur. İlk   kürde en çok 375 mg/m² , diğer kürlerde 500 mg/m² kullanılabilir; 4 kür   sonunda en az kısmi yanıt alınması halinde, 2 kür daha verilerek tedavi en   çok 6 küre tamamlanabilir.”

b) (i) bendine aşağıdaki dördüncü   madde eklenmiştir.

“4) Sunitinib ve everolimus   pankreatik nöroendokrin tümör tedavisinde ardışık ya da kombine olarak   kullanılamaz.”

c) (p) bendi aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“p) Everolimus;

1) Daha önce sunitinib veya   sorafenib kullanmış ve direnç göstermiş olan metastatik renal hücreli   karsinomalı hastalarda en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi   protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi   onkoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

2) Cerrahi ya da diğer lokal tedavi   yaklaşımlarına uygun bulunmayan, son 12 ay içinde RECIST kriterlerine göre   progresyon gösteren, metastatik ya da lokal ileri evrede olan, iyi   differansiye (Ki-67 değeri 2 veya altında olan) pankreatik nöroendokrin   tümörü bulunan, daha önce somatostatin ve kemoterapi uygulanmış olan   hastalarda en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü   gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman   hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

3) Sunitinib ve everolimus   pankreatik nöroendokrin tümör tedavisinde ardışık ya da kombine olarak   kullanılamaz.”

MADDE 13 –   Aynı Tebliğ’in 4.2.15 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler   yapılmıştır.

a)   Madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.15   – Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel ve dabigatran kullanım   ilkeleri”

b)   4.2.15.A numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(3)   Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik olarak belgelenmiş koroner   arter hastalığı, tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik   olay (iskemik inme) saptanan hastalardan asetil salisilik asit kullanamayan   (ASA intoleransı olduğu raporda belirtilen) hastalarda, kardiyoloji, iç   hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman   hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım   süresinin belirtildiği uzman hekim raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete   edilebilir. Raporun yenilenmesi halinde yukarıda belirtilen hususlar   geçerlidir.

c) Maddeye aşağıdaki 4.2.15.Ç ve   4.2.15.D maddeleri eklenmiştir.

“4.2.15.Ç–Prasugrel;

(1) Klopidogrel tedavisi altında   iken stent trombozu gelişen akut koroner sendromlu (AKS) hastalarda; bu   durumun belirtildiği, en az bir kardiyoloji veya kardiyovasküler cerrahi   uzman hekiminin yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak   yine bu hekimlerce ya da iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi   halinde bedeli ödenir.

(2) Stent trombozunun geliştiği   tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle kullanılır.

4.2.15.D–Dabigatran;

(1) Prospektüsünde belirtilen risk   faktörlerinden bir ya da daha fazlasına sahip, non-valvuler atriyal   fibrilasyonlu hastalarda (ekokardiyografi ile romatizmal kapak hastalığı veya   ciddi mitral kapak hastalığı olmadığı gösterilen veya protez kapak hastalığı   olmayan); en az 2 ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra en az birer   hafta ara ile yapılan son 5 ölçümün en az üçünde varfarin ile hedeflenen INR   değerinin 2-3 arasında tutulamadığı durumlarda varfarin kesilerek dabigatran   tedavisine geçilebilir.

(2) Varfarin tedavisi altında iken   serebrovasküler olay geçirenlerde doğrudan dabigatran tedavisine geçilebilir.

(3) Dabigatran; yukarıdaki   durumlarda bu durumun belirtildiği tedavisine geçişin gerekçesinin   belirtildiği ve en az bir kardiyoloji uzman hekiminin yer aldığı, 1 yıl   süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimlerce ya da iç   hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.”

MADDE 14 – Aynı   Tebliğ’in 4.2.17.D numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(1) 65 yaş üstü hastalardan; T   skoru -3,5 ve daha az olan (L1-L4 veya kalça total) ve 2 veya daha fazla   kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuş hastalarda, bunların belirtildiği   6 ay süreli endokrinoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile   kullanılabilir. Tedavinin devamı için; ilk 6 ayda tedaviye cevap verildiğinin   kanıtlandığı endokrinoloji uzmanının bulunduğu en fazla 12 ay süreli yeni bir   sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Toplam tedavi süresi ömür boyu 18   ayı geçmeyecektir. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer uzman hekimler   tarafından da reçete edilebilir. Teriparatid kullanan hastalarda KMY ölçümü   yılda 2 kez yapılabilir.”

MADDE 15 –   Aynı Tebliğ’in 4.2.28 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler   yapılmıştır.

a) 4.2.28.A numaralı maddesinin   birinci fıkrasının (ç) bendi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“ç) LDL düzeyinin 70 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda;   diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş Mİ, geçirilmiş inme,   koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort   anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda.

(4)   Rosuvastatinin 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, atorvastatin,   simvastatin ve pravastatinin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları,   fluvastatinin 80mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları   dahil) kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji uzman hekimlerince   düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilir.”

b) 4.2.28.B numaralı maddesinin   birinci fıkrasında yer alan “iç hastalıkları” ibaresinden sonra gelmek üzere   “, nöroloji” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 –   Aynı Tebliğin 4.2.32 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(4) Gadobutrol;

a) Tüm vücut MR anjiografi   görüntülemesinde,

b) 65 yaş ve üzeri tüm hastalarda   tüm prospektüs endikasyonlarında,

c) Böbrek yetmezliği olan hastalarda   tüm prospektüs endikasyonlarında,

ç) Diğer hastalarda ise yalnızca   karaciğer ve böbrek manyetik rezonans görüntülemesinde,

kullanılır.”

MADDE 17 – Aynı   Tebliğ’in 4.2.33 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.33 – Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri

4.2.33.A – Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve   diyabetik maküler ödem (DMÖ)’den kaynaklanan görme bozukluğu tedavisinde   kullanılan ilaçların kullanım ilkeleri

(1) Pegaptanib sodyum, ranibizumab   ve vertaporfin etken maddelerini içeren ilaçlar; üçüncü basamak sağlık   kurumlarında en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu   raporu ile hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığı raporda   belirtilerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır.

(2) Ranibizumab; hasta anamnezi, FFA   ve lezyona ait renkli resim varlığına ait bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu   raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır.   Hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri   (OKT) değerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye   devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda   belirtilir.

(3) Bu grup ilaçlar ardışık ya da   kombine olarak kullanılamayacaktır.

(4) Bu grup ilaçlar yalnızca ayakta   tedavi kapsamında ödenecektir.

4.2.33.B – Retina ven tıkanıklığında ilaç kullanım ilkeleri

(1) Deksametazon intravitreal   implant; her bir uygulama için; makula ödemi olan hastanın anamnezi, FFA ve   lezyona ait renkli resim ve optik koherens tomografi (OKT) varlığı sağlık   kurulu raporunda belirtilerek tedaviye başlanır. Görme keskinliği 0,5 ve altı   ve/veya OKT’de CRT 250 mikron ve üzerinde ise tekrar tedavi verilebilir. Bu   bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık   kurulu raporunda belirtilir.

(2) Ranibizumab deksametazon   intravitreal implant kullanımı uygun olmayan veya yanıt alınamayan hastalarda   kullanılabilir. Ranibizumab; intravitreal implant kullanılamama gerekçesi ile   birlikte hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığına ait   bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3   kez yükleme dozuyla başlanır. Hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme   keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT) değerlendirilir ve tekrar   tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için   düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.

(3) Deksametazon intravitreal   implant; her bir göz için yılda maksimum 2, ranibizumab; her bir göz için   ömür boyu maksimum 7 kutu ilaç bedeli ödenir.

(4) Üçüncü basamak sağlık   kurumlarında en az üç göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen sağlık   kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenir.”

MADDE 18 – Aynı   Tebliğ’in 4.2.35 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Madde başlığı aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“4.2.35 – Nöropatik ağrı ve fibromiyaljide ilaç kullanım   ilkeleri”

b) 4.2.35 numaralı maddesinin   birinci fıkrasında yer alan “romatoloji” ibaresinden sonra gelmek üzere “,   ortopedi” ibaresi eklenmiştir.

c) 4.2.35 numaralı maddesinin ikinci   fıkrasında yer alan “nefroloji” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ortopedi”   ibaresi eklenmiştir.

ç) 4.2.35 numaralı maddesinin   dördüncü fıkrasında yer alan “(kombinasyonları dahil);” ibaresinden sonra   gelmek üzere “diyabetik nöropatik ağrı ve” ibaresi eklenmiştir.

d) Maddeye aşağıdaki beşinci fıkra   eklenmiştir.

“(5) Duloksetin; fibromiyalji ve   kronik kas-iskelet ağrısı tedavisinde romatoloji, ortopedi, fizik tedavi ve   rehabilitasyon ve algoloji uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin   düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete   edilebilir.”

MADDE 19 – Aynı   Tebliğin 5.2.3 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının “c” bendi aşağıdaki   şekilde değiştirilmiştir.

“c) İş kazası veya trafik kazası   nedeniyle Kurumumuzca karşılanacak görmeye yardımcı tıbbi malzemeler için   diğer reçetelerden ayrı, her hasta için ayrı ayrı olmak üzere fatura   düzenlenecektir.”

MADDE 20 –   Aynı Tebliğin 5.3.4 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasına aşağıdaki   düzenleme “e” bendi olarak eklenmiştir.

“e) Varsa özürlü sağlık kurulu   raporu aslının veya onaylı fotokopisinin,”

b) İkinci fıkrada yer alan “Yatarak   tedavilerde” ibaresi “Yatarak tedavilerde ve bu Tebliğin 3.3.12 numaralı   maddesi kapsamındaki tedavilerde” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Üçüncü fıkrada yer alan “tıbbi   malzeme için” ibaresi “sürekli kullanılan tıbbi malzemelere ilişkin” şeklinde   değiştirilmiştir.

ç) Aşağıdaki düzenleme dördüncü   fıkra olarak eklenmiştir.

“(4) Fatura arkasında reçetenin   düzenlendiği branşın uzman hekimlerinden biri tarafından reçetede yazan   malzemenin (ısmarlama eksternal protez ve ortezler için) hasta üzerinde   uygulandığının görüldüğü ve uygunluğunun belirtilerek onaylanması gerekir.   (tıbbi uygunluk gerektirmeyen tıbbi malzemeler ve işitme cihazları hariç)

MADDE 21 –   Aynı Tebliğin 6.5 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi “3.1.3 (1)   fıkrasının (i) bendinde belirtilen tıbbi malzemelere ait fiyatlar 1/7/2013   tarihinde,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 –   Aynı Tebliğ eki “Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir   Belge” de (EK-1/B) bu Tebliğ eki (1) numaralı listede yer aldığı şekilde   değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı   Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi”nde (EK-2/C) yapılan   değişiklikler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 24 –   Aynı Tebliğ eki “BİRDEN FAZLA BRANŞTA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER” (EK-3/A)   listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listeye eklenen tıbbi malzemeler,   “303.470” SUT kodlu “ENDOSKOPİK SUCTION&İRRİGASYON, 10 MM” adlı tıbbi   malzemeden sonra gelmek üzere bu Tebliğ eki (3) numaralı listede   belirtilmiştir.

b) “380.010” SUT kodlu ve   “HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ KÜÇÜK” adlı malzemenin altındaki satırda   yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına ikinci, üçüncü ve dördüncü   fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“(2) Enfekte yaraları olan ve/veya   grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı konulan hastalarda kullanılması   halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.

(3) Kapasite tamamlanmadan önce   (hidrokolloid baloncuğu kenara ulaşmadan önce) ve 2-7 gün içinde   değiştirilmelidir.

(4) 100 cm2’ ye kadar olanlar küçük   yara örtüsü olarak kabul edilir.”

c) “380.011” SUT kodlu ve   “HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA” adlı malzemenin altındaki satırda   yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına ikinci, üçüncü ve dördüncü   fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“(2) Enfekte yaraları olan ve/veya   grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı konulan hastalarda kullanılması   halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.

(3) Kapasite tamamlanmadan önce   (hidrokolloid baloncuğu kenara ulaşmadan önce) ve/veya 2-7 gün içinde   değiştirilmelidir.

(4) 100-225 cm2’ ye kadar olanlar   orta yara örtüsü olarak kabul edilir.”

ç) “380.012” SUT kodlu ve   “HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜYÜK” adlı malzemenin altındaki satırda   yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına ikinci, üçüncü ve dördüncü   fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“(2) Enfekte yaraları olan ve/veya   grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı konulan hastalarda kullanılması   halinde Kurumca bedeli karşılanmaz.

(3) Kapasite tamamlanmadan önce   (hidrokolloid baloncuğu kenara ulaşmadan önce) ve/veya 2-7 gün içinde   değiştirilmelidir.

(4) 225 cm2’ nin üzerinde olanlar   büyük yara örtüsü olarak kabul edilir.”

d) “380.020” SUT kodlu ve “KÖPÜKLÜ   VEYA FİBER İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ KÜÇÜK” adlı malzemenin altındaki satırda yer   alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra   aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“(2) Kuru yaralar ve/veya enfekte   yaralar ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı konulan hastalarda   kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.

(3) Kapasite tamamlanmadan önce   (leke kenara ulaşmadan önce) ve/veya 2-7 gün içinde değiştirilmelidir.

(4) 100 cm2’ ye kadar olanlar küçük   yara örtüsü olarak kabul edilir.”

e) “380.021” SUT kodlu ve “KÖPÜKLÜ   VEYA FİBER İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA” adlı malzemenin altındaki satırda yer   alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra   aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“(2) Kuru yaralar ve/veya enfekte   yaralar ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı konulan hastalarda   kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanmaz.

(3) Kapasite tamamlanmadan önce   (leke kenara ulaşmadan önce) ve/veya 2-7 gün içinde değiştirilmelidir.

(4) 100-225 cm2’ ye kadar olanlar   orta yara örtüsü olarak kabul edilir.”

f) “380.022” SUT kodlu ve “KÖPÜKLÜ   VEYA FİBER İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜYÜK” adlı malzemenin altındaki satırda yer   alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra   aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“(2) Kuru yaralar ve/veya enfekte   yaralar ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı konulan hastalarda   kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanmaz.

(3) Kapasite tamamlanmadan önce   (leke kenara ulaşmadan önce) ve/veya 2-7 gün içinde değiştirilmelidir.

(4) 225 cm2’ nin üzerinde olanlar   büyük yara örtüsü olarak kabul edilir.”

MADDE 25 –   Aynı Tebliğ eki “TIBBİ UYGUNLUK ARANACAK TIBBİ MALZEMELER” (EK-3/C1)   listesinde yer alan bazı SUT kodlarının karşılarındaki tıbbi malzeme alan   tanımlarında yapılan değişiklikler (4) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 26 –   Aynı Tebliğ eki “EKSTERNAL ALT VE ÜST EKSTREMİTE/GÖVDE PROTEZ ORTEZLER”   (EK-3/C2) listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “ALT EKSTREMİTE   ORTEZLERİ” başlığının karşısındaki “H” ibaresi kaldırılmıştır.

b) Listede yer alan “DİZ EKLEMİ   MİKRO İŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ” başlığının altındaki   satırda yer alan ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“1) Aşağıdaki hallerde bedeli   Kurumca karşılanmaz.

a) Hastanın 65 yaşının üstünde   olması,

b) Soketin uygulanmasına engel   olabilecek güdük bölgesinde komplike yara, tedaviye dirençli ağrı olması gibi   durumlarda,

c) Protezin ağırlığının hasta   tarafından tolere edilememesi,

ç) Hastanın fonksiyonel seviyesinin   K0-K1-K2-K3 olması,

d) Hastanın protez diz ekleminin   salınım ve duruş faz özelliklerini kontrol edememesi,

e) Hastanın ambulasyonunu engelleyen   denge bozukluğu veya ataksisinin olması,

f) Hastanın ampüte ekstremitesinde   20 derecenin üzerinde kalça fleksiyon kontraktörünün olması,

g) Hastanın diğer ekstremitesinde   yürümeyi bozan veya engelleyen deformitenin bulunması,

ğ) Hastanın protezin işleyişini ve   kullanımını anlamaktaki bilişsel yetilerinde kısıtlılık olması,

h) Hastanın 125 kg üzerinde ve 48 kg   altında olması,

ı) Bilateral amputasyonlu   hastalarda, karşı taraf extremitenin diz dezartikülasyonu ve üzeri seviyede   amputasyon olması veya dizaltı amputasyonu olup da protez uygulamaya uygun   olmayan güdüğe sahip olması,

i) Periferik vasküler hastalık   nedeni ile ampüte olan hastalarda,

j) İlk kez protez alacak hastalarda,

k) Hastanın mevcut fonksiyonel   düzeyini sürdürmesini engelleyecek kas iskelet sistemi hastalığı,   nörolojik/nöromusküler hastalık (ALS, inme, beyin hasarı, serebral palsi,   Parkinson, Alzheimer, MS, Müsküler distrofi,vb.), kardiyovasküler/pulmoner   (KAH, KOAH, vb.) hastalığı, organ yetmezliği vb. kronik hastalıklarının   bulunması.

2) Birinci fıkrada sayılan   kriterleri taşımadığının sağlık kurulu raporu ile belirtilmesi durumunda   bedeli Kurumca karşılanır.

3) Hastanın günlük yaşamında ve   çalışma hayatında aktif durumda (iş yaşantısı, mesleki gereklilik,   öğrencilik, farklı zemin, rampa veya sürekli merdiven kullanma gibi)   olduğunun, mevcut protezi ile yardım almaksızın (yürüme yardımcısı   kullanılmaksızın) bağımsız yürüyebildiğinin ve günlük yaşam aktivitelerini   bağımsız olarak yerine getirebildiğinin sağlık kurulu raporunda belirtilmesi   gerekmektedir.

4) Hastanın, protezin çalışmasını ve   kullanımını engelleyecek derecede aşırı nem, toz, yüksek gerilim ve   elektromanyetik alan gibi özel çevresel faktörlerin olduğu ortamlarda   çalışmayacağını belgelemesi veya taahhüt etmesi gerekmektedir.”

c) Listede yer alan “OP1334” SUT   kodlu ve “ENERJİ DEPOLAYAN/ KARBON SİSTEM AYAK DEĞİŞİMİ” adlı ortez protez   ile “OP1335” SUT kodlu ve “KARBON GRAFİT AFO” adlı ortez protezin   karşılarındaki “**” işaretleri “A” olarak değiştirilmiştir.

ç) Listede yer alan “OP1180” SUT   kodlu ve “DİZ ÜSTÜ PROTEZİ-ERKEN AMELİYAT MASASINDA” adlı ortez protezin   karşısına “A” ibaresi eklenmiştir.

d) Listede yer alan “OP1295” SUT   kodlu ve “OP1296” SUT kodlu “STANDİNG TABLE (AYAKTA DİK KONUMLANDIRMA   CİHAZI)” adlı ortez protezlerin, “OP1297” SUT kodlu ve “AYAKTA DİK   POZİSYONLAMA CİHAZI (PARAPODİUM CİHAZI/STAND UP WHEELCHAİR (MANUEL KALKIŞ   MANUEL SÜRÜŞ)” adlı ortez protezin karşılarındaki “A” ibaresi kaldırılmıştır.

e) Listede yer alan “OP1253” SUT   kodlu ve “TRANSKARPAL AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL   TEK ELEKTROTLU” adlı ortez protez ile “OP1266” SUT kodlu ve “DİRSEK ÜSTÜ   AMPUTASYONU İÇİN MYOLEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZİ 4 KANAL SİSTEM” adlı ortez protez   de dahil olmak üzere bu SUT kodları arasındaki satırlarda yer alan ortez ve   protezlerin karşılarındaki “A” ibaresi kaldırılmıştır.

f) Listenin en altında yer alan   “ÖZEL KOŞULLAR” başlığı altındaki yedinci fıkrada “onayının” ibaresi   kaldırılmıştır.

g) Listenin en altında yer alan   “ÖZEL KOŞULLAR” başlığı altındaki sekizinci fıkra aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(A*) ile işaretli olan   ortez-protezler için, fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve   travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının   bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir.”

ğ) Listenin en altında yer alan   “ÖZEL KOŞULLAR” başlığı altındaki dokuzuncu fıkrada “onayının” ibaresi   kaldırılmıştır.

h) Listenin en altında yer alan   “ÖZEL KOŞULLAR” başlığı altındaki onuncu fıkra aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(B*) ile işaretli olan   ortez-protezler için, fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve   travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji uzman hekimince düzenlenen hastane   başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir.”

ı) Listenin en altında yer alan   “ÖZEL KOŞULLAR” başlığı altındaki on ikinci fıkra aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(C*) ile işaretli olan malzemeler   için ilgili branştaki uzman hekimce düzenlenen hastane başhekiminin imzasının   bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir.”

i) Listenin en altında yer alan   “ÖZEL KOŞULLAR” başlığı altındaki on dördüncü fıkra aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(14) ** Sağlık kurulu raporu,   fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji ve psikiyatri uzman   hekimlerinin bulunduğu üçüncü basamak sağlık kurumları sağlık kurullarınca   düzenlenecektir. Bu sağlık kurulu raporlarının protez veya ortezin yapımından   önce Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara veya İstanbul Fizik Tedavi ve   Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanelerince veya TSK Bilkent   Rehabilitasyon merkezince onaylanması gerekmektedir. (OP1334 ve OP1335 kodlu   malzemelerde onay şartı aranmaz.)”

j) Listenin en altında yer alan   “ÖZEL KOŞULLAR” başlığı altındaki on beşinci fıkra aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(15) MOBİLİTE VE AKTİVİTE   DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER başlığı altında yer alan ürünlerin   kullanımına ilişkin eğitim aldıkları ve kullanabildikleri, Sağlık Bakanlığına   bağlı Ankara veya İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma   Hastanelerince, TSK Bilkent Rehabilitasyon merkezince veya ortez protez   üretim ve uygulamaları yapan Üniversitelerce onaylanması gerekmektedir.   (OP1334 ve OP1335 kodlu malzemelerde onay şartı aranmaz.)”

k) Listede yer alan “TEKERLEKLİ SANDALYELER”   başlığı altındaki ortez ve protezlerin karşısındaki “B” ve “B*” ibareleri   kaldırılmıştır.

l) Listede yer alan “OP1291” SUT   kodlu ve “ÖZELLİĞİ OLMAYAN MOTORSUZ TEKERLEKLİ SANDALYE” adlı ortez protezin   altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarında yer alan   “sakatlığı” ibaresi “engellilik durumu” olarak değiştirilmiştir.

m) Listede yer alan “OP1292” SUT   kodlu ve “ÖZELLİKLİ MOTORSUZ TEKERLEKLİ SANDALYE” adlı ortez protezin   altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası   aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ayakta durmak ve/veya yürümek   için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu   olduğu ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve   rehabilitasyon, erişkin veya çocuk nöroloji uzman hekimlerinden biri   tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporu ile belgelenenlere bu hekimlerce   reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

n) Listede yer alan “OP1292” SUT   kodlu ve “ÖZELLİKLİ MOTORSUZ TEKERLEKLİ SANDALYE” adlı ortez protezin   altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının ikinci fıkrasında   yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik” şeklinde; “özürlülüğünün” ibaresi   ise “engellilik durumunun” şeklinde değiştirilmiştir.

o) Listede yer alan “OP1293” SUT   kodlu ve “AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE” adlı ortez protezin altındaki satırdaki   ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasında yer alan   “sakatlığının” ibaresi “engellilik durumunun” olarak değiştirilmiştir.

ö) Listede yer alan “OP1293” SUT   kodlu ve “AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE” adlı ortez protezin altındaki satırdaki   ödeme kriterleri ve/veya kurallarının ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(2) Yukarda sayılan hastalıklar   gibi tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi ya da hareket ettirmesi   halinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda, bu durumlarının   Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon,   erişkin veya Çocuk Nöroloji uzman hekimlerinden birinin ve kalp yetmezliği   veya koroner arter hastalıkları varsa ayrıca Kardiyoloji uzmanı, adı geçen   branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanı; kronik obstrüktif akciğer hastalıkları   varsa ayrıca Göğüs Hastalıkları uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa   Dahiliye uzmanının yer aldığı; mental fonksiyonlar yönünden akülü tekerlekli   sandalye kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği; psikiyatri   uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu   raporuyla belgelendirilmesi şartıyla akülü tekerlekli sandalye Kurumca   bedelleri karşılanır.”

p) Listede yer alan “OP1293” SUT   kodlu ve “AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE” adlı ortez protezin altındaki satırdaki   ödeme kriterleri ve/veya kurallarının üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki   şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Trafik tescili zorunlu olan ve   kullanımı için H sınıfı sürücü belgesi gerektiren motorlu malul arabalarının   Kurumca bedelleri karşılanmaz. Ancak, SUT’un yürürlük tarihinden önce Kurumca   temin edilmiş motorlu malul arabalarının bakım ve onarım işlemleri SUT   hükümleri doğrultusunda yürütülür.

(4) Akülü tekerlekli sandalye en az;   elektronik kumandalı, kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızı ve yönü   ayarlanabilir, 6-12 derece arası eğimde kullanılabilme imkanı, taşıma için   katlanabilir, hız limiti ayarlanabilir, 120 kg taşıma kapasitesinde,   elektronik akü şarj cihazlı, tek veya çift akü kutusu ile 24 V akülü   özelliklerine haiz olmalı ve ilgili firma tarafından 2 (iki) yıl garanti, 10   (on) yıl yedek parça bulunurluk garantisi, teknik destek taahhütnamesi verilmiş   olmalıdır.”

r) Listede yer alan “MYOELEKTRİK   KONTROLLÜ PROTEZLER” başlığı altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya   kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Sağlık kurulu raporu ile   önerilen myoelektrik kontrollü kol protezleri;

(a) Bilateral üst ekstremite   amputasyon/uzuv eksiklikleri olan hastaların her iki üst ekstremitesine,

(b) Tek taraflı non dominant üst   ekstremite amputasyon/uzuv eksiklikleri ile birlikte karşı ekstremiteyi   kullanamayacak hastalara,

(c) Tek taraflı dominant üst ekstremite   amputasyon/uzuv eksiklikleri olan hastalara,

reçete edilmesi durumunda Kurumca   bedelleri karşılanır.

2) Sağlık kurulu raporunda; hastanın   myoelektrik kontrollü kol protezi kullanımına ilişkin eğitim aldığı ve   kullanabileceğinin yanında ayrıntılı değerlendirmeleri içeren ilgili uzman   hekimlerin görüşünün yer alması zorunlu olup söz konusu raporların Sağlık   Bakanlığına bağlı Ankara veya İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim   ve Araştırma Hastanelerince veya TSK Ankara Rehabilitasyon merkezince   onaylanması gerekmektedir.

3) Myoelektrik kontrollü kol   protezlerine yönelik sağlık kurulu raporu, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon,   Ortopedi ve Travmatoloji ve Psikiyatri uzman hekimlerinin birlikte bulunduğu   3.Basamak sağlık kurumları sağlık kurullarınca düzenlenecektir.

4) Myoelektrik kontrollü kol   protezleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Ortopedi ve Travmatoloji uzman   hekimlerince reçete edilebilir.

5) 6 yaş öncesi hastalara temin   edilen çocuk/yetişkin myoelektrik kontrollü kol protezi bedelleri Kurumca   karşılanmaz.

6) 17 yaş ve üzeri hastalarda çocuk   myoelektrik kontrollü kol protezi bedelleri Kurumca karşılanmaz.

7) Çocuk myoelektrik kontrollü kol   protezi bedelleri 6-16 yaş (6 ve 16 yaş dahil) arasında Kurumca bedeli   karşılanır.

8) Sağlık kurulu raporunu düzenleyen   ilgili sağlık kurumunda reçeteyi düzenleyen hekim tarafından myoelektrik kol   protezinin hastada uygulandığının, hastanın protezinin özelliklerine uygun   fonksiyonları yerine getirebildiğinin (reçetede yazılan amaçlara uygun   olduğunun) reçete arkasına yazılarak onaylanması gerekmektedir.

9) Myoelektrik kontrollü kol   protezini yapan uygulama merkezi tarafından, hastanın protezin teknik   özelliklerine uygun fonksiyonel hareketlerini yerine getirebildiğinin (fatura   ekinde yer alması) belgelendirilmesi gerekmektedir.

10) Protezin kontrolünü sağlayacak   kaslardan yüzey elektromiyografi (sEMG) çalışması en fazla kasılma sırasında   yapılan incelemede daha önce belirlenmiş yeterli eşik değer (motor ünite   aksiyon potansiyeli (MÜAP) amplitüt ölçümü, karesel ortalama karekök (RMS),   güç spektral analizi vb) ve üzerinde aktivitenin saptanması veya bu konuda   özelleşmiş myotest ölçümleri yapabilen tanı/geri bildirim cihazları yardımı   ile sağlık kurulu raporunu düzenleyen sağlık kurumlarınca elektrodu çalıştırabilecek   yeterli aksiyon potansiyeline sahip olduğu belgelendirilmelidir.

11) Myoelektrik kontrollü kol   protezlerinin yenilenme süresi 10 (on) yıldır. Bu süreden önce temin edilen   myoelektrik kontrollü kol protezlerinin Kurumca bedelleri karşılanmaz.

12) Myoelektrik kontrollü kol   protezi temin edildikten sonra hasta tarafından, yüksek gerilim altında ve   manyetik alanlarda çalışmayacağını belgelemesi veya taahhüt etmesi   gerekmektedir.

13) Myoelektrik kontrollü omuz   dezartikülasyon kol protezlerinin Kurumca bedelleri karşılanmaz.”

s) Listede yer alan “OP1334” SUT   kodlu ve “ENERJİ DEPOLAYAN/KARBON SİSTEM AYAK DEĞİŞİMİ” adlı ortez protezin   karşısındaki “ÖZEL KOŞULLAR” sütununda yer alan ödeme kriterleri ve/veya   kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“SUT eki EK-3/C2 listesinde yer alan   protezler ile birlikte fatura edilemez. Ancak, MOBİLİTE VE AKTİVİTE   DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER başlığı altında yer alan protezlerin tamir   bakım işlemlerinde fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

MADDE 27 –   Aynı Tebliğ eki “DİĞER PROTEZ ORTEZLER” (EK-3/C3) listesinde aşağıdaki   değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “DO1005” SUT   kodlu ve “KULAK KALIBI” adlı ortez protezin altındaki satırdaki ödeme   kriterleri ve/veya kuralı çıkarılmıştır.

b) Listede yer alan “İŞİTME CİHAZI   VE KULAK KALIBI” başlığı altındaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları   aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumca bedeli karşılanacak   olan dijital programlanabilir işitme cihazları; GC (Kazanç Kontrol), TC (Ses   Tını Kontrol), PC (Yüksek Frekansta Maksimum Çıkış), MPO (Alçak Frekansta   Maksimum Çıkış) ve AGC (Otomatik Kazanç Kontrol) özelliklerinden en az 3 (üç)   fonksiyona sahip olmalıdır.

(2) 0-18 yaş çocuklar için   eğitimleri de göz önünde bulundurularak, dijital programlanabilir işitme   cihazları;

a) 0-4 yaş için; en az dört kanallı   veya kanaldan bağımsız, çift mikrofonlu, gürültü azaltıcı özellikli, feedback   yönetimi özellikli olmalıdır. Bu kişilerde kulak içi cihaz kullanıldığı   takdirde bedeli Kurumca karşılanmaz.

b) 5-12 yaş için; en az dört kanallı   veya kanaldan bağımsız, en az sekiz bandlı, FM sistem uyumlu, çift   mikrofonlu, gürültü azaltıcı özellikli, feedback yönetimi özelliği olmalıdır.   Bu kişilerde kulak içi cihaz kullanıldığı takdirde bedeli Kurumca   karşılanmaz.

c) 13-18 yaş için; en az dört   kanallı veya kanaldan bağımsız, en az sekiz bandlı, gürültü azaltıcı   özellikli, FM sistem uyumlu, çift mikrofonlu (kanal içi cihazda bu şart   aranmaz.) ve feedback yönetimi özellikli olmalıdır.

(3) İşitme cihazı bedellerinin   ödenebilmesi için SUT’un 5.3.4 numaralı maddesinde tanımlanan belgelere ilave   olarak;

a) Odyolojik test sonuçlarını   gösterir belgenin, testi yapan yetkili personel tarafından imza ve kaşesinin   bulunduğu onaylanmış aslı;

1) 0-4 yaş arası çocuklar için beyin   sapı odyometrisinin (ABR Testi) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi,   uzman odyolog veya odyolog tarafından imza ve kaşesinin bulunduğu onaylanmış   aslı,

2) 4 yaş ve üzerinde odyolojik test   sonuçlarını gösterir belgenin Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi,   uzman odyolog, odyolog veya odyometrist tarafından imza ve kaşesinin   bulunduğu onaylanmış aslı,

3) 4 yaş ve üzerinde saf ses   odyometrisine cevap veremeyen hastalarda beyin sapı odyometrisinin (ABR),   Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi, uzman odyolog veya odyolog   tarafından imza ve kaşesinin bulunduğu onaylanmış aslı,

b) İşitme cihazına ait barkod ile   birlikte cihazın marka, model ve seri numarasını gösterir etiketin aslı,

c) Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş   olan ruhsatname ve sorumlu müdür belgesinin onaylı örneği,

ç) İşitme cihazına ve tedarikçi   firma ve/veya alt bayii bilgilerine ait TİTUBB PRICAT çıktıları,

d) Hastanın işitme eşiklerinin bu   cihaza ait işitme kazanç eğrisinin içerisinde yer aldığını gösterir işitme   cihazı merkezi tarafından düzenlenmiş ıslak imzalı belge (gerçek kulak ölçümü   sonuçları),

e) İşitme cihazının hastanın işitme   kaybına uygunluğunu belirten ve merkez tarafından düzenlenmiş ıslak imzalı   taahhütname,

f) İşitme cihazının teknik   bilgilerinin (cihazın tipi, maksimum kazanç, maksimum çıkış gücü, kazanç   eğrisi) yer aldığı, işitme merkezi tarafından onaylanmış katalog,

istenecektir.

(4) İşitme cihazı faturası üzerinde;   hasta adı, hasta T.C. kimlik numarası, işitme cihazına ait marka, model ve   seri numarası bilgileri yer alacaktır. Fatura arkasında “işitme cihazının   eksiksiz ve çalışır durumda teslim alındığı ve işitme cihazı ile ilgili   eğitimin tarafına verildiği” ibarelerinin hasta veya yakını tarafından   yazılarak imzalanmış olması gerekmektedir.

(5) İşitme cihazı bedellerinin Kurumca   ödenebilmesi için, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca en az 1 (bir)   Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu   raporu düzenlenecektir.

(6) Sağlık kurulu raporunda işitme   cihazının dijital programlanabilir olduğu ayrıca belirtilecektir.

(7) Odyometri testi, Kulak Burun   Boğaz Hastalıkları uzman hekimi veya uzman odyolog veya odyolog veya   odyometrist tarafından onaylanmış olması halinde kabul edilecektir. İşitme   cihazı reçetesinin de sağlık kurulu raporunu düzenleyen sağlık   kurumlarında/kuruluşlarında düzenlenmiş olması gerekmektedir.

(8) Odyometri testi en az   250-500-1000-2000-4000-8000 Hz frekanslarda hava yolu ve 500-1000-2000-4000   Hz frekanslarda kemik yolu işitme eşiklerini ve konuşmayı ayırt etme   skorlarını içermelidir. Kötü işiten kulakta 500-1000-2000 Hz frekanslarında   saf ses ortalamasının en az 30 dB ve üzerinde olması ya da her bir kulakta   2000-4000 Hz frekanslarında 40 dB ve üzeri işitme kaybı olması durumunda   işitme cihazı bedelleri Kurumca karşılanacaktır.

(9) Her iki kulak için işitme cihazı   bedeli ödenebilmesi için;

a) Sağlık kurulu raporunda iki   kulakta işitme kaybının bulunduğunun belirtilmesi gereklidir.

b) 1000-2000 Hz frekanslarında her   iki kulaktaki saf ses ortalamasının farkı 15 dB’den az ve her iki kulak   arasındaki konuşmayı ayırt etme skoru farkı % 20’den az olmalıdır.

(10) İşitme durumunda değişiklik   olması ve verilen cihazın yeterli gelmemesi durumunda, bu durumun Kurumla   sözleşmeli resmi sağlık kurumunca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile   belgelenmesi halinde süresinden önce yenilenebilir.

(11) İşitme durumunda değişiklik   nedeniyle işitme cihazının yenilenmesi gerektiğinde, eski cihazın temin   dönemindeki odyometrik bulgularla yeni odyometrik bulgular arasındaki farkın   sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.

(12) İşitme cihazı sağlık kurulu   raporu ve odyolojik test sonuçları 6 (altı) ay süreyle geçerlidir.

(13) İşitme cihazı kulak   kalıplarının yenilenmesinin gerektiği, sağlık kurulu raporu ile ibraz   edilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır. Ancak, işitme cihazlarının   ilk kez alınması aşamasında, kulak kalıpları için ayrıca herhangi bir ödeme   yapılmayacaktır.

(14) 18 yaş altı çocuklar için   belirlenmiş olan tutar; 0-4 yaş için % 80, 5-12 yaş için % 60 ve 13-18 yaş   için % 50 oranında artırılarak Kurumca bedeli karşılanır.”

c) Listede yer alan “NEBÜLİZATÖR   CİHAZI” başlığı altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları   aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Nebulizatör cihazı verilmesine   ilişkin sağlık kurulu raporlarının,

a) Erişkin hastalar için; Göğüs   Hastalıkları veya Alerji Hastalıkları uzmanlarından en az birinin yer aldığı   sağlık kurulu tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

b) Çocuk hastalar için; Çocuk   Alerjisi uzmanı veya Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı, bu uzman hekimlerin   bulunmadığı sağlık kurumlarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarından,   en az birinin yer aldığı sağlık kurulları tarafından düzenlenmesi   gerekmektedir.

(2) Sağlık kurulu raporu ekinde   solunum fonksiyon testi (SFT) ve gerekiyorsa arteriyel kan gazı (AKG)   sonuçlarını gösterir belge eklenecektir.

(3) Kompresör tipi nebülizatör   bedelleri Kurumca karşılanacak olup ultrasonik nebulizerler bedelleri Kurumca   karşılanmaz.

(4) Erişkin hastalarda cihazın   verilmesine ilişkin olarak; inhaler preparatları ve inhaler preparatların   kullanılmasına yardımcı aletleri    (airchamber, spacer v.b.) kullanamadığı sağlık kurulu raporu ile   belgelenen,

a) Stabil kronik akciğer hastalığı   olanlarda; FEV1≤40 ise AKG değerlerine bakılmaksızın, FEV1>40 ise; AKG’da   PaO2≤55 mmhg veya SaO2≤ 88 olması,

b) Persistan astımlı hastalarda;   FEV1 veya PEFR≤%60 veya FEV1 veya PEFR % 60-80 arasında olup günlük PEFR veya   FEV1 değişkenliği %30’un üzerinde,

c) Bronşiektazi tanısı ile birlikte   kalıcı hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda; stabil dönemde FEV1≤ 40   olduğu sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve dayanağı belgelerin rapor   ekinde yer alması koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.

(5) Çocuk hastalarda cihazın   verilmesine ilişkin olarak;

a) Persistan astımlı hastalarda;   FEV1 veya PEFR≤%60 olan veya FEV1 veya PEFR % 60-80 arasında olup günlük PEFR   veya FEV1 değişkenliği %30’un üzerinde olması veya

b) 14 (on dört) yaşın üstündeki   hastalarda; FEV1 veya PEFR≤40 olması veya

c) 6 (altı) yaşın altındaki hastalar   ve 6 (altı) yaşın üstünde olup ek sorunu (örneğin nörolojik bir sorun)   nedeniyle solunum fonksiyon testi yapılamayan hastalarda bu durumun sağlık   kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca   karşılanır.

ç) Astımlı çocuklarda sadece ağır   veya çok ağır (hayatı tehdit eden) astım krizlerinde kan gazı değişikliği   olabilir. Astım krizinde olmayan persistan ağır astımı olan çocuklarda   arteryal kan gazı sonuçları, ister 6 yaş altı isterse 6 yaş üstü olsun   nebülizer cihaz endikasyonu için aranmaz.

(6) Solunum fonksiyon testi   yapamayan ve kronik akciğer hastalığı tanısı almış çocuklarda, bronkopulmoner   displazi, bronşiolitis obliterans tanılı hastalarda, interkostal adaleleri   çalışmayan veya mental retarde (IQ≤40) olan nörolojik sorunlu hastalarda   PaO2≤55 mmHg veya SaO2≤88 olması halinde bu durumun sağlık kurulu raporunda   belirtilmesi gerekmektedir.”

ç) Listede yer alan “DO1013” SUT   kodlu ve “BPAP/BPAP S CİHAZI” başlığı altındaki satırdaki ödeme kriterleri   ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) BPAP cihazı için solunumsal   uyku hastalıklarında SUT “3.3.6.A-1” maddesinde yer alan genel   hükümlere ilaveten; yüksek nazal hava akımını tolere edemeyen, CPAP   maskesinde önemli düzeyde hava kaçağı olan veya pozitif basınca karşı nefes verme   güçlüğü yaşayan OUAS hastalarında veya Uyku ile ilişkili   hipoventilasyon/hipoksemik sendromu (restriktif akciğer hastalığı, kronik   obstrüktif akciğer hastalığı, obesite-hipoventilasyon sendromu, pulmoner   parankimal veya vasküler patolojilere bağlı hipoventilasyon/hipoksemi vb)   olan hastalarda; bu durumun düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilmesi   koşuluyla BPAP cihazı (auto BPAP hariç) bedelleri Kurumca karşılanır.

(2) BPAP S cihazı için kronik   solunum yetmezliğinde SUT “3.3.6.A-2” maddesinde yer alan genel   hükümlere ilaveten;

a) Restriktif akciğer   hastalıklarında;

1- PaCO2 ≥ 45 mmHg veya

2- En az 2 lt /dk akım hızında nazal   O2 desteği altında O2 saturasyonunun 5 dk süreyle kesintisiz ≤ %88 veya

3- İlerleyici nöromüsküler   hastalıklar için maksimal inspratuar basınç (MİP)≤ 60 cm H2O veya FVC ≤ %50,   olarak saptanması ve bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin (solunum   fonksiyon testi, arteriyel kan gazı ölçümü) sağlık kurulu raporu ekinde yer   alması koşuluyla BPAP-S cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.

b) Obstriktif akciğer hastalıkları:   Uygun bronkodilatatör ve O2 tedavisine rağmen;

1- PaCO2≥55 mmhg veya

2- PaCO2 50 ve 54 mmHg arasında ise   en az 2 lt/dk akım hızında nazal O2 desteği altında noktürnal O2   saturasyonunun 5 dk süreyle kesintisiz ≤ %88 veya

3- PaCO2 50 ve 54 mmHg arasında   olup, bir yılda ikiden fazla hiperkapnik atak nedeniyle hastaneye yatırılan,   kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda; bu durumların sağlık   kurulu raporunda belirtilmesi ve bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin   (solunum fonksiyon testi, arteriyel kan gazı ölçümü) sağlık kurulu raporu   ekinde yer alması koşuluyla BPAP-S cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.   (hasta solunum fonksiyon testi yapamıyorsa bu durum sağlık kurulu raporunda   açıkça belirtilmelidir.)”

d) Listede yer alan “DO1017” SUT   kodlu ve “EV TİPİ MEKANİK VENTİLATÖR (EN AZ BASINÇ DESTEKLİ VENTİLASYON (PSV)   İLE BİRLİKTE VOLÜM VE/VEYA BASINÇ KONTROLLÜ VENTİLASYON (VCV, PCV) SAĞLAYAN   VENTİLATÖRLER)” başlığı altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya   kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İnvaziv mekanik ventilasyon   cihazının uygulama endikasyonları;

a) Akut solunum yetmezliği   sonrasında yoğun bakımdan çıkışına engel kalmayacak şekilde diğer sistem   hastalıkları tedavi edildiği ve kronik tedavi uygulamaları düzenlendiği halde   invaziv solunum desteğinden ayrılamayan veya ayrılma olasılığı olmayan   trakeotomili hastalarda,

b) Kronik ve/veya ilerleyici solunum   yetmezliği veya başka kronik organ disfonksiyonlarına sekonder solunum   yetmezliği nedeni ile non-invaziv mekanik ventilasyon uygulamasının yetersiz   kaldığı, yapılamadığı veya yapılmasının kontrendike olduğu ve sürekli olarak   invaziv solunum desteği ihtiyacı olan hastalarda,

kullanılması halinde ev tipi mekanik   ventilatör cihazı bedeli Kurumca karşılanır.

(2) Cihazın temini için hastayı   takip eden uzman hekimin ve yoğun bakım sorumlusu uzman hekimin (İç   Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Anestezi ve Reanimasyon, Nöroloji, hastanın   çocuk olması halinde ise Çocuk Hastalıkları, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk   Yoğun Bakım uzmanları) yer aldığı, 2 nci ve 3 üncü basamak yoğun bakım   ünitesi bulunan sağlık kuruluşlarınca ayrıntılı olarak düzenlenecek sağlık   kurulu raporuna istinaden bedelleri Kurumca karşılanır.

(3) Raporda hastanın gereksinimine   göre cihazın teknik özelliklerinin belirtilmesi gerekir. Bu teknik özellikler   hastanın solunumsal stabilitesini sağlayan MV parametrelerini (Mod, Vt,   frekans, tetikleme hassasiyeti, Pins, Psup, PEEP, FiO2, İnspiratuar akış hızı   veya I: E oranı) kapsamalıdır.

(4) İnvaziv mekanik ventilasyon   cihazının yenilenme süresi 5 yıldır. Bu süreden önce yenilenen cihazların   bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(5) Aşağıda belirtilen invaziv   mekanik ventilasyon cihazı ile birlikte kullanılması ve belli süreden önce   değişmesi gereken aksesuarlar ve yardımcı sarf malzemelerinin bedelleri   Kurumca karşılanır;

a) Solunum devreleri (ayda 2 adet)

b) Bağlantı üniteleri (ayda 1 adet)

c) Trakeotomi kanülü (ayda 2 adet)

ç) Isı nem tutucu filtre (haftada 2   adet)

d) Aspirasyon sondası (günde 4 adet)

Ancak, ev tipi mekanik ventilatörler   ile birlikte kullanılan aspirasyon sondasının günde 4 adedi aşan   kullanımları, düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve Kurumun   inceleme birimleri tarafından uygun görülmesi şartıyla Kurumca bedeli karşılanır.

(6) İnvaziv mekanik ventilasyon   cihazı için düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile   oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, ev tipi aspirasyon cihazı, nebulizatör,   nemlendirici, ambu seti bedelleri Kurumca karşılanır.

(7) İnvaziv mekanik ventilasyon   cihazlarının kullanımı ve bakımı konusunda verilecek eğitim, hasta için   izleme programı oluşturulması, hastayı taburcu eden ve raporlarını düzenleyen   hekimin ve hastanenin sorumluluğundadır.”

e) Listede yer alan “LENF ÖDEM   KOMPRESYON CİHAZLARI” başlığı altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya   kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 3.Basamak Hastanelerde Genel   Cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik   Cerrahi ile Kalp Damar Cerrahisi branş hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık   kurulu raporlarına istinaden ilgili hekimlerce reçete edilmesi halinde   Kurumca bedeli karşılanır.

(2) Evre II-III lenf ödemi olan;

a) Evre II: Gode, elevasyon ile ödem   azalmaz ve klinik olarak fibrozis belirgin.

b) Evre III: Ödem irreversible,   tekrarlayan infeksiyöz ataklar, fibrozis, deri ve deri altında skleroz,   flebolenf ödemi ya da ileri evre (C4-6) kronik venöz hastalık bulunan   hastalarda Kurumca bedelleri karşılanır.

(3) Heyet raporu ekinde lenf ödemli   hastaların, flebolenfödem ya da ileri evre (C4-6) kronik venöz hastalık venöz   yetmezliğe bağlı durumlarda venöz sistem doppler ultrasonografi raporu ekte   olmalıdır. Hastaların karşılaştırmalı her iki ekstremite fotoğrafları da   rapora eklenmelidir.

(4) Kompresyon cihazları diz altı   lenf ödemlerde veya venöz yetmezliklerde en fazla 2 (iki) kanallı, diz üstü   lenf ödemlerde veya venöz yetmezliklerde en fazla 6 (altı) kanallı, üst   ekstremite lenf ödemlerde veya venöz yetmezliklerde en fazla 1 (bir) kanallı   olması halinde Kurumca bedeli karşılanır. Sadece Evre II lenf ödemlerde en   fazla 2 (iki) kanallı cihaz bedeli Kurumca karşılanır.

(5) Cihazın diz altı, diz üstü, üst   ekstremite ve kaç kanallı olacağı ilgili hekim raporunda belirtilmelidir.”

f) Listede yer alan “YANIK BASI   GİYSİLERİ” başlığı altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları   aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Erişkin hastalarda Plastik,   Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi veya Genel Cerrahi uzmanlarının birlikte   bulunduğu; 18 (on sekiz) yaşının altındaki yanık hastalarında ise Plastik,   Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi veya Genel Cerrahi veya Çocuk Cerrahisi   uzmanları tarafından düzenlenen heyet raporuna istinaden ve bu uzman   hekimlerden herhangi biri tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca   karşılanır.

(2) İkinci ve üçüncü derece yanık   sonrası oluşmuş hipertrofik skar ve keloidlerin tedavisi ve azaltılması,   oluşabilecek hipertrofik skarı önlemek amacıyla, 0-3 yaş çocuklarda 3 (üç)   ayda 1 (bir), daha büyük çocuklarda 6 (altı) ayda 1 (bir), erişkinlerde ise   yılda 1 (bir) kez reçete edilebilir.

(3) Rapor geçerlilik süresi 1 (bir)   yıldır.

(4) Hastaya alerjik veya toksik etki   göstermemelidir.

(5) Ortalama 15-40 mmHg basınç   uygulamalı ve kullanım süresinin sonuna kadar bu basıncın en az yarısını   sağlayabilmelidir.

(6) İç yüzeyi hastada bası   yaralarına yol açmayacak tarzda dikişsiz ve pürüzsüz olmalıdır.

(7) Fermuar vb. aksesuarlar   kullanılacaksa hastaya zarar vermeyecek şekilde yerleştirilmeli ve kullanım   süresi boyunca bozulmayacak yapıda olmalıdır.

(8) Giysi sık yıkanabilir kumaştan   imal edilmeli yıkanma ile deforme olmamalı, boyutları değişmemeli ve yıkama   talimatı hastaya verilmelidir.

(9) Değişik renk ve desenlerde   olabilir. (özellikle çocuklarda kullanımı özendirebilmek için)

(10) Hasta ile temas eden iç   kısmında hekimin uygun görmesi halinde uygun gördüğü alanlar silikon tabaka   ile kaplanabilmelidir.

(11) Bası giysilerinde kullanılacak   silikon tabaka miktarı sağlık kurulu raporu ile belirlenen hipertrofik skar   alanının %10 fazlasından daha geniş olamaz.

(12) 18 (on sekiz) yaşın altındaki   yanık hastalarında SUT eki Ek-3/C3 listesindeki kriterlere uygun ısmarlama   yanık bası giysileri, erişkinlerde ise ihtiyaca göre ısmarlama veya hazır   bası giysileri fatura edilebilir.

(13) Bası giysilerinin yanık olayını   takiben ilk 6 (altı) ay içinde kullanılmaya başlanması halinde bedeli Kurumca   karşılanacaktır.”

g) Listede yer alan “DO1020” SUT   kodlu ve “MİKRO İNFÜZYON POMPASI (İNSÜLİN POMPASI)” adlı tıbbi malzemenin   altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasında   yer alan “Mikro infüzyon pompası” ibaresi “Açık loop mikro infüzyon pompası”   olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28 –   Aynı Tebliğ eki “TIBBİ SARF MALZEMELER” (EK-3/C4) listesinde aşağıdaki   değişiklikler yapılmıştır.

a) “A10041” SUT kodunun karşısında   yer alan “SİLİKON” adlı ortez protezinin adı “İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR   İÇİN)(FİLTRE DAHİL)” olarak değiştirilmiştir.

b) Bu Tebliğ eki (5) numaralı   listede belirtilen tıbbi malzemelerin ve fiyatlarının yürürlük tarihi   “01.09.2012” olarak değiştirilmiştir.

c) “A10049” SUT kodlu “HASTA ALT   BEZİ” başlığı altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının   beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sağlık raporunda; kolostomili   hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı   olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır.”

ç) Listede yer alan “A10099” SUT   kodlu “KÖPÜKLÜ VEYA FİBER İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA” başlığı altındaki   satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(1) Bol eksudalı yaralar ve/veya   masere yaralarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.

(2) Kuru yaralar ve/veya enfekte   yaralar ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı konulan hastalarda kullanılması   halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.

(3) Kapasite tamamlanmadan önce   (leke kenara ulaşmadan önce) ve/veya 2-7 gün içinde değiştirilmelidir.

(4) 100-225 cm2’ye kadar   olanlar orta yara örtüsü olarak kabul edilir.”

d) “A10103” SUT kodlu “KOKLEAR İMPLANT   KONUŞMA İŞLEMCİSİ” başlığı altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya   kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkra   aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“(1) Konuşma işlemcisi, 7 (yedi)   yıldan önce yenilenemez. Ancak Kİ kurul raporuna istinaden tamiri mümkün   olmayan durumlarda (kullanıcı kusuruna bağlı olmaksızın) bu süre dikkate   alınmadan süresinden önce yenilenebilir. 7 (yedi) yılı dolduran kişilerde Kİ   kurulunun uygun görmesi halinde Kİ kurul raporuna istinaden yenilenebilecektir.

(2) Bozulduğu rapor edilen konuşma   işlemcisi, Kurum taşra teşkilatına teslim edilecektir.”

e) “A10104” SUT kodlu “AKTARICI   (BOBİN, TRANSMİTTER)” başlığı altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya   kurallarının birinci fıkrasında yer alan “Bozulduğu rapor edilen konuşma   işlemcisi, Kurum taşra teşkilatına teslim edilecektir.” ibaresi metinden   çıkarılmıştır.

MADDE 29 – Aynı   Tebliğ eki “ÖZEL HALLERDE KARŞILANAN TIBBİ MALZEMELER” (EK-3/C5) listesinde   aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) “100006” SUT kodlu ve “ENERJİ   DEPOLAYAN/KARBON SİSTEM AYAK FARKI” adlı tıbbi malzemenin “ÖZEL KOŞULLAR”   sütununda yer alan hükümde geçen “(**)” ibaresi kaldırılmıştır.

b) Listenin sonundaki birinci   fıkrada yer alan “onayının” ibaresi kaldırılmıştır.

MADDE 30 – Aynı   Tebliğ eki “GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER” (EK-3/D) listesinde aşağıdaki   değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “GZ.11120” SUT   kodlu tıbbi malzemenin adı “Yakın Okuma Kepi Tek*” olarak değiştirilmiştir.

b) Listede yer alan “GZ.11050” SUT   kodlu tıbbi malzemenin adı “Yakın Okuma Kepi Çift*” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Aynı   Tebliğ eki “OMURGA CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER” (EK-3/E1)   listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “Ek-5/E”   ibareleri “EK-3/E-1” olarak değiştirilmiştir.

b) Listenin en altında yer alan   “GENEL HÜKÜMLER” başlığı altındaki hükümlerin yedinci fıkrasında yer alan   “tanıya dayalı işlemler listesi (EK-9)” ibaresi “TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN   LİSTESİ (EK-2/C)” olarak değiştirilmiştir.

c) Listenin en altında yer alan   “GENEL HÜKÜMLER” başlığı altındaki hükümlerin sekizinci fıkrasının “a” ve “b”   bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 45 (kırk beş) yaş ve altı, aktif   hayat beklentisi olan, lomber hareketlerinin korunması amaçlanan, dejeneratif   omurga sorunu bulunmayan, hareketli sistemlerin tek segmenti geçmeyecek   şekilde kullanımı halinde bedelleri Kurum mevzuatı doğrultusunda   karşılanacaktır. (rigid ve dinamik sistemlerin bir arada kullanıldığı   durumlarda dinamik sistem bir segmenti geçemez, hareketli ya da yarı   hareketli sistemin uygulandığı segmentte füzyon materyalleri kullanılması   halinde, sistem ve füzyon materyallerinin Kurumca bedeli karşılanmaz.)

b) Lomber hareketli ve yarı   hareketli sistemlerin sadece 3. Basamak Hastanelerde (eğitim verme yetkisi   olan klinik) uygulanması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

ç) “102.110” SUT kodlu   “TORAKOLUMBAR, POSTERIOR MONOAXIAL VİDA, TİTANYUM, AÇIK CEMENT ENJEKTE   EDİLEBİLİR (KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)” adlı malzemenin altındaki ödeme   kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası ve son satırındaki hüküm   aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) “I” vida olarak tanımlanan   monoaxial ve polyaxial torakolumbar posterior vidaların kullanılması halinde,   vida ve konnektörünün (SUT eki Ek-3/E-1 Listesinde 102.350 veya 102.355 veya   102.360 sıra nolu ürünler) toplam fiyatı, torakolumbar posterior polyaxial   vida (SUT eki Ek-5/E Listesinde 102.130 sıra nolu ürün) fiyatını geçemez.”

“olup bu endikasyonlarda uygulandığı   hallerde Kurumca bedeli karşılanır.”

d) “102.126” SUT kodlu   “TORAKOLUMBAR, POSTERIOR MONOAXIAL (I) VİDA, TİTANYUM, PEDİATRİK/YETİŞKİN   (VİDA-ROD BAĞLANTI APARATI DAHİL)” adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri   ve/veya kurallarının birinci fıkrası ve son satırındaki hüküm aşağıdaki   şekilde değiştirilmiştir.

“(1) “I” vida olarak tanımlanan   monoaxial ve polyaxial torakolumbar posterior vidaların kullanılması halinde,   vida ve konnektörünün (SUT eki Ek-5/E Listesinde 102.350 veya 102.355 veya   102.360 sıra nolu ürünler) toplam fiyatı, torakolumbar posterior polyaxial   vida (SUT eki Ek-5/E Listesinde 102.130 sıra nolu ürün) fiyatını geçemez.”

“olup, bu endikasyonlarda   uygulandığı hallerde bedeli Kurumca karşılanır.”

e) “102.145” SUT kodlu   “TORAKOLUMBAR, POSTERIOR POLYAXIAL VİDA, TİTANYUM, SPONDİLOLISTEZİS   VİDASI/DİSTRAKSİYON–KOMPRESYON VİDASI/ÇEKTİRME VİDASI, PEDİATRİK/YETİŞKİN   (KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)” adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri   ve/veya kurallarının birinci fıkrası ve son satırındaki hüküm aşağıdaki   şekilde değiştirilmiştir.

“(1) “I” vida olarak tanımlanan   monoaxial ve polyaxial torakolumbar posterior vidaların kullanılması halinde,   vida ve konnektörünün (SUT eki Ek-5/E Listesinde 102.350 veya 102.355 veya   102.360 sıra nolu ürünler) toplam fiyatı, torakolumbar posterior polyaxial   vida (SUT eki Ek-5/E Listesinde 102.130 sıra nolu ürün) fiyatını geçemez.”

“olup, bu endikasyonlarda   uygulandığı hallerde bedeli Kurumca karşılanır.”

f) “102.266” SUT kodlu “TORAKOLUMBAR   POSTERİOR COCR ROD SKOLYOZ TEKLİ” adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri   ve/veya kurallarının son satırındaki hüküm aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“olup, bu endikasyonlarda   uygulandığı hallerde bedeli Kurumca karşılanır.”

MADDE 32 – Aynı   Tebliğ eki “BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ   MALZEMELER” (EK-3/E2) listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “VAGAL SİNİR   STİMÜLATÖRÜ:” başlığı altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları   aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 3. Basamak Hastanelerde   uygulanması halinde; Psikiyatri, Nöroloji (çocuk/erişkin) ve Beyin Cerrahisi   uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporuna istinaden Kurumca bedeli   karşılanır. Vagal sinir stimülatörleri aşağıdaki tüm şartları taşıması   halinde uygulanır:

a) Hastanın yaşam kalitesini bozacak   sıklık ve şekilde nöbetlerinin olması.

b) Nöbet tipine uygun bütün   antiepileptikleri kullanmış olması ve hâlihazırda en az ikili major   antiepileptik ajanı 2 (iki) yıldır kullanıyor ve bunlara cevap alınamıyor   olması.

c) Daha önce epileptik cerrahi   uygulanıp yanıt alınamamış ya da epileptik cerrahi uygulanamaz durumda   olması.

ç) Epilepsi nedeninin malign beyin   tümörü, nörometabolik ya da nörodejeneratif hastalık olmaması.

d) Hastaların zekâ düzeyi ağır   derecede geri olmamalı.

e) Hamile olmaması.

f) Sistemik kronik hastalık olmaması   (astım, aktif peptik ulcus, kr. akciğer hastalığı, koroner kalp hastalığı,   kr. böbrek hastalığı, kr. karaciğer hastalığı, diabetes mellitus ve benzeri   hastalıklar)

g) Nöroloji ve/veya Çocuk   Nörolojisi, Beyin Cerrahisi ve Psikiyatri uzman hekimleri tarafından oluşan   bir komisyon kurulması ve hastaların komisyonca aşağıdaki belgelerle birlikte   değerlendirilmesi gerekmektedir. Komisyon değerlendirilmesinde istenecek   belgeler:

1- Uzun çekimli video-EEG kayıtlar,

2- Hastanın daha önce kullandığı   antiepileptik tedavi; doz, ilaç-kan seviyesi, nöbet sayısı ve şekli ile   ilgili bilgilerin dokümante edildiği ayrıntılı epikriz (epikriz hasta   takibini yapan nörolog ya da çocuk nörolog tarafından hazırlanmış ve imzalanmış   olmalıdır),

3- Nöroradyolojik görüntüleme   tetkiklerinin aslı,

4- Psikolog tarafından düzenlenmiş   zeka düzeyini gösteren belge.”

b) Listede yer alan “KN1007” SUT   kodlu ve “KRANİYAL MİNİ LEVHA TİTANYUM DÜZ PLAK” adlı tıbbi malzemenin   altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının sonuna gelmek üzere   “kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 33 – Aynı   Tebliğ eki “ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNA AİT   TIBBİ MALZEMELER” (EK-3/F-1) listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listenin en altında yer alan   “GENEL HÜKÜMLER” başlığı altındaki hükümlerin yedinci fıkrasının sonuna   gelmek üzere “karşılanır.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34 –   Aynı Tebliğ eki “KARDİYOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER” (EK-3/H)   listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) “KR1202” SUT kodlu “MİTRAL HALKA   (ANULUS) DARALTMA SİSTEMLERİ” adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri   ve/veya kurallarında yer alan “3. basamak hastanelerinde” ifadesi, “3.   basamak Sağlık Bakanlığı Hastaneleri veya 3. basamak TSK Hastanelerinde”   olarak değiştirilmiştir.

b) “KR1161” SUT kodlu “STENT,   VASKÜLER, KAROTİS, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, ÇELİK / NİTİNOL / DİSTAL İNCELEN   MONORAİL” adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları   aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 3. basamak hastanelerde   Kardiyoloji Uzmanı ile KVC veya Beyin Cerrahisi Uzmanları tarafından   düzenlenen sağlık kurulu raporu ile stent uygulanma endikasyonunun epikrizde   ayrıntılı olarak belirtilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

c) “KR1152” SUT kodlu “STENT,   KORONER, BALONA MONTE EDİLMİŞ GRAFT STENT” adlı malzemenin altındaki ödeme   kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Koroner perforasyon ve koroner   anevrizmada kullanıldığının belirtildiği ve epikrizde 2 (iki) Kardiyoloji   uzmanının imzasının olması halinde, Kurumca bedeli karşılanır.”

ç) “KR2021” SUT kodlu “TRANSKATETER   AORTİK KAPAK BALON EXPANDABLE (BALON SHEAT, TAŞIYICI SİSTEM BİRLİKTE) SET”   adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci   fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Konvansiyonel cerrahi   yöntemlerle Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı tarafından inoperable veya yüksek   riskli olarak değerlendirilen semptomatik ciddi kalsifik aort kapak darlığı   hastalarında 2 (iki) Kardiyoloji, 2 (iki) Kalp Damar Cerrahisi, 1 (bir)   Anestezi Reanimasyon uzmanının onayının bulunduğu konsey kararı ile bir yılda   2000 kardiyak girişimsel işlem (en az 300 tedavi amaçlı girişim) ve 250 açık   kalp cerrahisi yapılan 3. basamak hastanelerde kullanılması halinde Kurumca   bedeli karşılanır.”

d) “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL”   başlığı altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci   fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yılda 250 adet tanısal   anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki) Kardiyoloji uzmanı ile   Radyoloji veya KVC uzmanının olduğu konsey kararı ile Kurumca bedeli   karşılanır.”

MADDE 35 –   Aynı Tebliğ ekinde yer alan ve “KALP KAPAKLARI VE RİNGLERİ” ibaresi ile   başlayan listede (EK-3/I) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Liste adı olarak “KALP DAMAR   CERRAHİSİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/I)” ibaresi eklenmiştir.

b) “KV2000” SUT kodlu “TRANSKATETER   MİTRAL KAPAK MANDAL VE TAŞIMA SİSTEMİ” adlı malzemenin altındaki ödeme   kriterleri ve/veya kurallarında yer alan “3. basamak hastanelerde” ifadesi,   “3. basamak Sağlık Bakanlığı Hastaneleri veya 3. basamak TSK Hastanelerinde”   olarak değiştirilmiştir.

c) “KV2001” SUT kodlu “MİTRAL HALKA   (ANULUS) DARALTMA SİSTEMLERİ” adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri   ve/veya kurallarında yer alan “3. basamak hastanelerinde” ifadesi, “3.   basamak Sağlık Bakanlığı Hastaneleri veya 3. basamak TSK Hastanelerinde”   olarak değiştirilmiştir.

ç) “KV1168” SUT kodlu “STENT,   VASKÜLER, KAROTİS, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, ÇELİK/NİTİNOL/DİSTAL İNCELEN   MONORAİL” adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları   aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 3.basamak hastanelerde KVC   Uzmanı ile Kardiyoloji veya Nöroloji veya Radyoloji Uzmanları tarafından   düzenlenen sağlık kurulu raporu ile stent uygulama endikasyonunun epikrizde   ayrıntılı olarak belirtilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

d) “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL”   başlığı altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci   fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yılda 250 adet tanısal   anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki) KVC uzmanı ile birlikte   Radyoloji veya Kardiyoloji uzmanının olduğu konsey kararı ile Kurumca bedeli   karşılanır.”

e) “STENTGREFT, HASTAYA ÖZEL”   başlığı altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci   fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yılda 250 adet tanısal   anjiyografi veya işlem yapılan 3.basamak hastanelerde; 2 (iki) KVC uzmanı ile   birlikte Radyoloji veya Kardiyoloji uzmanının olduğu konsey kararı ile   kompleks anatomiye sahip aortik visseral dalları içeren aort anevrizmalarının   tedavisinde, klasik cerrahi ve EVAR, TEVAR uygulamalarının kontrendike ya da   yüksek riskli olduğu durumlarda (organ malperfüzyonu ve buna bağlı   komplikasyonları önleyebilmek için) kullanılması halinde Kurumca bedeli   karşılanır.”

MADDE 36 – Aynı   Tebliğ eki “KULAK BURUN BOĞAZ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER” (EK-3/J)   listesinde KOKLEAR İMPLANT başlığı altındaki açıklama bölümünde yer alan “A)   Koklear implant (Kİ)” alt başlığında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasının “e”, “f” ve   “g” bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) İşitsel nöropati tanısı alan ve   en az 6 (altı) ay süreyle işitme rehabilitasyonu ve eğitiminden fayda   görmediği odyolojik test bataryası ile belgelendirilmesi halinde yapılır.

f) İkinci kulağa Kİ uygulanması;   menenjit sonrası ileri derecede sensörinöral işitme kayıplarında, ileri   işitme kaybı yanında bilateral körlük olduğunda, corpus callosum agenezisine   eşlik eden ileri derecede işitme kayıplarında eşzamanlı veya ardışık çift   taraflı Kİ uygulanabilir.

g) Kİ uygulaması sonrası gelişen   enfeksiyon nedeniyle koklear implantın işlevselliğini yitirmesi durumunda, bu   durumun aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) Kulak Burun Boğaz uzman   hekimi tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi   halinde yeniden planlanan implantasyon Kurumca bedeli karşılanır.”

b) İkinci fıkrasının “a”, “b” ve “c”   bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 2 (iki) yaş üstü çocuklarda ve   erişkinlerde 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz’lerdeki işitme eşikleri ortalamasının   80 dB’den daha kötü olması ve konuşmayı ayırt etme testi yapılabilen   hastalarda konuşmayı ayırt etme skorunun %30’un altında olması gereklidir. En   az 3 (üç) aylık süre ile binaural işitme cihazı kullanımından fayda görmediği   sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.

b) 2 (iki) yaş altı çocuklarda,   bilateral 90 dB HL’den daha fazla sensörinöral işitme kaybı olması ve en az 3   (üç) aylık süre ile binaural işitme cihazı kullanımından fayda görmediği   sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.

c) Saf ses ortalaması (500, 1000,   2000 ve 4000 Hz) bir kulakta 70 dB ve daha kötü, karşı kulakta 90 dB ve daha   kötü olan ve konuşmayı ayırt etme skorunun %30’un altında kaldığı hastalarda   kötü kulağa Kİ yapılabilir.”

c) Beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(5) Elektroakustik uygulama: 1000   Hz ve altındaki frekanslarda işitme eşiklerinin 50 dB ve daha iyi, 1000   Hz’den yüksek frekanslarda 80 dB ve daha kötü olması ve konuşmayı ayırt etme   skorunun %30’dan kötü olması durumunda uygulanır. Elektroakustik uygulamanın   Kurumca bedelinin ödenmesi için son 2 (iki) yıl işitme eşiklerinin stabil   olduğu belirtilmelidir.”

MADDE 37 – Aynı   Tebliğ eki “ÜROLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER” (EK-3/L) listesinde   aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “SAKRAL SİNİR   STİMÜLATÖRLERİ VE AKSESUARLARI” başlığından sonraki satırdaki ödeme   kriterleri ve/veya kurallarının üçüncü fıkrasının “b” bendinin “1” numaralı   alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Antimuskarinik ve intradetrüsör   botulinum toksin enjeksiyonu tedavisine cevap vermeyen ve en az 2 (iki)   yıldır izlemde olan hastalarda uygulanabilir.”

b) Listede yer alan “ENJEKSİYON   ÜRÜNLERİ” başlığından sonraki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının   “C) Prostat cerrahisi sonrası inkontinansta kullanılan enjeksiyon dolgu   materyalleri” alt başlığının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(1) Ürodinami ve sistoskopi   sonuçlarına göre başka patalojilere bağlı olmayan sadece sfinkterik   yetersizlik olduğu tespit edilen hastalarda kullanılması halinde  bedeli Kurumca karşılanır.”

c) Listeden çıkarılan tıbbi   malzemeler bu Tebliğ eki (6) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 38 –   Aynı Tebliğ eki “RADYOLOJİ BRANŞI VE ENDOVASKÜLER/NONVASKÜLER GİRİŞİMSEL   İŞLEMLERE AİT TIBBİ MALZEMELER” (EK-3/M) listesinde aşağıdaki değişiklikler   yapılmıştır.

a) “GR1136” SUT kodlu “STENT,   VASKÜLER, KAROTİS, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, ÇELİK / NİTİNOL / DİSTAL İNCELEN   MONORAİL” adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları   aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 3. basamak hastanelerde   Radyoloji Uzmanı ile Beyin Cerrahisi veya KVC Uzmanları tarafından düzenlenen   sağlık kurulu raporu ile stent uygulanma endikasyonun epikrizde ayrıntılı   olarak belirtilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

(2) 3. basamak hastanelerde Nöroloji   Uzmanı ile Beyin Cerrahisi veya KVC Uzmanları tarafından düzenlenen sağlık   kurulu raporu ile stent uygulanma endikasyonun epikrizde ayrıntılı olarak   belirtilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

(3) 3. basamak hastanelerde Beyin   Cerrahisi Uzmanı ile Nöroloji veya Kardiyoloji veya Radyoloji Uzmanları tarafından   düzenlenen sağlık kurulu raporu ile stent uygulanma endikasyonun epikrizde   ayrıntılı olarak belirtilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

b) “GR2037” SUT kodlu tıbbi   malzemenin adı “STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE’Lİ, İLAÇ BAĞLI VEYA KAPLAMALI   KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL, KISA (5CM VE ALTI)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39 –   Aynı Tebliğ eki “ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU” (EK-3/N1) listesinde aşağıdaki   değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “ÖZEL   BİÇİMLENDİRİLMİŞ, PERICARDLAR (DURA)” başlığı “ÖZEL BİÇİMLENDİRİLMİŞ,   PERICARDLAR, DURA” olarak değiştirilmiştir.

b) Listede yer alan “AG1095” SUT   kodu ile “AG1112” SUT kodu arasındaki tıbbi malzemelerin tıbbi malzeme alan   tanımları “ÖZEL BİÇİMLENDİRİLMİŞ, PERICARDLAR, DURA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 40 –   Aynı Tebliğin eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme   Kuralları (Ek-4/E) listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a)   “Betalaktam Antibiyotikler” başlıklı (1) numaralı maddesinin B bendinin   “2.Kuşak Sefalosporinler” alt maddesine 1.1 numaralı satır eklenmiştir.

b)   “Betalaktam Antibiyotikler” başlıklı (1) numaralı maddesinin B bendinin   “3.Kuşak Sefalosporinler” alt maddesine 12.1 numaralı satır eklenmiştir.

c)   “Antiviral İlaçlar” başlıklı (11) numaralı maddesinin “A) HIV/AIDS   Tedavisinde Kullanılan Spesifik İlaçlar” bendine 14 numaralı satır   eklenmiştir.

MADDE 41 –   Aynı Tebliğin eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık   Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi” nde (Ek-4/F) aşağıdaki   değişiklikler yapılmıştır.

a) (27) numaralı madde aşağıdaki   şekilde değiştirilmiştir.

“27. Tobramisin İnhaler ve   Kolistimetat (Kistik fibrozis hastalarında pseudomonas aeruginosa’ya bağlı   kronik akciğer enfeksiyonunda ödenir. İlk defa ilaç kullanacak hastalarda;   son 6 ay içerisinde en az birer aylık aralar ile alınan en az 3 solunum yolu   kültüründe (balgam veya bronkoalveolar lavaj) p.aeruginosa pozitif kültür   sonuçları ve tarihleri Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde   göğüs hastalıkları uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca   düzenlenecek 1 yıl süreli sağlık kurulu raporunda belirtilir. Raporun   yenilenmesi durumunda devam tedavisi olduğu, yeni pozitif kültürün tarihi ve   sonucu belirtilir. Sağlık raporuna dayanılarak bu hekimlerce tobramisin en   fazla 1 kutu, kolistimetat 1 aylık dozda (ilk reçete dahil) reçetelenir.   Sonraki her reçete için yeni pozitif kültür tarihi ve sonucu reçete veya   raporda belirtilir.)”

b) (45) numaralı madde aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“45. Solifenasin, Tolterodine-L,   Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin, Duloksetin; Oksibutinine   yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda uzman hekimlerce raporsuz,   uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce”

c) (49) numaralı maddesinde geçen   “serum Ig E düzeyinin 30-700 IU/ml” ifadesi “serum Ig E düzeyinin 30-1500   IU/ml” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Aşağıdaki (58) numaralı madde   eklenmiştir.

“58. Eplerenon (Spironolakton   tedavisi altındayken jinekomasti gelişen veya spironolaktonu tolere edemeyen   akut MI sonrası klinik kalp yetmezliği olan sol ventrikül disfonksiyonlu   (Atım volümü(LVEF)≤%40) hastaların tedavisinde kardiyoloji uzman hekimlerince   düzenlenen rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelenebilir. Hipertansiyon   tedavisinde ödenmez.)”

MADDE 42 – Aynı   Tebliğin eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek   İlaçlar Listesi’’nin (Ek-4/G) (27) numaralı maddesinde yer alan “plazminojen   aktivatörleri” ifadesinden sonra gelmek üzere “, absiksimab” ifadesi   eklenmiştir.

MADDE 43 –   Bu Tebliğin;

a) 1 ila 3, 5 ila 8 ve 19 ila 39   uncu maddeleri 1/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 4 üncü maddesi 1/1/2013   tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 9, 11 ila 18, 40 ve 42 nci   maddeleri ile 41 inci maddesinin (b), (c) ve (ç) bentleri yayımı tarihinden 5   iş günü sonra,

ç) 41 inci maddesinin (a) bendi   6/8/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 44 –   Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Comments


bottom of page