top of page

SAĞLIK KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA DUYURU....

Sağlık Kuruluşlarının Denetimleri hakkında duyuru

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 23824201-663.02/E.307 19.03.2020 Konu: Sağlık Tesisleri Denetimleri Hk.

DAĞITIM

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda sağlık mevzuatının ve hizmetin gerektirdiği niteliklerin aranması ve iliniz sınırları içerisindeki Sağlık Bakanlığı, üniversite, özel ve diğer kamuya ait tüm sağlık hizmet sunucularına (ilgili mevzuatında aksi belirtilmedikçe) yönelik olağan veya gerektiğinde olağan dışı denetimlerin yıllık olarak belirlenen denetim planlarına uygun olarak eksiksiz yürütülmesi ve sonuçlandırılması, ilgili mevzuatına aykırı fiil ve uygulamaların tespiti halinde de yine ilgili mevzuatında belirlenmiş olan müeyyide hükümleri uyarınca gerekli idari yaptırımların uygulanması gerektiği malumlarıdır.

Ancak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVİD-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülebilmesini teminen alınan bir dizi tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı, üniversite, özel ve diğer kamuya ait tüm sağlık hizmet sunucularına yönelik olarak İl Sağlık Müdürlüklerimizce 6 aylık dönemler halinde yapılması planlanan ve belirlenen bu plan takvimi dahilinde gerçekleştirilen olağan (rutin) denetimlerin ilk 6 aylık döneminin Bakanlığımızca görülen lüzum üzerine ertelenmesi uygun görülmüştür.

Bu süre zarfında, ihbar; şikâyet, Bakanlık talimatı ve benzeri durumlara bağlı olarak yapılması gereken olağandışı denetimler ile ilgili iş ve işlemler sürdürülecek olup iş bu Genel Yazımızın tebliği tarihinden önce gerçekleştirilmiş ve ilgili mevzuatı gereği eksikliklerin giderilmesi için süre verilmiş olan denetimlere ait süre sonu denetimlerin ise gerekli önlemler alınmak kaydıyla tamamlanması sağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereği hususunun ilgililere tebliğini rica ederim.

e-imzalıdır.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım 81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

bottom of page