top of page

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan:

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI Karar No: 2020/2

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 04/02/2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

MADDE 1- "Naltrexone hydrochloride" etkin maddeli "NALTREXONE 765 MG 5 IMPLANTATION TABLET" isimli ilacın kutu fiyatının, MEDULA-Eczane sisteminde aktifleme tarihi olan 30.09.2019 tarihinden geçerli olacak şekilde 2.150,00 Avro olarak güncellenmesine oy birliği ile,

MADDE 2- Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) metin ve eklerinde yer alan; a) 2.2.2.B numaralı maddesinin beşinci fıkrasındaki "%10" ibaresinin "%20" şeklinde, b) "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi (EK-2/ A)"nin Ek-1 'deki şekilde, c) "Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılacak İşlemler Listesi (EK-2/ A-2)"nin Ek-2'deki şekilde, ç) "Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)"nin Ek-3'teki şekilde, d) "Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)"nin Ek-4'teki şekilde, e) "İlave Oran Uygulanacak İşlemler Listesi (EK-2/C-l)"nin Ek-5'teki şekilde, f) "Diş Tedavileri Puan Listesi (EK-2/Ç)" Ek-6'daki şekilde,

değiştirilmesine oy birliği ile,

MADDE 3- SUT eki EK-4/A Listesinde kayıtlı 94 kalem ilacın Kamu Kurum İskontolarında yapılmış iyileştirme uygulamasının kaldırılarak, yürürlükte bulunan Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) "4.4.1. Uygulanacak İndirim Oranları" başlıklı maddesine göre olması gereken iskonto oranlarının Ek-7'de belirtildiği şekilde uygulanmasına oy birliği ile,

MADDE 4- Sağlık Uygulama Tebliğinin 4. 1.2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti alım sözleşmesi imzalanan sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere" ibaresi ""Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları" kapsamında bulunan sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere" şeklinde 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmesine oy birliği ile,

MADDE 5-Alınan kararlardan; a) 1 inci ve 4 üncü kararların kararda belirtilen tarihten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) 2 nci ve 3 üncü kararların Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ' de belirtilen tarihte, yürürlüğe girmesine, Karar verilmiştir.

EK İÇİN TIKLAYINIZ.

bottom of page