top of page

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(05.07.2018)


Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-05.07.2018

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 5 Temmuz 2018 tarihli ve 30469 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  1. (ı) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  2. Aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan işlemler ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2.4.1.A numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “%30” ibaresi “%50” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 2.4.4.F-2 numaralı maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 2.4.4.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 2.4.4.K numaralı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(7) Palyatif bakım tedavisine tam ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler (SUT’un 2.2.1.B-1 maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen tanıya dayalı işlemler kapsamında kullanılması halinde sağlık hizmeti sunucularınca ayrıca faturalandırılan kan bileşenleri oranlan ve SUT’un 2.4.4.H maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ilaçlar hariç) dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 4.4.1 numaralı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Ayakta veya yatarak tanı ve tedavi hizmeti sunan sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları, ayakta veya yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da Kurum eşdeğer ilaç uygulaması ile belirlenen azami birim bedel esas alınmak suretiyle yukarıda belirtilen esaslara göre kamu kurum iskontosu ile %3,5 oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Ayakta veya yatarak tam ve tedavi hizmeti sunan sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularının ilaç satın alma bedeli ile eşdeğer ilaçların Kurumca ödenen azamı fiyatları arasında fark oluşması halinde fark ücreti kişilerden talep edilemez. Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından “depocu fiyatlı ilaçlar” şeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden EK-4/A Listesinde gösterilen indirim oranlan (özel iskontolar dahil) uygulanır, ayrıca eczacı indirimi uygulanmaz.”

MADDE 7- Aynı Tebliğ eki “EK-2” Listelerinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  1. “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.

  2. “Tanıya Dayalı işlem Puan Listesi (EK-2/C)” Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

  3. Ek-3′ te yer alan “İlave Ücret Alınmayacak İşlemler Listesi (EK-2/G)” eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğ eki “İlave Oran Uygulanacak İşlemler Listesi (EK-2/C-1)”nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “P552001”, “P552002”, “P552003”, “P552006”, “P552007”, “P552008” SUT kodlu işlem satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.P552001Birinci basamak yoğun bakım hastası30P552002ikinci basamak yoğun bakım hastası30P552003Üçüncü basamak yoğun balam hastası30P552006Yenidoğan birinci basamak yoğun bakım hastası30P552007Yenidoğan ikinci basamak yoğun bakım hastası30P552008Yenidoğan üçüncü basamak yoğun bakım hastası30

b) Listede yer alan “P552008” SUT kodlu işlem satandan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştirP560000Palyatif bakım tedavisi50

c) Listede yer alan “P616930” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.P617340Fakoemülsüfıkasyon ve intraoküler lens implantasyonu50

ç) Listede yer alan “P619690” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.P619910Müdahaleli vajinal doğum20P619911Mîidahaleli vajinal doğum (İlk doğum)20P619912Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)20P619913Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)20P619920Normal vajinal doğum20P619921Normal vajinal doğum (İlk doğum)20P619922Epidural anestezi ile vajinal doğum20P619923Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik)20P619925Suda vajinal doğum20P619926Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik)20P619927Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)20

d) Listede yer alan “P620951” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.P621045Invitro fertilizasyon (IVF)20

e) Listede yer alan “P701063” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.P915030Fizik tedavi ve rehabilitasyon D Grubu20P915031Fizik tedavi ve rehabilitasyon C Grubu20P915032Fizik tedavi ve rehabilitasyon B Grubu55P915033Fizik tedavi ve rehabilitasyon A Grubu55

MADDE 9- Bu Tebliğin maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Comments


bottom of page