top of page

Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Arasında Götürü Bedel Sağlık Hizmeti Protokolü


Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Arasında Götürü Bedel Sağlık Hizmeti Protokolü

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Arasında Götürü Bedel Sağlık Hizmeti Protokolü yayınlanmıştır.Aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE SAĞLİK BAKANLIĞI ARASINDA GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ

Amaç

MADDE 1 – (1) İşbu protokolün amacı, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve T.C. Sağlık Bakanlığı arasında 22/10/2014 tarih ve 29153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamındaki yabancılara sunulacak sağlık hizmetlerinin götürü bedel üzerinden temin edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) İşbu protokol; 4/4/2013 tarih vc 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91′ inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 22/10/2014 tarih ve 29153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde geçici koruma kapsamındaki yabancılara Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık hizmeti sunucuları ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde üniversitelere bağlı sağlık hizmeti sunucuları ve özel sağlık hizmeti sunucularından Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) göre verilecek olan sağlık hizmetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) İşbu protokol; 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun Geçici 8’inci maddesinin ikinci fıkrası ile Geçici Koruma Yönetmeliğinin 27’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Taraflar

MADDE 4 – (1) İşbu protokolün tarafları, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’dır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 5 – (1) İşbu protokolde geçen;

a)AFAD: Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

b)Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c)GİGM: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,

ç) Global Bütçe: İşbu protokol kapsamında belirlenen tarih aralığında sunulan sağlık hizmetlerine karşılık Sağlık Bakanlığına ödenecek bedeli,

d) MEDULA: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yönetilen, hak sahibi kişilerin sorgulandığı, sunulan sağlık hizmet verilerinin kayıt edildiği sistemi,

e) MERNİS: Kişilerin bilgilerinin kayıt edildiği ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen sistemi.

f) Ödeme: İşbu protokolde belirlenen yıllık global bütçe tutarının aylara paylaştırılmış miktarını,

g) Sağlık Hizmeti Sunucusu: Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık tesislerini, kamuya ait üniversite hastanelerini, bunların tıp fakültelerinin bulunduğu ilin dışında yer alan uygulama ve araştırma merkezlerini, tıp fakültelerinin bulunduğu ilin dışında yer alan enstitülerini ve özel (vakıf üniversite hastaneleri dâhil) hastaneleri,

ğ) SUT: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yayımlanan ve sağlık hizmetinin sunulduğu tarihte yürürlükte olan Sağlık Uygulama Tebliğini, ifade eder.

Ödeme tutarı ve ödeme şartları

MADDE 6 – (1) 2018 yılı sağlık hizmeti alımı için Bakanlığa yıllık 800.000.000 TL götürü bedel ödenecektir. Ödemeler, taraflar arasında başkaca bir yazışmaya gerek olmaksızın Ek-l’de yer alan plan çerçevesinde yapılacaktır.

(2)İşbu protokol kapsamındaki sağlık hizmeti bedeli, GİGM tarafından karşılanan kişi sayısında işbu protokolün imzalandığı tarihten itibaren oluşabilecek %10’u geçen artış veya azalış ile orantılı olarak tarafların anlaşmasıyla yeniden hesaplanabilecektir.

(3)Ödemelerin, Ek-l’de yer alan tutarlar üzerinden aylık yapılması esastır. Ancak, tarafların mutabakatı ile ödeme planı değiştirilebilir.

(4)Ödemeler, Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilecek hesaba GİGM’nin talebi üzerine AFAD tarafından aktarılacaktır.

GİGM’nin görev ve yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Ayakta tedavilerde gerekli olan ilaçlar, SUT çerçevesinde GİGM’nin talebi üzerine AFAD tarafından karşılanır.

(2) Ülkemize giriş yapmadan önce oluşmuş olan organ ve uzuv kayıplarına ilişkin tedavi giderleri karşılanmaz. Operasyonun ülkemizdeki sağlık hizmeti sunucularında yapıldığına dair epikrizin bulunması halinde, basit mekanik ortez ve protezlerine ilişkin asgari düzeyde cihaz giderleri GİGM’nin talebi üzerine AFAD tarafından karşılanır. Elektronik yazılımlı yüksek maliyetli cihaz bedelleri karşılanmaz.

(3) GİGM, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, MERNİS ve MEDULA gibi bilişim sistemlerinin kullanılabilirliği ve çalışır durumda olması için ilgili kurumlar ile koordinasyonu sağlar.

Bakanlığın görev ve yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Bakanlık, kendisine başvuran, işbu protokolün 2’nci maddesi kapsamındaki yabancılara sağlık hizmetinin verildiği tarihte yürürlükte olan SUT çerçevesinde sağlık hizmetini sunmakla yükümlüdür. Bakanlık, sunulacak sağlık hizmetlerinin kapsamını SUT üzerinden GİGM’nin görüşünü alarak daraltabilir.

(2)     Geçici Koruma Yönetmeliğinin 21’inci maddesine göre kayıt işlemi tamamlanmayanlara, işbu protokol kapsamında yalnızca bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunma hizmetleri ile acil sağlık hizmetleri kimlik beyanına göre sunulur.

(3) Bakanlık tarafından belirlenecek esaslar kapsamında üniversite ve özel sağlık hizmeti sunucularına yapılan şevkler ve acil hal kapsamında doğrudan müracaat dolayısıyla oluşan tedavi giderleri de götürü bedel tutarına dâhildir.

(4) Organ nakillerinden;

a) Bakanlık Kornea Nakli Bilim Kurulunca uygun görülen kornea nakil bedelleri,

b) Hastanın kendisince bulunmuş donöru olması ve etik kurul kararı ile uygun bulunması koşuluyla canlı vericiden karaciğer, böbrek nakil bedelleri ile donöre uygulanan işlemler,

c) Kemik iliği nakli tedavilerinde, ailesinden verici bulunması veya kemik iliği doku bankalarından yurt içinden verici bulmak kaydıyla SUT hükümlerince nakil bedelleri, götürü bedel tutarına dahildir.

(5) Sağlık hizmeti sunucuları, SUT’ta yer almayan işlem bedellerini ve ilave ücretleri GİGM’den ayrıca talep edemez.

(6) Yatarak tedavi gören hastaların tedavileri sırasında kullanılacak olan tıbbi malzeme ve ilaçlar (yurtdışından temin edilen ilaçlar hariç), sağlık hizmeti sunucusu tarafından temin edilecek olup götürü bedel tutarına dâhildir. Yine ayakta ve yatarak tedaviler sırasında yapılması gerekli görülen tetkik ve/veya tahlillerin tümü götürü bedel tutarına dâhil olup sağlık hizmeti sunucusu tarafından yapılır veya hizmet alımı ile sağlanır.

(7) Sağlık hizmeti sunucusu, GİGM tarafından ihtiyaç duyulması halinde SUT’un fatura eki belgelere ilişkin hükümleri çerçevesinde istenilen bilgi ve belgeleri en geç 1 (bir) ay içerisinde GÎGM’ye gönderir. GİGM’ye bunların dışında fatura ve dayanağı belge gönderilmez.

(8) İşbu protokol kapsamındaki yabancılar, üniversite ve özel sağlık hizmeti sunucularına acil hal dışında doğrudan müracaat edemezler. Yapılan sevk ve acil hallerin kapsamı ile sağlık hizmet bedellerinin ödenmesine ilişkin esaslar Bakanlık tarafından belirlenir ve götürü bedel tutarına dahildir.

(9) 112 Acil Sağlık Hizmetleri Bakanlığın belirlediği standartlar çerçevesinde ve kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesine göre sunulur. Bu hizmet bedelleri de götürü bedel tutarına dâhildir.

(10) Bakanlık, hizmetlerin mevzuata uygun sunulması ile usulsüz ve yersiz işlemlerle ilgili her türlü takibin yapılmasından sorumludur.

Ortak hükümler

MADDE 9 – (1) Yurtiçi sağlık hizmeti sunucularında sağlanamayan sağlık hizmetleri için yurtdışına hasta veya tetkik gönderilemez.

(2) İşbu Protokol kapsamındaki yabancılara uygulanacak yardımcı üreme yöntemi tedavileri, invitro fertilizasyon (IVF), kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik preimplantasyon genetik tanı ile sağlanan IVF tedavisi, kaplıca tedavileri, yurtdışı tedavileri ile yol ve gündelik karşılanmaz.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 -(1) 16.03.2018 tarihi öncesine ait sağlık hizmeti bedelleri AFAD tarafından karşılanır. Bu kapsamda 2018 yılı sağlık hizmet alımı için belirlenen götürü bedel tutarına ait Ek-I’deki ödeme planında belirlenen Ocak, Şubat ayı bedellerinin tamamı ve Mart ayı taksitinin yarı bedeli doğrudan AFAD tarafından Sağlık Bakanlığı hesabına aktarılır.

(2) 16.03.2018 tarihi ve sonrasına ait götürü bedel tutarlarına ait bedeller Ek-l’de yer alan plan çerçevesinde GİGM’nin talebi üzerine aylık olarak AFAD tarafından Bakanlığa ödenir.

(3) İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapıldığı takdirde işbu protokol kapsamında GİGM’nin talebi üzerine AFAD tarafından Bakanlığa yapılacak ödemeler, doğrudan GİGM tarafından Bakanlığa yapılır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (I) 2015 yılı öncesine ait alacaklar toplamı 95.716.127 TL ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri için (Ambulans) 30.000.000 TL, AFAD tarafından Bakanlığa defaten ödenecektir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (I) 16/03/2018 tarihi öncesine ait sağlık hizmetlerine ilişkin kayda geçmiş veya kayda geçmemiş borç ve alacaklardan GİGM sorumlu olmayacaktır.

Yürürlük

MADDE 10 – (I) Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak düzenlenen işbu protokol, 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihi aralığında geçerli olmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE II-(I) İşbu protokol hükümleri, taraflarca müştereken yürütülür.

Ek-1: Ödeme planı

AFAD     Adına                                       GİGM   Adına                                     Sağlık Bakanlığı Adına

Prof. Dr. Recep AKDAĞ                     Süleyman SOYLU            Dr. Ahmet DEMİRCAN

Başbakan Yardımcısı                          İçişleri Bakanı                                  Sağlık Bakanı

Ek-1

2018 YILI GÖTÜRÜ BEDEL ÖDEME PLANI (TL)AYLAROcakŞubat01-15 Mart16-31 MartNisanMayısHaziranÖdeme66.000.00066.000.00033.000.00033.000.00066.000.00066.000.00066.000.000

AYLARTemmuzAğustosEylülEkimKasımaralıkÖdeme66.000.00066.000.00066.000.00066.000.00066.000.00074.000.000

TOPLAM                                                        800.000.000

bottom of page